Vastuutehtävät Ympäristövaliokunnassa 2023-2024

PUHEENJOHTAJA

Puheenjohtaja koordinoi valiokunnan toimintaa ja kokousten järjestämistä. Hän laatii kokouskutsut ja esityslistat. Muihin puheenjohtajan tehtäviin kuuluvat muun muassa budjetin seuraaminen, toimintasuunnitelman tekeminen yhdessä varapuheenjohtajien kanssa sekä toiminnan kokonaiskuvan hallinta. Ympäristövaliokunnan puheenjohtaja pyrkii kehittämään valiokunnan toimintaa yhdessä muiden aktiivien kanssa ja tukee muita toimijoita heidän tehtävissään. Hän myös vastaa valiokunnan näkyvyydestä ja toiminnan jatkuvuudesta.

Puheenjohtajan tulisi pystyä osallistumaan mahdollisimman usein ja kokonaisvaltaisesti Ympäristövaliokunnan toimintaan. Päävastuu toiminnasta on puheenjohtajalla, joten pesti on melko aikaa vievä, mutta sitäkin opettavaisempi ja tärkeää kokemusta antava. Aiempi kokemus Ympäristövaliokunnasta ja sen toiminnasta on toivottavaa.

VARAPUHEENJOHTAJA

Varapuheenjohtajia on kaksi. He hoitavat kokousten käytännön järjestelyt kuten tarjoilun ja toimivat kokousten sihteereinä. Varapuheenjohtajat avustavat puheenjohtajaa hänen valitsemissaan tehtävissä ja tekevät aktiivisesti yhteistyötä tapahtumien järjestäjien kanssa. He osallistuvat myös osittain tiedottamiseen ja edustustehtäviin sekä kehittävät valiokunnan toimintaa yhdessä puheenjohtajan kanssa. Jos puheenjohtaja on estynyt, toinen varapuheenjohtajista toimii hänen sijaisenaan. Kokouksia pidetään lukukausien aikana noin kerran kuukaudessa.

VIESTINTÄVASTAAVA JA VIESTINTÄTIIMI

Viestintätiimissä voi olla yhdestä neljään henkilöä ja heidän tärkeimpiä tehtäviään on tiedottaa aktiivisesti Ympäristövaliokunnan toiminnasta ja tapahtumista sekä lisätä tietoisuutta ajankohtaisista ympäristöasioista. Käytetyimpiä viestintäkanavia ovat valiokunnan some, johon kuuluvat Facebook ja Instagram sekä sähköpostilistat. Osana viestintätiimiä pääset myös käyttämään yliopiston ja ylioppilaskunnan (HYYn) sähköpostilistoja ja muita viestintäkanavia. Viestintätiimin kannattaa osallistua aktiivisesti valiokunnan kokouksiin, joita järjestetään noin kerran kuukaudessa, sekä muihin tapahtumiin, jotta viestintää ja sen materiaaleja voidaan suunnitella yhdessä.

Viestintätehtävien merkitys on korostunut varsinkin poikkeusaikoina, mutta pesti on muutenkin ainutlaatuinen mahdollisuus oppia paljon viestinnästä, joka on tulevaisuudessakin yksi työelämän keskeisimpiä taitoja. 

KAMPANJAKOORDINAATTORI

Kampanjakoordinaattori vastaa erilaisten kampanjoiden suunnittelusta ja toteuttamisesta yhdessä muiden valiokuntalaisten kanssa. Koordinaattori osallistuu kampanjoissa ulkoisen viestinnän lisäksi etenkin valiokunnan sisäiseen viestintään. Hän vastaa suunnittelukokouksien järjestämisestä ja niihin liittyvästä tiedotuksesta. Aiempia  ympäristövaliokunnan järjestämiä kampanjoita ovat esimerkiksi Siisti Vappu, Zero Waste Syyskuu sekä Ilmastoruokaviikko. Kampanjaviikolla voi olla erilaisia sosiaalisen median tapahtumia, Instagram takeovereita tai mielenkiintoisia tapahtumia. Vuoden 2023 kampanjaksi on valikoitunut vihreä kapitalismi ja ekstraktivismi, ja siihen on alustava suunnitelma valmiina kampanjakoordinaattoria varten.

BLOGIVASTAAVA

Blogivastaavia voidaan tarvittaessa valita kaksi. He ovat vastuussa Ympäristövaliokunnan blogipostausten kirjoittamisesta, blogin ulkoasusta sekä nettisivujen tiedon ajantasaisuudesta. Aiempaa nettijulkaisukokemusta ei blogivastaavalta vaadita ja tehtävässä on vapaat kädet toteuttaa omia ideoita. Ohessa vielä linkki blogiin: https://blogs.helsinki.fi/hyy-ymp/

EKSKURSIOVASTAAVA

Ekskursiovastaava järjestää vierailuja ympäristövaliokuntalaisia kiinnostaviin kohteisiin, kuten järjestöihin, ministeriöihin ja yrityksiin, yhdestä kahteen kertaa lukukaudessa. Hän ylläpitää yhteyksiä vierailukohteisiin, huolehtii käytännön järjestelyistä sekä ottaa vastaan ilmoittautumiset. Osa järjestelyistä, kuten ilmoittautuminen, voidaan hoitaa yhteistyössä varapuheenjohtajien ja viestintätiimin kanssa. Ekskursiovastaava hoitaa myös tarvittaessa vierailuun liittyvän tiedotuksen.

YHTEISÖSVASTAAVA

Yhteisövastaava suunnittelee ja järjestää ympäristöaiheisia rentoja koulutustilaisuuksia järjestöjen ympäristövastaaville. Tarkoituksena on keskustella järjestötoimijoiden kanssa yhdessä järjestöjen ympäristöasioista esimerkiksi rentojen pelien tai retkien muodossa. Tilaisuuksissa on keskusteltu muun muassa tapahtumien järjestämisestä, järjestöjen tiloista ja ruokatarjoiluista sekä järjestöjen ympäristösuunnitelmista ja niiden ajantasaisuudesta. Yhteisövastaavalla on käytössään Ympäristövaliokunnan koulutusmateriaaleja ja ympäristöohjeistus järjestöille, mutta luentotilaisuuksien sijaan tarkoitus on vuorovaikuttaa järjestöjen kanssa ja innostaa heitä kohti ympäristöystävällistä järjestötoimintaa. Yhteisövastaava käy dialogia järjestöjen ympäristövastaavien kanssa ja tekee tiivistä yhteistyötä puheenjohtajiston kanssa sekä tapahtumatiimin kanssa mahdollisian tapahtumien järjestämisessä. Viime vuonna ympäristövastaaville järjestettiin esimerkiksi retki Seurasaareen ja yhdessä puheenjohtajan kanssa koulutustilaisuus erilaisten aktiviteettien kera.

TAPAHTUMAVASTAAVA JA TAPAHTUMATIIMI

Tapahtumavastaava tai tapahtumatiimi vastaavat Ympäristövaliokunnan tapahtumien suunnittelusta ja järjestämisestä. Valiokunnan tapahtumat määritellään vuoden alussa laadittavassa toimintasuunnitelmassa, mutta myös uudet ideat ja oma-aloitteisuus vuoden mittaan ovat ehdottoman toivottavia. Kaikki valiokuntatoimijat osallistuvat isojen tapahtumien järjestämiseen, mutta tapahtumavastaava tai tapahtumatiimi koordinoivat viime kädessä tapahtumien toteutusta. 

MUUT TOIMIJAT

Tarvittaessa Ympäristövaliokuntaan perustetaan uusia pestejä esimerkiksi suurempien projektien koordinoimiseen. Ympäristövaliokunnan kokouksiin ja toimintaan voi myös osallistua ns. rivitoimijana ympäri vuoden.