Johtajan katsaus

Kuvassa johtaja Ulla-Kristiina Tuomi, kasvokuva
Ulla-Kristiina Tuomi

Kulunut vuosi 2018 sujui Kielikeskuksessa kiireisen mutta hyvän arjen merkeissä. Koulutusuudistuksen toinen siirtymävuosi ei vielä vaatinut merkittäviä lisäyksiä opetuksen volyymiin, mutta tähän varaudutaan siirtymäkauden lähestyessä loppuaan.

Huoli kansallisen kielitaidon yksipuolistumisesta ja korkeakoulutasoisen kielitarjonnan kapeutumisesta sai konkreettista tukea, kun opetus- ja kulttuuriministeriö päätti – ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteisestä hakemuksesta – osoittaa 3,3 Me kolmivuotiseen kärkihankkeeseen, jossa kehitetään korkeakoulujen vieraiden kielten opintotarjontaa yhdistelemällä jo olemassa olevaa ja kehittämällä uutta sekä valtakunnallisena että alueellisena yhteistyönä. Tarjonta koostuu digipedagogiikan mukaisesti rakennetuista oppimispoluista. Lisäksi hankkeessa vahvistetaan valtakunnallisia yhteistyöverkostoja tukemaan opettajien pedagogista kouluttautumista ja asiantuntijuuden kehittymistä.

Olemukseltaan uusi hanke – KIVAKO – on siis hyvin samanlainen kuin toinen, jo aiemmin tukea saanut kärkihanke DIGIJOUJOU – suomen ja ruotsin kielen joustava oppiminen ja ohjaus tulevaisuuden työelämän tarpeisiin. Kielikeskus on mukana molemmissa hankkeissa usean opettajan voimin. Hankkeet tuovat lisäresursseja digitaalisen opetustarjonnan kehittämiseen ja mahdollisuuden yhteistyön tiivistämiseen koko korkeakoulusektorilla.

Kärkihankkeisiin osallistuminen tukee Kielikeskuksen strategisia tavoitteita monimuotoisten kielenoppimismahdollisuuksien kehittämisessä. Samaan tähtää myös aktiivinen osallistuminen yliopistojen kielikeskusten yhteiseen 2Digi-hankkeeseen, jossa pääpaino on opettajien digitaalisen osaamisen edistämisessä.

Viestintä- ja kielitaito on erottamaton osa akateemista sivistystä ja asiantuntijan työelämätaitoja. Tulevaisuusvisiot näyttävät entisestään korostavan näiden taitojen merkitystä niin työn kuin elämänhallinnan näkökulmasta. Kielikeskuksen tehtävä on jatkossakin antaa mahdollisuus tämän osaamisen monipuoliseen kehittämiseen.

Käsillä oleva vuosikertomus on osaltani viimeinen. Siirtyessäni pian eläkkeelle haluan kiittää yliopistoyhteisöä arvostavasta ja tuloksekkaasta yhteistyöstä. Lämpimät kiitokseni osoitan Kielikeskuksen henkilöstölle: kokemukseni on, että yhteiset vuotemme ovat olleet molemminpuolisen luottamuksen ja vuoropuhelun aikaa. Kielikeskus on asiantunteva ja luotettava yhteistyökumppani, kiinnostava kansainvälinen toimija ja samalla innostava työyhteisö. Tämä on ollut yhteinen tavoitteemme ja mielestäni olemme siinä onnistuneet. Ansio siitä kuuluu koko henkilökunnalle.

 

Ulla-Kristiina Tuomi

Kielikeskuksen johtaja