Kalat veden ulkopuolella

Kurssin alussa tuntui, että meidät heitettiin suoraan asiaan, ja että olimme kuin ”kaloja veden ulkopuolella” (Suora käännös kreikan kielestä sanonnasta “kalat kuivalla maalla”). Toisin sanoen alussa tuntui, että niukalla tiedolla piti aloittaa tutkimuksen tekeminen ja pärjätä sillä. Loppukurssista oman tutkimuksen käsitteet ja menetelmät alkoivat selkiintyä, mutta muiden tutkimusmenetelmien ja käsitteiden hallinta eteni hieman haparoiden. Tutkimuksen tekemisen perusteet ovat kuitenkin kurssin aikana tulleet selviksi.

Ryhmämme tutkittavasta aiheesta tärkeäksi huomioksi nostaisimme, että emootioiden huomioiminen ongelmanratkaisutehtävissä on hyvin tärkeää, sillä opettajan on annettava oppilaalle aikaa oivaltamiselle. Jos oppilas saa aikaa oivaltamiselle ja erilaisille tunteille, suoriutuminen ja oppiminen paranee. Lisäksi Hannula kiteytti tentissä hyvän ohjeen, että opettajan olisi hyvä kertoa avoimesti oppilaille siitä, että tunteet ovat luonnollinen osa ongelmanratkaisua, jotta oppilaat osaisivat suhtautua oikein omiin tunnekokemuksiinsa.

Tutkimuksista ja niiden tekemisestä ylipäänsä saimme hyviä vinkkejä luennolla vierailleelta amerikkalaiselta tutkijalta. Hyödyllisinä pidimme muun muassa aineistonkeruumenetelmän valintaan, sekä kyselytutkimusten sisältöihin annettuja ohjeita. Vierailu oli hyvää vaihtelua työskentelyymme, ja se antoi uuden näkökulman tutkimuksen tekoon. Pohdimme erittäin paljon validiteetin ja reliabiliteetin tärkeyttä tutkimuksessa ja mielestämme mielenkiintoisinta oli se, kuinka tutkimusmenetelmä voi olla reliabiliteetiltään hyvä ja tarkasti mittaava, muttei välttämättä mittaa tutkittavaa asiaa, joten tutkimuksen validiteetti kärsii.

Tutkijatentti oli kokemuksena uusi ja mielenkiintoinen. Päällimmäisenä jäi mieleen, että tutkijatenttiin valmistautuminen vaatii paljon aineistoon perehtymistä ja kykyä laatia oikeanlaisia kysymyksiä. Kysymykset on osattava perustella hyvin ja ne tulisi muotoilla niin, että tutkija ymmärtää, mitä haemme kysymyksellämme. Onnistuimme tässä mielestämme hyvin. Tutkijatentin aikana seurasimme tutkijaa aktiivisesti, mikä loi sujuvampaa keskustelua tutkijan ja meidän välille. Vaikka aikataulultaan suunnitelmamme oli melko tiukka, pystyimme kuitenkin menemään tutkijan mukaan ja vaihtamaan kysymyksien paikkaa lennossa ja tarttumaan rohkeasti jatkokysymyksiin. Tutkijatentissä tuli ilmi, että tutkimuksessamme oli kyse oli laadullisesta tapaustutkimuksesta, joten tuloksia ei voida yleistää maailmanlaajuisesti. Tätä seikkaa emme olleet kuitenkaan ottaneet huomioon tutkijatentin kysymyksiä laatiessamme, minkä takia meillä oli pari epärelevanttia kysymystä, joissa nimenomaan kritisoimme tutkimuksen yleistämistä. Tämä kohta tekstissä oli mennyt kaikilta jostain syystä täysin ohi, joten tästäkin oivalsimme, että tutkimusmenetelmän käyttötarkoitus on oltava selkeä, jotta tutkimuksen tulos vastaa sen alkuperäistä tarkoitusta.

Viemme mukanamme tuleviin opintoihimme, ja tulevaisuudessa työelämäänkin, paljon monipuolista kokemusta ryhmässä toimimisesta. Vaikka ryhmämme toimikin suurimmaksi osaksi todella hyvin ja yhteishenki oli tiivis, ajoittain ilmeni hankaluuksia muun muassa yhteisen tekstin kirjoittamisessa, kun jäseniä oli ryhmässä niin monta. Toisaalta näin iso ryhmä oli myös rikkaus, sillä aina jollakin ryhmän jäsenellä oli idea tai ajatus siitä, miten tehtävässä olisi hyvä edetä. Opettajana on hyvä huomioida sopivan kokoisen ryhmän tärkeys, sillä toimimaton ryhmä voi viedä innon koko oppimisesta.

Kurssi opetti meille kaikille varmasti paljon hyödyllistä tietoa, ja tutkimuksemme oli kaikin puolin erittäin mielenkiintoinen! Vaikka englanninkielinen teksti tuottikin hankaluuksia jossain kohdin, tutkimuksen aihe motivoi jatkamaan eteenpäin. Tutkijamme Markku Hannula oli myös hieno uusi tuttavuus ja kurssilla oli mukava ottaa yhteyttä ja kohdata tutkija oma-aloitteisesti. Oma-aloitteisuutta on hyvä oppia jo heti opintojen alussa, sillä se on tulevaisuudessa tärkeä taito, etenkin ammatissa, joka vaatii jatkuvasti omanlaista suunnittelua ja reflektointia. Vaikka kurssi tuntui tulevan hieman liian aikaisin meille fukseille, se oli kokonaisuudessaan kaikkine tehtävineen ja tapaamisineen monipuolinen ja hyödyllinen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *