Kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osasto

Perustehtäviä toteutettiin tuloksellisesti muutosten keskellä

Kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osastolla toiminta jatkui voimavaroihin sopeutettuna. Henkilöstövähennykset näkyivät pääasiassa osaston hallintohenkilöstön määrässä muutosohjelman toteuduttua kevään aikana. Ylempiä opetus- ja tutkimustehtäviä oli edelleen täyttämättä eikä näköpiirissä ole nopeaa ratkaisua pätevien hakijoiden puutteeseen.

Tutkimuksella ainutlaatuisiin tuloksiin

Tutkimustoiminta jatkui tuloksellisena. Tutkimusryhmistä väitteli tohtoriksi neljä eläinlääketieteen lisensiaattia ja hyväksyttyjä tohtorintutkintoja oli yhteensä viisi. ELL Tarja Pääkkönen kuvasi työssään ensimmäistä kertaa itsestään rajoittuvan pentuiän epilepsian Lagotto Romagnolo –rotuisilla koirilla. Professori Outi Vapaavuoren johdolla valmistunut väitöskirja sai arvosanaksi kiittäen hyväksytty. ELL Ninja Karikosken väitöstyö, jossa osoitetaan, että hevosen luonnostaan esiintyvän kaviokuumeen taustalla ovat yleisimmin hormoniperäiset syyt, etenkin kohonnut veren insuliinipitoisuus, valmistui yhteistyössä Liverpoolin yliopiston kanssa professori McGovanin toimiessa työn pääohjaajana. ELL Susanne Kilpinen väitteli professori Thomas Spillmannin johtamasta gastroenterologian tutkimusryhmästä. Väitöstyössä selvitettiin mm. tylosiinin tehoa koirien kroonisen, uusiutuvan ripulin hoidossa sekä tylosiinin tehon taustalla olevia mekanismeja.

ELL Johanna Kaartinen tutki väitöskirjassaan medetomidiinin ja uuden perifeerisen antagonistin, MK-467:n hemodynaamisia ja farmakologisia yhteisvaikutuksia ja niiden annosvasteisuutta koirilla. Tutkimus valmistui professori Outi Vainion johtamasta alfa-2-lääketutkimusryhmästä. Uusi lääke perustuu kahteen tutkimusryhmän tekemään innovaatioon. Keksinnöistä on patenttihakemukset vireillä ja niiden oikeudet on luovutettu yliopistolle, joka on myynyt ne eläinlääkeyritykselle kaupallistamista varten. Kyse on kansallisesti ja kansainvälisesti ainutlaatuisesta saavutuksesta. Kliininen tutkimus uudella lääkkeellä päästiin aloittamaan loppusyksystä pieneläinsairaalan vapaaehtoisilla koirapotilailla.

Osaston tutkimus on saanut rahoitusta useista ulkopuolisista lähteistä. Pääasiallisina rahoittajina ovat olleet tutkimussäätiöt, joiden myöntämä tuki on ollut keskeinen tutkimusryhmien toiminnalle. Yhteistyötahojen kautta saatu rahoitus sekä useat kliinisen tutkimuksen tohtoriohjelman jatkokoulutuspaikat ovat oleellinen tuki osastolla tehtävälle tutkimustyölle. Kuluneena vuonna merkittävää rahoitusta ovat saaneet ELT Merja Rantala (50 000 €) Suomen eläinlääketieteen säätiöltä koiran korvatulehduksen hoitostrategioiden tehoa ja biofilmin roolia koskevaan tutkimukseensa sekä dosentti Maria Wiberg (40 000 €), joka on mukana TEKESin rahoittamassa koirien sydänsairauksien toteamiseen liittyvässä kehitysprojektissa.

Tutkijat esittelivät tutkimustuloksiaan useissa kansainvälisissä kongresseissa. Kutsuttuina luennoitsijoina olivat mm. ELT Susanne Kilpinen (ECVIM-CA congress, Gothenburg, Sweden), dosentti Minna Rajamäki (Society of Small Animal Medicine, Manchester, UK) ja ELL Sanna Viitanen (Swedish Veterinary Association, Annual Congress, Uppsala).

Laadukasta opetusta osastolla

Osaston opetus on toteutunut opetusohjelman mukaisesti. Kandidaatin tutkielmia hyväksyttiin kolme ja lisensiaatin tutkielmia 32,5. Edellisten vuosien tavoin osaston opettajat ohjasivat lähes puolet vuoden aikana tiedekunnassa valmistuneista lisensiaatin töistä. Vaihtoehtoisina opintoina järjestettiin osastolla lähes 20 kurssia, joiden laajuus vastasi yhteensä noin 40 opintopistettä. Kurssit toteutettiin pieneläinten ja hevosten sairauksien sekä klinikkavuoden opetuksen ohella.

Opetuksen laatua seurataan osastolla opiskelijapalautteen avulla. Aikaisemman palautteen perusteella tehdyt korjaavat toimenpiteet näkyivät positiivisesti osaston opetuksen  kokovuosipalautteissa. Klinikkavuoden palautteen perusteella pieneläinkirurgian opetusta piti hyvänä tai erinomaisena 80 % vastanneista opiskelijoista. Oppiaineen muidenkin opetusjaksojen kokonaisarvio oli palautteen perusteella hyvä tai erinomainen.

Ammatillinen jatko- ja täydennyskoulutus

Pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäreitä valmistui kahdeksan ja hevossairauksiin erikoistuneita kolme. Euroopan tasoiseen tunnustamiseen (European Board of Veterinary Specialisation) tähtäävissä erityisosaamisen koulutusohjelmissa opiskelee neljä eläinlääkäriä. Pieneläinten sisätautien opettajat ja tutkijat järjestivät kolme iltaseminaaria praktisoiville eläinlääkäreille. Osaston asiantuntijat luennoivat useissa kotimaisissa täydennyskoulutustilaisuuksissa ja esiintyivät tiedotusvälineissä alaansa liittyvissä kysymyksissä. Vuoden aikana 99 eläinlääkäriä täydensi ammatillista osaamistaan osallistumalla osaston järjestämiin vaihtoehtoisiin opintojaksoihin.

Katse tulevaisuuteen

Muutosten vuosi 2016 jäi taakse. Jatkamme tehtäviemme sopeuttamista tehtyjen päätösten mukaisiksi. Kireä talous sävyttää toimintamme tulevinakin vuosina, mutta olisiko taloudellisten resurssien niukkuuteen haettavissa helpotusta uusien toimintatapojen kautta?

 

Satu Sankari
Kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osaston johtaja
Eläinlääketieteellinen tiedekunta
Helsingin yliopisto