Raportointiohje

Seuraavassa esitellään ensin tohtorikoulutus-, tutkimus- ja yhteityöhankeapurahan  sekä perustutkinto-opiskelijan apurahan raportointiohje. Tämän jälkeen esitellään matka-ja koulutusapurahan raportointiohje.

Tohtorikoulutus-, hankeapurahan sekä perustutkinto-opiskelijan apurahan raportointiohje

Apurahan (pois lukien matka- ja koulutusapurahat) käytöstä on tehtävä selvitys rahaston hoitokunnalle pääsääntöisesti rahoituskauden loputtua. Mikäli apurahan myöntöpäätöksessä ei ole toisin määritelty, tutkimus- ja hankeapurahan käytöstä tehdään selvitys rahaston hoitokunnalle kolmen kuukauden kuluessa rahoituskauden päättymisestä. Mikäli apurahan saaja hakee samaan käyttötarkoitukseen jatkoapurahaa meneillään olevan apurahakauden aikana, tulee jatkohakemuksen yhteydessä antaa selvitys siihen mennessä käytetystä rahoituksesta.

Tutkimus- ja hankeapurahan raportti sisältää kolme osaa: kansilehden ja kaksi liitettä. Liitteessä 1 annetaan selvitys hankeen kokonaisrahoituksesta eli, miten apuraha on käytetty (esim. miten paljon rahaa on käytetty tutkijoiden työskentelyyn, aputyövoiman käyttöön, muihin kuluihin eriteltynä, matkoihin jne.). Mikä oli myönnetty kulukorvaus, selvitykseen liitetään kopiot kuiteista.  Liitteessä 2 annetaan tiivis selvitys apurahan käytöstä. Rahasto kannustaa muotoilemaan selvityksen yleistajuisen blogitekstin muotoon, jolloin se julkaistaan rahaston kotisivuilla. Selvityksestä tulee käydä ilmi, mitä tuotoksia (aineistoja, tutkimuksen vaiheita, julkaisuja, esityksiä tai tutkintoja) apurahalla on saatu aikaan. Blogitekstissä painotetaan etenkin tutkimuksen tai hankkeen tieteellistä, yhteiskunnallista ja käytännöllistä vaikutusta ja merkittävyyttä. Blogitekstiksi muotoillun selvityksen enimmäispituus on 600 sanaa. Tekstin loppuun lisätään lyhyt biografia. Rahaston sivuilla ei voida julkaista kuvia tai taulukoita.

Tutkimusapurahoja koskevat raportit (kansilehti ja kaksi liitettä) toimitetaan paperiversiona rahastolle: Elli Sunisen ja Rachel Trobergin rahaston hoitokunta, Kotitalousopettajan opintosuunta, PL 8 (Siltavuorenpenger 10), 00014 Helsingin yliopisto. Tämän lisäksi blogitekstiksi muotoiltu selvitys toimitetaan sähköpostilla hoitokunnan puheenjohtajalle.

Mikäli apurahan myöntökirjeessä on esitetty tarkempi raportointiohje, noudatetaan ko. ohjetta.

Matka- ja koulutusapurahan raportointiohje

Matka- ja koulutusapurahoista on tehtävä raportti viimeistään 2 kuukauden kuluttua matkan tai koulutuksen päätyttyä. Matka- ja koulutusapurahoista toimitetaan rahaston hoitokunnalle selvitys, joka sisältää kolme osaa: kansilehden ja kaksi liitettä. Liitteessä 1 esitetään matkalasku, jossa raportoidaan, mihin myönnetty rahoitus on käytetty (sisältäen alkuperäisten kuittien kopiot).  Poikkeuksena ovat Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat apurahan saajat *). Liitteessä 2 annetaan selvitys matkan tai koulutuksen annista. Selvitys sisältää vapaamuotoisen kuvauksen matkasta tai koulutuksesta  ja sen merkityksestä oman tutkimuksen, työn tai tieteenalan kannalta. Selvitys  tehdään yleistajuisen blogiartikkelin muotoon, joka voidaan julkaista rahaston kotisivuilla. Blogitekstiksi muotoillun selvityksen enimmäispituus on 600 sanaa. Jos samaan kohteeseen tai koulutukseen on osallistunut useampia apurahan saajia, on suositeltavaa, että apurahan saajat julkaisevat yhteisen selvityksen matkan annista. Tekstin loppuun lisätään kunkin kirjoittajan lyhyt biografia. Rahaston sivuilla ei voida julkaista kuvia tai taulukoita.

Raportti kokonaisuudessaan (kansilehti ja kaksi liitettä) toimitetaan paperiversiona rahastolle: Elli Sunisen ja Rachel Trobergin rahaston hoitokunta, Kotitalousopettajan opintosuunta, PL 8 (Siltavuorenpenger 10), 00014 Helsingin yliopisto. Tämän lisäksi blogitekstiksi muotoiltu selvitys toimitetaan sähköpostilla hoitokunnan puheenjohtajalle.

*) Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat matka-apurahan saajat tekevät ennen matkaa SAP-järjestelmän matkanhallinnassa matkapyynnön ja matkan jälkeen matkalaskun järjestelmään. Tällöin apuraharaporttin kansilehden liitteeksi tulee vain (blogitekstimuotoinen) selvitys apurahan käytöstä. Jos matkapyyntö on jäänyt tekemättä, matkasta tehdään matkalasku linkissä olevien ohjeiden mukaisesti.

Takaisin Apurahan hakeminen