Ohjaussopimusluonnos

Ohjaussopimus

Tässä sopimuksessa määritellään tohtorikoulutettavan ja hänen ohjaajansa/ohjaajiensa, seurantaryhmän ja muiden mahdollisten ohjauksen tukitoimien toimintatavat. Ohjaussopimus tehdään määräajaksi, jonka jälkeen ohjaussopimusta voidaan molempien osapuolien niin halutessa jatkaa. Ohjaussopimusta voidaan muuttaa kesken kauden tarvittavin osin. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa ohjaussopimus voidaan myös purkaa (katso jäljempänä menettely ristiriitatilanteessa). Ohjaussopimus kirjoitetaan, mikäli yksikin sopijapuoli sitä vaatii. Ohjaajien työn mitoittamiseksi myös ohjaajan/ohjaajien esimies allekirjoittaa sopimuksen.

 

Tohtorikoulutettava:

Nimi:

Osoite:

Puhelinnumero:

sähköposti:

Yliopisto, laitos ja pääaine, johon tutkinto tehdään:

lähiesimies:

Kuulun ohjausryhmään (Mihin?):

 

Ohjaaja/t:

Nimi:

Osoite:

Puhelinnumero

Sähköposti

 

Seurantaryhmä

Nimi:

Osoite:

Puhelinnumero:

Sähköposti:

Ohjausryhmän vastuullinen vetäjä:

Nimi:

Osoite

Puhelinnumero:

Sähköposti:

 

Väitöskirjan otsikko/työnimi:
Väitöskirjan ala:
Ohjaussuhde alkaa:

Ohjaussuhde päättyy:

Työ tehdään päätoimisesti/sivutoimisesti
Arvioitu esitarkastukseen menoaika:
HOPS tehty:

Datan oikeudet: (Mahdolliset aineistosopimukset ja niiden kesto, projektissa tuotetun datan oikeudet sekä projektin kuluessa ja projektin jälkeen, julkaisemattoman datan luottamuksellinen avoimuus ryhmän sisällä, julkaisusuunnitelma (kirjoittajana vai kiitoksissa), mitä datalle tapahtuu tohtorikoulutettavan tai ohjaajan mahdollisesti keskeyttäessä)

 

Ohjaajien välinen työnjako:

 

 

Seurantaryhmän toiminta:

Seurantaryhmässä on 2–3 väitöskirjan aihepiiriin perehtynyttä FT-tutkinnon suorittanutta tutkijaa. Ryhmän jäsenet ovat seurantaryhmän nimittämisen aikaan riippumattomia sekä ohjaajasta että tohtorikoulutettavasta Seurantaryhmä hyväksyy ohjaajan ja tohtorikoulutettavan esityksen väitöskirjan laajuudeksi ja HOPSin. Seurantaryhmä seuraa työn edistymistä ja antaa ohjeita työn jatkovaiheita varten ja päättää yhdessä työn ohjaajan kanssa milloin työ on yhteenvetovaiheessa. Seurantaryhmä antaa vuosittain lausunnon tutkijakoulun johtoryhmälle. Seurantaryhmä ja tohtorikoulutettava kokoontuvat vähintään kerran vuodessa. Tohtorikoulutettava kutsuu seurantaryhmän koolle vuoden alussa. Tällöin seurantaryhmä käy läpi edellisen vuoden edistymisen suhteessa suunnitelmaan sekä hyväksyy tulevan vuoden suunnitelman. Seurantaryhmä raportoi myös ohjauksen tasosta. Myös ohjaaja voi tarvittaessa kutsua seurantaryhmän koolle. Seurantaryhmä tukee tohtorikoulutettavan liittymistä tiedeyhteisön jäseneksi.

 

Ohjausryhmän toiminta:

Ohjausryhmän muodostaa 4-8 saman aihepiirin tohtorikoulutettavaa, muutama post-Doc vaiheessa oleva tutkija ja pari senioria. Ohjausryhmä kokoontuu joka toinen viikko. Mikäli tohtorikoulutettava ei kuulu ohjausryhmään, tulee ohjauksen tehokkuus varmistaa.   TÄYSIN KESKEN

 

Ohjaussuhteen ristiriitatilanteessa sekä ohjaaja että tohtorikoulutettava voivat ottaa yhteyttä seurantaryhmään, joka kuulee erikseen sekä ohjaajaa että tohtorikoulutettavaa ja pyrkii etsimään tilanteeseen ratkaisun. Mikäli ratkaisua ei löydy, asia viedään tohtoriohjeman johtajan esityksestä tohtoriohjelman johtoryhmään tai asian niin vaatiessa vastuulaitoksen johtajalle/johtoryhmään, jossa asiaan etsitään paras mahdollinen ratkaisu. Ristiriitatilanteiden vuoksi yliopiston vaihtaminen on viimeinen vaihtoehto. Mikäli kyseessä on valtasuhteen väärinkäyttö tai muu epäasiallinen kohtelu toimitaan kyseisistä asioista kullakin laitoksella säädettyjen toimintaohjeiden mukaan (esim: Epäasiallisen kohtelun ja häirinnän ehkäisy).

 

Väitöskirjan mitoitus ja julkaisusuunnitelma (seurantaryhmä hyväksyy):

Ohjaaja/t yhdessä tohtorikoulutettavan ja seurantaryhmän kanssa sopivat projektin alussa väitöksirjan mitoituksen siten, että FT tutkinto on mahdollista suorittaa päätoimisesti työskennellen neljässä vuodessa. (Neljään vuoteen kuuluvat myös tohtoriopinnot, mahdolliset 5%:n laitostehtävät sekä lomat.)

 

 

Käytännön ohjausympäristö

 

Tapaamiset:

Vähintään 2 h kerran kuukaudessa, sekä tarvittaessa lyhyempiä tapaamisia erikseen sähköpostitse sovittuna. Sekä ohjaaja että ohjattava valmistautuvat tapaamiseen huolella.

Aineisto:

Tohtorikoulutettava luovuttaa aineiston ohjaajan nähtäväksi viipymättä. Tällöin ohjaajan tulee kuitenkin kunnioittaa tekijänoikeutta ja käsitellä aineistoa luottamuksellisena.

Ohjaaja ei salaa tietoaan (ellei luottamuksellista) käsikirjoituksen aihepiiristä

Käsikirjoitukset:

Tohtorikoulutettava luovuttaa käsikirjoituksensa ohjaajalle (ja co-authoreille) jo käsikirjoituksen varhaisvaiheessa kommentointia varten. (jo Dispositio-versio), sekä erikseen sovituin määräajoin/ sovituissa vaiheissa. Ohjaaja osallistuu aktiivisesti ensimmäisen käsikirjoituksen submittausvaiheeseen. Ohjaaja sitoutuu kommentoimaan käsikirjoitusta kahden viikon kuluessa ellei toisin erikseen sovita. Tohtorikoulutettava ei lähetä käsikirjoitusta ennen kuin ohjaaja on sen hyväksynyt. Tohtorikoulutettava sitoutuu ripeään toimintaan käsikirjoitusten revisio-vaiheessa, vaikka väitöskirja olisi jo valmistunut.

Ohjaajan velvollisuudet:

* ottaa tohtorikoulutettavia vain sen määrän, johon hänellä on varmasti aikaa paneutua. Laitoksen tulee huomioida ohjaukseen tarvittava aika kunkin ohjaajan muita työtehtäviä mitoitettaessa.
* sitoutuu tohtorikoulutettavan tutkimustyön edistämiseen sekä sisällölliseen neuvontaan.
* varmistaa työn laadun: toteaa milloin osajulkaisu on valmis julkaistavaksi ja milloin väitöskirja kokonaisuudessaan on valmis esitarkastukseen.
* opastaa tohtorikoulutettavaa tutkimuseettisissä asioissa
* auttaa tohtorikoulutettavaa tutkimussuunnitelman /opintosuunnitelman laatimisessa
* auttaa tohtorikoulutettavaa rahoituksen haussa (palkka ja tutkimuskustannukset)???
* kunnioittaa keskeneräisten tutkimusten ja käsikirjoitusten luottamuksellisuutta sekä tohtorikoulutettavan asiantuntijuutta ja ideoita.

 

 

Tohtorikoulutettavan velvollisuudet:

* kantaa itsenäisen vastuun tutkimuksensa ja opintojensa etenemisestä ja pitää ohjaaja(t) ajan tasalla tutkimuksen kulusta
* on vastuussa tutkimussuunnitelman tekemisestä ja toteuttamisesta sekä rahoituksen hakemisesta ??????
* vastaa tutkimustulostensa tiedottamisesta ja esittämisestä
* ottaa huomioon ohjaajaltaan/ohjaajiltaan saamansa kommentit käsikirjoitukseen sen eri vaiheissa.

Väitöskirja on itsenäinen työ, jonka vuoksi lopulliset ratkaisut jäävät tohtorikoulutettavalle.

 

 

Raportointi:

Seurantaryhmä jättää tohtoriohjelmalle raportin edellisestä vuodesta helmikuun loppuun mennessä