Sivuaineopinnot

Sivuaineen opinnot 50 op (kaksi lyhyttä sivuainetta, 25 op + 25 op) tai 60 op (yksi pitkä sivuaine). Sivuaineopinnoista vähintään 25 op (perusopintokokonaisuus) suoritetaan ruotsiksi. Sivuaineen voi suorittaa Helsingin yliopistossa, JOO-opintoina tai opiskelijavaihdossa Ruotsissa. Vapaavalintaiset opinnot siten, että tutkinnon minimilaajuus 180 op täyttyy.

Biämnesstudierna består av 50 sp (två korta biämnen 25 sp + 25 sp) eller 60 sp (ett långt biämne). Av biämnesstudierna ska minst 25 sp (hela grundstudiehelheten) avläggas på svenska. Ett biämne kan avläggas vid Helsingfors universitet, som JOO-studier (se nedan) eller genom utbytesstudier i Sverige. Valbara studier avläggs så att minimikraven på en examen på 180 sp möts.

Tässä on valikoima ruotsinkielisistä sivuaineista. Här presenteras exempel på svenskspråkiga biämnen.

HELSINGFORS UNIVERSITET

Svenska social- och kommunalhögskolan:

Rättsvetenskap

Litet biämne 25 sp
RV 1 Den offentliga rättens grunder 5 sp, obligatorisk kurs
samt 4 kurser à 5 sp som alla är valfria mellan följande kurser:
RV 2 Kommunalrätt
RV 3 Miljörätt
RV 4 Mediejuridik
RV 5 Socialrätt I Obligatorisk kurs i ämnet socialt arbete som inräknas i RV som biämne
RV 6 Socialförsäkring I Obligatorisk kurs i ämnet socialt arbete som inräknas i RV som biämne
RV 7 Familjerätt I Obligatorisk kurs i ämnet socialt arbete som inräknas i RV som biämne
RV 8 Socialrätt II
RV 9 Familjerätt II
RV 10 Socialförsäkring II
RV 11 Straffrätt (ordnas på juridiska fakulteten)
RV 12 Migrationsrätt
RV 13 Offentlig rätt, fortsättningskurs
RV 14 Arbetsrätt (ordnas på Hanken)
RV 15 Mänskliga rättigheter
RV 17b Rättsfilosofi och rättssociologi
RV 21 en kurs i internationell rätt (på engelska) som ordnas på juridiska fakulteten.

Statskunskap med förvaltning

STATSK 1 Statskunskapens grunder 7 sp
STATSK 2 Förvaltningspolitik – strukturer och processer 6 sp
STATSK 3 Organisationernas politiska inflytande 6 sp
STATSK 4 Jämförande politik och förvaltning 6 sp
Grundstudier sammanlagt 25 sp

Etniska relationer

Biämnet etniska relationer utgör ett litet biämne omfattande 25 studiepoäng. Biämnet byggs upp genom att välja bland ett utbud kurser (se nedan) som erbjuds inom undervisningen i olika ämnen vid Soc & kom.

En förutsättning för deltagande i kurserna som utgör biämnet etniska relationer är i regel att man skall ha läst samhällsvetenskap under minst ett år eller på annat sätt kunna visa att man har grundläggande kunskaper i någon samhällvetenskaplig disciplin.

Kursen 71877 Sociologi 8.11 Etniska relationer – begrepp och teorier utgör introduktionskurs inom biämnet och är obligatorisk och bör avläggas först. Dessutom väljer studerandena fritt efter intresse fyra till fem av de kurser som uppräknas nedan, så att det totala antalet studiepoäng uppgår till minst 25 sp.

→ Kurser som ingår i ämnet sociologi

71877 Sociologi 8.11 Etniska relationer – begrepp och teorier 5 sp

71751 Sociologi 8.12 Nationalism och nationella minoriteter 5 sp

718007 Sociologi 8.13 Invandring och migration 5 sp

71559 Ethnicity, Representation and the Media  5 sp

→ Kurser som ingår i ämnet rättsvetenskap

71646 RV 12 Migrationsrätt 5 sp

71738 RV 15 Mänskliga rättigheter 5 sp

 → Kurser som ingår i ämnet statskunskap med förvaltning

715012 The politics of diversity: societal challenges and institutional responses  6 cr

71594 Borders of Europe: EU Integration and Beyond  4 cr

→ Kurser som ingår i ämnet socialt arbete

715112 Seminar: Multi-Ethnicity, Social Work and the Welfare State   5 cr

Genusstudier

Kurserna behandlar: 1) de strukturella ramarna för samhällets genusordning, 2) de kulturella och mediala mekanismer som producerar och reproducerar det rådande binära könssystemet, och 3) existensen av sociala och politiska kvinnorörelser som yrkat på social förändring.

Sociol 8.2 Introduktion till genusstudier (förkunskaper: Sociologi 1) 5 sp
JOURN G7 Kön och journalistik 5 sp
Statsk 18 Genus och politik (förkunskaper Statsk 1) 5 sp
Socpsyk 15 Socialpsykologins genus och psykologins kön: ett utvecklingsteoretiskt perspektiv (förkunskaper Socpsyk 1) 5 sp
Sociol 8.1 Familjesociologi  (förkunskaper: Sociologi 1) 5 sp
Socpol 5 Jämställdhetsperspektiv i socialpolitiken (förkunskaper: Socpol 1)  5 sp
Totalt valbara: 25-30 sp

Mera information om statsvetenskapliga fakultetens genus- och kvinnoforskningskorg.

Humanistiska fakulteten

Institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning

400919 Grundstudier i historia (HHR100), 25 sp

Syftet med grundstudierna är att ge en introduktion till historievetenskapen samt att erbjuda en god allmän kunskap i ämnet historia med betoning på Östersjöområdets historia.

404617 Grundstudier i filosofi (FFI100), 25 sp

Kurserna ger sammantaget de studerande en grundläggande förståelse av filosofins natur, elementära färdigheter i självständigt filosofiskt arbete och elementära kunskaper i filosofins historia och samtida problemställningar.

Finska, finskugriska och nordiska institutionen

403863 Nordisk litteratur, grundstudier (NLI100), 25 sp

Efter att ha avlagt grundstudierna har studenten kännedom om grundläggande verk, epoker och stilar samt om allmänna kultur- och idéhistoriska sammanhang, färdighet att beskriva och tolka skönlitterära verk såväl muntligt som skriftligt och grundläggande insikter i litteraturvetenskapen som disciplin.

401992 Grundstudier i nordiska grannspråk (NGR100), 25 sp

Målet med biämnesstudierna i Nordiska grannspråk är att erbjuda möjlighet att skaffa sig språkliga och kulturella specialkompetenser med anknytning till det övriga Norden, t.ex. att förstå (och eventuellt använda) grannspråken danska, isländska och/eller norska (ibland erbjuds också färöiska), och att få kännedom om kultur, samhälle och litteratur i Danmark, på Island och/eller i Norge (och på Färöarna).

 Beteendevetenskapliga fakulteten

Barnträdgårdslärarutbildning, svenskspråkig/kandidat

 • 67704 Barnet i samhället, 4 sp
 • 67702, Barnpedagogikens historia och filosofi, 4 sp
 • 67706 Barns lärande, 4 sp
 • 67703 Grunderna i barnpedagogik, 4 sp
 • 67707 Praktik I, 5 sp
 • 67708 Praktik 1A, orienterande, 2 sp
 • 67709 Praktik 1B, småbarn, 3 sp
 • 71772 SOCPSYK 2 Utveckling och socialisation, 5 sp

Pedagogik (allmän och vuxenpedagogik)

Grundstudier 25 sp

 • G 1. Introduktion till allmän pedagogik och vuxenpedagogik 4 sp
 • G 2. Pedagogikens historia och filosofi 4 sp
 • G 3. Individ och samhälle 4 sp
 • G 4. Utveckling och lärande 4 sp
 • G 5. Didaktik 4 sp
 • G 6. Orientering till pedagogisk forskning 5 sp *

* Undervisning på finska.

Allmän och vuxenpedagogik

Juridiska fakulteten

Grundstudier

 • 200070 Grunderna för det juridiska tänkandet, 11 sp
 • 20019 Rättshistoria, 5 sp
 • 200198 Bokföringens grunder, 4 sp
 • 200199 Fortsättningskurs i bokföring, 1 sp
 • 200200 Obligationsrätt: Avtalsrätt, 7 sp
 • 200202 Introduktionskurs i privaträtt, 3 sp

 

Lisää sivuaineita löydät täältä / Fler biämnen hittar du här:  Sivuaineopinnot yliopistolla / Biämnesstudier vid uni

 

 JOO-opinnot / JOO-studier

Ruotsinkielisiä opintoja voit JOO-sopimuksen kautta (vapaiden paikkojen määrä rajoitettu) suorittaa seuraavissa oppilaitoksissa. Vid följande läroanstalter kan du genom JOO-avtalet (i mån av plats) avlägga studier på svenska:

Svenska handelshögskolan

 1. Entreprenörskap och företagsledning
 2. Företagsledning och organisation (antalet platser begränsat)
 3. Marknadsföring
 4. Redovisning och handelsrätt
 5. Nationalekonomi

Aalto-yliopisto/Aalto-universitetet

Näitä opintoja voit sisällyttää sekä pääaineeseen, että sivuaineeseen.

JOO-sopimus

Joustavalla opinto-oikeudella eli JOO-oikeudella tarkoitetaan yksinkertaisesti mahdollisuutta hakea opinto-oikeutta toiseen yliopistoon; esimerkiksi sivuainekokonaisuuden tai yksittäisten opintojaksojen suorittamista varten.

Joustava opinto-oikeus lisää opiskelijan valinnan mahdollisuuksia

* tarjoamalla mahdollisuuden liittää tutkintoon sopivia opintoja muiden yliopistojen tarjonnasta
* ja hyödyntää tutkinnossaan muiden yliopistojen asiantuntijoita ja erikoisaloja.

Joustavaa opinto-oikeutta voivat hakea suomalaisessa yliopistossa perus- tai jatkotutkintoa suorittavat opiskelijat. Opiskelijan tulee olla läsnäolevana kotiyliopistossaan, jotta voi hän hakea joustavaa opinto-oikeutta ja oikeuden saatuaan suorittaa JOO-opintoja (joko osan tai kaikki lukuvuoden aikana suoritettavat opinnot) toisessa yliopistossa.

Lisää tietoa löydät täältä: JOO-oikeus

JOO-avtalet

Med flexibel studierätt, dvs. JOO-rätt, avses helt enkelt möjligheten att ansöka om studierätt vid ett annat universitet, till exempel för att avlägga en biämneshelhet eller fristående studieperioder.

Den flexibla studierätten ger studenterna ökade valmöjligheter

* genom att erbjuda dem möjligheten att inkludera lämpliga studier ur andra universitets utbud i examen
* och i den dra nytta av experter och specialområden som finns vid andra universitet.

Studerande för grundexamen eller postgradual examen vid ett finländskt universitet kan ansöka om flexibel studierätt. Den studerande ska vara närvaroanmäld vid sitt hemuniversitet för att kunna ansöka om flexibel studierätt och för att efter att ha beviljats denna rätt bedriva JOO-studier (antingen en del eller alla studier som ska avläggas under läsåret) vid ett annat universitet.

Mer information hittar du här: JOO-rätt