Tavoitteena “luova, kansainvälinen oppimisen ja huippututkimuksen ympäristö”

Mitä on kansainvälisyys Helsingin yliopistossa? Mitä sillä tarkoitetaan?

Lähdin etsimään vastausta tuoreesta Helsingin yliopiston (HY) strategiasta vuosille 2017-2020. Uusi strategia julkaistiin juuri ja siinä kansainvälisyys on vahvasti esillä. HY:n uusi visio vuodelle 2025 on ”Globaali vaikuttaja – yhdessä”. Tämän vision saavuttamiseksi Helsingin yliopisto on valinnut kolme strategista tavoitetta kaudelle 2017– 2020. Näistä ensimmäinen tavoite on, että Helsingin yliopisto on “luova, kansainvälinen oppimisen ja huippututkimuksen ympäristö”.

 

Helsingin yliopiston strategian mukaan kansainvälisyys tuntuu tarkoittavan seuraavia asioita:

1. Helsingin yliopisto on mukana kansainvälisessä kilpailussa.

 • HY seuraa tutkimuksen tasoa yliopistotasolla kansainvälisten vertailujen avulla.

2. Helsingin yliopisto vaikuttaa globaalisti.

 • HY vahvistaa monipuolista ja syvällistä sivistystä kansainvälisesti: “Korkealaatuinen, monitieteinen tutkimus, opetus ja oppiminen tuottavat uutta tietoa ja osaamista koko ihmiskunnan hyödyksi.
 • HY rakentaa “parempaa, kestävän kehityksen mukaista maailmaa ottamalla entistä vahvemman roolin globaalien ongelmien ratkaisemisessa.”
 • HY valitsee strategiset kumppanuudet niiltä alueilta, jotka ovat globaalin vaikuttavuuden kannalta tärkeitä.
 • HY vahvistaa elinkeinoelämäyhteistyötä ja sidosryhmätyön kansainvälistä vaikuttavuutta.

3. Helsingin yliopisto tekee yhteistyötä ulkomaisten kumppanien ja sidosryhmien kanssa.

  • HY:ssa vakiinnutetaan yliopistotason kansainvälisten strategisten kumppanuuksien valintamenettely koskemaan kaikkia organisaatiotasoja.
  • HY:ssa korostetaan LERU-yhteistyötä tärkeänä vaikutuskanavana EU:n tiede-, tutkimus-, innovaatio- ja koulutuspolitiikassa että eri tieteenalojen kehittämisessä.
  • HY kannustaa tutkijoita pitkäkestoisiin vierailuihin ulkomaisissa tutkimuskeskuksissa.

 

4. Helsingin yliopisto rekrytoi kansainvälisesti aktiivisesti.

  • Rekrytoitaessa opetus- ja tutkimushenkilöstöä “ansioksi lasketaan kyky hankkia erityisesti ulkomaista rahoitusta, rekrytoida parhaita opiskelijoita ja tuottaa kansainvälisesti merkittävää tutkimusta ja korkealaatuista opetusta”.
  • HY nostaa kansainvälisen opetus- ja tutkimushenkilöstön osuus 30 %:iin.
  • HY nopeuttaa kansainvälisten opiskelijoiden valintamenettelyä.
  • HY varmistaa markkinoinnilla lahjakkaimpien ja sitoutuneimpien opiskelijoiden rekrytointi kansallisesti ja kansainvälisesti.
  • HY:llä kehitetään hakupaketteja ja käytetään apuna kansainvälisiä rekrytointikonsultteja.

 

5. Helsingin yliopisto panostaa kansainvälisiin rahoituslähteisiin.

  • HY lisää tiivistä yhteistyötä kansainvälisten kumppaneiden kanssa erityisesti eurooppalaisen tutkimusrahoituksen tuella.
  • HY kiinnittää rahoituksen hankkimisessa erityistä huomiota yhteistyöhön kansainvälisten yritysten kanssa.
  • HY:llä kannustetaan ja autetaan tutkijoita laatimaan hakemuksia kansainvälisen rahoituksen saamiseksi.

6. Helsingin yliopiston maisteriohjelmat ovat kansainvälisesti houkuttelevia.

  • HY:n maisteriopinnot ovat pääsääntöisesti kansainvälisiä ja ne voi suorittaa kokonaan englanniksi.
  • HY:n kansainvälisten maisteriopiskelijoiden osuus nostetaan 20 prosenttiin (ja tohtoriopiskelijoiden osuus 35 prosenttiin).

7. Helsingin yliopistolle luodaan selkeä, omintakeisena erottuva kansainvälinen profiili.

  • Panostetaan Helsingin yliopistoon tuleviin ulkomaisiin tutkijoihin ja opiskelijoihin myös maineenrakennuksen näkökulmasta.
  • Vahvistetaan kansainvälisten kumppaneiden kanssa molempien osapuolten tutkimusprofiilia, näkyvyyttä ja rahoitusta.

HY:n strategiassa mainittiin myös muutama kansainvälistymiseen liittyvä käytäntö:

 • Edistetään HY:n kieliperiaatteiden mukaisia monikielisiä käytäntöjä koko yliopistossa.
 • HY kiinnittää erityistä huomiota kansainvälisen henkilöstön integrointiin.

 

Helsingin yliopiston strategia 2017-2020