Kursgång 3: Kombination av databaser

På den tredje kursgången lärde vi oss att kombinera databaser för att bättre kunna analysera samband mellan olika fenomen med hjälp av statistik. Vi övade detta med data över internetanvändning, konflikter och diamantgruvor i Afrika, som vi sedan analyserade. Vi lärde oss också att gruppera olika objekt under samma ID så att attributtabellerna inte skulle vara så massiva och lättare att läsa. Jag glömde att spara en bild över kartan av Afrika, men genom att studera Juho Kauppis karta kan man se, så som det också diskuterades på lektionen, att länder som har lidit av väldigt många konflikter genom åren ofta också har många värdefulla naturresurser som oljeborrningar och diamantgruvor. Korrelationen beror på att andra då också ofta vill ha dessa dyrbarheter, men också länder som hade väldigt få naturresurser led av många konflikter, vilket förklarades med fattiga levnadsförhållanden. Genom att studera graden av internetanvändning i olika länder vid olika tidpunkter kan man också smidigt analysera länders utvecklingsgrad.

Som andra uppgift skulle vi kombinera data om Finlands sjöars minimi- och maximiströmningars medeltal, för att få redan på översvämningsindexet, vilket vi gjorde en temakarta över som syns nedan på bild 1.

Bild 1 Översvämningsindex

Till vår uppgift hördes också att visualisera sjöandelen i de olika avrinningsområdena med hjälp av stapeldiagram, men instruktionerna för den delen var för ytliga för att jag skulle klara av det, och mitt tålamod tog till slut så jag nöjde mig med denna karta. Från kartan kan man ändå tolka att områdena längs med Finlands kust har högre översvämningsindex. I Österbotten beror detta ofta på landhöjningen som sker där och orsakar avrinningen att sakta ner. Johanna Von Frenckell lyckades med stapeldiagrammen som visade sjöandelen i Finland, och kunde från dem konstatera att översvämningsindexet är väldigt lågt vid områden med en hög andel sjöar, vilket antagligen beror på att floderna har många utlopp då vattennivåerna kan jämnas ut.

 

Källor:

Kauppi, J. (30-1-2019). Viikko numero kolme. Hämtad från https://blogs.helsinki.fi/juhokaup/

Von Frenckell, J. (5-2-2019). Att sammanföra data. Hämtad från https://blogs.helsinki.fi/johannvo/

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *