Kohti jatkuvaa arviointia espanjan alkeistason kursseilla

 

Perinteisesti espanjan A1-, eli alkeistason kursseilla on ollut kaksi kirjallista tenttiä, välitentti ja lopputentti, jotka kurssin opettaja on korjannut ja kommentoinut. Arviointi tällä tavalla tuntui kuitenkin melko yksipuoliselta ja suppealta, joten halusimme kehittää arviointia formatiivisemmaksi siten, että se olisi jatkuvaa, palautetta antavaa ja opiskelijan oppimista tukevaa. Lisäksi tarkoituksemme oli lisätä opiskelijoiden valinnanvaraa ja vapautta oman
oppimisensa suhteen. Halusimme ajankohtaistaa arviointimenetelmiämme enemmän nykypedagogiikan mukaiseksi siten, että keskeisiä näkökulmia olisivat elinikäisen oppimisen tukeminen sekä itse- ja vertaisarviointi.

Tähän kehittämistyöhön saimme inspiraatiota, tukea ja ajatuksia Kielikeskuksen HILC-tapaamisista sekä kollegoiden kanssa käydyistä keskusteluista, joiden innoittamina ryhdyimme tuottamaan espanjan A1-tason kursseillemme digitaalisia harjoituksia ja kurssin aikana työstettäviä tehtäviä, jotka korvaisivat perinteiset väli- ja lopputentit. Tavoitteenamme oli myös varmistaa, että arviointi olisi linjassa sosiokonstruktivistisen oppimiskäsityksen kanssa

 

KIELI KÄYTTÖÖN ALUSTA ALKAEN

Yhtenä tavoitteistamme oli, että opiskelijat suuntaisivat katseensa luokkahuoneen ja kirjan ulkopuolelle ja käyttäisivät kieltä mahdollisimman autenttisissa tai autenttisen oloisissa tilanteissa. Koska Suomessa meillä ei ole mahdollista tarjota heille todellista espanjankielistä ympäristöä, simuloimme tilanteita, jotka voisivat olla mahdollisia myös oikeassa elämässä: Yhdessä harjoituksessa opiskelijat kirjoittivat espanjankieliselle sohvasurffaajalle sähköpostin, jossa he kertoivat kodistaan ja asuinalueestaan sekä antoivat tietoja, joita tulija ehkä tarvitsisi. Toisessa harjoituksessa taas opiskelijat suunnittelivat matkan Helsingistä Madridiin, jolloin he harjoittelivat etsimään Internetistä aikatauluja, säätiedotuksia ja tapahtumailmoituksia sekä tekemään lippu- ja hotellivarauksia.

Kielen rakenteiden oppimiseen ja omaksumiseen kursseille on tuotettu Moodleen digitaalisia harjoituksia, joita opiskelijat tekevät tuntien ulkopuolella. Tämä on yksi tapa vahvistaa täsmällistä rakenteiden hallintaa ja käyttöä. Näistä harjoituksista opiskelija saa välittömän palautteen, ja hän voi tehdä harjoituksen niin useasti kuin haluaa.

 

OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA

Lukuvuonna 2016-2017 toteutimme kyselyn liittyen tähän arviointimuotoon selvittääksemme, miten opiskelijat sen kokevat. Kyselyyn osallistui 76 opiskelijaa. Kyselyssämme 95 prosenttia vastaajista piti kursseillamme arviointitapaa myönteisenä ja oppimista tukevana, ja vain viidellä prosentilla oli ristiriitaisia tunteita tai kriittisempiä näkemyksiä asiasta. Analyysissamme vastauksista nousi esiin neljä teemaa, jotka olivat 1) itseohjautuvuuden paraneminen, 2) kielen käyttö ”oikeassa maailmassa”, 3) syväsuuntautuneen oppimisen lisääntyminen ja 4) voimaantumisen tunne.

Opiskelijat mainitsivat myös siitä, että digitaalisten harjoitusten tekeminen ja soveltavien tehtävien suorittaminen antoi heille tilaisuuden käyttää kielitaitoaan monipuolisesti ja luovasti kommunikatiivisissa tilanteissa. Kun opiskelijoiden ei tarvinnut stressata eikä kokea ahdistusta loppukokeen takia, heillä oli vähemmän kielteisiä tunteita oppimisen ja opittavien asioiden suhteen. He kertoivat olevansa motivoituneempia ja saaneensa onnistumisen kokemuksia. Opiskelijat kertoivat vastauksissaan, että he ovat voineet keskittyä kielen käyttämiseen ja eri tilanteiden kielelliseen harjoitteluun, koska heidän ei ole tarvinnut opiskella loppukokeen läpäiseminen mielessään. Monet mainitsivat, että tämä työskentelytapa vähensi heidän stressiään. Lisäksi oppiminen ja opiskeleminen tapahtuivat nyt tasaisessa prosessissa, eivätkä ne painottuneet ainoastaan kurssin loppuun.

Mielestämme jatkuva arviointi tukee ja kehittää parhaimmillaan elinikäistä oppimista ja opiskelijan itseohjautuvuutta eli taitoja, joita työelämässä tarvitaan. Vastauksista nousi esiin myös selvästi ilo kielten oppimista kohti ja voimaantumisen tunne, kun opiskelijat huomasivat, että pystyisivät pärjäämään todellisissa espanjankielisissä konteksteissa. Yksi opiskelija kiteytti tämän ajatuksen vastauksessaan seuraavasti:

“Luulin ennen, että en ole hyvä kielissä. Nyt huomasin, että kyse on siitä, että en opi pänttäämällä paniikissa loppukokeeseen. Nyt uskallan käyttää espanjaa, vaikka tulisi virheitä. Voisin nyt matkustaa ja selvittää joitain tilanteita myös silloin, jos toinen ei puhu englantia. Pärjäisin espanjaksi. Selviäisin varmasti.”

Teksti: Minna Intke-Hernández, Jacqueline Chávez Turro &
 Gonzalo Hernández Reyes

Lue lisää:

Hernández Reyes, G., Chávez Turro, J. & Intke Hernández, M. 2018. Towards a comprehensive, integrative and formative evaluation process in A1 Spanish courses.  

Intke Hernández, M., Chávez Turro, J. & Hernández Reyes, G. 2018. Formatiivista ja jatkuvaa arviointia. Tempus 1/2018