Art and difficult heritage / Taidetta ja vaikeaa kulttuuriperintöä

What can art do? How does artistic research differ from archaeology or heritage studies? What is the methodological stance and relevance of a combined artistic act in relation to difficult or unruly heritage?

Supported by the Arts Promotion Centre Lapland Pieter-Jan Van Damme and Suvi Tuominen will work together with Lapland’s Dark Heritage and ponder these questions with the medium of film and choreography. The starting point for these two artists is to ask questions regarding representation and performance  of such a complex matter as the WW2 as well as to emphasize the importance of multivocality.

”We will undoubtedly face many turns as the journey starts. We expect nothing and decide nothing beforehand. Rather we open ourselves to the process and trust the idea of re-writing, re-thinking and sensing the hidden on the spot. We have some elements and milestones that we work with but we try to be sensitive and vague regarding our gaze on the sites.”

Pieter-Jan Van Damme (pjvdamme.com) is a Helsinki and Ivalo based director and cinematographer. He is interested in finding meaning in commonly uncommon images that resonate with viewers and provoke critically renewing perspectives.

Suvi Tuominen (suvituominen.com) is a dance artist, choreographer and archaeologist. She is interested in exploring the relationship between art and archaeology on a methodological level and wants to emphasize the importance of different mediums regarding archaeological knowledge.

Photo by Essi Ruuskanen

Mitä taide tekee? Miten taiteellinen tutkimus eroaa arkeologisesta tai kulttuuriperintöön liittyvästä tutkimuksesta? Mikä on monitaiteellisen työskentelyn menetelmällinen arvo suhteessa vaikeaan ja hankalaan kulttuuriperintöön?

Pieter-Jan Van Damme ja Suvi Tuominen saivat Taiteen Edistämiskeskus Lapilta tukea tutkiakseen näitä kysymyksiä yhdessä Lapland’s Dark Heritage projektin kanssa. He työskentelevät videotaiteen ja koreografian rajamaastossa esittäen kysymyksiä hankalan kulttuuriperinnön esittämisentavoista ja representaatiosta. Tärkeimpänä lähtökohtana heidän työskentelyssään on arvostaa materiaalista kerroksellisuutta ja moniäänisyyttä.

”Tulemme varmasti kohtaamaan monia käänteitä matkan aikana. Emme ole ladanneet tai päättäneet etukäteen minkäänlaisia odotuksia vaan avaudumme prosessille ja luotamme jatkuvaan näkökulman uudistumiseen sekä piilossa olevan avautumiseen. Olemme päättäneet elementtejä, joiden kanssa työskentelemme, mutta yritämme olla herkkiä ja epämääräisiä suhteessa tapaan, jolla katsomme toisen maailmansodan aikaisia kohteita.”

Pieter-Jan Van Damme (pjvdamme.com) on Helsingissä ja Ivalossa vaikuttava ohjaaja ja elokuvataiteilija. Hän on kiinnostunut merkityksien löytämisestä epätavallisen tavallisista kuvista, jotka potentiaalisesti resonoivat katsojissa ja herättävät uusia ja kriittisiä perspektiivejä.

Suvi Tuominen (suvituominen.com) on tanssitaiteilija, koreografi ja arkeologi. Hän on kiinnostunut taiteen menetelmällisestä arvosta suhteessa arkeologiaan ja haluaa korostaa erilaisten mediumien tärkeyttä arkeologisen tiedon rakentajana ja jakajana.

Text/Teksti: Suvi Tuominen & Pieter-Jan Van Damme