Sosiaalipsykologia

Ihminen elää sosiaalisessa maailmassa. Hän elää jatkuvassa kanssakäymisessä toisten ihmisten kanssa ja jäsenenä ryhmissä, organisaatioissa, yhteiskunnassa ja kulttuuriyhteisössään. Sosiaalipsykologiassa tutkitaan, miten tämä sosiaalinen maailma ja yksittäiset ihmiset vaikuttavat toisiinsa ja muovaavat toisiaan. Olennaista on myös oppia ymmärtämään ihmismielen – ajattelun, tunteiden ja persoonallisuuden – sosiaalista muotoutumista.

Opiskelu ja opetus

Opetuksessa painotetaan aktiivista ja yhteisöllistä oppimista, tieteellistä kirjoittamista ja ryhmätöitä. Kansainvälisyys ilmenee mm. laitoksen opetustarjonnassa, jossa on vuosittain useita kursseja englanniksi; ruotsin ja suomen lisäksi.

Nykyään sosiaalipsykologiasta valmistu n. 35 maisteria ja n. viisi tohtoria vuodessa. Sivuaineena sosiaalipsykologia on oppiaineen kokoon suhteutettuna yksi koko yliopiston suosituimmista. Esim. vuonna 2012 sosiaalipsykologian johdantokurssille osallistui 161 opiskelijaa 9 eri tiedekunnasta ja 47 eri pääaineesta.

Opiskelijoiden työllistyminen

Yleisesti ottaen sosiaalipsykologit työllistyvät hyvin ja lähes kaikki koulutusta vastaavaan työhön. Viimeisimmän työllistymisselvityksen vastaushetkellä (Olakivi, 2008) vain alle yksi prosentti vastaajista oli työttömänä. Tyypillisiä sosiaalipsykologien ammatteja ovat tutkija, opettaja-kouluttaja, suunnittelija, sosiaalityöntekijä ja henkilöstökonsultti.

Selvityksen voi lukea tästä:

SELVITYS VUOSINA 2002–2006 HELSINGIN YLIOPISTON SOSIAALIPSYKOLOGIAN LAITOKSELTA VALMISTUNEIDEN MAISTEREIDEN TYÖHÖN SIJOITTUMISESTA

Lisää tietoa oppiaineesta löydät tästä

 

Socialpsykologi

Människan lever i ständig interaktion med andra människor och som medlem i grupper, organisationer, samhället och i sin kulturgemenskap. Inom socialpsykologin undersöks hur denna sociala värld och enskilda människor påverkar och formar varandra. Av intresse är också den sociala utformningen av människosinnet – tänkandet, känslorna och personligheten -samt relationerna mellan olika grupper.

Studier och undervisning

I undervisningen betonar man ett aktivt och gemenskapligt lärande, vetenskapligt skrivande och grupparbeten. Institutionen satsar också på det internationella genom att genom att utöver finskan och svenskan erbjuda ett flertal kurser på engelska.

Nuförtiden utexamineras ca 35 magistrar och 5 doktorer i socialpsykologi om året. I förhållande till läroämnets storlek hör socialpsykologin till några av universitetets populäraste biämnen. T.ex. år 2012 deltog 161 studerande från 9 fakulteter och 47 olika huvudämnen i introduktionskursen till socialpsykologi.

Sysselsättning efter examen

I allmänhet hittar socialpsykologer lätt arbete och nästan alla får ett arbete som motsvarar deras utbildning. Enligt den senaste sysselsättningsutredningen som gjordes år 2008 (Olakivi, 2008) var bara en procent av de svarande respondenterna arbetslös. Typiska yrken för socialpsykologer är forskare, lärare-utbildare, planerare, socialarbetare och personalkonsult.

Utredningen kan läsas här (på finska):

SELVITYS VUOSINA 2002–2006 HELSINGIN YLIOPISTON SOSIAALIPSYKOLOGIAN LAITOKSELTA VALMISTUNEIDEN MAISTEREIDEN TYÖHÖN SIJOITTUMISESTA

Du hittar mer information om läroämnet här