Mosambik-hanke 2019 – 2023

KEHITYSYHTEISTYÖHANKE MOSAMBIKISSA 2019-2023

HYY:n ja paikallisen kansalaisjärjestön Associação PROGRESSOn hanke keskittyy peruskoulun viimeisiä luokkia käyvien tyttöjen ja vammaisten nuorten koulunkäynnin tukemiseen ja koulupudokkuuden estämiseen Pemban kaupungissa, Pohjois-Mosambikissa.

Mosambik on yksi maailman köyhimmistä maista. Peruskoulun saavutettavuus on parantunut viime vuosina ja nykyisin suurin osa lapsista aloittaa peruskoulun. Opetuksen laadussa on kuitenkin parantamisen varaa ja muun muassa suuret luokkakoot vaikeuttavat lasten oppimista. Yksi merkittävimmistä tyttöjen koulupudokkuutta aiheuttavista tekijöistä onkin huono koulumenestys. Muita tekijöitä ovat muun muassa varhaiset avioliitot ja varhaiset raskaudet, jotka ovat ongelma erityisesti Pohjois-Mosambikissa, hankkeen kohdealueella.

Hankkeen tarkoitus on parantaa tyttöjen ja erityistarpeisten nuorten oppimistuloksia ja siten ehkäistä heidän koulupudokkuuttaan neljällä eri asuinalueella Pemban kaupungissa, Cabo Delgadon provinssissa. Tavoitteenamme on, että 250 tyttöä ja vammaista nuorta läpäisevät peruskoulun 5. ja 7. luokan valtakunnalliset päättökokeet ja voivat jatkaa opinnoissaan eteenpäin. Lisäksi hankkeella vahvistetaan PROGRESSO:n ja paikallisten toimijoiden, kuten koulujen opettajien ja rehtoreiden, ymmärrystä vammaiskysymyksistä. Vammaisten nuorten ja tyttöjen oikeuksia edistetään hankkeen kohdealueiden yhteisöissä vaikuttamistyön avulla.

Yhteistyökumppanimme Associação PROGRESSO on työskennellyt koulutuksen parissa Mosambikissa vuodesta 1991. Hankkeen suunnitteluun on osallistunut myös Mosambikin nuorten vammaisjärjestö. Pohjois-Mosambikissa toimivat paikalliset vammaisjärjestöt auttavat hankkeen vaikuttamistyön toteuttamisessa ja kouluttavat hankkeen paikalliset toimijat vammaiskysymysten osalta.

Hankkeen päämäärä

Hankkeen tarkoituksena on tukea tyttöjen ja vammaisten nuorten peruskoulun loppuunsaattamista siten, että tyttöjen ja vammaisten nuorten koulupudokkuus vähenee ja että näiden ryhmien yhteiskunnallinen osallistuminen siten vahvistuu tulevaisuudessa. Lisäksi haluamme vahvistaa tyttöjen ja vammaisten nuorten asemaa paikallisessa yhteisössä.

Hankkeen kohderyhmä

HYY:n ja PROGRESSON hankkeen tukiopetuksen kohderyhmä ovat ensisijaisesti 5. ja 7. luokkalaiset peruskoulun loppupuolella olevat tytöt ja vammaiset nuoret. Hankkeen toisena vuonna on tarkoitus edistää myös nuorempiin ikäluokkiin kuuluvien vammaisten lasten osallistumista opetukseen.

Lisätietoja antaa Mosambik-hankkeen koordinaattori Sofia Sateila sofia.sateila@hyy.fi