Digitalisaatio tehdään verkostoitumalla

Vuosi 2018 oli vahvasti viestintä- ja kielenopetuksen digitalisaation ja yhteistyön vuosi monissa suomalaisissa kielikeskuksissa. Helsingin yliopiston kielikeskus osallistui samanaikaisesti kolmeen isoon valtakunnalliseen viestintä- ja kieltenopetukseen keskittyvään digitalisaatiohankkeeseen. Kaksi näistä hankkeista olivat opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamia kärkihankkeita: toisen kotimaisen kielen digipedagogiseen kehittämiseen tähtäävä DIGIJOUJOU sekä vieraiden kielten kielivarantoa korkeakouluissa kasvattava KIVAKO. Kolmas hanke oli kielikeskusopettajien digitaalista osaamista jäsentävä ja kehittävä 2digi-hanke, jota koordinoi suomalaisten kielikeskusten verkosto FINELC. Helsingin yliopiston kielikeskuksella oli edustukset kaikkien hankkeiden ohjausryhmissä. Kärkihankkeiden ohjausryhmässä Helsingin yliopistoa edusti johtaja Ulla-Kristiina Tuomi ja 2digi-hankkeen ohjausryhmässä istui Kielikeskuksen viestinnän ja oppimisympäristöjen asiantuntija Janne Niinivaara.

Yli 10 opettajaa Kielikeskuksesta osallistuivat mainittuihin projekteihin. Alla tunnelmia kustakin projektista opettajien kertomana.

DIGIJOUJOU-hanke – Suomen ja ruotsin kielen joustava oppiminen ja ohjaus tulevaisuuden työelämän tarpeisiin

Vuosina 2017–2019 toteutettava DIGIJOUJOU on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama korkeakoulujen suomen ja ruotsin opetuksen kehittämisen kärkihanke. Mukana on 52 opettajaa 12 korkeakoulusta; Helsingin yliopiston kielikeskuksesta mukaan lähti kolme ruotsin yliopisto-opettajaa ja yksi suomi toisena kotimaisena kielenä -yliopisto-opettaja. Hankkeessa pyritään luomaan kotimaisten kielten opetukseen ja ohjaukseen uutta monimuotoista ja monimediaista pedagogiikkaa sekä uudenlaisia, joustavia toteutustapoja, valmiita verkkokursseja ja digimateriaalia. Samalla tavoitteena on kehittää kieltenopettajien digipedagogista osaamista. Opettajat on jaettu korkeakoulurajat ylittäviin pienryhmiin kielen ja omien tavoitteiden mukaan.

Halusin hankkeeseen päästäkseni kehittämään omaa digiosaamistani ja opetustani sekä tekemään yhteistyötä muiden korkeakoulujen kieltenopettajien kanssa. Meidän kolmehenkisen pienryhmämme päätavoitteena on ollut luoda tuki- ja lisämateriaalia eri aloilla ja eri korkeakouluissa opiskeleville edistyneille suomenoppijoille (tasot B2–C1) sekä heidän opettajilleen. Tämä verkkoon tuleva moduulikokoelma on valmistuessaan avoimesti kaikkien korkeakouluopiskelijoiden käytettävissä. Moduuleita ja tehtäviä tehdessämme olemme keskittyneet eriyttämiseen ja opiskelijoiden henkilökohtaisten tavoitteiden huomiointiin.

Hankkeessa mukanaolo on mahdollistanut sellaista oman oppiaineen kehittämistä, mihin ei muuten olisi aikaa. Hanketuntien turvin finskaan on muun muassa kehitetty Moodle-pohjainen korvaava koe ja luotu B- ja C-tasoisille suomenoppijoille tarkoitettu kieliopin ja kielenkäytön tukisivu Kielenoppijan työkalupakki.

Teksti: Hanna Vänskä, suomen yliopisto-opettaja

2digi- From analogue to digital

Edellytykset tulevaisuuteen vaikuttamiseen ovat hyvät, kun ymmärretään käyttää digitalisaatiota mahdollisuutena opetuksessa. Kolme vuotta kestänyt kolmivaiheinen 2digi-projekti mahdollisti yhteistyön kielikeskusten. Ensimmäisessä vaiheessa keskityttiin taustatiedon käsittelyyn: Mitä tarkoittaa digitaalinen lukutaito kielikeskuksissa? Miten opettaja voi arvioida omia digitaalisia taitojaan? Millaisen lisäarvon digitalisaatio antaa vieraan kielen opetukseen? Toisessa vaiheessa fokusoitiin konkreettiseen hyötyyn sekä opettajalle että opiskelijoille, esim. ns. digitaalinen portfolio. Kolmannessa vaiheessa kehitettiin konkreettisia resursseja opetusta tukemaan. Yhteenveto on esitelty projektin verkkosivulla käyttäjäystävällisesti. Tässä projektissa pidin erityisen hyödyllisenä yhteistyötä oman ja muiden kielikeskusten kollegojen kesken, reflektoivaa työskentelyä ajankohtaisten haasteiden parissa, tulosten käsittelyjä sekä sen tiedostamista, että tulevaisuus on prosessi, johon voi osallistua.

Teksti: Christian Niedling, saksan yliopistonlehtori

KIVAKO – Kielivarannon vahvistaminen korkeakouluissa

KiVAKOa voisi kutsua DIGIJOUJOUn sisarhankkeeksi. Kyseessä on opetus-ja kulttuuriministeriön rahoittama korkeakoulujen vieraiden kielten kehittämishanke, jossa digipedagogiikan mukaisesti rakennetaan verkkotarjontaa A1-B2-tasoille ns. pienemmissä kielissä. Yksi näistä pienistä kieltä on ranska.

Kun kesällä 2018 kuulin hankkeesta ja mahdollisuudesta osallistua siihen, päätin haastaa itseni. Minulla oli tunne, että digijuna menee jo kovaa vauhtia, ja ehdin juuri ja juuri mukaan, jos hyppään nyt. Hanke on yhdistänyt valtakunnallisesti yliopistot, korkea- ja ammattikorkeakoulut, ja ainakin 11 opettajan ryhmämme näkee sen osalta myös vähentyneen ranskan opetuksen pelastamishankkeena. Olemme tähän mennessä luoneet polun A1-tasolta B2-tasolle moduuleineen, ja ensimmäistä osakokonaisuutta (3 1op:n moduulia) on tarkoitus pilotoida syksyllä 2019.

Hanke on laittanut miettimään mitä on verkkopedagogiikka ja digioppiminen, ja mitä se ei ole. Olemme tutustuneet moniin teknisiin apuvälineisiin ja itse olen parantanut Moodle-osaamistani. Kaikki hankkeen kurssit opiskelijoille toteutetaan valtakunnallisella Digicampus-nimisellä oppimisalustalla, joka muistuttaa Moodlea. Parasta, vaikka välillä haastavaakin, on ollut muihin ranskan opettajiin tutustuminen ja yhteistyö. Oma pienryhmäni on ”absolument superbe”, olen monessa velkaa hienoille kollegoille ympäri Suomen. Verkostoituminen on kantanut jo monenlaista muutakin yhteistyöprojektia.

Teksti: Suvi Kotkavuori, ranskan yliopisto-opettaja