Kriminologiaa opiskelemaan?


Mikäli etsit tietoa kriminologian opiskelusta Helsingin yliopistossa, olet saapunut oikeaan paikkaan! Kriminologian opiskelijoiden ainejärjestö Desistanssi ry on koonnut alle yleistä tietoa kriminologian opiskelusta Helsingin yliopistossa sekä siitä, miten sinustakin voi tulla kriminologian pääaineopiskelija. 

Mikäli haluat opiskella kriminologiaa pääaineenasi, tulee sinun hakea sosiaalitieteiden maisteriohjelmaan. 

Sosiaalitieteiden opinnoissa voit syventyä eri sosiaalitieteiden alle lukeutuviin tieteenaloihin tai opintosuuntiin oman valintasi mukaisesti. 

Sosiaalitieteiden kandiohjelman ja maisteriohjelman yhteiset opintosuunnat: 

 • Sosiaalipsykologia 
 • Sosiaalityö 
 • Sosiologia 
 • Yhteiskuntapolitiikka 

Vain sosiaalitieteiden maisteriohjelmassa (120 opintopistettä) tarjottavat opintosuunnat/kokonaisuudet: 

 • kriminologia 
 • lasten– ja perhepalveluiden sosiaalityö (uusi opintosuunta 2019) 
 • väestötiede 
 • Kulutus yhteiskunnassaopintokokonaisuus 

Kriminologia (maisteriohjelmassa) 

Kriminologia tutkii rikollisuutta ja siihen kohdistuvia reaktioita. Tieteenala tarkastelee laajasti eri rikoslajeja perinteisestä väkivalta– ja nuorisorikollisuudesta nouseviin rikosilmiöihin kuten kyberrikollisuuteen. Kriminologian huomio kohdistuu rikollisuuden syihin ja seurauksiin. Tutkimme rangaistuksia ja kriminaalipolitiikkaa, mutta myös ihmisten rikospelkoja, turvallisuuden tunnetta ja rikosteemaa medioissa.   

Kriminologian opetus perustuu vahvaan perustutkimukseen. Lisäksi soveltavan kriminologian tavoitteena on antaa valmiuksia vastata kysymykseen: mikä toimii rikosten torjunnassa ja ehkäisyssä? Miten rikollisuutta voidaan vähentää ja kansalaisten turvallisuutta lisätä? 

Kriminologian opinnot antavat erinomaiset valmiudet asiantuntija– ja johtotehtäviin, jotka liittyvät turvallisuuden kehittämiseen ja rikoksentorjuntaan julkisella ja yksityisellä sektorilla sekä järjestöissäpaikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Lukaise Desistanssin Kriminologi työelämässäblogikirjoitus. 

Maisteritutkinto koostuu 120 opintopisteestä, joista maisterintutkielma ja siihen liittyvät seminaarit vievät kolmasosan (40 op). Opinnot painottuvatkin maisterintutkielman (30 op) tekoon. Kriminologista tutkimusta tehdäkseen ei tarvitse olla kvantitatiivisten menetelmien käytössä nero, mutta tilastollisten menetelmien osaamisesta on kriminologisella tutkimuskentällä etua. Kriminologiaa on voinut opiskella Helsingin yliopistossa maisterivaiheen pääaineena vuodesta 2017 alkaen. Kriminologian opiskelijoiden ainejärjestö Desistanssi ry perustettiin heinäkuussa 2018. 

Kriminologisia kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia maisterintutkielmia on tähän mennessä tehty tai tekeillä ainakin seuraavista aihepiireistä: 

 • Perheväkivalta 
 • Kyberrikollisuus: väkivaltaisen ekstremismin narratiivit, lapsiin liittyvän seksuaalirikollisuuden neutralisaatiot, koulu-uhkaajien neutralisaatiot 
 • Oikeustaju: luottamus tuomioistuimiin 
 • Historiallinen kriminologia: henkirikollisuuden piirteet tietyllä ajanjaksolla 
 • Arviointitutkimus: katuväkivaltaa ehkäisevän hankkeen arviointi 
 • Yritysten kokema rikollisuus 
 • Mediakriminologia 
 • Nuorisorikollisuus ja crime drop- ilmiö

Kriminologian maisteriohjelmaan voi päästä kolmea reittiä pitkin: 

1) siirtymäajan ilmoittautumismenettelyllä  

Helsingin yliopistossa ennen 1.8.2017 opintonsa aloittaneet, 2016-2017 tutkintovaatimusten eli ns. vanhojen opintovaatimusten mukaan kandiopintoja suorittavat opiskelijat voivat hakea kriminologian maisteriohjelmaan siirtymäajan ilmoittautumismenettelyllä. Siirtymäajan ilmoittautumismenettelyllä on mahdollista hakea kriminologian maisteriopintoihin vielä vuosina 2019 ja 2020.  

Flammasta löydät  tarkemmat ohjeet ilmoittautumismenettelystä ja suoritettuja opintoja koskevat vaatimukset: https://flamma.helsinki.fi/fi/HY365385. Kandintutkinnon kokonaisuudessaan ei tarvitse olla valmis ennen maisteriopintojen alkamista. 

Hakuaika on 1.4.-30.4., ja haku tapahtuu e- lomakkeella, joka on auki hakuaikana. Kun haku on käynnissä, e- lomakkeen löydät täältä: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/88632/lomake.html Ilmoittautumismenettelyn kautta voidaan ottaa opintosuuntaan enintään 8 opiskelijaa. Tuloksista ilmoitetaan touko-kesäkuun aikana 

HUOM!  Siirtymisajan ilmoittautumismenettely koskee vain kandivaiheen opiskelijoita, eli jos olet jo ennen ilmoittautumismenettelyn hakuajan alkamista valmistunut vanhasta kandiohjelmasta, sinut on siirretty automaattisesti jatkamaan opintojasi samassa maisteriohjelmassa. Kandintutkintoa ei siis kannata ottaa ulos ennen huhtikuun hakuajan alkamista, mikäli suunnittelet siirtymistä vanhasta kandiohjelmasta sisäisen hakumenettelyn kautta kriminologian maisteriohjelmaan. Desistanssi ry:n nykyisestä hallituksesta Tiina ja Inka ovat hakeneet sisäisen menettelyn kautta kriminologian opintoihin, mikäli haluat keskustella aiheesta, ota yhteyttä! 

2) maisterioptioiden kautta 

1.8.2017 jälkeen aloittaneet, ns. uusien tutkintovaatimusten mukaisesti opiskelevat Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden kandiohjelman opiskelijat voivat hakeutua kriminologian maisteriopintoihin maisterioptioiden kautta. Lisätietoa maisterioptioista löydät täältä. 

Kriminologian maisteriohjelmaan on maisterioptioiden kautta ilmoittautumisaika keväisin 1.4.-30.4. Voit ilmoittautua maisterioptioon, johon on erillinen hakumenettely, missä tahansa vaiheessa kandidaatin tutkintoasi sen jälkeen, kun olet suorittanut vaadittujen kriteerien mukaiset opinnot. Samaan maisterioptioon voi ilmoittautua enintään kaksi kertaa opintojen aikana. Tieto maisterioptiosta merkitään opintorekisteriin, ja valittu optio vahvistetaan maisteriopintoihin siirtymisen yhteydessä. 

3) yhteishaun kautta 

Hae yhteishaun kautta, mikäli haet Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden ulkopuolelta! Jos siis esimerkiksi opiskelet nyt pääaineenasi kieliä, psykologiaa, oikeustiedettä tai jos opiskelet Svenska social- och kommunal högskolanissa, hae opiskelemaan kriminologiaa yhteishaun kautta. Yhteishaun kevään korkeakouluhaussa voi hakea kriminologian opintoihin Opintopolkupalvelussa, hakuohjeet ja aikataulun löydät täältä: https://opintopolku.fi/wp/fi/valintojen-tuki/yhteishaku/korkeakoulujen-yhteishaku/. Tietoa Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden maisteriohjelmasta ja opintosuuntavaihtoehdoista löydät Opintopolussa täältä: https://opintopolku.fi/app/#!/korkeakoulu/1.2.246.562.17.49076477949. Hakuaika sosiaalitieteiden maisteriohjelmaan on 20.3.−3.4.2019. Yhteishaun kautta voidaan hyväksyä kriminologian maisteriopintoihin enintään 4 opiskelijaa. Valinnan tulokset ilmoitetaan kesäkuun lopussa 

Yhteishakuvalinnassa tarkastellaan aikaisempien opintojesi soveltuvuutta, motivaatiotasi, kykyäsi tuottaa tieteellistä tekstiä sekä opintomenestystäsi. 

Sosiaalitieteiden maisteriohjelmaan hakevalla tulee olla riittävä määrä maisteriohjelman opintosuunnan tieteenalan soveltuvia opintoja. Hakuperusteena olevaan tutkintoon sisältyvien tai sen lisäksi suoritettujen opintojen tulee olla sisällöltään ja suoritustasoltaan maisteriohjelman ja sen tieteenalojen kannalta soveltuvia ja tarkoituksenmukaisia, jotta ne tarjoavat riittävät valmiudet ja tiedot maisterin opintoja varten 

Yhteishaussa täytettävään lomakkeeseen kannattaa tutustua huolella ennen hakemuksen lähettämistä. Painotetun keskiarvon, valinnassa huomioitavien opintosuoritusten listaaminen ja etenkin motivaatiokirje vievät todella paljon aikaa — älä siis jätä lomakkeen täyttämistä viime tinkaan! Desistanssi ry:n nykyisestä hallituksesta Senja ja Annukka ovat hakeneet yhteishaun kautta. Mikäli haluat keskustella aiheesta, laita sähköpostia! 

Opintoneuvontaa liittyen kriminologian opintosuuntaan hakeutumiseen antaa Kruununhaan opiskelijapalvelut, kruununhaka-student [a] helsinki.fi. Suosittelemme ensin kuitenkin tutustumaan yleisiin ohjeisiin huolella. Tarvittaessa voit kääntyä myös Desistanssin hallitusten jäsenien puoleen, yhteystietomme löydät Vuoden 2019 hallituksen esittelystä 

Voit tutustua aikaisempien vuosien hakijatilastoihin täällä. 

 

WebOodista löydät kriminologian opetussuunnitelman. 

Vaikket opiskelisi kriminologian maisteriohjelmassa, voi suorittaa seuraavat kriminologian opinnot osana sosiaalitieteiden maisteriohjelman valinnaisia syventäviä opintoja (kriminologian opiskelijoille nämä ovat pakollisia): Kriminologia SOSK-206 (tarjolla myös avoimessa), Kriminologian erityisala SOSM-KL321 ja Kriminologian teoria SOSM-KL301. 

  

Selkeää tietoa kriminologiasta ja sen tutkimuskohteista kriminologian opintosuunnan oppikirjasta: Kivivuori, J., Aaltonen, M., Näsi, M., Suonpää, K. & Danielsson, P. (2018). Kriminologia: rikollisuus ja kontrolli muuttuvassa yhteiskunnassa. Helsinki: Gaudeamus. 

 

Myös seuraavista on hyötyä kriminologiasta kiinnostuneille 

Desistanssin hallituksen suunnittelukokous 13.3.2019

Aika ja paikka: 13.3.2019 klo 16:30, Kaisa-talo, ryhmätyötila 4005

Paikalla: Annukka Junni, Senja Peltola, Tiina Malin, Inka Järvikangas

Opintoasiat:

Kokouksessa viimeisteltiin yhdessä laadittua kriminologian maisteriohjelmaan hakemista koskevaa tiedotetta, joka on tarkoitus julkaista Desistanssin tiedotuskanavissa yhteishaun alkamisen kynnyksellä. Olemassa olevaa ohjeistusta on pidetty osin riittämättömänä ja hajanaisena. Tarkoitus on koota yhteen tietoa ja linkkejä kriminologian opiskeluun ja opintoihin hakeutumiseen liittyen.

Järjestöasiat:

Pyritään edistämään vuorovaikutusta ja yhteistyötä muiden sosiaalitieteiden ainejärjestöjen kanssa esimerkiksi jakamalla tiedotetta näiden sähköpostilistoille.

Työelämä:

Desistanssin excu HEUNIin järjestetään 8.4. klo 14-16. Vierailusta laaditaan lyhyt kooste.

Desistanssin hallitus 2019 esittäytyy

 

Desistanssi ry:n hallitus / Desistanssi rf:s styrelse / Desistanssi ry’s Board 2019 

 

Inka, inka.jarvikangas  [at] helsinki . fi / puheenjohtaja / ordförande / president 

Sosiologian kandiopinnot suoritettuani siirryin opiskelemaan kriminologiaa, ja työstän nyt maisterintutkielmaa kyberrikollisuuteen ja neutralisaatioteoriaan liittyen. Desistanssissa olen toiminut aiemmin tiedottajana, ja tälle hallituskaudelle minut valittiin puheenjohtajaksi 

Vapaa-ajallani neulon ja lenkkeilen koirani kanssa. Suosikkirikossarjojani ovat Silta ja Mindhunter 

 

Tiina, tiina.malin [at] helsinki . fi / varapuheenjohtaja, opinto- ja ympäristövastaava / vice ordförande, studieoch miljöansvarig / vice president, study and environment coordinator 

Olen toisen vuoden opiskelija kriminologian maisteriohjelmassa, taustani on sosiologiassa. Myös Desistanssin hallituksessa olen mukana toista vuotta, tällä kertaa varapuheenjohtajana sekä opinto- ja ympäristövastaavana. 

Viimeistelen parhaillaan maisterintutkielmaani rikosuutisoinnin lähteiden ja rikoskäsitysten yhteydestä. Kun vapaa-aikaa jää, pyrin ulkoilemaan ja rentoutumaan. Viimeisin rikossarjalöytöni on ollut The Sinner. 

 

Senja, senja.peltola [at] helsinki . fi / taloudenhoitaja / skattmästare / treasurer 

Toimin Desistanssi ry:n taloudenhoitajana nyt toista vuotta putkeen. Vastuullani on siis järjestön (kuivat) talousasiat. Onneksi tämän lisäksi osallistun erilaisten tapahtumien järjestämiseen muiden hallituksen jäsenten kanssa. Tälle vuodelle on suunnitteilla esimerkiksi lukupiiriä kriminologisiin teorioihin liittyen.  

Vapaa-ajalla (mitä se on?) käyn leffassa, leivon ja käyn epäsäännöllisen säännöllisesti Unisportilla. Suosikkirikossarjani on The Wire, True Detective ja tietenkin Hercule Poirot.   

 

Inari, inari.torppa [at] helsinki . fi / sihteeri / sekreterare / secretary 

Opiskelen viimeistä vuotta sosiaalitieteiden maisteriohjelmassa sosiologiaa ja toimin ensimmäistä vuotta Desistanssi ry:n sihteerinä. Sihteerin pesti sopii mielestäni minulle, koska saatan olla asioissa joko päättämätön tai liian kunnianhimoinen. Tavoitteenani on saada vuoden 2019 aikana tehtyä gradu, jossa yhdistelen sosiologiaa ja kriminologiaa. 

Vapaa-ajalla katson rikossarjoja koirani kanssa, juon valkoviiniä ja pyrin muuten elämään edes suhteellisen tasapainoisesti. Suosikkisarjani ovat Lock Up, Moderni perhe ja Vikings.

 

Annukka, annukka.junni [at] helsinki . fi / työelämä– ja kulttuurivastaava / arbetslivoch kulturansvarig / working life & culture coordinator 

Toimin Desistanssin työelämä- ja kulttuurivastaavana toista hallituskautta. Käytännössä ideoin (ja pyrin myös toteuttamaan) meille työelämäekskursioita ja spämmään Facebook-ryhmäämme mielenkiintoisia rikosaiheisia dokumentteja. Tutkimusmielessä radikaalit jutut kiinnostavat, maisterintutkielman aiheeksi olen hahmotellut väkivaltaista ekstremismiä. 

Vapaa-ajallani juon paljon teetä ja kuuntelen jazzia. Suosikkirikossarjojani ovat myöskin Mindhunter ja Silta, suosikkileffa Uhrilampaat. Ahmin paljon myös A-, B- ja Ö-luokan true crimedokkareita. 

Desistanssi ry:n vuosikokous, 7.2.2019


Läsnäolijat: Maiju Tanskanen, Inka Järvikangas, Tiina Malin, Annukka Junni, Senja Peltola, Chris Carling, Inari Torppa
 
Järvikangas avasi kokouksen klo 16:35
 
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja
Järvikangas valittiin vuosikokouksen puheenjohtajaksi.

2. Valitaan kokouksen sihteeri
Torppa valittiin sihteeriksi.

3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
Tanskanen ja Malin valittiin pöytäkirjantarkastajiksi.

4. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa
Peltola ja Junni valittiin ääntenlaskijoiksi.

5. Esitetään toimintakertomus sekä tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto
Tulot: lahjoitus. Menot: pikkujoulut, palkkionmaksut (tilinavaus yms). Puuttuu kangaskassien myynti, mikä kirjataan kuluvalle vuodelle. Pysyttiin budjetissa. Tilillä on 101e, jäätiin siis ylijäämäisiksi.
Tasa-arvo: kannatamme tasa-arvoa. Viestintä toteutettu suomeksi ja ruotsiksi. Esteettömyydestä ei ole ollut mainintaa, mutta voisi olla tulevaisuudessa.
Työelämä: Ekskursio jäi tekemättä viime vuonna aikataulujen takia, pääsemme sinne kuitenkin todennäköisesti keväällä 2019. Työ- ja harjoittelupaikkoja jaettu spostilistalla ja fb ryhmässä, yhteensä 10kpl ilmoituksia fbssä, 6 muuta tapahtumaa/tiedoitetta jaettu fbssä. Vastaava on kirjoittanut blogitekstin liittyen kriminologien työelämään.
Tiedotus: kotisivut, sähköpostilista, fb ryhmä. Viestintäkanavat aktiivisia, erityisesti sähköpostilista. Tiedottaminen on ollut tavoitteiden mukaista. Fb vapaamuotoinen, monipuolista sisältöä – ajankohtaisia aiheita, ekskursioita yms. Kotisivuja pyritään päivittämään mahdollisimman monipuolisesti. Pyritään jatkossa tiedottamaan uutisista myös ruotsiksi.
Opinnot: Opintovastaavaa ei ollut aiemmin, mutta koska opinnot tärkeät, on kaikki jäsenet vastanneet opintoihin liittyvistä asioista. Kerätty myös palautetta kriminologian kursseista. Lukupiiri ei toteutunut vuonna 2018, mutta se on suunnitelmissa vuonna 2019. Vaikutettu siihen, että kriminologian kurssi hyväksyttiin sosiaalitieteiden vapaavalintaiseksi kurssiksi. Suunnitelmissa myös järjestää tapahtuma henkilökunnan ja opiskelijoiden kanssa. Muiden järjestöjen kanssa toiminta on vielä olematonta, mutta sen eteen työskennellään tulevaisuudessa.  Kontaktin kanssa on oltu tekemisissä yksityishenkilöinä, ja kutsu heidän kauden aloitusjuhliin kävi ja Desistanssin edustus oli paikalla.
Ympäristö: Tapahtumat järjestettiin hyvien kulkuyhteyksien päässä.
Muuta: 1 kulttuuritapahtuma on järjestetty syyskuussa, rakkautta ja anarkiaa festivaalit. Jäsenet saivat päättää elokuvan, 3 osallistujaa. Rikosaiheisia elokuvia ja sarjoja suositeltu fb ryhmässä eksessiivisesti.
Tilinpäätös: käsitelty talousosiossa
Toiminnantarkastajan lausunto: Chris toiminut toiminnantarkastajana. Hallitus on kokoustanut säännöllisesti ja sääntöjen mukaisesti. Ei huomautettavaa. Puoltaa vastuuvapauden myöntämisestä.
 
6. Päätetään tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
Vuoden 2018 tilinpäätös hyväksytty ja vastuuvapaus myönnetty vuoden 2018 hallitukselle yksimielisesti.
 
7. Käsitellään hallituksen laatima toimintasuunnitelma
Yleiset tavoitteet: 2019 yhdistyksen toinen vuosi, pyritään saamaan lisää jäseniä erityisesti kriminologian opintosuunnan opiskelijoista. Toinen tavoite hakea HYY:n piiriin. Toimitaan yhteistyössä henkilökunnan kanssa ja vaikutetaan asioiden ja näkyvyyden lisääntymiseen. Janne pyytänyt Desistanssia olemaan aktiivinen haun suhteen, ja luvattu laatia lyhyehkö kirjoitus, missä esim. tärkeät pvm, tietoa opiskelijamääristä, tärkeää tietoa myös hausta. Koska yhteishaku pian, täytyy pian luoda word, minne kaikki kirjoittaa itse jotain kriminologian opintosuunnasta.
Talous: Koska haetaan HYY:n piiriin, saadaan mahdollisesti varoja, mutta tehdään myös muita asioita tulojen eteen, esim kassien myynti. Käsiteltiin talousarvio vuodelle 2019. Virkistystoimintaan on budjetoitu, samoin työelämään.
Tasa-arvo: Panostetaan esteettömyydestä tiedottamiseen tehokkaammin kuin viime vuonna. Ongelmatilanteiden yhteyshenkilö pyritään nimeämään yhdistyksen tapahtumiin. Panostetaan viestintään myös ruotsiksi, myös englanninkielinen tiedottaminen tarpeen tullen.
Työelämä: Pyritään jatkossakin edesauttamaan kriminologien työllistymistä, panostamalla vierailuihin ja työ- ja harjoittelupaikoista tiedottamiseen. Blogikirjoitus päivittyy sitä mukaa, kun saadaan tietää ihmisten kiinnostuksenkohteista.
Tiedotus: Kuten viime vuonna. Kaikkien kanavien aktiivista käyttöä ylläpidetään.
Opinnot: Voidaan järjestää lukupiirejä ja esim. maisteritutkielmapiiri. Tiedotetaan hauista ja mahdollisista verkostoitumistapahtumista. Maiju tuo Inkalle jäljellä olevat verkkokassit, jotta ne voidaan myydä eteenpäin.
Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa: HYY:n piiriin haku. Tiina ollut Kontaktin juhlissa, siellä kiinnostusta kriminologiaan kohtaan, voidaan pyrkiä järjestämään yhteistyötä.
Ympäristö: kiinnitetään huomiota samoihin asioihin kuin toimintakertomuksessa.
Muut asiat: Vastaisuudessakin järjestetään kulttuuritapahtumia, kuten elokuvafestariekskuja, jos rikosaiheisia ohjelmia. Blogiosiota ideoitu, minne kootaan rikossarjoja/ohjelmia. Ajankohtaisia kriminologiaan liittyviä artikkeleita yms.
 
8. Vahvistetaan talousarvio ja määrätään jäsenmaksun suuruus
Talousarvio vuodelle 2019 hyväksytty ja päätetty, ettei jäsenmaksua peritä myöskään vuonna 2019.
 
9. Muut esille tulevat asiat
Jatko-opiskelijoiden jäsenyydestä keskusteltu alustavasti siten, että voidaan hyväksyä jatko-opiskelijoita, kunhan perusopiskelijoiden määrä on vähintään 50%. Hallitus keskustelee asiasta tulevassa kokouksessa.
Kriminologian tieteenalanyhdistyksen perustamisen suhteen ollaan kuulolla.
PRH:n sivuille on tehtävä puheenjohtajan muutos, Järvikangas hoitaa tämän.
 
Järvikangas päätti kokouksen klo 17:27

 

Desistanssi ry:n hallituksen kokous 27.2.2019

Desistanssi ry:n hallituksen kokous

Aika: ke 27.2.2019 klo 16.00

Paikka: Kaisa-talo, Fabianinkatu 30

Läsnäolijat: Annukka Junni, Inka Järvikangas (poistui kohdassa 8), Tiina Malin ja Senja Peltola

1. Kokouksen avaaminen

Järvikangas avasi kokouksen klo 16.03.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

4. Ilmoitusasiat
Järvikangas on menossa Kriminologian tieteenalayhdistyksen suunnittelukokoukseen maaliskuussa Desistanssin edustajana.

5. Järjestöasiat
Tahlo-lomake on täytetty ja liitteet toimitettu. Kävimme vielä Järvikankaan täyttämän hakulomakkeen yhdessä läpi, hyvältä näyttää!

Malin on saanut itselleen oikeudet jäsenrekisteriin ja lupaa muokata lomakkeeseen kohdan automaattisesta sähköpostilistalle lisäämisestä.

Malinista tehtiin myös Desistanssin opinto- ja ympäristövastaava.

6. Tiedotus
Pohdittiin maisterihakuun liittyvää tiedotetta. Tehdään tiedosto valmiiksi 6.3. mennessä, sitä seuraavan viikon alussa suunnitellaan, miten tietoa jaetaan (viimeiset päätökset kokouksessa 13.3.)

Valittiin hallitusesittelyyn laitettava kuva, deadline esittelyille sunnuntai 3.3. Julkaistaan ne nettisivuilla 4.3.

7. Talous
Järvikankaalla sovittu puhelinneuvottelu Nordean kanssa tilinkäyttöoikeuksien siirtämiseen liittyen.

8. Tapahtumat

Ekskuja suunnitteilla, niistä tarkemmin seuraavassa kokouksessa.

9. Opintoasiat (tästä kohdasta alkaen kokouksen puheenjohtajana Malin)
Peltola lupaa tiedustella sähköpostilistalla, olisiko tänä keväänä kiinnostuneita Kriminologian teoria –tentin lukupiiriin.

Kurssien aikataulumuutokset herättäneet keskustelua, aiheesta laitettu palautetta eteenpäin.

10. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

11. Seuraavan kokouksen ajankohdasta päättäminen

Seuraava kokous järjestetään 13.3. klo 16.30 Kaisa-talon ryhmätyöhuoneessa 4005. Jos mahdollista, otetaan oma kone mukaan.

12. Kokouksen päättäminen

Malin päätti kokouksen ajassa 16.58.

Desistanssin hallituksen kokous 23.1.2019

Desistanssi RY kokous
Keskiviikkona 23.1.2019 Kaisa talo, Ryhmätila 4042 Klo 16:30
Läsnäolijat: Inka Järvikangas, Tiina Malin, Annukka Junni ja Inari Torppa

1. Kokouksen avaaminen
Järvikangas avasi kokouksen klo 16:45.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin ilman muutoksia.

4. Ilmoitusasiat
Desistanssin joulukuussa 2018 valittu uusi hallitus kokoontuu ensimmäisen kerran.

5. Yhdistysasiat

a. Toimintakertomuksen 2018 tilanne Vuoden 2018 toimintakertomus laadittava ennen helmikuun loppua, jotta sitä voidaan käyttää HYY:n piiriin haettaessa. Toimintakertomus myös laadittava ennen vuosikokousta. Vuosikokouksen ajankohta päätetään kohdassa 11. Vuoden 2018 hallituksen jäsenet tekevät tilannekatsauksen vuoden 2018 toimintasuunnitelmaan ja kirjaavat, kuinka Desistanssi toimi vuonna 2018 suhteessa suunnitelmaan. Toimintakertomuksen deadlineksi sovittiin 31.1., minkä jälkeen se toimitetaan tarkastettavaksi vuoden 2018 toiminnantarkastajille Maiju Tanskaselle ja Chris Carlingille.

b. Toimintasuunnitelman 2019 laatimisen aikataulu Toimintasuunnitelma vuodelle 2019 laaditaan vuoden 2018 toimintakertomuksen perustella siten, että voimme nähdä kertomuksesta mitä on aiottu tehdä ja mistä voimme jatkaa vuonna 2019. Olemme jakaneet suunnitelman laatimisen hallituksen jäsenten kesken seuraavasti; Järvikangas käsittelee Desistanssin yleiset tavoitteet, vuoden 2019 toiminnan tavoitteet ja erityispiirteet. Peltola kirjoittaa Desistanssin taloudesta vuonna 2019. Junni kirjoittaa työelämään ja kulttuuriin, tasa-arvoon ja ”muut asiat” liittyvistä tavoitteista. Malin kirjoittaa aiheesta ympäristö, opinnot ja suhteet muihin toimijoihin. Torppa kirjoittaa yhdistyksen tiedottamisesta.

c. HYY:n piiriin hakeminen HYY:n piiriin hakemisen takia on tärkeää saada sekä vuoden 2018 toimintakertomus, että 2019 toimintasuunnitelma valmiiksi, jotta voimme perustella HYY:lle avustuksen tarpeen yhdistykselle.

6. Talous ja varainkeruu

a. Tilinkäyttöoikeudet
Senja Peltolaa (taloudenhoitaja vuosina 2018 ja 2019) pyydetään lisäämään ainakin Järvikankaalle tilinkäyttöoikeudet.

7. Tiedotus
Järvikangas lisää Torpalle kirjoittajan oikeudet Desistanssin verkkosivulle, jotta sinne voidaan lisätä mm. Desistanssin pöytäkirjat.

8. Tapahtumat

a. DocPoint Desistanssi osallistuu Helsingin dokumenttielokuvafestivaaleille sunnuntaina 3.2. klo 18:15. Valitsimme elokuvaksi What You Gonna Do When the World’s on Fire? – elokuvan yhteisellä äänestyksellä Facebook-ryhmässä Desistanssi Goes DocPoint.

b. Muut tapahtumat

i. Vuodelle 2019 suunniteltavat ekskursioiden mahdollisuudet monet; kyberrikoskeskus, vankila, THL, yksityiseen turvallisuusalan yritys…? Mahdollisuutta vierailla KRP:ssä tutkitaan. Koska turvallisuuspäälliköitä on jokaisella alalla, täytyy kartoittaa myös osallistujien kiinnostus ja käyntien mahdollisuus. Ekskursioiden pääsääntöisenä tarkoituksena on tutustua kriminologeja kiinnostaviin työtehtäviin ja aloihin, ja samalla verkostoitua ja päästä mainostamaan tulevaisuuden työnantajille kriminologian maisteriohjelmaa Helsingin yliopistossa.

ii. Vuodelle 2019 on suunnitteilla KRIMO:n järjestämä superverkostoitumistapahtuma. Siitä tiedotetaan desistanssilaisia, kun saadaan asiasta lisätietoa.

iii. Kriminologian opintosuunnan mainostaminen yhteishaun aikana ja myös sisäisen haun aikana.

9. Opintoasiat
Vuonna 2018 suunniteltiin lukupiiriä liittyen kurssiin Kriminologian teoria. Lukupiiri ei toetutunut vähäisen osallistujamäärän takia, mutta se järjestetään kevään 2019 aikana.

10. Muut esille tulevat asiat
Desistanssin sähköpostilistan jäsenmäärä noussut, tilaajien määrä on nyt 14 henkilöä. Jäsenrekisterin ylläpitäjä on edelleen viime vuoden hallituksen varapuheenjohtaja, uudeksi ylläpitäjäksi päivitetään mahdollisimman pian Malin, jotta vuoden 2019 hallitus on perillä yhdistyksen jäsenmäärästä.

11. Vuosikokousten ajankohdasta päättäminen
Vuosikokouksen päivämääräksi ehdotetaan joko keskiviikko 6.2. tai torstai 7.2. klo 16:30. Kutsu kokoukseen ja kokouksen esityslista toimitetaan vähintään viisi vuorokautta ennen kokousta Desistanssin jäsenille.

12. Kokouksen päättäminen
Järvikangas päätti kokouksen klo 17:24.

Mikä Desistanssi ry?

Desistanssi ry on vuonna 2018 perustettu Helsingin yliopiston kriminologian opiskelijoiden järjestö. Järjestön toimintaan ovat tervetulleita kaikki kriminologiasta kiinnostuneet opiskelijat pääaineesta riippumatta. Järjestämme jäsenillemme muun muassa illanviettoja, työelämävierailuja, lukupiirejä ja keskustelutilaisuuksia kriminologisiin teemoihin liittyen. Neuvomme mielellämme myös kriminologian opintoihin liittyvissä asioissa. Tervetuloa mukaan Desistanssi ry:n toimintaan! Aloita liittymällä jäseneksi ja tilaamalla sähköpostilistamme. Ota rohkeasti yhteyttä hallitukseen vaikkapa sähköpostitse.

 

Desistanssi rf är ämnesföreningen för kriminologistuderande vid Helsingfors universitet. Föreningen grundades år 2018. Alla som är intresserade av kriminologi är välkomna att delta i Desistanssis verksamhet. Vi ordnar varierande program för våra medlemmar: till exempel samkväm, företagsexkursioner, litteraturcirklar och diskussioner kring kriminologiska ämnen. Vi hjälper också gärna till med frågor om studier i kriminologi. Eftersom vårt magisterprogram är finskspråkigt , ordnas majoritet av kurser på finska. Trots det har man rätt att skriva sina kursarbeten på svenska. Desistanssi tjänar sina medlemmar på båda inhemska språk. Så välkommen att delta i Desisstanssis verksamhet! Du kan börja med att bli medlem och prenumerera på vår e-postlista. Kontakta styrelsen gärna till exempel via e-post.

 

Desistanssi ry is the student organisation for students of criminology at the University of Helsinki. The organisation was founded in 2018. Everyone interested in criminology are welcome to participate in our activities. We organise socials, work life excursions, book clubs and exam preps as well as discussions about criminological phenomena. We are pleased to advise you in any questions you may have about studying criminology. Unfortunately, as our master’s programme is in Finnish, most of the courses are held in Finnish. Nevertheless, you are welcome to participate in Desistanssi ry’s activities! You can start with becoming a member and joining our mailing list. Don’t hesitate to contact our board members e.g., via e-mail.

Desistanssin hallituksen kokous 2.11.2018

Desistanssi ry:n hallituksen kokous

Aika: pe 2.11.2018 klo 16.30

Paikka: Kaisa-talo, Fabianinkatu 30

Läsnäolijat: Aino Jauhiainen, Annukka Junni, Tiina Malin, Senja Peltola, Maiju Tanskanen

 

1. Kokouksen avaaminen
Tanskanen avasi kokouksen klo 16.35.

 

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

 

4. Ilmoitusasiat

Keskustellaan vielä toimintasuunnitelmasta ja hallitusesittelyistä. Sovitaan että ne käydään täydentämässä niin, että ovat valmiita 9.11. Lisäksi sovitaan esittelyn yhteyteen laitettavan kuvan ottamisesta alustavasti 7.11.

 

5. Talous ja varainkeruu

Tilin avaamisprosessi edelleen käynnissä, asia kuitenkin hoidossa.

Tanskanen hoitaa kangaskassiasiaa eteenpäin. Suunnitellaan viikonlopun aikana mahdollisia teksti-ideoita kassiin ja keskustellaan tästä myös 7.11. Tämän jälkeen saadaan toivottavasti tilaus vetämään.

 

6. Tiedotus

Tanskanen lupaa kirjoittaa englanninkielisen lyhyehkön esittelytekstin Desistanssin nettisivuille.

 

7. Tapahtumat

Heunille ei sovi ekskursio marraskuussa, vierailusta on sovittu joulu-tammikuussa. Tarkemmasta päivästä vielä neuvotellaan.

Vaalikokous ja pikkujoulut sovitaan järjestettäväksi perjantaina 7.12. Sovitaan, että tästäkin aiheesta keskustellaan 7.11. ja kaikki koittavat suunnitella sopivaa paikkaa.

Leffailta myös suunnitelmissa tämän vuoden puolella.

 

8. Opintoasiat

Lukupiiri Kriminologian teoria -tenttiin 19.11. Peltola järjestää.

 

9. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

 

10. Seuraavan kokouksen ajankohdasta päättäminen

Sovitaan että päätetään ajasta myöhemmin.

 

11. Kokouksen päättäminen

Tanskanen päätti kokouksen ajassa 17.47.

Desistanssin hallitus 2018 esittäytyy

 

Annukka, työelämä- ja kulttuurivastaava

Opiskelen kriminologiaa ensimmäistä vuotta ja viimeistelen toista tutkintoa kääntämisestä. Kriminologia oli rakkautta ensisilmäyksellä, tarkkaa hetkeä en kuitenkaan muista. Saattoi olla yläasteella, kun näin Uhrilampaat-elokuvan ensimmäistä kertaa.Kriminologian maisterintutkielmani olen ajatellut tehdä radikalisoitumisesta. Desistanssissa toimin työelämä- sekä kulttuurivastaavana. Käytännössä yritän järjestää meidät vankilaan, tai siis potentiaalisiin kriminologeja työllistäviin paikkoihin vierailuille. Vinkkaan myös rikosaiheisia dokkareita ja elokuvia ja järjestän niihin liittyviä tapahtumia. Vapaa-ajallani käyn baletissa ja katselen Instagramista koirien kuvia. Du kan också kontakta mig på svenska!

 

Inka, tiedottaja

Aloitin opinnot kriminologian opintosuunnassa syksyllä 2018, eli opiskelen kriminologiaa ensimmäistä vuotta. Kandintutkintoni tein sosiologiasta, ja koska rikollisuus ja siihen kohdistuvat reaktiot kiinnostivat, oli luonteva valinta hakeutua maisteriopintoihin kriminologian opintosuuntaan. Valintaa ei ole tarvinnut katua! Suunnittelen tekeväni maisterintutkielmani kyberrikollisuuteen liittyvästä aiheesta. Desistanssissa päivitän järjestön verkkosivuja, ylläpidän sähköpostilistaa ja tiedotan ajankohtaisista asioista. Vapaa- ajallani lenkkeilen koirani kanssa ja neulon villasukkia.

 

Senja, taloudenhoitaja

Opiskelen kriminologiaa nyt toista vuotta, kandivaiheen opintoni tein sosiologiassa. Teen tällä hetkellä maisterintutkielmaa, jossa tarkastelen nuorten päihdeasenteita rikollisuuden vähenemisen, eli crime dropin näkökulmasta. Kriminologiasta kiinnostuin aikoinaan kriminologian johdantokurssilla ja se vei mennessään. Desistanssi ry:ssä huolehdin yhdistyksen talousasioista, mutta olen myös mukana järjestämässä erilaisia tapahtumia! Muumihahmoista olen Mörkö, tupa on Puuskupuh ja suppilovahvero muistuttaa eniten luonnettani. Vapaa-ajalla Unisport, leivonta, lukeminen ja leffat rentouttaa.

 

Aino, varapuheenjohtaja

Kävin ensimmäisen kurssin kriminologiassa svenska social- och kommunalhögskolanissa vuonna 2012. Kurssin piti ruotsalainen kriminologi Agneta Mallén, ja se oli kauden jännittävin ja kiinnostavin luentosarja. Siitä alkoi myös oma kiinnostus kriminologiaa kohtaan; Menin Göteborgiin vaihtoon vuonna 2014 ja opiskelin siellä vuoden kriminologiaa. Helsingin Yliopiston kriminologian opintosuunnan aloitin sen perustamisvuodella, syksyllä 2017. Teen tällä hetkellä maisteritutkielmana arviointitutkimusta katuväkivaltaa vähentämiseen pyrkivästä Aggredi-hankkeesta (kysy ihmeessä aiheesta lisää, se on hyvin kivaa puuhaa). Desistanssissa toimin varapuheenjohtajana. Eli hoidan järjestön yleistoimintaan liittyviä nakkeja puheenjohtaja Maijun kanssa ja otan häneltä ohjukset kun hän innostuu pelaamaan liikaa pleikkaa. Vapaa-ajallani toimin Feminist Antiracist Nightschoolissa (FAR) vetäjänä ja soittelen folkmusaa kämppikseni kanssa. Mun toteemieläin on kakapo.

 

Maiju, puheenjohtaja

Aloitin kriminologian maisteriopinnot pioneerivuotena 2017, koska ei ollut parempaakaan tekemistä. Samasta syystä perustimme Desistanssin opiskelutovereitteni Ainon, Senjan ja Tiinan kanssa kesällä 2018. Ryhdyin järjestön puheenjohtajaksi, sillä kukaan muu ei halunnut. Tehtävänkuvaani kuuluu asettaa deadlineja, joita en itse noudata. Puheenjohtajan työ on lähes täysipäiväistä, mutta silloin kun ehdin, viimeistelen parisuhdeväkivaltaa käsittelevää maisterintutkielmaani. Hyvin vähäisellä vapaa-ajallani pelaan pleikkaria. Toteemieläimeni on kiiski.

 

Tiina, sihteeri

Opiskelen kriminologian maisteriohjelmassa toista vuotta, taustani on sosiologiassa. Olen ollut kiinnostunut rikollisuuteen liittyvistä teemoista pitkään, joten aloittaminen maisteriohjelmassa tuntui loogiselta jatkumolta kun se vielä sopivasti alkoi pyörimään ollessani aloittamassa maisteriopintoja. Desistanssissa toimin sihteerinä, eli vastaan kokouspöytäkirjojen kirjaamisesta. Parhaillaan aikaani vie maisterintutkielmani rikosuutisoinnin lähteiden ja rikospelkojen yhteydestä. Kun vapaa-aikaa jää, vietän sen mieluiten laiskotellen, rikossarjoja katsellen ja hyvää ruokaa syöden.

Kriminologi työelämässä

Missä kriminologit ovat töissä? FBI:llä? Mitä kriminologit tekevät? Taistelevat rikollisuutta vastaan tietokoneidensa ääressä? Vastaus kumpaankin on kyllä, mutta väittämät ovat totta vain osittain. Kriminologit ovat monipuolisia sosiaalitieteiden ammattilaisia, jotka voivat löytää itsensä töissä niin valtiolla kuin yksityissektorillakin. Kriminologit pyrkivät selittämään rikollisuuden syitä sekä reaktioita rikollisuuteen. Kriminologien asiantuntijuutta voi soveltaa monelle eri alalle. Me hallitsemme niin kvantitatiiviset kuin kvalitatiivisetkin tutkimusmetodit. Olemme kriittisiä ja analyyttisiä, poikkitieteellisyydestä ja kansainvälisyydestä innostuvia. Ymmärrämme yhteiskuntaa ja sen ilmiöitä.

Alle on kerätty työnantajia Suomessa ja maailmalla, jotka työllistävät kriminologeja tai joiden ainakin kannattaisi palkata kriminologeja. Kunkin tahon alle on mahdollisuuksien mukaan kirjattu lisätietoja. Muistathan, että alla olevat paikat ovat vain esimerkkejä ja ehdotuksia. Työllistymiseen eivät vaikuta pelkästään opintomenestyksesi ja maisterintutkielmasi aihe – aikaisempi työhistoriasi ja kiinnostuksenkohteesi saattavat siivittää sinut vaikka minne! Tärkeintä on, että osaat tuoda osaamisesi esille ja olet työnhaussa aktiivinen. Ja että CV:ssäsi ei ole kirjoitusvirheitä.

Muistathan tilata Desistanssi ry:n sähköpostilistan! Julkaisemme listalla tasaisin väliajoin koosteita avoinna olevista työ- ja harjoittelupaikoista. Työnantaja – mikäli haluat mainostaa avoinna olevaa työ- tai harjoittelupaikkaa tai olisit kiinnostunut esittelemään organisaationne mahdollisuuksia kriminologeille, ota matalalla kynnyksellä yhteyttä Desistanssi ry:n työelämävastaavaan (v. 2018 hallitus: Annukka Junni, etunimi.sukunimi(at)helsinki.fi).

Aloita tutkimalla avoimia paikkoja Helsingin yliopiston Rekrynetistä ja valtion avoimista työpaikoista. Mikäli mitään jännittävää ei löydy, katso oheiset linkit läpi ja laita rohkeasti vaikka avoin hakemus. Lainauksissa olevat osiot on kopioitu suoraan ko. työnantajan kotisivuilta. Lue läpi myös yliopiston Urapalveluiden sivu Opiskelijan oppaasta.

Suomessa

Keskusrikospoliisi. ”Keskusrikospoliisin henkilöstömäärä on noin 695, josta poliiseja noin 60 %. Poliisikoulutuksen saaneet työskentelevät valtaosin rikostiedustelun ja -tutkinnan tehtävissä. Siviilihenkilöstön yleisimpiä koulutusaloja ja asiantuntijatehtäviä ovat mm. muun ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita pääasiassa tutkijoina ja rikosinsinööreinä”. Työ- ja harjoittelupaikkailmoitukset julkaistaan Rekrynetissä sekä valtiolle.fi.

Suojelupoliisi. ” Suojelupoliisi (Supo) on operatiivinen turvallisuusviranomainen, jonka ydintoimintoja ovat terrorismintorjunta, laittoman tiedustelun torjunta ja turvallisuustyö. Supon perusarvot ovat laillisuus, luotettavuus ja laatu. Supossa työskentelee n. 400 ammattilaista, joista puolet on poliiseja. Erilaisia ammattiryhmiä edustavat muun muassa poliisit, erikoistutkijat, teknisen alan ammattiosaajat ja sihteerit. Keski-ikämme on noin 44 vuotta. Henkilöstöstämme on naisia kaikkiaan noin 40 % ja poliiseista naisia on runsaat 10 %.”

Sisäministeriö, katso myös https://intermin.fi/ministerio/sisaministerio-tyopaikkana/harjoittelussa. ”Sisäministeriö on sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton ministeriö. Sen tehtäväkenttä on muuttunut nopeasti aiempaa merkityksellisemmäksi, kun turvallisuusympäristömme on käynyt epävakaammaksi. Ministeriön tärkeimpiä tehtäviä ovat säädösvalmistelu sekä hallinnonalan toiminnan strateginen suunnittelu ja ohjaus. [–] Sisäministeriössä työskentelee noin 190 asiantuntevaa ja sitoutunutta ammattilaista erilaisissa lainvalmistelun, sisäisen turvallisuuden (poliisiasiat, pelastustoimi ja rajaturvallisuus), maahanmuuton sekä talouden ja hallinnon tehtävissä. [–] Työtehtävät ovat haastavia ja monipuolisia, ja työ on yhteiskunnallisesti merkityksellistä. Työ sisäministeriössä tarjoaa näköalapaikan valtionhallintoon ja erityisesti sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton asioihin. [–] Ministeriössä yleisimmät nimikkeet asiantuntijatehtävissä ovat ylitarkastaja ja erityisasiantuntija. Muita asiantuntijatehtävissä käytössä olevia nimikkeitä ovat mm. johtava asiantuntija, neuvotteleva virkamies, lainsäädäntöneuvos ja hallitusneuvos.”

Oikeusministeriö. ”Oikeusministeriössä tehtävä työ on yhteiskunnallisesti merkityksellistä, vaikuttavaa ja tärkeää. Mahdollisuus vaikuttaa oman työn kautta yhteiskunnan kehitykseen ja ihmisten arkeen on monelle oikeusministeriöläiselle merkittävä motivaatiotekijä. Toimintaympäristön muuttuminen on kietonut ministeriön asiantuntija- ja tukitehtävät tiiviimmin toisiinsa ja lisännyt osastojen ja erillisyksiköiden välistä yhteistyötä. Osaamisvaatimusten kasvun myötä kaikki työtehtävät edellyttävät hyvää koulutusta ja monipuolista osaamista.” Lue myös: https://oikeusministerio.fi/uratarinat/-/asset_publisher/uratarina-elina-ruuskanen.

Sosiaali- ja terveysministeriö. ” Ministeriö vastaa sosiaali- ja terveyspolitiikan suunnittelusta, ohjauksesta ja toimeenpanosta. STM:n tavoitteena on, että kaikilla olisi samanlaiset mahdollisuudet terveelliseen ja turvalliseen elämään. Sosiaali- ja terveysministeriön tehtävänä on edistää väestön hyvää terveyttä ja toimintakykyä, terveellistä työ- ja elinympäristöä ja sukupuolten välistä tasa-arvoa sekä turvata riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja kohtuullinen toimeentulo elämän eri vaiheissa. [–] Työtehtävät STM:ssä ovat monipuolisia asiantuntija- ja avustavia tehtäviä. Tehtävissä tarvitaan esimerkiksi sosiaali- ja terveyspolitiikan, sosiaali- ja yksityisvakuutuksen, työsuojelun ja tasa-arvo-asioiden asiantuntemusta. Moniin tehtäviin kuuluu säädösvalmistelua. Myös sihteerityön, viestinnän ja hallinnon osaajille on tarvetta.”

Ulkoministeriö.  ”Ulkoministeriön toiminta keskittyy ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan, kauppapolitiikkaan ja kehityspolitiikkaan sekä ulkopoliittisesti merkittäviin kansainvälisiin asioihin ja yleensä kansainvälisiin suhteisiin. Ulkoministeriön tehtävänä on myös avustaa muita hallinnonaloja kansainvälisten asioiden yhteensovittamisessa. [–] Ulkoministeriö rekrytoi uusia työntekijöitä pääsääntöisesti kahdella yhteishaulla: kansainvälisten asioiden valmennuskurssille (Kavaku) ja hallintouran kurssille (Halku). Lisäksi ministeriön eri osastoille rekrytoidaan erityisvirkamiehiä pysyviin tai määräaikaisiin tehtäviin ja ulkomaanedustustoihin erityisasiantuntijoita määräaikaisiin tehtäviin. Ministeriö palkkaa kesätyöntekijöitä lähinnä assistentin/sihteerin tehtäviin. Tarkemmat tiedot kesätyöpaikkojen hausta löytyvät tammi–helmikuun vaihteessa näiltä sivuilta. Kesätöiden hakuaika päättyy helmikuun puolivälissä.”

Rikosseuraamuslaitos. ”Rikosseuraamustyöntekijöiden rinnalla rikosseuraamusalalle työllistyy henkilöitä hallintotehtäviin ja asiantuntijatehtäviin sekä erillisprofessioihin kuten ohjaajan, sosiaalityöntekijän, terveydenhuollon ammattilaisen, opettajan tai papin tehtäviin. Näissä tehtävissä työntekijät työskentelevät Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikössä, rikosseuraamusalueiden alue- tai arviointikeskuksissa, vankiloissa tai yhdyskuntaseuraamustoimistoissa, Vankiterveydenhuollon yksikön alaisissa sairaaloissa ja poliklinikoilla sekä Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksessa.” Huom! RISE julkaisee harjoittelupaikkansa pääasiassa Rekrynetin kautta, mutta heille otetaan myös tarve- ja tarkoituksenmukaisuusharkintaan perustuen harjoittelijoita muitakin kanavia käyttäen. Kysy lisää Desistanssille nimetyiltä yhteyshenkilöiltä Tytti Virkkulalta ja Leo Immoselta, s-posti: etunimi.sukunimi(at)om.fi.

HEUNI eli Euroopan Kriminaalipolitiikan Instituutti. ”HEUNIn tehtävänä on edistää YK:n kriminaalipoliittisen ohjelman suunnittelua ja toteutumista erityisesti Euroopan alueella”.

Rajavartiolaitos. Rajojen valvonnan ohella Rajavartiolaitoksen yksi keskeisimpiä tehtäviä on rikostorjunta. ” Rajavartiolaitos tarjoaa työtä myös sadoille siviilivirkamiehille. Siviilivirat julistetaan haettavaksi valtiolle.fi-palvelussa.”

Tulli. Tulli on viime aikoina hakenut asiantuntijoita esimerkiksi kyberrikollisuuden torjuntaan. ”Jokainen tullilainen suorittaa Tullin ammatillisen peruskoulutuksen, jonka pituus määräytyy työtehtävän mukaan. Peruskoulutuksen jälkeen tullilaiset täydentävät ja syventävät osaamistaan työtehtäviä tukevilla, lyhytkestoisemmilla koulutuksilla. Koulutamme vuosittain henkilöstöä keskimäärin yli kuusi työpäivää. [–] Tullin henkilöstöstä yli puolet työskentelee operatiivisissa tehtävissä, jotka liittyvät tulliselvitykseen, tullivalvontaan ja rikostorjuntaan. Useimmat heistä työskentelevät vuorotyössä tulleissa eri puolilla Suomea. Asiantuntijatehtävissä on käytössä työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista helpottava liukuva työaika sekä suurimmassa osassa tehtäviä myös mahdollisuus tehdä etätyötä.”

Puolustusvoimat. Puolustusvoimat on viime aikoina hakenut työntekijöitä tiedustelulaitokselleen. Katso myös esim. tutkimuslaitoksen tutkimusalat  ja Maanpuolustuskorkeakoulun sotatieteiden tohtorin tutkinto.

Maahanmuuttovirasto. ”Maahanmuuttovirasto on maahanmuutto-, turvapaikka-, pakolaisuus- ja kansalaisuusasioissa päätöksenteko-organisaatio ja ylläpitää vastaanottojärjestelmää. Virasto toteuttaa Suomen maahanmuuttopolitiikkaa ja edistää hallittua maahanmuuttoa, hyvää hallintoa sekä ihmis- ja perusoikeuksia. Virasto tuottaa asiantuntija- ja tietopalveluja poliittisen päätöksenteon tueksi sekä kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä varten. Virasto myös osallistuu asiantuntijana maahanmuuttokeskusteluun.” Migrissä on ainakin tällä hetkellä erilaisia erityisylitarkastajien virkoja, joista yhden vastuualueena on laittoman maahanmuuton ja terrorismintorjunnan yhteyshenkilönä toimiminen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. ”Eniten THL:ssä on lääketieteen ja terveystieteen ammattilaisia sekä yhteiskuntatieteellisen koulutuksen saaneita. Substanssiosaamista löytyy myös bio- ja ympäristötieteiden puolelta, ja lisäksi laitoksessa työskentelee merkittävä määrä informaatioteknologian ammattilaisia.” Kriminologien asiantuntijuutta esimerkiksi nuorten rikollisuudesta sekä päihteiden käytöstä, lähisuhdeväkivallasta sekä yleisesti rikollisuuden vaikutuksesta yhteiskuntaan voitaisiin varmasti hyödyntää THL:llä. Samasta syystä, katso myös à

Väestöliitto

Kriminaalihuollon tukisäätiö. Myös mielenkiintoinen tietolähde.

Ensi- ja turvakotien liitto. Esim. väkivalta- ja päihdetyötä.

A-klinikkasäätiö. ”A-klinikkasäätiö ehkäisee ja vähentää päihdehaittoja sekä muita sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia. Tuotamme hyvinvointia edistävää tietoa ja laadukkaita palveluita.Säätiö kehittää päihde- ja mielenterveystyötä, harjoittaa tutkimusta, tarjoaa laajan valikoiman sähköisiä palveluita ja julkaisee päihdetyön erikoislehteä Tiimiä. Yhteiskuntapoliittinen vaikuttaminen ja asiantuntijatoiminta kuuluvat säätiön perustehtävään. Verkkopalvelut tavoittavat yli 210 000 kävijää kuukausittain.”

Monika-Naiset liitto ry. ”Monika-Naiset liitto ry on sosiaalialalla toimiva monikulttuurinen järjestö, joka kehittää ja tarjoaa erityispalveluja väkivaltaa kokeneille maahanmuuttajataustaisille naisille ja -lapsille, toimii asiantuntijana ja vaikuttajana etniseen yhdenvertaisuuteen ja väkivaltaan liittyvissä kysymyksissä sekä edistää kotoutumista tukemalla maahanmuuttajien kansalaistoimintaa. [–] Monika-Naiset liitto ry toimii asiantuntijana, antaa lausuntoja, kouluttaa, tiedottaa ja tekee yhteistyötä moniammatillisen verkoston kanssa sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Monika-Naiset liiton ydintoimintaa on kehittää ja tarjota palveluja väkivaltaa kokeneille maahanmuuttajataustaisille naisille ja heidän lapsilleen.

Setlementtiliitto. Setlementtiliiton perustehtävä on edistää setlementtiarvojen mukaista toimintaa, tukea paikallisia setlementtejä asiantuntijapalveluilla sekä koordinoida valtakunnallisia hankkeita. Lisäämme vuoropuhelua yhteiskunnan vaikuttajien, elinkeinoelämän päättäjien, tiedotusvälineiden ja kansalaisten kesken. Setlementtityön tavoite on edistää yhdenvertaisuutta, moniarvoisuutta ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Työvälineinä ovat yksilön kunnioitus, moninaisuuden arvostaminen, heikoimpien tukeminen sekä kaiken pohjana luottamus ihmisiin ja heidän voimavaroihinsa.”

Viestintävirasto, katso myös https://www.viestintavirasto.fi/kyberturvallisuus/viestintavirastontietoturvapalvelut.html.  ”Viestintävirasto toimii liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla. [–] Viestintävirasto ylläpitää sähköisten viestintäverkkojen toimivuuden ja tietoturvan tilannekuvaa ja tiedottaa mahdollisista tietoturvauhkista. Tavoitteena on myös lisätä kansalaisten ja yritysten tietoturvaosaamista muun muassa ohjeistuksen avulla. Viestintävirasto varmistaa myös viestintäverkkojen ja -palveluiden yhteentoimivuuden, [–] Kyberturvallisuuskeskus palvelee toiminnallaan koko suomalaista yhteiskuntaa. Pyrimme varmistamaan yleisten viestintäverkkojen ja -palveluiden turvallisen ja häiriöttömän toiminnan sekä turvaamaan yhteiskunnan elintärkeät toiminnot. Tietoturvapalvelumme ovat pääsääntöisesti maksuttomia ja kuuluvat kaikille. Osa Kyberturvallisuuskeskuksen palveluista on suunnattu valtionhallinnolle ja huoltovarmuuskriittisille organisaatioille.” Mitä mahdollisuuksia kyberturvallisuuden asiantuntijoille!

Kriisinhallintakeskus. ”Kuopiossa toimiva Kriisinhallintakeskus on siviilikriisinhallinnan ja kansainvälisen pelastustoimen osaamiskeskus. Kriisinhallintakeskuksen päätehtäviä ovat asiantuntijoiden koulutus kansainvälisiin siviilikriisinhallintaoperaatioihin ja kansainvälisen pelastustoimen tehtäviin, asiantuntijoiden rekrytointi, logistisista ja materiaalisista valmiuksista vastaaminen ja alaan liittyvä tutkimus- ja julkaisutoiminta. Kriisinhallintakeskus toimii kansallisena johtokeskuksena operaatioissa toimiville siviilikriisinhallinnan ja kansainvälisen pelastustoimen lähetetyille asiantuntijoille.”

Demos Helsinki. ”Demos Helsinki on yhteiskunnallista muutosta tekevä ajatushautomo, joka työskentelee julkisen sektorin, yritysten ja järjestöjen kanssa. Tavoitteenamme on kestävämpi ja demokraattisempi jälkiteollinen yhteiskunta. Demos Helsinki tuo erilaisia ihmisiä ja organisaatioita yhteen, tarjoaa konsultointipalveluita ja luo uudenlaisia ajattelu- ja toimintamalleja, jotka ratkaisevat aikamme merkittävimpiä yhteiskunnallisia haasteita. [–] Demoksen työntekijöitä yhdistää uteliaisuus, halu rakentaa yhteiskunnallista muutosta ja tunnistaa seuraavia isoja kysymyksiä. Talossa on niin yhteiskuntatieteilijöitä, sosiaalipsykologeja, taloustieteilijöitä, insinöörejä, filosofeja, muotoilijoita kuin kaupunkitutkijoita. Mitä monipuolisemmaksi osaamisemme kehittyy, sitä varmemmin pystymme vastaamaan maailman haasteisiin myös jatkossa. Olemme kasvava joukko ja teemme töitä suuren kumppanien verkoston kanssa. ”

Ulkopoliittinen instituutti. ”Ulkopoliittinen instituutti on tutkimuslaitos, jonka tehtävänä on tuottaa korkeatasoista, ajankohtaista tietoa kansainvälisistä suhteista ja EU-asioista. Tehtäväänsä instituutti toteuttaa tekemällä tutkimusta sekä järjestämällä kotimaisia ja kansainvälisiä seminaareja ja julkaisemalla raportteja tutkimustuloksistaan ja ajankohtaisista kansainvälisistä kysymyksistä. Instituutti julkaisee myös Ulkopolitiikka-lehteä sekä ylläpitää alan erikoiskirjastoa. Instituutin tutkimuksen tavoitteena on tuottaa korkeatasoista ja selkeää aineistoa tieteelliselle yhteisölle, poliittisille päättäjille ja yhteiskunnalliseen keskusteluun. Toiminnassaan instituutti pitää yllä aktiivisia kansainvälisiä suhteita. Instituutin tutkijat osallistuvat ajankohtaiseen keskusteluun kirjoittamalla artikkeleita päivä- ja aikakauslehtiin, alan julkaisuihin, osallistumalla kotimaisiin ja kansainvälisiin seminaareihin, konferensseihin ja muihin tilaisuuksiin sekä toimimalla asiantuntijoina eri medioissa. Instituutin tutkijat kommentoivat medioissa ajankohtaisia kysymyksiä oman tutkimuksensa ja asiantuntemuksensa pohjalta samaan tapaan kuin kollegansa yliopistoissa. Instituutilla ei ole yhtenäistä kantaa kansainväliseen politiikkaan liittyvissä kysymyksissä.”

Yliopistot – mikäli sinua kiinnostavat jatko-opinnot, tutki eri tohtorikoulutusohjelmia eri yliopistojen sivuilta. Kriminologit voivat toimia myös opettajina tai kouluttajina. Tutustu erityisesti alma materimme Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituuttiin (KRIMO). Katso erityisesti myös Laurea-ammattikorkeakoulun avoinna olevat harjoittelu- ja työpaikat (turvallisuusalan koulutusta). Laurean yhteyshenkilöiksi HY:n Kriminologian oppiaineelle on nimetty koulutus- ja aluepalveluyksikön johtaja Kati Komulainen sekä lehtori Reijo Lähde, molemmat etunimi.sukunimi(at)laurea.fi.

Paikallispoliisit. Harjoittelijoita haetaan esim. päivittäistutkintaan, katso Rekrynet.

Kaupungit ja kunnat. Kaupungeilla on usein hallinnossaan tutkimus- ja/tai turvallisuusyksiköitä, jotka sopivat kriminologeille loistavasti. Kriminologi voi työskennellä esimerkiksi rikoksentorjuntatehtävissä. Arviointitutkimus!

Järjestöt. Tässä vain mielikuvitus on rajana. Kriminologi saattaisi olla kiinnostunut työskentelemään esimerkiksi Amnestyllä (ihmisoikeudet, kansainväliset oikeuksien loukkaukset, naisiin ja lapsiin kohdistuva väkivalta) tai Planilla tai Pelastakaa lapset ry:llä (lasten oikeudet, lapsiin kohdistuvat rikokset jne.

Pankit ja vakuutusyhtiöt. Kyberrikollisuus! Talousrikollisuus! Yritysuhritutkimus!

Yritykset. Esimerkiksi tietosuojaohjelmia ja muita turvallisuuspalveluita tarjoavat yritykset.

Yrittäjyys. Perusta esimerkiksi konsulttitiyritys ja myy asiantuntemustasi muille!

Maailmalla

Interpol eli kansainvälinen rikospoliisijärjestö. ”The INTERPOL General Secretariat employs approximately 800 staff members from 100 different countries. Staff are based at the main Secretariat building in Lyon, France, the Global Complex for Innovation in Singapore, or in one of our regional offices. Approximately one-third of these staff are seconded or detached by their national law enforcement administrations in INTERPOL’s 194 member countries; the others are international civil servants hired under contract directly by the Organization. INTERPOL accepts applications from nationals of all its member countries to ensure that the organization remains truly representative. Staff work in the organization’s four official languages: Arabic, English, French and Spanish”. Suurin osa harjoittelupaikoista Ranskan Lyonissa, harjoittelun kesto 6-11 kuukautta. Palkkaus tai “kuukausittainen palkkio” n. 550 € ylöspäin. Mikäli lähtö Ranskaan ei kuitenkaan houkuta, kannattaa silti laittaa sivusto suosikkeihin, vautsi mikä tietolähde!

Euroopan unioni, katso harjoittelupaikkoja esim. https://europa.eu/european-union/about-eu/working/students_en ja Rekrynetistä. Kyllä sieltä aina jotain jännää löytyy. Ks. myös EU:n alaiset organisaatiot, kuten:

Frontex eli Euroopan raja- ja merivartiovirasto, katso myös https://frontex.europa.eu/about-frontex/careers/traineeships/, (harkkakokemuskertomuksissa myös tarina suomalaiselta Mikolta!). ”Frontex is one of the most dynamic and fastest-growing EU agencies. Frontex employs more than 500 personnel with the aim to reach 1000 by the end of 2020. [–] Frontex staff members are engaged on fixed-term contracts (of a typical duration of 5 years), which may be renewed.” Harjoittelupaikkoja esim. Puolassa, “kuukausittainen ylläpitoapuraha” vuonna 2018 720 €.

Europol eli Euroopan poliisivirasto. Mielenkiintoisia ja haastavia työpaikkoja lähinnä poliisikoulutuksen saaneille, mutta myös siviileille. Työpaikat eri puolilla Eurooppaa, esim. Alankomaissa. Harjoittelusta ei saa palkkaa vaan ”kuukausittaisen ylläpitoapurahan”, joka on noin 808 € kuukaudessa.

Yhdistyneet kansakunnat. Katso erityisesti YK:n huumeiden ja rikollisuuden torjunnasta vastaava toimisto eli UNODC — hyvä tietolähde!

FBI eli Federal Bureau of Investigation eli Yhdysvaltain keskusrikospoliisi. Okei, olihan tämä pakko listata tänne. Sivusto on mielenkiintoinen tietolähde. Huomaa kuitenkin, että työpaikkojen edellytyksenä Yhdysvaltain kansalaisuus.

 

Juttu päivittyy.

Päivitykset:

Päivitetty 30.11.2018. Lisätty Laurean yhteyshenkilöiden nimet, jotka saatu Janne Kivivuorelta 29.11.2018.