Opinnot

Sosiaalipsykologia – kandidaatin tutkinto

Alempi korkeakoulututkinto (kandidaatti) on laajuudeltaan 180 opintopistettä (op) ja se on tarkoitus suorittaa kolmessa vuodessa. Opiskelijan vuosittainen työmäärä on 1600 tuntia eli 60 opintopistettä.

Alempi korkeakoulututkinto koostuu useimmiten pääaineen ja yhden (60 op) tai useamman sivuaineen (25 op + 25 op) opinnoista, kieliopinnoista sekä mahdollisista vapaista opinnoista. Kaikkiin perustutkintoihin kuuluu lisäksi tieto- ja viestintätekniikan opintoja, kieliopintoja sekä työelämäorientaatio-opintoja. Tutkinto antaa perustan maisterin tutkinnon suorittamiselle.

Kaksikielisen kandidaatin tutkinnon tutkintovaatimukset eroavat sosiaalipsykologian 2014–2017 voimassa olevista tutkintovaatimuksista siten, että SSKH:ssa (Social och Kommunal Högskolan) suoritetaan opintojaksot:

  • Socpsyk 1: Introduktion till socpsykologin, 5 sp
  • Socpsyk 7: Metodologisk workshop, 5 sp
  • Socpsyk 12: Valbara studier, 5 op

Näiden ruotsinkielisten opintojaksojen lisäksi sosiaalipsykologian pääaineen opinnoissa suoritetaan ruotsiksi myös opintojakso SP025 Social identitet och social växelverkan i och mellan grupper, 5 op. Tarkemmat tutkintovaatimukset löydät täältä.

 

Socialpsykologi – kandidatexamen

Lägre högskoleexamen (kandidat) omfattar 180 studiepoäng (sp) och bör avläggas inom tre år. Den studerandes arbetstimmar omfattar 1 600 timmar, dvs. 60 studiepoäng.

Den lägre högskoleexamen omfattar oftast huvudämnesstudier och ett (60 sp) eller flera biämnesstudier (25 sp + 25 sp), språkstudier och eventuella valbara studier. Examen avger grunden till att avlägga en magisterexamen.

Till alla grundexamina hör information, -och kommunikationsstudier, språkstudier och studier i arbetslivsorientering.