Miljöutskottets funktionärsposter 2023-2024

ORDFÖRANDE

Ordförande koordinerar utskottets verksamhet och ordnar möten. Hen skriver både möteskallelserna och föredragningslistorna. Till de andra uppgifterna som ordföranden har hör bl.a. att följa upp budgeten, att skriva en verksamhetsplan tillsammans med viceordförande samt att koordinera verksamheten på ett allmänt plan. Miljöutskottets ordförande utvecklar utskottets verksamhet tillsammans med andra medlemmar. Hen ansvarar också för utskottets synlighet och verksamhetens kontinuitet.

Ordföranden borde vara med i Miljöutskottets verksamhet så mycket som möjligt. Posten är någotsånär arbetsdryg, men desto mer lärorik och givande. Tidigare erfarenhet av Miljöutskottet och dess verksamhet är önskvärt för att ansöka om denna post.

VICEORDFÖRANDE

Miljöutskottet har två viceordföranden som tar hand om de rent praktiska aspekterna av mötena, som t.ex. serveringen och sekreterararbetet. De hjälper ordförande och gör samarbete med andra aktiva inför evenemangen. De tar också del i informationsförmedlingen och i representativa uppgifter. Om ordförande har ett förhinder, vikarierar viceordföranden för hen. Möten hålls ca en gång per månad.

KOMMUNIKATIONSTEAM

Kommunikationsansvarig eller kommunikationsteam kan bestå från en till fyra personer. De förmedlar nyheter om Miljöutskottets verksamhet på utskottets sociala medier och mejllistor regelbundet. Det rekommenderas att informatören eller informatörerna förutom i evenemangen kunde delta även i utskottets möten. Dessa hålls ca en gång per månad.

Betydelsen av kommunikationsuppgifter har framhävts framför allt under undantagsförhållandena, men posten är annars också en unik möjlighet att lära sig mycket om kommunikation, en av de mest centrala färdigheterna i arbetslivet också i framtiden.

KAMPANJKOORDINATOR

Kampanjkoordinatorn ansvarar för planeringen och genomförandet av olika kampanjer tillsammans med de övriga utskottsmedlemmarna. I kampanjerna deltar koordinatorn utöver den externa kommunikationen i synnerhet i utskottets interna kommunikation. Hen ansvarar för att ordna planeringsmöten och informering i samband med dessa. Kampanjer som Miljöutskottet tidigare har organiserat är till exempel Siisti Valborg, Zero Waste September och Klimatmatveckan.

BLOGGANSVARIG

De bloggansvariga kan vid behov vara två. De ansvarar för Miljöutskottets blogg: inlägg, layout och informationens giltighet. Tidigare erfarenhet av publicering på nätet behövs inte – det räcker med iver för ämnet självt! För att kunna skriva i bloggen behövs kunskaper i finska (eller engelska). Blev du intresserad? Nedan en länk till bloggen som du kunde ansvara för: https://blogs.helsinki.fi/hyy-ymp/

EXKURSIONSANSVARIG

Den exkursionsansvariga ordnar besök till föreningar, ministerier och företag som har en koppling till miljöfrågor två till fyra gånger per läsår. Hen uppehåller kontakterna till destinationerna, ser till det praktiska och mottar anmälningarna. Vissa arrangemang, som anmälningarna, kan göras i samarbete med viceordförandena och informatören(a). Den exkursionsansvariga tar också vid behov hand om informationsförmedlingen om besöket.

FÖRENINGSANSVARIG

Målet av den föreningsansvariga är att stödja och inspirera studentföreningar i HUS krets att arbeta på ett miljövänligt sätt. Positionen är ny och arbetsbeskrivningen är ännu inte fullständigt fastställd. Anställningen innebär planering och organisering av miljöutbildningar. Under utbildningarna har vi diskuterat ämnen som att organisera evenemang, organisationens lokaler och matserveringen.

EVENEMANGSANSVARIG OCH EVENEMANGSTEAMET

Den evenemangsansvariga och evenemangsteamet ansvarar för planläggningen och ordnandet av Miljöutskottets evenemang. Utskottets evenemang planeras ytligt i verksamhetsplanen som skrivs i början av året, men nya idéer och eget initiativtagande är väldigt välkommet. Alla funktionärer vid utskottet är med om att ordna större evenemang, men evenemangsteamet har det primära ansvaret för att evenemangen blir av. En post inom evenemangsteamet är ett bekvämt sätt att bekanta sig med Miljöutskottets verksamhet, eftersom det inte tar speciellt mycket med tid och eftersom ansvarsområdena är få.

ÖVRIGA FUNKTIONÄRER

Vid behov görs det upp nya poster i Miljöutskottet, t.ex. för att koordinera större projekt. Man kan också vara med om Miljöutskottets möten och evenemang året runt utan att inneha en funktionärspost.