Pääaineopinnot

KAKSIKIELISEN KANDIDAATIN TUTKINNON TUTKINTOVAATIMUKSET / SOSIAALIPSYKOLOGIA 2014–2017

Yhteiskuntatieteiden perusopinnot 25 op

 • Socpsyk 1: Introduktion till socpsykologin, 5 sp *
 • Introduction till sociologin 5 op
 • Johdatus argumentaatioon ja yhteiskuntatieteiden filosofiaan, 5 op
 • Yhteiskuntateoriat, 5 op
 • Globaali valta ja vastuu, 5 op

* Jos opiskelija on jo suorittanut opintojakson Introduktion till socpsykolgin, 5 op suomenkielisenä esim. Avoimessa yliopistossa, hän voi valita vapaavalintaisesti toisen 5 op:n laajuisen opintojakson SSKH:n perus- tai aineopinnoista korvaamaan tätä kohtaa.

Yhteiskuntatieteiden menetelmäopinnot 20 op

 • SP011 Sosiaalipsykologian kvantitatiiviset menetelmät I, 5 op
 • SP012 Sosiaalipsykologian kvantitatiiviset menetelmät II, 5 op
 • SP013 Sosiaalipsykologian kvalitatiiviset menetelmät I, 5 op
 • SP014 Sosiaalipsykologian kvalitatiiviset menetelmät II, 5 op

Pääaineen opinnot 55 op

 • SP020 Suomalainen sosiaalipsykologia, 5 op
 • SP021 Todellisuuden sosiaalinen rakentuminen ja moraalipsykologia, 5 op
 • SP022 Asenteet ja ennakkoluulot, 5 op
 • Socpsyk 7: Metodologisk workshop, 5 sp
 • SP024 Sosiaalinen kognitio, itsesäätely ja käyttäytymisen muutos, 5 op
 • SP025 Social identitet och social växelverkan i och mellan grupper 5 sp
 • SP026 Moraali, arvot ja oikeudenmukaisuus, 5 op
 • SP027 Sosiaaliset representaatiot ja todellisuuden sosiaalinen rakentuminen I, 5 op
 • SP028S Seminaari 4 op
 • SP028K Kandidaatintutkielma ja portfoliokertomus 6 op
 • Socpsyk 12 Valbara studier, 5 op

Yleisopinnot 34–35 op

 • HOPS 2 op (1+1 op)
 • Grundkurs i statistik, socialpsykologi 8 op
 • Kieliopinnot 10 op (vieras kieli, toinen kotimainen ja äidinkieli)
 • TVT-opinnot 5 op (3 op ajokortti + 2 op Tutkimusprosessin työkalut -kurssi)
 • Työelämäorientaatio-opinnot 3 op
 • Kielitukea 6-7 op
  • Inledning till flerspråkiga studier 2 op
  • Praktiska språkfärdigheter i flerspråkiga studier 2 op
  • Akademiskt skrivande i svenska 2-3 op

Sivuaineen opinnot 25 op

 • Yksi ruotsinkielinen sivuaine 25 op

Vapaavalintaiset opinnot

siten, että tutkinnon minimilaajuus 180 op täyttyy (vähintään 20–21 op).

Tarkemmat tiedot tutkintovaatimuksista ja niiden sisällöistä löytyvät täältä. Tutkintovaatimuksista on mahdollista joustaa tarvittaessa, mikäli opiskelija on jo ehtinyt suorittaa esimerkiksi tilastotieteen tai sosiologian kurssit suomeksi. Jotta merkinnän kaksikielisesta kandidaatin tutkinnosta voi saada, on opinnoista vähintään 60 op oltava suoritettuna ruotsin kielellä.