Vaihto-opinnot

Kansainvälisyys

Oppiaineella on laaja verkosto ulkomaista opiskelija- ja opettajavaihtoa varten. Oppiaineessa koordinoidaan kuuden pohjoismaisen yliopiston yhteistä Nordplus-verkostoa ja oppiaineella on vaihtosopimus 12 eurooppalaisen yliopiston kanssa. Vuosittain sosiaalipsykologiaa tulee opiskelemaan n. 30 ulkolaista vaihto-opiskelijaa, ja oppiaineesta lähtee 10–15 opiskelijaa ulkomaille opiskelemaan.

Internationalitet

Läroämnet har ett brett nätverk för internationellt student- och lärarutbyte. I läroämnet koordinerar man sex universitets gemensamma Nordplus-nätverk och läroämnet har ett utbyteskontrakt med 12 europeiska universitet. Det kommer årligen ca 30 stycken internationella utbytesstudenter för att studera vid HU medan ca 10-15 stycken från läroämnet åker utomlands för att studera.

Helsingin yliopiston opiskelijana voit hakea joko

  • Nordplus-verkoston stipendiä tai
  • Nordlys Free mover –stipendiä

Nordplus

Nordplus-liikkuvuus on osa Pohjoismaiden ministerineuvoston Higher Education –ohjelmaa. Nordplus on tarkoitettu kandidaatti- ja maisterivaiheen opiskelijoille, jotka ovat opiskelleet vähintään vuoden korkeakoulussa. Tutkijaopiskelijat eivät voi hakea stipendiä. Nordplus-liikkujan ei tarvitse olla Suomen tai muun Pohjoismaan kansalainen. Ohjelma vaatii, että vaihto-opinnot luetaan kokonaisuudessaan hyväksi opiskelijan tutkintoon.

Nordplus-ohjelman kautta voi liikkua korkeakouluun tai yliopistoon Ruotsiin, Norjaan, Tanskaan (mukaan lukien Färsaaret ja Grönlanti), Islantiin, Viroon, Latviaa, Liettuaan ja Ahvenanmaalle. Sekä kotiyliopiston että kohdeyliopiston tulee olla mukana samassa verkostossa. Jos ainelaitoksesi ei kuulu mihinkään verkostoon, voit hakea Nordlys-stipendiä. Nordlys-stipendillä voit opiskella myös sivuainettasi vaihdossa.

Nordplus

Nordplusmobilitet är en del av Nordiska Ministerrådets Higher Education –program. Nordplus är avsett för kandidat- och magisterstuderande som har minst ett års studier i sitt hemuniversitet bakom sig. Forskarstuderande får inte ansöka. Studerande behöver inte vara finska medborgare. Utlandsstudierna bör tillgodoräknas i sin helhet till studerandets examen.

Genom Nordplus kan man resa från ett universitet eller en högskola i Finland till ett universitet eller en högskola i Sverige, i Norge, i Danmark (inkluderat på Färöarna och på Grönland), i Estland, i Lettland i Litauen, på Island och på Åland. Både hemuniversitetet och måluniversitetet ska ingå i det samma nätverket. Om din institution eller din fakultet inte är med i något nätverk, kan du söka Nordlys-stipendium. Det är möjligt att söka Nordlys-stipendium för biämnesstudier utomlands.

http://www.helsinki.fi/norden/nordplus/verkostot.htm

Nordlys

Nordlys-stipendi

Nordplus-ohjelmaan sisältyvä Nordlys Free mover –verkosto, jota koordinoi Kansainvälisen vaihdon palvelut, on tarkoitettu

  1. opiskelijoille jotka haluavat opiskella omaa ainettaan, mutta joiden tiedekunta / laitos / oppiaine ei ole mukana missään Nordplus-verkostossa. Oppiaineen professori / lehtorin tulee hyväksyä opiskelijan opintosuunnitelma. Suotavaa on, että hyväksyjä myös sopisi opiskelupaikasta sen laitoksen kanssa, jonne opiskelija haluaa opiskelemaan.
  2. opiskelijoille, jotka haluavat opiskella jotain muuta ainetta kuin pääainettaan. Tiedekunta hyväksyy opintosuunnitelman osaksi opiskelijan tutkintoa (lukuun ottamatta matemaattis-luonnontieteellistä tiedekuntaa, jossa oma laitos hyväksyy suunnitelman). Opiskelijalla tulee olla opiskeluoikeus kyseisessä aineessa jo hakuvaiheessa.
  3. opiskelijoille, jotka haluavat opiskelemaan Nordlys-kohteeseen, joka ei ole mukana oman aineen Nordplus-verkostossa.

Nordlys-stipendin hakuaika on noin kuukauden pituinen ja alkaa ja loppuu yleensä helmikuussa. Verkostoa koordinoidaan Kansainvälisen vaihdon palveluissa ja Svenska social- och kommunalhögskolanissa.

Lue lisää ohjelmasta ja hakemisesta intranetistä Flammassa.

Nordlys

Nordlys-stipendium

I Nordplusprogrammet ingår Nordlys Free mover-nätverket, som är avsett för

  1. studerande som vill studera sitt eget ämne, men vilkas fakultet/institution/läroämne inte ingår i ett Nordplusnätverk. Professorn/läraren för läroämnet/vetenskapsområdet bör godkänna studieplanen. Bäst vore om denne också kunde komma överens om en studieplats för studenten på den institution där studenten önskar studera.
  2. studerande som önskar studera något annat än sitt huvudämne. Studieplanen bör godkännas av fakulteten (förutom vid matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, där den egna institutionen godkänner planen). Studenten ska ha redan i ansökningsfasen studierätt i ämnet.
  3. studerande som vill studera vid ett Nordlys-universitet som inte är med i studieämnets Nordplus-nätverk.

Ansökningstiden för Nordlys-utbyte pågår en månad och börjar och slutar oftast i februari. Nordlys-nätverket koordineras vid Enheten för internationellt utbyte och vid Svenska social- och kommunalhögskolan.

Läs mera om Nordplus och ansökningsproceduren Flamma.