Tenttiarkisto

Tenttiarkistoon kommentoimalla voit jakaa opiskelutovereillesi vinkkejä mitä tiedekuntatenteissä on aikaisemmin kysytty.

Ilmoita kysymysten lisäksi myös opintojakso ja tenttiin liittyvä kirjallisuus.

53 Replies to “Tenttiarkisto”

 1. Hyvinvointivaltion instituutiot (5 op), verkkotentti, kesä 2016

  1) Miten tämänhetkinen maahanmuutto haastaa suomalaista sosiaalivakuutusta? (Havakka ym.; Björnberg & Ottosen)

  2) Pohdi suomalaisia työhyvinvoinnin diskursseja. (Julkunen)

 2. Johdatus sosiaalipsykologiaan, syksy 2015
  Verkkotentti, aikaa 2 tuntia

  1. Lue HS Mielipide-osastolla 19.10 julkaistu kirjoitus “Uskoin pitkään olevani surkea liikunnassa”. Linkki kirjoitukseen:
  http://www.hs.fi/mielipide/a1445133941730?ref=hs-art-new-#6
  2. Analysoi sosiaalisten representaatioiden näkökulmasta millainen käsitys koululiikunnasta muodostuu tämän kirjoituksen perusteella. Pohdi miten liikuntaan liittyviin kokemuksiin voisi vaikuttaa asenne- ja motivaatioteorioiden pohjalta.

  Uusintatentin kysymys:

  1. Lue HS uutinen “Enemmistö HS-gallupissa: Turvapaikan saaneille alempi sosiaaliturva kuin syntyperäisille suomalaisille” (21.10.15: ks. linkki alla):
  http://www.hs.fi/kotimaa/a1445315634184
  2. Pohdi kurssilla ja tenttikirjallisuudessa esitettyjen teorioiden ja käsitteiden avulla, mitkä tekijät artikkelissa mainittujen tekijöiden lisäksi voivat selittää suomalaisten asenteita maahanmuuttoa kohtaan.

 3. Yksinäisyys hyvinvointivaltiossa
  Syksy 2015

  Tentistä on ehtinyt jo hetki vierähtää, joten kysymyksen muotoilut saattoivat olla hiukan erilaiset kuin muistan, mutta suurinpiirtein näitä kysyttiin:

  1. Miten yksinäisyyttä mitataan kvantitatiivisesti?
  2. Miten eriarvoisuus vaikuttaa yksinäisyyteen?
  3. Miten vertaistuki toimii?
  Vastataan kahteen, max. 1 sivu/vastaus.

 4. Johdatus viestinnän tutkimukseen, syksy 2015. Kysymykset sivuaineopiskelijoille.

  Kantola: Matala valta
  Minkälaisia vallan tunnetyylejä Suomessa esiintyi 1945-2005?

  Väliverronen + Jokivuori: Mediayhteiskunta
  Mitä tarkoitetaan kehystämisellä mediatutkimuksessa?

 5. Suomi ikääntyy 12.9.2015 – Karisto
  Kestävyys-käsite
  Hoivamallit (Care Regimes) Timosen kirjasta
  Eläkejärjestelmän uudistus ja miten vaikuttaa ikääntyneiden työllisyyteen

 6. Globaali valta ja vastuu
  26.2.2015

  Vastaa yhteen kysymykseen.
  1. Miksi ja miten tupakkateollisuus on pyrinyt manipuloimaan tieteellistä keskustelua tupakan terveyshaitoista ja niiden rajoittamisesta? (Yhteiskuntapolitiikka)

  2. Globaali oikeudenmukaisuus – analysoi käsitettä filosofian näkökulmasta. Voit tarvittaessa käyttää empiirisiä esimerkkejä syventämään pohdintaasi. (Käytännöllinen filosofia)

  3. Miksi ydinaseita ei ole käytetty sodissa 1945 jälkeen? (Valtio-oppi)

  4. The concept of “globalisation” is devoid of legitimacy without reference to the concept of “developement”. Discuss. (Kehitysmaatutkimus)

  5. Median globaali valta – tarkastele aihetta a) medialisaation käsitteen ja b) globaalin mediatutkimuksen näkökulmasta. (Viestintä)

 7. Yhteiskuntateoriat 2: Sosiologinen teoria.

  11.12.2014

  Vastaa kahteen:
  1. Esittele Mertonin käsitys keskitason sosiologisista teorioista
  2. Miten kulttuuripääoman käsite syntyi ja miten se on sittemmin muuttunut
  3. Rikollisuuden mittausmetodologian vaikutus kriminologiseen teoriaa

 8. Euroopan sosiaalinen ulottuvuus I -tentti 21.11.2014
  Vähintään kolmeen oli vastattava, sai halutessaan vastata myös kaikkiin.

  1. Miten mielestäsi käsitteet yhtäältä “EU MS hallitusten välinen yhteistyö (IG)” ja toisaalta “liittovaltiosuuntaus” (FED) heijastuvat EU:n keskeisissä toimielimissä? Voit myös esittää näkemyksiä, minkä suuntauksen toivoisit vahvistuvan ja missä elimessä sekä asioissa.

  2. Keskeisistä toimielimistä julkisuudessa COREPER (pysyvien edustajain komitea) lienee etäisin tunnettavuudeltaan. Mitä voit kertoa sen tehtävistä, roolista ja merkityksestä? Entä jokunen piirto euroryhmästä?

  3. Miten kuvailisit käsitettä “EU:n sosiaalinen ulottuvuus”? (1. intensiivikurssin annin pohjalta, jossa sitä avattiin eri ikkunoiden kautta)

  4. Mitä mieltä olet uusfunktionalistisen koulukunnan keskeisestä “spill-overista” yhdentymisen eräänä arviointivälineenä?

  5. Miten kuvaat hahmottelemiani EU:n viittä ohjausjärjestelmää?

  6. Jokerikysymys: Mitä olet mieltä keskustelemastamme “kannustinloukkuhaasteesta” ja miten siihen tulisi mielestäsi suhtautua/kehittää sosiaalipolittista luonnetta tukevana?

 9. Johdatus vammaistutkimukseen 3.10.2014 (Simo Vehmas)
  Vastaa kahteen:
  1) Vammaisuus sosiaalisena konstruktiona
  2) Normaaliuden ideologinen ja tilastotieteellinen rakentuminen 1800- ja 1900-luvuilla
  3) Vammaisuuden sosiaalinen malli (the social model of disability): sen vahvuudet ja heikkoudet

 10. Käytännön sosiaalipolitiikan kysymyksiä (2 op) – Quo Vadis -kurssi suoritettuna(16.6.2014)

  jotenkin näin:

  1) Minkäläinen vieras työ on perheessä? (Jallinnoja)

  2) Miten työn kontrolli on muuttunut tayloristis-fordistisesta organisaatiomallista nk. uusiin organisaatiomalleihin? (Julkunen)

 11. Yhteiskuntapolitiikan ajattelumallit 3.5.2014
  (7 kysymystä joista vastattava 5 sen mukaan mihin kirjoihin ilmoittautunut)

  1. Mitä asioita tiivistetään hyvinvointivaltiomalleihin ja miksi mallien vertailu on vaikeaa tai miltei mahdotonta? (Kettunen & Petersen)
  2. Pääargumentit sen puolesta, että oikeudenmukaisuuspyrkimyksen on tukeuduttava julkisen järjen käyttöön (Sen)
  3. Missä sympatia asuu, mihin se vaikuttaa ja miksi sen aika oli nimenomaan 1700-luvulla? (Kangas)
  4. Osoita esimerkein missä mielessä sosiaalipoliittinen suorite kuuluu a) markkinavaihdon b) lahjan vaihdon piiriin? (Heiskala&Virtanen, Mauss)
  5. Miten konstruoitu ominaisuus muodostetaan ja miten varmistutaan sen järkevyydestä? (Hacking)
  6. Jos toimija on asiaan tai ilmiöön vaikuttava voima niin miten se on pluraalinen? (Lahire)
  7. Täsmennä miksi familiaarinen, teollinen ja kansalaisuuteen liittyvä piiri (cité) on avainasemassa sosiaalipoliittisten perusteiden ja sopimusten muodostamisessa (Boltanski & Thévenot)

 12. Kaupunkitutkimuksen johdantokurssin (5 op) tentti 6.5.2014:
  1. Manuel Castellsin kritiikki chicagolaista koulukuntaa vastaan ja Castellsin määritelmä kaupunkikysymyksestä
  2. Saskia Sassenin määritelmä globaaleista kaupungeista ja Sassenin teoriaa vastaan esitetty kritiikki
  3. Loic Wacquantin ajatus alueen stigmasta + mitä tulee ottaa huomioon, kun yhteiskuntatieteissä tutkitaan alueen stigmaa

 13. Käytännön sosiaalipolitiikan kysymyksiä 3.5.2014.

  Quo vadis tehtynä, niin muistan vaan ne kysymykset joihin vastasin. Kirjat oli:
  Julkunen: Uuden työn paradoksit
  Jallinoja: Vieras perheessä

  1) miten työn kontrolli on muuttunut tayloris-fordistisesta organisaatiomallista nk. uusiin organisaatiomalleihin
  2) erittele lapsen median käytöstä käytyä keskustelua

 14. Yhteiskuntapolitiikan ajattelumallit / Eräsaari
  – Koselleck: Miten historiallinen semantiikka voi auttaa sosiaalipoliittisessa keskustelussa
  – Sen: Miksi oikeudenmukaisuutta on tarkasteltava julkisessa keskustelussa:
  – Kangas: Mihin sympatia liittyy ja miksi se on leimallisen 1700-lukulainen
  – Mauss & Heiskala: kuvaa sosiaalipoliittista toimintaa, joka liittyy a) markkinavaihtoon ja b) lahjanvaihtoon

 15. Suomalainen yhteiskunta 29.3.2014
  tentittävänä Jani Erola (toim.): Luokaton Suomi. Yhteiskuntaluokat 2000-luvun Suomessa.

  Kysymys koski kirjassakin selitettyä kuviota ajankäytön jakautumisesta eri yhteiskuntaluokissa: piti muistaa neljä ajankäytön eri ryhmää, osata sijoittaa ne kuvioon oikein sekä tulkita jakautumistapojen eroja ja yhtäläisyyksiä. Varsin suoraviivaista copypastea kirjasta.

 16. Muuttuva Euroopan Unioni/Euro ja EU:n sosiaalipolitiikka II / tenttaattorina J. Pakaslahti / kirja: Pakaslahti, J. (2011) Eurokriisi ja sosiaaliturva EU:ssa (+ kurssimateriaali)

  1. Mikä tai mitkä mielestäsi on “sosiaalipolitiikan” primäärinen tavoite/hallitsevat taustamotiivit?

  2. Kuvaa termiä “sosiaalinen/sisäinen devalvaatio”. Miksi se on ajankohtaistunut? Voit kuvata yhteyksiä tiukentuvaan fiskaalipolitiikkaan, konvergenssikriteereihin ja EU/Eurojärjestelmän muihin (uusiin) mekanismeihin (= EMU 1+)

  3. Käytetäänkö ehkä kriisiä myös soten uudelleenmuokkaamiseen (down-grading, up-grading…) kustannustekijänä tai ehkä kilpailukyvyn vahvistajana?

  4. Kuvaa IG (hallitustenvälisyys ja keskinäiset neuvottelut) vs. “federalismi” (liittovaltiosuuntaus). Miten niiden tavoitteet ja keskinäiset jännitteet peilaantuvat EU:ssa ja reviirikamppailussa.

  5. Mielikuvasi tekijöistä, jotka muokkaavat EP-vaalitulosta (5/2014). Voit myös ennakoida tulosta!

  6.Missä määrin muistat mitä EU:n virallinen toimielin “CoRePer” tekee ja mikä se oikein on?

 17. Eriarvoisuus ja yhteiskunnalliset jaot: Kirjallisuus 2 (1.2.14)

  1) Mikä on sukupuolten välisen tasa-arvon asema liberaalissa ajassa? (Julkunen)

  2) Mikä on terveyskäyttäytymisen ja elintapojen yhteys yhteiskunnan sosiaaliseen rakenteeseen? (Laaksonen & Silventoinen)

  3) Miten sosiaalisten mahdollisuuksien politiikkaa perustellaan? (Hiilamo & Saari)

 18. Suomalainen yhteiskunta 1.2.2014
  Muistin varaisesti about seuraavanlaiset kysymykset:

  1 a) Selitä lyhyesti (max 1.sivu) sosiaalisen pääoman käsite
  b) selitä lyhyesti (1 sivu) hallintatavat: edustuksellinen demokratia, korporatiivinen malli ja monetaristinen malli
  2. Kirjoita essee yksinasumisesta Suomessa
  3. Kumppanuusretoriikka EU:n sosiaalipolitiikassa

 19. Hyvinvointi-kurssi 5 op, verkkotentti 30.11.2013

  1. Onko hyvinvointi mielestäsi subjektiivista vai objektiivista? Perustele väitteesi. (Saari toim.)

  2. Mitä liitteenä olevan Tuomas Enbusken kolumnin ajatuksista voitaisiin sanoa sen perusteella, mitä tiedetään taloustieteellisestä tutkimuksesta ja miesten ja naisten välisistä käyttäytymiseroista? (Halko toim.)

  (Kolumni luettavissa täältä: http://www2.nyt.fi/20130830-enbuske-aeaerimmaeiset-naisen-aivot-eivaet-jaerkipuhetta-ymmaerrae/)

  3. Blakemore & Griggs kirjoittavat valtiontoiminnan funktioista ja rahoituksesta. Liitteenä on Juuso Pääkkösen visualisoinnit Suomen valtion tuloista ja menoista – voit katsoa alkuperäisiä, selkeämpiä versioita osoitteessa http://talousarvio.juuso.org/ Mitä voit päätellä Suomen valtion tavoitteista havaitun veropolitiikan kautta?

  4. Hiilamo ja kumppanit eivät erityisesti keskity kansalaispalkkaan tai perustuloon (eli vastikkeettomaan ja ilman ehtoja kaikille maksettavaan sosiaaliturvaan). Minkälainen olisi sosiaaliturvan skenaario, jossa tämä keino otettaisiin voimakkaammin huomioon? (Hiilamo ym.)

 20. Sosiaalitutkimuksen kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät, 26.11.2013

  1. Mitä Hyvärinen ja Löyttyniemi tarkoittavat kerronnallisella haastattelulla?

  2. Pohdi Luukan artikkeliin nojautuen, mikä tekee tekstistä tieteellisen.

 21. Hyvinvointi-verkkotentti 26.10.

  Vastaa kaikkiin kysymyksiin.

  1. Kuvittele, että saisit valita mihin yhteiskuntaan syntyisit – mutta joutuisit tekemään valintasi ainoastaan yhden yhteiskunnallisen hyvinvoinnin indikaattorin avulla. (Et siis tiedä valtioiden nimiä – ainoastaan yhden tilastotiedon kustakin.) Minkä mittarin valitsit ja miksi? Entä jos valintasi olisi rajoitettu Hoffrenin ja Rätön esittelemiin mittareihin? (Saari toim.)

  2. Kirjoita taloustieteellisestä rationaalisuudesta ja pohdi sen merkitystä tutkimuksellisena ja yhteiskunnallisena käsitteenä.(Halko toim.)

  3. Tulkitse alla olevaa artikkelia ”Työttömille tulossa työvelvoite” jostakin Blakemoren ja Griggsin esittelemästä teoreettisesta näkökulmasta. (Blakemore & Griggs)

  Artikkeli (HS 19.9.2013)

  4. Olet nyt dystopian oraakkeli. Miten Riittävät terveyspalvelut kaikille 2.0 –skenaarion tulevaisuus voisi epäonnistua? Eli miten mallin lähtökohdista, rahoitusmalleista, tuotantotavasta voisikin seurata jotain muuta kuin tutkimuksessa oli esitetty. (Hiilamo ym.)

 22. Yhteiskuntapolitiikan ajattelumallit, 73348, 8 op (Eräsaari)

  Tentin kerralla kaikki kirjat, en ollut millään kurssilla. Kysymyksiä oli 5, joista neljään piti vastata. Yksi oli sellaisesta kirjasta, jonka tenttimiseen en ollut edes ilmoittautunut (Sen), en tiedä tahallaan, vai vahingossa. Kysymykset oli vähän omituisia ja pitkiä, joten en niitä nyt ihan sanatarkasti muista. Mutta tässä ideat suunnilleen:

  1. Selitä mitä tarkoitetaan moninaisella toimijalla ja minkälaisten ilmiöiden ja asioiden kuvaamiseen tällaista käsitettä (konstruktiota) voi käyttää. (Lahire & Hacking)

  2. Kankaan Yhteiskunta-kirja: a) Kuvaa lyhyesti, millaisen tarinan Kangas kertoo yhteiskunta-käsitteen synnystä. b) Mitkä ovat tarinan tärkeimmät taitekohdat?

  3. Kuvaa, mitä huolehtimisen logiikka on, ja osoita, millä tavalla se on rationaalisen auttamisen kanssa vastakkaista. (Mol & Kettunen & Petersen. tosin en tiedä, mihin Kettusen kirjassa kysymys muka viittaa ja mitä Eräsaari sitten rationaalisella auttamisella tarkoittaa… Mutta ehkä jollekin selviää.)

  4. (Senin kirjasta kysymys, en valitettavasti muista mikä, koska en oo lukenut kirjaa)

  5. Kerro, mitä Mauss lahjan käsitteellä kuvaa tai tematisoi. Pohdi, missä mielessä tämä on markkinatalouden vastaista. (Mauss ja Heiskala & Virtanen)

 23. Näkökulmia elämänpolitiikkaan, maisteriopintojen tentti (En muista tarkkoja kysymyksiä, mutta tässä idea:)

  Esping-Andersen: Mitä näkökulmia Esping-Andersenin kirja antaa keskusteluun kotihoidon tuen jakamisesta vanhempien kesken?

  Greve: Miten tuloerot ja onnellisuus liittyvät toisiinsa?

  (Valinnainen väikkäri) Miettinen: Miten “psykologisen skriptin” ulottuvuudet näkyvät omaishoidossa?

 24. SotuTime

  Osa 1

  1. Selitä lyhyesti:

  Otanta-asetelma

  Asetelmapaino

  Analyysipaino

  2. Suomen ESS-aineistosta luottamus-muuttujien keskiarvoja, keskivirheitä ja 95% luottamusvälejä on
  taulukoitu liitteeseen 1 erikseen miehille ja naisille

  Merkitse alla olevaan taulukkoon, onko tulosten perusteella miesten ja naisten välillä nähtävissä
  perusjoukkoon yleistettävissä olevia eroja luottamuksessa kunkin muuttujan suhteen

  Osa 2

  1. Oletetaan, että ollaan analysoimassa ESS-aineistoa faktorianalyysilla (ks. kääntöpuoli)

  a) Mikä on faktorianalyysin keskeinen tavoite?
  b) Mitä analysoitavilta muuttujilta edellytetään?

  2. Oletetaan, että on tehty faktorianalyysi ja koostettu tuloksia taulukoksi (liite)
  a) Mihin perustuu faktoreiden lukumäärä?
  b) Mihin perustuu faktoreiden sanallinen tulkinta?

  3. Oletetaan, että on muodostettu faktoripisteet ja jaettu ne luokkiin (liite)
  a) Mitä hyötyä on faktoripisteistä?
  b) Anna esimerkki faktoripisteiden käytöstä jatkoanalyyseissa

  Osa 3

  1. Kääntöpuolella on kuvio, jossa on piirretty vastakkain keskimääräinen naisten työllisyysaste
  ja syntyvyys OECD-maissa 1985-1996. Piirrä kuvioon silmämääräisesti arvioiden PNS-suora ja
  residuaali, ja selitä huolellisesti miksi sijoitat PNS-suoran valitsemaasi paikkaan (käytä perusteluusi
  kaavaa)
  2. a) Selitä huolellisesti esimerkin avulla regressio odotusarvoa kohti
  3. a) Mitä regressiomallin vakio kuvaa? Onko se aina luontevasti tulkittavissa? b) Tilasto-ohjelmiston
  regressiotulostuksessa kaikki t-arvot ovat suurempia kuin 20. Mitä hypoteesia näillä testisuureilla
  testataan? Mitä päättelet testisuureiden perusteella?

  Osa 4

  1. Tarkastellaan kahden riippumattoman otoksen testausta
  a) minkälaiset mallioletukset on kahden riippumattoman otoksen t-testillä?
  b) on tutkittu onko kiinnostuneisuudella politiikkaan vaikutusta luottamukseen instituutioihin
  (luottamusmuuttuja). Muuttujalla kiinpol on kaksi arvoa : 1= ”ei kiinnostunut politiikasta”, 2
  = ”kiinnostunut politiikasta” Mitä johtopäätöksiä voit tehdä kuvan 1 taulukoiden perusteella?

  2.

  Tarkastellaan yksisuuntaista varianssianalyysia
  a) Mitä asiaa yksisuuntaisella varianssianalyysilla testataan eli mikä on nollahypoteesina? Jos
  yksisuuntaisessa varianssianalyysissa nollahypoteesi hylätään, niin mikä jatkoanalyysi tehdään
  usein sen jälkeen?
  b) On tutkittu onko onnellisuudella vaikutusta luottamukseen instituutioihin (luottamus-
  muuttuja). Järjestysasteikon muuttuja onnellinen on neliluokkainen: 1= hyvin onneton
  2=onneton 3=onnellinen 4= hyvin onnellinen. Mitä johtopäätöksiä voit tehdä kuvan 2
  taulukoiden perusteella?

  3. Tarkastellaan kaksisuuntaista varianssianalyysia
  a) Selitä mitä tarkoitetaan muuttujien yhdysvaikutuksella
  b) Jos muuttujilla on yhdysvaikutusta niin voidaanko silloin niiden itsenäisiä vaikutuksia tarkastella
  erillisinä

 25. Kaupunkitutkimuksen johdantokurssi, 4/2013.

  1. Manuel Castellsin perintö kaupunkitutkimukselle.
  2. Saskia Sassenin globaalikaupungit (miten Sassen tutki jne.)
  3. Kysymystä en muista tarkalleen, mutta liittyi jotenkin kunnallispolitiikan/kaavoituksen prosesseihin.

 26. Ikä ja elämänkulku, Antti Karisto
  11/12

  1. Muistatko mitä Wisconsinin pitkittäistutkimuksissa tutkittiin, millainen oli koeasetelma ja mitä tutkimuksella tavoiteltiin.
  (Elder & Giele)

  2. Millainen paikka on Aurinkorannikko vanhenemisen ympäristönä?
  (Karisto)

  3. Mitä tarkoittaa “busy bodies” termi ja miten sitä Katzin teoksessa käytetään?
  (Katz)

 27. Sosiaalipolitiikka ja yhteiskunnan toimintajärjestelmät 27.4.

  1. Tarpeen käsitteen rajat: mitä se selittää ja mitä ei? (Lister)
  2. Konstruoi esimerkki joka osoittaa hallintamentaliteetin ilmenemisen ja perustele mistä on kysymys (Dean)
  3. Selosta minkälainen oli hyvinvointivaltion kultakausi ja miten sen kukoistus ilmeni (Pierson)
  4. Kerro esimerkein miksi yksityisen ja julkisen suhde tai kosketuspinta on hyvinvointivaltion vaikeasti selitettävä arka kohta (Seeleb-Kaiser)

 28. Hyvinvointi 23.3.2013.
  1.Millainen on toisn maailansodan jälkeinen globaali väestöllinen transitio?
  2. Ekskluusion ja köyhyyden käsitteiden yhteyksiä ja eroja.
  3. Sosiaaliturvan tulevaisuuden skenariot.

 29. Käytännön sosiaalipolitiikan kysymyksiä -tentti 24.11.12
  (kirjat Vieras perheessä & Uuden työn paradoksit)

  1. Esittele lasten mediankäytöstä käytyä keskustelua.

  2. Miten työn kontrolli muuttui siirryttäessä tayloristis-fordistisista työn organisaatiomuodoista uudempiin työn organisaatiomuotoihin?

 30. Yhteiskuntapolitiikka, kaupunki ja kulttuuri

  1. Miten Neil Smith selittää gentrifikaation? (Fainstein &Campbell, Urban theory)
  2. Mitä Michael Peter Smith tarkoittaa ylikansallisella urbanismilla? (transnational urbanism). (Fainstein &Campbell, Urban theory)
  3. Minkälaisia universaaleja arvoja David Harvey kannattaa? (David Harvey, Spaces of Hope)

 31. Yhteiskuntapolitiikan ajattelumallit 28.4.2012

  Kysymykset, mihin vastasin, meni jotenkin näin:

  1. Uskonnon/kirkon vaikutus hyvinvointivaltion malliin (Kettunen ja kumppanit)
  2. Yhteiskunnan ja valtion sanotaan kietoutuvan yhteen monimutkaisin tavoin. Kerro mielipiteesi, minkä roolin Kangas antaa valtiolle (Kangas)
  3. Mitä Lahire tarkoittaa käsitteellä “plural actor” (Lahire)
  4, Kerro joku esimerkki sosiaalisesta konstruktiosta ja perustele miksi se kuvaa erityisen hyvin sosiaalista konstruktiota (Hacking)

 32. Maisterivaiheen Eräsaaren tentti 17.3.2012

  Kysymyset meni suunnilleen näin (Lisäksi oli jotkut kysymykset talousaiheisista kahdesta kirjasta, mutta en tenttinyt niitä. Plural actorista ei ollut kysymystä):
  – Mol: Kerro esimerkkien avulla hoivan logiikan erityisluonteesta.
  – Hacking: Kerro esimerkkien avulla, miten asioiden tai ilmiöiden kontruoitavuus auttaa niiden ymmärtämisessä.
  – Englannin kielisestä sosiaalipolitiikka opuksesta, Kettunen: Mitä tarkoittaa kansallinen katse hyvinvointivaltioon?
  – Kangas: Vertaile eri tapoja ymmärtää sympatia (Smith) ja miten se vaikuttaa yhteiskunnan toiminnassa.

 33. 9.4 2011 Elämänpolitiikan teoriat

  1) Distinction-kirjasta on kulunut 30 vuotta ja aiheesta järjestetään seminaareja. Pohdi kirjan vaikutuksia, merkitystä ja ajankohtaisuutta. (Bourdieu)

  2) Voidaanko puhua uuden elämänmuodon syntymisestä? Jos, niin miten ja miksi? (Rose)

 34. 9.4.2011

  Elämänpolitiikan teoriat (Seppälä)

  Bourdieu ja minä-kirjasta kysyttiin Bourdiuen suhdetta elämäkertoihin – myös omalla kohdallaan.

  Rose, Distinction ja Huotari kysyttiin, mitä täällä jo ennen mainittu.

 35. 16 Sosiaalipolitiikan ajattelumallit 9.4.11

  -Mihin tarkoitukseen Adam Smith kehitti sympatiateoriansa? (Kangas R: Yhteiskunta.)

  -Mihin taloudelliseen katsantokantaan Saksan historiallinen koulukunta nojaa? (Heiskala & Virtanen (toim.): Talous ja yhteiskuntateoria )

 36. Sosiaalipolitiikan peruskysymykset.

  1 (pierson) rasismi ja hyvinvointivaltio

  2 miten postmoderni on vaikuttanut keskusteluun hyvinvointivaltiosta?

 37. 12.3.2011 Aineopinnot: 9. Yhteiskuntatutkimuksen ajattelusuuntaukset (Eräsaari)

  1. Mikä on se tarina, jonka Helne mielestäsi kirjassaan kertoo? (Helne)
  2. Osoita, miten mielikuvat tuottavat yhteiskuntaa koskevan ymmärryksen? (Taylor)
  3. Mitkä ovat Sulkusen mukaan projektiyhteiskunnan (epäilyttävät) perustavat periaatteet? (Rantala&Sulkunen)
  4. Minkälaiseen tietoperustaan ja tapahtumiin aikalaisdiagnoosi rakentuu? (Rahkonen)
  5. Kerro minkälaisen näkökulman asioihin antaa Paul Piersonin historiallinen institutionalismi? (Saari)
  6. Mihin tarkoitukseen Foucault kehitteli hallintomentaliteetin idean? (Dean)

 38. Elämänpolitiikan teoria, 18.6. 2010

  1) Distinction-kirjasta on kulunut 30 vuotta. Kirjoita muistokirjoitus, jossa pohdit kirjan vaikutuksia, merkitystä ja ajankohtaisuutta. (Bourdieu)
  2) Vallan biologia, biology of control (Rose)
  3) “Normaali elämä ja HIV (Huotari)
  4) Bourdieu ja Adam Smith, vertailua (Purhonen & Roos)

 39. 15.5.2010 Sosiaalipolitiikan aineopinnot 11c Ikä ja elämänkulku
  1) Mitä Estes ja kumppanit kirjoittavat medikalisaatiosta? (Estes, Biggs ja Phillipson)
  2) Mitä elämänkulun näkökulma lupaa tuoda vanhenemisen tutkimukseen? (Settersten)
  3) Mitä Roos kirjoittaa suurista ikäluokista ja niiden ympärille syntyneistä sukupolviliikkeistä? (Roos / Karisto)
  4) Aurinko ei aina paista Aurinkorannikolla. Millaisia ongelmia suomalaiseläkeläiset kohtaavat? (Karisto)

 40. Suomalainen Yhteiskunta

  1. (J.P. Roos) Metodologia ja sukupolvijaottelu.
  2. (Jokinen K & Saaristo K) Uudet yhteiskuntaliikkeet.
  3. (Martikainen T) Sukupuolen ja uskonnon suhde monikulttuurisuuteen.

  -kysymykset eivät olleet tuossa muodossa ja sisälsivät ehkä muutakin mutta pääpiirteissään olivat tuollaisia

 41. 20. Elämänpolitiikan teoria 15.5.

  Vastaa kolmeen kysymykseen:

  1. (Distinction) Yläluokkaisen maun perusmääreet
  2. (Bourdieu ja minä) Homo academicus Pierre Bourdieu
  3. (Missing the revolution) Miesten äkkinäinen väkivalta (flash of anger) ja evoluutioteoria
  4. (Rosen kirja) Missä mielessä voidaan puhua “täysin uudesta elämänmudosta” (emergent form of life) biolääketieteen kehityksen yhteydessä?
  5. Kirjoita arvostelu lukemastasi väitöskirjasta

 42. 11.D Sosiaalipolitiikan käytännön kysymyksiä

  Vastaa kolmeen kysymykseen.
  1. Alkoholi sosiaalisena ongelmana Suomessa. (Moisio…)
  2. Raija Julkunen ehdottaa, että 1990-luvun sosiaaliturvan uusia trendejä tarkasteltaisiin “uusina klubeina”. Mitä Julkunen tarkoittaa uusilla klubeilla ja miten hän soveltaa klubin käsitettä analysoidessaan hyvinvointivaltion suunnanmuutosta? (Julkunen)
  3. Miten Suomessa on järjestetty toimeentuloturva? (Niemelä & Salminen)
  4. Millainen työläinen on tietokykytyöläinen? (Vähämäki)

 43. 20. Elämänpolitiikan teoria 10.4.2010

  1. Ranskalaisen pikkuporvariston esteettinen maku? Soveltaminen Suomeen. (Bourdieu P: Distinktio)

  2. HIV /Aids ja “jokapäiväinen” elämä (Huotari K: Positiivista elämää – HIV-tartunnan saaneiden selviytyminen arjessa)

 44. Tiedekuntatentti 10.4.2010
  Sosiaalipolitiikka oj 9: Yhteiskuntatutkimuksen ajattelusuuntaukset (Eräsaari)

  1. Käyttäen hyväksi kirjassa esitettyjä ajatuksia, kerro minkälaiseen muotoon projektiyhteiskunta kääntää esim. työttömyyden ongelman. (Rantala & Sulkunen)
  2. Mitkä ovat Gronowin mukaan keskeisimmät modernin yhteiskunnan tunnusmerkit? (Rahkonen)
  3. Mitkä ovat hyvinvointivaltion perustaa raunioittavat suurimmat uhkatekijät? (Saari)
  4. Miten asioiden puntarointi mielessä (imaginaationa) poikkeaa asioiden pohdinnasta maailmassa? (Taylor)
  5. Mitä syrjäytymisen käsitteellä (teorialla) selitetään? (Helne)
  6. Osoita miten sosiaalipolitiikkaa voitaisiin tulkita hallinnoinnin näkökulmasta. (Dean)

 45. 20. Elämänpolitiikan teoria 6.3.2010

  1. Mikä on perheen ja koulutuksen vaikutus makuun? (Bourdieu P: Distinktio (luvut 1-7))
  2. HIV ja terveydenhoitohenkilökunta (Huotari K: Positiivista elämää – HIV-tartunnan saaneiden selviytyminen arjessa)

 46. 6.3.2010 sosiaalipolitiikan aineopintojen opintojakso 11D
  Vasta kolmeen kysymykseen.
  1. Nuorten ja nuorten aikuisten hyvinvointi Suomessa. (Moisio ym.)
  2. Raija Julkunen ehdottaa, että 1990-luvun sosiaalturvan uusa trendejä tarkasteltasn “uusna klubeina”. Mitä Julkunen tarkoittaa uusilla klubeilla ja miten hän soveltaa klubin käsitettä analysoidessaan hyvinvointivaltion suunnanmuutosta? (Julkunen)
  3. Miten Suomessa on järjestetty toimeentuloturva? (Niemelä & Salminen)
  4. Mitä Jussi Vähämäki tarkoittaa tietokykykapitalismilla? (Vähämäki)

 47. Julkisoikeus 9.12.2009
  1. Määrittele lyhenteet: legitaliteettipresumptio, imperatiivinen mandaatin kielto, poliittinen valtiosääntö, monismi-dualismi, kompetenssi-kompetenssi (luennot)
  2. Selvitä hallinto-oikeuden yleisten periaatteiden keskeinen sisältö ja niiden oikeudellinen merkitys (Mäenpää: Hallintolaki ja hyvän hallinnon takeet, 2008)
  3. Selvitä, millä edellytyksillä ja missä lainsäädäntämisjärjestyksessä perusoikeuksia voidaan rajoittaa (Jyränki: Uusi perustuslakimme, 2000)

 48. 11.D: Sosiaalipolitiikan käytännön kysymyksiä
  1. Mitä haasteita perheinstituution muutos aiheuttaa hyvinvointipolitiikalle? (Moisio)
  2. Universalismi jälkiekspansiivisessa hyvinvointivaltiossa? (Julkunen)
  3. Mitä perustulo tarkoittaa ja mitä kritiikkiä sitä kohtaan on esitetty? (Honkanen)
  4. Mitä Jussi Vähämäki tarkoittaa tietokykykapitalismilla?

 49. Sosiaalipolitiikan ajattelumallit 3.10.2009 (Tentaattori RE)
  Yhteiskunta: 1) Selosta Habermasin (i) julkisuuden käsitteen sisältö kiinnittäen huomiota (ii) julkisuuden historialliseen muutokseen ja (iii) julkisuuteen demokratian vaatimuksena.
  Talous: 2) Mitä ovat markkinat ja miten markkinat toimivat? (Swedberg)
  Oikeudenmukaisuus: 3) Selosta ero/erilaisuuden rooli (difference principle) suhteessa oikeudenmukaisuuspyrkimykseen (Rawls)
  Kontekstin muutokset: 4) Mitä ekologinen evoluutioteoria tavoittelee? (Lenski)
  Yhteiskunta: 5) Milliaisten vaiheiden ja keskusteluiden kautta nykyinen yhteiskunnan käsite on syntynyt. Valitse joku teema ja kirjoita siitä.

 50. Kaupunkitutkimus 11B
  kirja: Cities and Society
  kysymyksiä:
  -John Urryn artikkelistä “perinneteollisuus”?
  -Globaaleista kaupungeista tunnuspiirteet?
  -Amartya Sen ja “hyvä elämä”, miten artikkelin kirjoittajat laajentaa sitä käsitettä?
  -L.A. koulukunnasta jotain?
  -Luovasta luokasta ja Richard Floridasta jotain?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *