Kampuksen kehittämispäällikön terveiset

Yhteisöllisyyttä muutosten keskellä

Vain muutos on pysyvää. Tämä vanha totuus sopii hyvin kuvaamaan myös yliopiston vuotta 2017. Vuonna 2015 käynnistetyn yliopiston muutosohjelman toimenpiteet vaikuttivat edelleen merkittävästi yliopiston arkeen vuonna 2017.

Tammikuussa yliopistossa aloitettiin uusien koulutusohjelmien käynnistymiseen ja laitoksettomiin tiedekuntiin siirtymiseen liittyvä johtosääntöjen uudistamistyö, joka saatiin päätökseen yliopiston hallituksen kokouksessa joulukuussa. Vuoden aikana toteutettiin myös yliopiston tila- ja kiinteistöpalveluiden yhtiöittäminen ja osa laboratoriopalveluista organisoitiin uudelleen.

Johtosääntöjen uudistamisen yhteydessä käytiin paljon keskustelua mm. tiedekuntaneuvostojen ja tiedekunnan johdon tehtävistä ja roolista. Yliopistoyhteisössä vahvaa kannatusta sai tiedekuntaneuvostojen roolin vahvistaminen ja tämä toteutui mm. dekaanin valinnassa, mikä johtosääntöuudistuksen myötä palautettiin tiedekuntaneuvoston tehtäviin. Muiltakin osin tiedekuntaneuvoston roolia vahvistettiin.

Professori Sue Scottin vetämä arviointiryhmä selvitti kevään 2017 aikana yliopiston työntekijöiden ja opiskelijoiden kokemuksia aiempien vuosien suurista muutoksista. Arviointiryhmän raportissa tuotiin esiin yliopistolaisten tyytymättömyyttä muutosten sisältöön ja toteuttamistapaan. Monien vastaajien mielestä yliopistossa oli toteutettu samaan aikaan liian monta liian isoa muutosta. Myös johdon toimintaa kritisoitiin ja keskustelua muutoksista pidettiin riittämättömänä. Yliopiston johto laati raportin pohjalta toimenpidesuosituksia yliopistoyhteisön keskinäisen luottamuksen vahvistamiseksi ja työhyvinvoinnin lisäämiseksi.

Syksyllä yliopistossa toteutettiin työhyvinvointikysely, johon vastasi 62,8 % yliopistolaisista, eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa vastausprosentti nousi peräti 75,1:een. Kokonaisuutena kyselyn tulokset olivat melko samanlaiset kuin edellisessä, vuoden 2015 kyselyssä. Myönteisimmin arvioitiin oman työn sisältöä ja osaamista sekä lähiesimiestyötä. Kriittisimmät arviot sai strateginen johtaminen yliopistotasolla ja yliopiston sisäinen viestintä. Kokonaisuutena vahvaksi teemaksi yliopistossa vuonna 2017 nousi yhteisöllisyys ja sen kehittäminen.

Yhteisöllisyys rakentuu usein parhaiten sujuvassa ja joustavassa arkipäivän toiminnassa, mutta sen lisäksi tarvitaan hyvää johtamista ja erikseen järjestettyä yhteisöllistä toimintaa kehittämis- ja työhyvinvointipäivien, juhlien yms. tilaisuuksien muodossa.

Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa järjestettiin vuonna 2017 useita isompia ja pienempiä tilaisuuksia yhteisöllisyyteen liittyen. Tiedekunnan kehittämisseminaari järjestettiin maaliskuussa Vuosaaressa. Päivän aikana keskusteltiin mm. eläinlääketieteellisen koulutuksen standardeista, ”One Health” -tutkimusohjelmasta ja tiedekunnan toimintarakenteesta. Työhyvinvointikyselyn tuloksissa esille nousseita vahvuuksia ja kehittämiskohteita käsiteltiin osastoittain pidetyissä tilaisuuksissa.

Syksyllä pidettiin myös perinteinen tiedekuntapäivä tapahtumakeskus Koskenrannassa. Päivän teemana oli ”Yksilöstä yhteisöksi” ja alustajana toimi professori emerita Liisa Keltikangas-Järvinen. Teemaan liittyen käytiin vilkasta keskustelua persoonallisuuteen, työyhteisön toimintaan ja yhteisöllisyyteen liittyen.

 

Leo Pyymäki
Viikin kampuksen kehittämispäällikkö
Helsingin yliopisto