Säännöt

Apurahojen jakosäännöt

Elli Sunisen ja Rachel Trobergin rahasto
Stipendirahaston säännöt

hyväksytty Helsingin yliopiston konsistorissa 25.09.2002
sääntömuutos hyväksytty Helsingin yliopiston konsistorissa 13.12.2006.
Sääntömuutosehdotus (hyväksytty opettaja- ja tutkijakokouksessa 24.9.2012, lakimies Mikko Näreahon tarkistama 2.4.2013, HY rahastojen edustaja Mikko Kotolan kommentit 9.9.2013, käsitelty rahaston hoitokunnan kokouksessa 4.6.2015 ja 15.9.2015)

1 § Rahaston nimi
Rahaston nimi on Elli Sunisen ja Rachel Trobergin stipendirahasto.

2 § Rahaston sijainti
Rahastoa hoidetaan Helsingin yliopiston rahastoissa erillisenä omakatteisena ja oman hoitokunnan omaavana rahastona.

3 § Rahaston tarkoitus
Rahaston tarkoituksena on edistää kotitalouden opetusta ja tutkimusta Suomessa nojautuen vuonna 1959 lakkautetun Helsingin kotitalousopettajaopiston säätiön luomaan perustaan.

Tarkoitustaan rahasto toteuttaa jakamalla apurahoja Helsingin yliopiston kotitalousopettajan koulutuksen nykyisille ja entisille opiskelijoille ja opettajille kotimaassa tai ulkomailla tapahtuvaa jatko- ja täydennyskoulutusta ja tieteellistä tutkimusta varten. Rahasto voi myös jakaa palkintoja hyvin suoritetuista tutkinnoista ja opinnoista Helsingin yliopiston kotitalousopettajan koulutuksessa sekä muullakin tavalla tukea sen jatko ja täydennyskoulutuksen järjestämistä.

 4 § Rahaston pääoma ja jaettavat varat
Rahaston uudeksi peruspääomaksi merkitään 31.12.2001 taseen omasta pääomasta kolmesataatuhatta (300.000) euroa. Rahaston vuosittaisesta ylijäämästä voidaan hoitokunnan päättämä määrä liittää peruspääomaan. Muu osa ylijäämästä liitetään jakokelpoisiin varoihin, joita voidaan käyttää usean vuoden aikana hoitokunnan päätösten mukaan. Rahasto voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

5 § Rahaston hoitokunta ja asiamies

Rahaston varoja hoitaa ja apurahoista päättää neljäksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittu rahaston hoitokunta, joka koostuu puheenjohtajasta, viidestä jäsenestä ja viidestä varajäsenestä. Hoitokunnan kokoonpanon vahvistaa Helsingin yliopiston Kotitaloustieteen koulutuksen opettaja- ja tutkijakokous, jonka äänivaltaiset jäsenet määritellään seuraavasti: Helsingin yliopiston vaalijohtosäännössä määritelty yliopiston vaalioikeutettu akateeminen henkilöstö, joka toimii kotitaloustieteen koulutuksessa. Lisäksi kokouksen äänivaltaisia jäseniä ovat Elli Sunisen ja Rachel Trobergin rahaston sekä muiden rahastojen ja säätiöiden rahoittamat apurahatutkijat, jotka kokouksen ajankohtaan toimivat päätoimisina apurahatutkijoina ja jotka ovat tiedekunnan hyväksymiä kotitaloustieteen koulutuksen (pääaineena: kotitaloustiede tai kasvatustiede) jatko-opiskelijoita.

Kotitaloustieteen koulutuksen opettajat ja tutkijat valitsevat keskuudestaan hoitokunnan puheenjohtajan sekä kaksi jäsentä ja kaksi varajäsentä, joista vähintään yhden tulee olla professorin tehtävään nimitetty ja yhden muiden opettajien ja tutkijoiden edustaja. Edellisten lisäksi valitaan yksi jäsen ja varajäsen muiden korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kotitalousalan asiantuntijoista. Valinta suoritetaan kokouksessa, josta on kahta viikkoa ennen lähetettävä henkilökohtainen kutsu vaalioikeutetuille henkilöille.

Kotitalousopettajien Liitto ry:n hallitus nimeää hoitokuntaan yhden jäsenen ja varajäsenen ja Helsingin yliopiston rehtori yhden jäsenen ja varajäsenen Kasvatustieteellisen tiedekunnan esityksestä. Hoitokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin. Hoitokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna läsnä on enemmän kuin puolet jäsenistä. Rahaston hoitokunnan jäsenille voidaan maksaa kohtuullinen palkkio.

Rahaston käytännön asioiden hoitamista varten hoitokunta voi palkata asiamiehen.

6 § Rahaston varojen sijoittaminen
Rahaston varat on sijoitettava turvallisesti ja tuottavasti. Varojen sijoittamisesta päättää hoitokunta tai sen antamien ohjeiden mukaan asiamies.

7 § Rahaston kirjanpito, tilinpäätös ja tilintarkastus
Rahaston kirjanpito hoidetaan Helsingin yliopiston rahastoissa. Rahaston tilintarkastuksen toimittavat Helsingin yliopiston tilintarkastajat. Kalenterivuosittain tehtävän tilinpäätöksen hoitokunta esittää Helsingin yliopiston hallituksen hyväksyttäväksi.

8 § Apurahojen jakosäännöt hyväksyy opettaja- ja tutkijakokous hoitokunnan ehdotuksesta.

 9 § Apurahojen aukijulistaminen
Rahaston hoitokunta julistaa apurahat kalenterivuosittain haettavaksi sopivaksi katsomallaan tavalla.

10 § Apurahojen käytön seuranta
Apurahojen käytön seurannasta vastaa hoitokunta päättämällään tavalla.

11 § Rahaston sääntöjen muuttaminen
Rahaston sääntöjen muuttamisesta päättää hoitokunnan esityksestä Helsingin yliopiston kvestori. Sääntöjä muutettaessa on mahdollisuuksien mukaan otettava huomioon alkuperäisen lahjoituksen määräykset

Rahasto on alkujaan perustettu Helsingin kotitalousopettajaopiston säätiön yhteyteen. Vuonna 1959 opiston toiminta ja sitä ylläpitäneen säätiön omaisuus siirtyi valtion haltuun. Sittemmin vuonna 1975 kotitalousopettajaopiston toiminta tuli osaksi Helsingin yliopistoa.

Mikäli kotitalousopettajien koulutuksessa tapahtuu organisatorisia muutoksia, on rahaston sääntöjä muutettava muutoksia vastaavaksi huomioiden rahaston alkuperäinen tarkoitus ja omistaja.

Päivitetty 7.12.2017