Julkaisut / Publications

Kirjat/Monographs and edited books   

see also University of Helsinki pages / Helsingin yliopiston sivut

Tolonen, Tarja; Lappalainen Sirpa, Palmu, Tarja and Kurki, Tuuli (eds) (2012) Cultural Practices and Transitions in Education. 11/2012  Tufnell Press (London).

Määttä, Mirja & Tolonen, Tarja (toim/eds) (2011) Otettu, annettu, itsetehty. Nuorten vapaa-aika tänään. (Taken, given and selfmade. The leisuretime of young people in contemporary Finland) Nuorisotutkimusverkoston ja seuran  julkaisuja,  112. Helsinki.

Tolonen, Tarja (toim.) (2008): Yhteiskuntaluokka ja sukupuoli. (Social Class and Gender) Vastapaino, Tampere, Nuorisotutkimusverkosto, Helsinki.etnografia_metodologiana.jpg

Lappalainen, Sirpa; Lahelma, Elina; Hynninen, Pirkko; Kankkunen, Tarja and Tolonen, Tarja (toim.) (2007): Etnografia metodologiana. Lähtökohtana koulutuksen tutkimus.(Ethnography as methodology) Vastapaino, Tampere.

Tolonen, Tarja (2001) Nuorten kulttuurit koulussa. Sukupuolten järjestykset koulun arjessa. (The voices and spaces of young people. The gendered orders at everyday life of the school) Gaudeamus ja Nuorisotutkimusverkoston julkaisuja 19, Helsinki, 2001, 2. painos 2002.

Tolonen, Tarja (1999) (toim.): Suomalainen koulu ja kulttuuri. (Finnish School and Culture) Vastapaino, 1999, 2. painos 2000, 3. painos 2001.

 Artikkelit/Articles

Anni Nyyssölä, Susanna Jurvanen, Elsa Saarikkomäki & Tarja Tolonen (2023) Nuorten kohtaama syrjintä ja häirintä korona-ajan kaupunkitilassa. Teoksessa Laine, Sofia; Kauppinen, Eila; Malm, Karla & Hoikkala, Tommi (toim./eds.) Nuoruus korona-ajan kaupungissa. Tutkimus nuorten vapaa-ajasta, jalkautuvasta nuorisotyöstä ja huolikasaumista.  Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 242, 171-186.

Lappalainen, Sirpa; Hakala, Katariina; Lahelma, Elina; Mietola, Reetta; Niemi, Anna-Maija; Salo, Ulla-Maija & Tolonen, Tarja (2022) Feminist ethnography as ‘Troublemaker’ in educational research: analysing barriers of social justice. Ethnography and Education. Accepted July 2022. https://doi.org/10.1080/17457823.2022.2122855

Lahelma, Elina; Tolonen, Tarja; Lappalainen, Sirpa. (2022). “Analyzing Everyday Life at School through Lenses of Feminist Ethnography.” In George Noblit (Ed.), Oxford Research Encyclopedia of Education. New York: Oxford University Press. Published online July 18 2022. https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190264093.013.1706

Tolonen, Tarja & Aapola-Kari, Sinikka (2022) Head-first into Upper Secondary Education: Finnish Young People Making Classed and Gendered Educational Choices.  Young, 30(4) 344–360. Published online 29.3.2022. https://doi.org/10.1177%2F11033088221086078

Tolonen, Tarja, Aapola-Kari, Sinikka, Lahtinen, Jenni & Wrede-Jäntti,  Matilda (2021) Miten kaupungista tulee oma? Kaupunkipääoma ja nuorten eriytyneet suhteet kaupunkitilaan. Teoksessa/In Vehkalahti, Kaisa, Aapola-Kari, Sinikka ja Armila, Päivi (toim/eds.): Sata polkua aikuisuuteen. Laadullinen seurantatutkimus Nuoret ajassa.  (One hundred young people, one hundred paths to adulthood – Youth in time, a qualitative longitudinal study.) Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura Julkaisuja 235, 57-80.

Tolonen, Tarja, Aapola-Kari, Sinikka & Vehkalahti, Kaisa (2021)  Toiveita ja tulevaisuuksia. Nuorten koulutukselliset jatkumot  ja säröt toisella asteella. Teoksesssa/In Vehkalahti, Kaisa, Aapola-Kari, Sinikka ja Armila, Päivi (toim/eds):  Sata polkua aikuisuuteen. Laadullinen seurantatutkimus Nuoret ajassa.  (One hundred young people, one hundred paths to adulthood – Youth in time, a qualitative longitudinal study.) Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura Julkaisuja 235, 109-150.

 Lahtinen, Jenni  & Tolonen, Tarja (2021) Ammattiin opiskelevien nuorten hyvinvointi ystävyys- ja perhesuhteiden näkökulmasta. Teoksesssa/In Vehkalahti, Kaisa, Aapola-Kari, Sinikka ja Armila, Päivi (toim/eds.): Sata polkua aikuisuuteen. Laadullinen seurantatutkimus Nuoret ajassa.  (One hundred young people, one hundred paths to adulthood – Youth in time, a qualitative longitudinal study.) Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura Julkaisuja 235, 195-221.

Tolonen, Tarja & Aapola-Kari, Sinikka (2021) Nuorten toisen asteen koulutusvalinnat: pääomat, strategiat ja koulutuksellisen arvon muotoutuminen. Sosiologia 58(2), 103- 118.

Tolonen, Tarja & Aapola-Kari, Sinikka (2021) Nuorten yhteiskunnallinen arvo tulee näkyväksi koulutusvalinnoissa.  Blogi, Ilmiö-media 12.5.2021

Tarja Tolonen (2019) Gendered tactics Tolonen G&E 2018 Gender and Education, 3/2019  vol 31, p 408-424
:https://doi.org/10.1080/09540253.2018.1496228   Published online: 09 Jul 2018

Aapola-Kari, Sinikka & Tolonen, Tarja (2019) Nuoret toisen asteen koulutusvalintoja tekemässä. Teoksessa Lahtinen, Jenni (toim.) “Mikä ois mun juttu” – nuorten koulutusvalinnat sosiaalisaatiomaisemien kehyksissä. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja. 2019:68, 69-89.

Tarja Tolonen, Sinikka Aapola-Kari, Jenni Lahtinen & Matilda Wrede-Jäntti (2018) Miten kaupungista tulee oma tila? Kaupunkipääoma ja nuorten eriytyneet suhteet kaupunkitilaan. Nuorisotutkimus, 36(3), 57-75.

Tarja Tolonen (2018) Nuorten miesten tilankäytön taktiikat ja sosiaalinen kuuluminen, teoksessa Antti Kivijärvi & Tuija Huuki & Harry Lunabba (toim.)
Poikatutkimus. Tampere, Vastapaino, 287-309.

Tolonen, Tarja (2017) Young people and local power geometries. The intertwining of social class, gender and ethnicity in public spaces. In: Second International Handbook of Urban Education.  Pink, William T., Noblit, George W. (Eds.) Scandinavian part: Öhrn, E. & Weiner, G. (eds.). 1. toim. Springer, 2017, 755-774.

Tolonen, Tarja (2017)  ’Arvon mekin ansaitsemme… ’ Nuorten asemointi ja nuorisokuvat yhteiskunnallisessa keskustelussa. Teoksessa Iina Juntunen ja Susanna Ylimys (toim.) Nuorisotyötä asemilla, kaduilla ja kauppakeskuksissa. Askelmerkkejä löytävään nuorisotyöhön. Helsinki, Aseman lapset ry, 25-31.

Tolonen, Tarja & Aapola-Kari, Sinikka & Moisio, Jenni & Wrede-Jäntti, Matilda (2017) Helsinkiläisnuorten harrastaminen ja liikkuminen kaupunkitilassa – Raportti Helsingin kaupungin Hyvä vapaa-aika– hankkeelle, Nuorisotutkimusverkoston työpapereita 5/2017.

Mietola, Reetta, Berg, Päivi, Hakala, Katariina, Lahelma, Elina, Lappalainen, Sirpa, Salo, Ulla-Maija, Tolonen, Tarja:   Feministinen etnografia kasvatuksen kulttuureita jäljittämässä. Nuorisotutkimus 2016/1, vol 34, 4-17.

Tolonen, Tarja (2013) Youth cultures, lifestyles and social class in Finnish contexts,  Young, Vol. 21 (1):55-75.

Tolonen, Tarja (2012) Classed and gendered meanings of marginalisation in young people’s transition. In Tolonen, Tarja; Lappalainen Sirpa, Palmu, Tarja and Kurki, Tuuli (eds): Cultural Practices and Transitions in Education. 11/2012  Tufnell Press (London), 126-137.

Määttä, Mirja ja Tolonen, Tarja (2011) Johdanto. Teoksessa Määttä, Mirja & Tolonen, Tarja (toim/eds) Otettu, annettu, itsetehty. Nuorten vapaa-aika tänään. (Taken, given and selfmade. The leisuretime of young people in contemporary Finland) Nuorisotutkimusverkoston ja seuran  julkaisuja,  112. Helsinki 5-11.

Laine, Sofia; Merikivi, Jani; Määttä, Mirja ja Tolonen, Tarja (2011) Metodit. Teoksessa Määttä, Mirja & Tolonen, Tarja (toim/eds) Otettu, annettu, itsetehty. Nuorten vapaa-aika tänään. (Taken, given and selfmade. The leisuretime of young people in contemporary Finland) Nuorisotutkimusverkoston ja seuran  julkaisuja,  112. Helsinki, 12-27.

 Aaltonen, Sanna, Kivijärvi, Antti; Peltola Marja ja Tolonen, Tarja (2011) Ystävyydet.   Teoksessa Määttä, Mirja & Tolonen, Tarja (toim/eds) Otettu, annettu, itsetehty. Nuorten vapaa-aika tänään. (Taken, given and selfmade. The leisuretime of young people in contemporary Finland) Nuorisotutkimusverkoston ja seuran  julkaisuja,  112. Helsinki, 29-56.

Tolonen, Tarja (2010) Yhteiskuntaluokan ja paikallisuuden merkitys nuorten ryhmien ja tyylien muotoutumisessa. Nuorisotutkimus 2/2010, vol 28, 3-22.

Tolonen, Tarja: (2009)Vanhemmuuden puutteen heijastuminen nuorten sosiaaliseen pääomaan. Teoksessa Bardy, Marjatta et al Lastensuojelun ytimissä. Teema: terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).5.  http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201205085169

Tolonen, Tarja (2008) Yhteiskuntaluokka: menneisyyden dinosauruksen luiden kolinaa? Teoksessa Tolonen, Tarja (toim): Yhteiskuntaluokka ja sukupuoli. Vastapaino, Tampere, Nuorisotutkimusverkosto, Helsinki, 8-17.

Tolonen, Tarja (2008) Menestys, pärjääminen ja syrjäytyminen – Nuorten elämäntyylit ja luokkaerot. Teoksessa Tolonen, Tarja (toim): Yhteiskuntaluokka ja sukupuoli. Vastapaino, Tampere, Nuorisotutkimusverkosto, Helsinki, 226-254 .

Tolonen, Tarja (2008) Success, coping and social exclusion in transitions of young Finns, Journal of Youth Studies, Vol. 11(2), 233-249.

Tolonen, Tarja and Palmu, Tarja (2007) Etnografia, haastattelu ja valta(positiot). Teoksessa: Lappalainen, Sirpa; Lahelma, Elina; Hynninen, Pirkko; Kankkunen, Tarja and Tolonen, Tarja (toim.): Etnografinen metodologia. Vastapaino, Tampere.

Tolonen, Tarja (2007) Social and cultural capital meets youth research , in Bynner, John and Helve, Helena (eds.), “Capitals, Identities and Cultures of Young People” Tuffnell Press, London, 29-42.

Gordon, Tuula; Hynninen, Pirkko; Lahelma, Elina; Metso, Tuija; Palmu, Tarja and Tolonen, Tarja: Collective ethnography, joint experiences and individual pathways. Nordisk Pedagogik 2006, 26(1), 3-15.

Tolonen, Tarja (2005) Locality and gendered capitals of working-class youth. Young, Vol. 13 (4):343-361.

Gordon, Tuula; Holland, Janet; Lahelma, Elina and Tolonen, Tarja (2005): Gazing with intent: Ethnographic practice in classrooms, Qualitative Research, Vol. 5(1):113-131.

Tolonen, Tarja: Sosiaalinen tausta, paikallisuus ja sukupuoli nuorten koulutussiirtymissä. In Aapola, Sinikka and Ketokivi, Kaisa (eds): Polkuja ja poikkeamia – aikuisuutta etsimässä. Nuorisotutkimusverkosto, 56/2005, Youth Research Network, Helsinki, 2005,33-65.

Tolonen, Tarja: Vanhemmuuden puutteen heijastuminen nuorten sosiaaliseen pääomaan. Nuorisotutkimus (Journal of Youth Research) 4/2004, vol. 22., 17-34.  

Tolonen, Tarja: Suomalaisuus, tavallisuus ja sukupuoli nuorten näkemyksissä. Teoksessa Gordon, Tuula; Komulainen, Katri ja Lempiäinen, Kirsti (toim.): Suomineitonen hei. Kansallisuuden sukupuoli, Vastapaino, Tampere, 2002, 246-266.

Gordon, Tuula; Lahelma, Elina ja Tolonen, Tarja: Katseelta piilossa. Hiljaisuus ja liikkumattomuus kouluetnografin havainnoissa. Teoksessa Aaltonen, Sanna ja Honkatukia, Päivi (toim.): Tulkintoja tytöistä. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, 2002, 305-325.

Tolonen, Tarja: Tyttöjen käsityksiä ihannenaiseudesta. Teoksessa Puuronen, Anne ja Välimaa, Raili (toim.): Nuori ruumis. Gaudeamus ja Nuorisotutkimusverkoston julkaisuja 23, Helsinki, 2001, 73-88.

Gordon, Tuula; Lahelma, Elina; Hynninen, Pirkko; Metso, Tuija; Palmu, Tarja ja Tolonen, Tarja: Koulun arkea tutkimassa – kokemuksia kollektiivisesta etnografiasta. Naistutkimus 1/2000, vol 13, s. 17-31.

Gordon, Tuula; Lahelma, Elina; Hynninen, Pirkko; Metso, Tuija; Palmu, Tarja ja Tolonen, Tarja: Professionalization of Newcomers in secondary highschool. Journal of Qualitative Studies in Education 6/1999, vol 12, 689-706.

Tolonen, Tarja: Johdanto. Teoksessa Tolonen, Tarja (toim.): Suomalainen koulu ja kulttuuri. Vastapaino, Tampere 1999, 7-17.

Tolonen, Tarja: Hiljainen poika ja äänekäs tyttö? Ääni, sukupuoli ja sosiaalisuus koulussa. Teoksessa Tolonen, Tarja (toim.): Suomalainen koulu ja kulttuuri. Vastapaino, Tampere, 1999, 135-158.

Tolonen, Tarja; ”Everybody thinks I’m a nerd”. Schoolboys’ fights and ambivalences about masculinities. Young 3/1998, Vol. 6, 4-18.

Tolonen, Tarja: Väkivaltaa ja sosiaalista järjestystä. Teoksessa Tommi Hoikkala (toim.): Välähdys nuoresta miehestä Suomessa. Gaudeamus, Helsinki, 1996.

Gordon, Tuula; Lahelma, Elina ja Tolonen, Tarja: ”Koulu on kuin…” Metaforat fyysisen koulun analysoinnin välineinä. Nuorisotutkimus 13(1995:)3, s. 3 – 12.

Lindroos, Maarit ja Tolonen, Tarja: ”Koulu on kuin hullujenhuone”. Nuorisotutkimus-lehti 13(1995:)3, s. 13 – 20.

Tolonen, Tarja: Controlling body and space. Encounters at school. Teoksessa Aittola, Tapio, Koikkalainen, Riitta ja Sironen, Esa (toim.): ”Confronting strangeness”. Jyväskylän yliopisto, kasvatustieteen laitoksen julkaisuja 5. 1995, 57 – 69.
 

Tolonen, Tarja: Girls and boys at school and in youth cultures: embodiment, social space and social difference in the process of making gender. Julkaisussa Bjerrum Nielsen, Harriet(toim.): Gender, modernity, postmodernity – new perspectives on development/construction of gender. Papers from a seminar in Oslo, April 1994. Arbeitsnotat 2/95. Universitet i Oslo, s. 94 – 101.
 

Tolonen, Tarja: Ratsastustallin tyttökulttuuriset tilat ja tunteet. Nuorisotutkimus 10(1992):3, 10 – 18. 1992.

Tolonen, Tarja: Tyttöjen hevostallikulttuuri: faniudesta vastaanottoon. Teoksessa Näre, Sari; Lähteenmaa, Jaana (toim.): Letit liehumaan. Tyttökulttuuri murroksessa. Suomalaisen kirjallisuuden seura, Helsinki 1992.

Kangas, Ilka; Topo, Päivi ja Tolonen, Tarja; Hemminki, Elina ja Uutela, Antti: Tutkijat, tutkittavat ja tutkimuspalaute – esimerkkinä vaihdevuosikysely. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 1992:29:119 – 124.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *