Tasa-arvotyö tiedekunnassa ja opettajankoulutuksessa alkaa

Viimeaikaiset muutokset kasvatus- ja opetusalan lainsäädännössä sekä koulujen ja päiväkotien toimintaympäristöissä asettavat yliopistollista opettajankoulutusta järjestävät toimijat uudenlaisten haasteiden eteen. Opettajan ammattitaitovaatimukset ovat muuttuneet ja tasa-arvon edistämisvelvoite on kirjattu mm. varhaiskasvatus- ja perusopetuslakiin sekä näiden lakien toteuttamista koskeviin velvoittaviin valtakunnallisiin suunnitelmiin. Tasa-arvolakiin on kirjattu kaikkia opetuksen järjestäjiä koskeva toiminnallista tasa-arvosuunnittelua koskeva velvoite.

Koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskevaa tutkimus- ja kehittämistyötä on tehty Suomessa useiden vuosikymmenten ajan. Tietoa ja esimerkkejä toimivista käytännöistä on paljon. Tästä huolimatta lähinnä projekteissa tuotettu ymmärrys tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta ei ole vakiintunut koulutusta koskevaan politiikkaan ja koulutuksen käytäntöihin. Osittain tämä johtuu projektikentän pirstaleisuudesta, mutta myös koulutuksessa vallitsevasta näennäisestä tasa-arvosta ja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymysten käsittelyn pintapuolisuudesta. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioita ei edelleenkään systemaattisesti opeteta.

Nyt tilanne halutaan korjata.

Tasa-arvoa opettajankoulutukseen (TOP) -projekti toteutetaan Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa vuosina 2018–2019. TOP-projekti on osa opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallista viiden suomalaisen yliopiston yhteisprojektia Sukupuolen ja muut erot huomioivan tasa-arvosuunnittelun ja -työn sisältöjen kehittäminen Suomen opettajankoulutuksiin (SetSTOP).

TOP-projektin päätavoitteena on vahvistaa Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan henkilöstön tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskevaa osaamista sekä valtavirtaistaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusnäkökulma opettajankoulutuksen eri opintosuuntiin. Samalla tuotamme ja testaamme toimenpiteitä, joiden avulla sukupuolen ja muiden erontekojen sekä sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventämisen teemat voidaan sisällyttää opettajankoulutusten opetussuunnitelmiin, oppisisältöihin, pedagogisiin käytäntöihin sekä koulutusten arkeen. Projekti tukee Helsingin yliopiston kasvatustieteellistä tiedekuntaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslainsäädännön sekä kasvatus- ja opetusalan lainsäädäntöön kirjattujen tasa-arvon edistämistä koskevien velvoitteiden toteuttamisessa.

Tulemme myös järjestämään pienimuotoista henkilöstökoulutusta sekä teemaan liittyviä laajempia tilaisuuksia Helsingin yliopiston strategian mukaisesti. Hyödynnämme projektissa teemaan liittyvää kansallista ja kansainvälistä tutkimusta sekä olemassa olevia verkostoja ja toimivia käytäntöjä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi opettajankoulutuksessa.

Helsingin yliopiston osaprojektia johdetaan AGORA – kasvatuksen ja koulutuksen oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon tutkimuskeskuksesta. Projektijohtajana toimii Kristiina Brunila ja projektipäällikkönä Anna Mikkola. Mukana projektissa ovat myös Liisa Tainio, Leena Teräs ja Elina Ikävalko.

Tiedotamme tasa-arvotyön aloittamisesta myöhemmin lisää ja kutsumme kiinnostuneita mukaan.

Yhteydenotot: Kristiina Brunila kristiina.brunila(at)helsinki.fi ja Anna Mikkola anna.mikkola(at)helsinki.fi