Verkko-opetuksella kansainvälisemmäksi – tuo maailma luokkahuoneeseesi

Opettajat voisivat kansainvälistää opetustaan hyödyntäen verkon tarjoamia mahdollisuuksia. Tässä on listattuna Helsingin yliopiston verkko-opetuksen palveluita, joiden käyttöön opettajat saavat tukea yksiköiden verkko-opetuksen tukihenkilöiltä ja Opetusteknologiakeskukselta.

MOOC:it eli Massive Open Online Courses

Opettajat voisivat yhä enemmän hyödyntää kasvavaa MOOC-tarjontaa. Onko omalla alallasi tarjolla laadukkaita MOOC-kursseja? Tsekkaa mm. Coursera. Osallistu itse ja suosittele opiskelijoillesi.

Voisiko MOOC-kurssin suorituksella korvata opintoja Helsingin yliopiston tutkinnoista?

Helsingin yliopistokin on jo julkaissut myös englanninkielisiä MOOC-kursseja. Voisiko laadukkailla MOOC-kursseilla houkutella Helsinkiin opiskelijoita?

Miten MOOC:it hyödyntävät eri puolilta maailmaa tulevien tietotaitoa?

Adobe Connect –verkkokokous

Adobe Connect –verkkokokousjärjestelmä (AC) mahdollistaa ulkomaisten vierailijaluennoitsijoiden käytön – ilman matkakuluja. AC:ssa luennoija voi toteuttaa luennon dioineen. Luennot voidaan tehdä pelkiksi tallenteiksi tai ne voidaan myös välittää opiskelijoille omille kotikoneilleen/luokkahuoneeseen. Jos luennoitsija ja opiskelijat ovat samaan aikaan linjoilla, kannattaa hyödyntää myös reaaliaikaista vuorovaikutusta. Opiskelijat voivat kysyä AC:ssa omalla äänellään tai chatilla. Luennoija voi aktivoida opiskelijoita mm. äänestystyökalulla tai teettämällä ryhmätöitä.

Voit myös itse luennoida ulkomaille hyödyntäen AC:ta.

Blogit

Tutustu ja tutustuta opiskelijasi oppiaineenne kansainvälisiin tiede- yms. blogeihin. Arvioikaa blogeja ja kommentoikaa postauksia. Kirjoittakaa omia blogeja, verkostoitukaa ja pyytäkää kommentteja Suomen rajojen ulkopuolelta.

Wiki

Wiki mahdollistaa yhteiskirjoittamisen ajasta ja paikasta riippumatta. Perustaisitko vaikka oman oppiaineesi Wikipedian? Tai onko tarvetta tehdä yhteisiä kirjoituksia, nettisivuja tai vaikkapa artikkeleja Suomen rajojen ulkopuolella olevien kanssa? Wikin avulla voitte kirjoittaa yhdessä.

Verkkomateriaalit

Edellisten työkalujen avulla voit tehdä oppimateriaaleja ja kursseja hyödynnettäväksi myös Suomen ulkopuolella. Voit myös käyttää luentojen, paneelien ja haastatteluiden tallentamiseen UniTube-studiota tai –luentosaleja.

Ennen kuin teet oman materiaalisi, varmista ettei hyvää materiaalia ole jo olemassa.  Tsekkaa esim. Khan Academyn luennot.

Verkko-oppimisympäristö Moodle

Moodle on maailmanlaajuisesti käytetty verkko-oppimisympäristö. Opettajat ovat myös julkaisseet omia Moodle-kurssejaan. Joko olet tutkinut, löytyykö tarjonnasta kurssia, jota voisit hyödyntää?

Moodleen ei voida ottaa opiskelijoita ilman HY:n käyttäjätunnuksia, joten tämä hankaloittaa ulkomaalaisten opiskelijoiden pääsyä Moodle-kursseillemme.

Kotikansainvälistyminen

Edelliset esimerkit kurottavat Suomen rajojen ulkopuolelle. Muista myös kotikansainvälistyminen. Miten voisit hyödyntää esimerkiksi Helsingin yliopistossa opiskelevia kv-opiskelijoita oman oppiaineesi opetuksessa? Entä voisitko hyödyntää ulkosuomalaisia?

Tavoitteena “luova, kansainvälinen oppimisen ja huippututkimuksen ympäristö”

Mitä on kansainvälisyys Helsingin yliopistossa? Mitä sillä tarkoitetaan?

Lähdin etsimään vastausta tuoreesta Helsingin yliopiston (HY) strategiasta vuosille 2017-2020. Uusi strategia julkaistiin juuri ja siinä kansainvälisyys on vahvasti esillä. HY:n uusi visio vuodelle 2025 on ”Globaali vaikuttaja – yhdessä”. Tämän vision saavuttamiseksi Helsingin yliopisto on valinnut kolme strategista tavoitetta kaudelle 2017– 2020. Näistä ensimmäinen tavoite on, että Helsingin yliopisto on “luova, kansainvälinen oppimisen ja huippututkimuksen ympäristö”.

 

Helsingin yliopiston strategian mukaan kansainvälisyys tuntuu tarkoittavan seuraavia asioita:

1. Helsingin yliopisto on mukana kansainvälisessä kilpailussa.

 • HY seuraa tutkimuksen tasoa yliopistotasolla kansainvälisten vertailujen avulla.

2. Helsingin yliopisto vaikuttaa globaalisti.

 • HY vahvistaa monipuolista ja syvällistä sivistystä kansainvälisesti: “Korkealaatuinen, monitieteinen tutkimus, opetus ja oppiminen tuottavat uutta tietoa ja osaamista koko ihmiskunnan hyödyksi.
 • HY rakentaa “parempaa, kestävän kehityksen mukaista maailmaa ottamalla entistä vahvemman roolin globaalien ongelmien ratkaisemisessa.”
 • HY valitsee strategiset kumppanuudet niiltä alueilta, jotka ovat globaalin vaikuttavuuden kannalta tärkeitä.
 • HY vahvistaa elinkeinoelämäyhteistyötä ja sidosryhmätyön kansainvälistä vaikuttavuutta.

3. Helsingin yliopisto tekee yhteistyötä ulkomaisten kumppanien ja sidosryhmien kanssa.

  • HY:ssa vakiinnutetaan yliopistotason kansainvälisten strategisten kumppanuuksien valintamenettely koskemaan kaikkia organisaatiotasoja.
  • HY:ssa korostetaan LERU-yhteistyötä tärkeänä vaikutuskanavana EU:n tiede-, tutkimus-, innovaatio- ja koulutuspolitiikassa että eri tieteenalojen kehittämisessä.
  • HY kannustaa tutkijoita pitkäkestoisiin vierailuihin ulkomaisissa tutkimuskeskuksissa.

 

4. Helsingin yliopisto rekrytoi kansainvälisesti aktiivisesti.

  • Rekrytoitaessa opetus- ja tutkimushenkilöstöä “ansioksi lasketaan kyky hankkia erityisesti ulkomaista rahoitusta, rekrytoida parhaita opiskelijoita ja tuottaa kansainvälisesti merkittävää tutkimusta ja korkealaatuista opetusta”.
  • HY nostaa kansainvälisen opetus- ja tutkimushenkilöstön osuus 30 %:iin.
  • HY nopeuttaa kansainvälisten opiskelijoiden valintamenettelyä.
  • HY varmistaa markkinoinnilla lahjakkaimpien ja sitoutuneimpien opiskelijoiden rekrytointi kansallisesti ja kansainvälisesti.
  • HY:llä kehitetään hakupaketteja ja käytetään apuna kansainvälisiä rekrytointikonsultteja.

 

5. Helsingin yliopisto panostaa kansainvälisiin rahoituslähteisiin.

  • HY lisää tiivistä yhteistyötä kansainvälisten kumppaneiden kanssa erityisesti eurooppalaisen tutkimusrahoituksen tuella.
  • HY kiinnittää rahoituksen hankkimisessa erityistä huomiota yhteistyöhön kansainvälisten yritysten kanssa.
  • HY:llä kannustetaan ja autetaan tutkijoita laatimaan hakemuksia kansainvälisen rahoituksen saamiseksi.

6. Helsingin yliopiston maisteriohjelmat ovat kansainvälisesti houkuttelevia.

  • HY:n maisteriopinnot ovat pääsääntöisesti kansainvälisiä ja ne voi suorittaa kokonaan englanniksi.
  • HY:n kansainvälisten maisteriopiskelijoiden osuus nostetaan 20 prosenttiin (ja tohtoriopiskelijoiden osuus 35 prosenttiin).

7. Helsingin yliopistolle luodaan selkeä, omintakeisena erottuva kansainvälinen profiili.

  • Panostetaan Helsingin yliopistoon tuleviin ulkomaisiin tutkijoihin ja opiskelijoihin myös maineenrakennuksen näkökulmasta.
  • Vahvistetaan kansainvälisten kumppaneiden kanssa molempien osapuolten tutkimusprofiilia, näkyvyyttä ja rahoitusta.

HY:n strategiassa mainittiin myös muutama kansainvälistymiseen liittyvä käytäntö:

 • Edistetään HY:n kieliperiaatteiden mukaisia monikielisiä käytäntöjä koko yliopistossa.
 • HY kiinnittää erityistä huomiota kansainvälisen henkilöstön integrointiin.

 

Helsingin yliopiston strategia 2017-2020