Author Archives: Deleted User

About Deleted User

Special user account.

Art and difficult heritage / Taidetta ja vaikeaa kulttuuriperintöä

What can art do? How does artistic research differ from archaeology or heritage studies? What is the methodological stance and relevance of a combined artistic act in relation to difficult or unruly heritage?

Supported by the Arts Promotion Centre Lapland Pieter-Jan Van Damme and Suvi Tuominen will work together with Lapland’s Dark Heritage and ponder these questions with the medium of film and choreography. The starting point for these two artists is to ask questions regarding representation and performance  of such a complex matter as the WW2 as well as to emphasize the importance of multivocality.

”We will undoubtedly face many turns as the journey starts. We expect nothing and decide nothing beforehand. Rather we open ourselves to the process and trust the idea of re-writing, re-thinking and sensing the hidden on the spot. We have some elements and milestones that we work with but we try to be sensitive and vague regarding our gaze on the sites.”

Pieter-Jan Van Damme (pjvdamme.com) is a Helsinki and Ivalo based director and cinematographer. He is interested in finding meaning in commonly uncommon images that resonate with viewers and provoke critically renewing perspectives.

Suvi Tuominen (suvituominen.com) is a dance artist, choreographer and archaeologist. She is interested in exploring the relationship between art and archaeology on a methodological level and wants to emphasize the importance of different mediums regarding archaeological knowledge.

Photo by Essi Ruuskanen

Mitä taide tekee? Miten taiteellinen tutkimus eroaa arkeologisesta tai kulttuuriperintöön liittyvästä tutkimuksesta? Mikä on monitaiteellisen työskentelyn menetelmällinen arvo suhteessa vaikeaan ja hankalaan kulttuuriperintöön?

Pieter-Jan Van Damme ja Suvi Tuominen saivat Taiteen Edistämiskeskus Lapilta tukea tutkiakseen näitä kysymyksiä yhdessä Lapland’s Dark Heritage projektin kanssa. He työskentelevät videotaiteen ja koreografian rajamaastossa esittäen kysymyksiä hankalan kulttuuriperinnön esittämisentavoista ja representaatiosta. Tärkeimpänä lähtökohtana heidän työskentelyssään on arvostaa materiaalista kerroksellisuutta ja moniäänisyyttä.

”Tulemme varmasti kohtaamaan monia käänteitä matkan aikana. Emme ole ladanneet tai päättäneet etukäteen minkäänlaisia odotuksia vaan avaudumme prosessille ja luotamme jatkuvaan näkökulman uudistumiseen sekä piilossa olevan avautumiseen. Olemme päättäneet elementtejä, joiden kanssa työskentelemme, mutta yritämme olla herkkiä ja epämääräisiä suhteessa tapaan, jolla katsomme toisen maailmansodan aikaisia kohteita.”

Pieter-Jan Van Damme (pjvdamme.com) on Helsingissä ja Ivalossa vaikuttava ohjaaja ja elokuvataiteilija. Hän on kiinnostunut merkityksien löytämisestä epätavallisen tavallisista kuvista, jotka potentiaalisesti resonoivat katsojissa ja herättävät uusia ja kriittisiä perspektiivejä.

Suvi Tuominen (suvituominen.com) on tanssitaiteilija, koreografi ja arkeologi. Hän on kiinnostunut taiteen menetelmällisestä arvosta suhteessa arkeologiaan ja haluaa korostaa erilaisten mediumien tärkeyttä arkeologisen tiedon rakentajana ja jakajana.

Text/Teksti: Suvi Tuominen & Pieter-Jan Van Damme

Esitelmäiltama / Lecture Night

Lapin Synkkä Kulttuuriperintö esitelmöi Siidassa

Inarissa jo aiemmilta vuosilta tutun monitieteisen Lapin synkkä kulttuuriperintö -hankkeen tutkijat toivottavat kuuntelijat tervetulleeksi Siidaan esitelmäiltamaan. Esitelmäilta on Siidan auditoriossa tiistaina 14.8.2018 klo 17:00 alkaen. Kaksi tuntia kestävässä tilaisuudessa kuullaan erilaisia näkökulmia paikalliseen ja vähän kaukaisempaan arkeologiaan. Tapahtumaan on vapaa pääsy.

Iltaman aloittavat Oulun yliopiston arkeologian professori Vesa-Pekka Herva ja Helsingin yliopiston tutkijatohtori Oula Seitsonen kertomalla miten sotahistorialliset arkeologiset kenttätyöt ovat edistyneet Inarin alueella ja mitä muuta projektille kuuluu. Heidän jälkeen tutkijatohtori Eerika Koskinen-Koivisto Jyväskylän yliopistosta kertoo lyhyesti, miten synkkää kulttuuriperintöä nostetaan esiin museoissa. Molemmat puheenvuorot ovat suomeksi.

Iltama jatkuu kahdella esitelmällä. Aluksi Helsingin yliopiston kulttuuriperinnön professori Suzie Thomas ja SuALT-projektin vastuullinen tutkija arkeologi Anna Wessman esittelevät hanketta, jossa valmistellaan Suomen arkeologisten löytöjen linkitettyä tietokantaa. Sen jälkeen konfliktiarkeologi, tohtori Iain Banks Glasgow’n yliopistosta pitää esitelmän otsikolla “Life in the Bag”. Tässä puheenvuorossa esitellään saksalaisten sotavankien elämää Skotlannissa Cultybragganin vankileirillä. Esitelmä on englanniksi.

Iltaman puhujiin saattaa tulla viime hetken muutoksia. Tilaisuudessa paikalla myös muita projektin tutkijoita, joiden kanssa voi jäädä vaihtamaan muutaman sanasen tilaisuuden päätyttyä. Projekti ei tänä vuonna järjestä avoimia kaivauksia, mutta vierailee alueella pitämässä yllä vanhoja yhteyksiä ja tutustumassa uusiin maastokohteisiin.

Lämpimästi tervetuloa esitelmäiltamaan!

 

Lapland’s Dark Heritage project gives lectures in Siida

 The researchers of the project Lapland’s Dark Heritage – which has already visited Inari a few times – welcome the public to a lecture night in Siida. The Lecture Night will be held in Siida’s auditorium on Tuesday 14 August 2018 from 5 p.m. onwards. During the two-hour event, we will hear about both local and more distant archaeology from different points of views. The occasion is free for everyone.

 The evening will start with Vesa-Pekka Herva, Professor of Archaeology from the University of Oulu, and Dr Oula Seitsonen from the University of Helsinki, telling about how military-historical archaeological fieldwork has progressed in the region of Inari; they will also tell about other news related to Lapland’s Dark Heritage project. After them, Dr Eerika Koskinen-Koivisto from the University of Jyväskylä will give a short speech on how the dark heritage is being made visible in museums. Both addresses will be in Finnish.

 After this, there will be two lectures. First, Suzie Thomas, Professor of Cultural Heritage from the University of Helsinki, and Anna Wessman, Archaeologist and Head Researcher of the Finnish Archaeological Finds Recording Linked Open Database (SuALT) project will introduce the audience to this project, which is working on a linked database on archaeological finds in Finland. They will be followed by Conflict Archaeologist, Dr Iain Banks from the University of Glasgow; the title of his lecture is “Life in the Bag”. This address deals with the lives of German war prisoners in the Cultybraggan POW camp in Scotland. The lecture will be given in English.

 For imperative reasons, the list of speakers may change. The event will also be attended by other researchers of the project, and the audience can discuss things briefly with them after the lectures. The project will not arrange open excavations this year. The purpose of the visit to Inari is to keep up old connections and make field trips to new destinations in the region.

 You are most welcome to the Lecture Night!

 

Lappi Sevdnjes Kulturárbbis ovdanbuktin Siiddas

Anáris juo oahpes, máŋggajagáš ja máŋggadieđalaš prošeavtta “Lappi Sevdnjes Kulturárbi” dutkit sávvet guldaleddjiid bures boahtin Siidii eahketdilálašvuhtii. Ovdanbuktineahket álgá Siidda auditorias disdaga14.8.2018 dii 17:00. Dilálašvuohta bistá guokte diimmu, ja doppe beassá gullat iešguđegelágan oainnuid sihke báikkálaš ja maiddái eará guovlluid arkeologiija birra. Dilálašvuohta lea nuvttá.

Eahketdilálašvuođa álggaheaba Oulu universitehta arkeologiija professor Vesa-Pekka Herva ja Helssega universitehta dutkidoavttir Oula Seitsonen. Soai muitaleaba mo soahtehistorjjálaš arkeologalaš gieddebarggut Anára guovllus lea ovdánan ja mii eará lea dáhpáhuvvan prošeavtta dáfus. Sudno maŋŋel dutkidoavttir Eerika Koskinen-Koivisto Jyväskylä universitehtas muitala oanehaččat guđeládje sevdnjes kulturárbbi birra muitaluvvo museain. Guktot sáhkavuorut leat suomagillii.

Eahketdilálašvuohta joatkašuvvá guvttiin ovdanbuktimiin. Álggos Helssega universitehta kulturárbbi professor Suzie Thomas ja SuALT-prošeavtta vásttolaš dutki ja arkeologa Anna Wessman muitaleaba prošeavtta birra, mas válmmaštallo diehtovuođđu oktan liŋkkaiguin Suoma arkeologalaš gávdnosiid birra. Dán maŋŋel konfliktaarkeologa ja doavttir Iain Banks Glasgow universitehtas doallá ovdanbuktima, man bajilčála lea “Life in the Bag”. Dán sáhkavuorus Banks muitala duiskkalaš soahtefáŋggaid eallimis Skotlánddas, Cultybraggana fáŋgaleairras. Ovdanbuktin lea eaŋgalsgillii.

Eahketdilálašvuođa ságadoallit sáhttet vel lotnašuvvat. Dilálašvuhtii oassálastet maid earát prošeavtta dutkit. Singuin sáhttá maid lonohallat jurdagiid dilálašvuođa maŋŋel. Prošeakta ii lágit dán jagi rabas roggandilálašvuođaid, muhto galleda guovllus divodeame boares oktavuođaid ja oahpásnuvvame ođđa eanadatčuozáhagaide.

Váimmolaččat bures boahtin ovdanbuktindilálašvuhtii!

Oula esittelee kaivausaluetta Hyljelahdessa 2017

Link to the Facebook -event / Linkki Facebookiin: https://www.facebook.com/events/669601656727521/

(Translations by Siida museum)

InariDig2: International Guest Researchers / Kansainväliset tutkijavieraat

This year ten researchers are participating in the excavation, including the members of the project. Here are the international guests shortly introduced. / Tänä vuonna kaivauksille osallistuu kymmenen tutkijaa ja alla on lyhyet esittelyt ulkomaalaisista vieraistamme:

Dr. Iain Banks from University of Glasgow is a familiar face to the project and an expert in conflict archaeology. Remenisce last years dig with Dr. Banks here. / Iain Glasgow’n yliopistosta on projektille tuttu naama jo viime vuoden kaivauksilta. Hän on erikoistunut konfliktiarkeologiaan.

Dr. Meaghan Peuramäki-Brown from Athabasca University is an Assistant Professor of Archaeology who specialises in Settlement and Household Archaeology. Dr. Peuramäki-Brown came to Lapland with us to gain historical archaeology experience for her Finnish-Canadian Homestead Project in Canada and Finland, in collaboration with Oula Seitsonen. / Meaghan Peuramäki-Brown, Athabascan yliopistosta Kanadasta, on erikoistunut asutus- ja kotitalousarkeologiaan. Meaghan on mukanamme Lapissa kerryttämässä kokemusta historiallisen ajan arkeologiasta. Hänellä ja Oula Seitsosella on lähitulevaisuudessa alkamassa yhteinen projekti kanadalaisista ja suomalaisista kotipaikoista.

Dr. Natasha Ferguson is the Treasure Trove Unit Officer in National Museums Scotland. She specialises in conflict archaeology and is in Lapland with us on a grant from the Society of Antiqueries of Scotland. Dr. Ferguson is working on a project researching a Polish forced labourer working for Organisation Todt during the Second World War. She is studying his experiences in Lapland, and his eventual escape from Finland. / Natasha Ferguson on National Museums Scotlandin Treasure Trove yksikön virkailija. Hän on erikoistunut konfiliktiarkeologiaan ja on mukanamme Lapissa tekemässä omaa tutkimustaan Society of Antiqueries of Scotlandin myöntämällä tutkimusapurahalla. Natasha tutkii erään puolalaisen pakkotyöläisen elämää Lapissa ja pakoa Suomesta toisen maailmansodan aikana.

Doctoral-candidate Mari Olafson Lundemo from European University Institute is an historian doing her research on Organisation Todt in Finland. She is with us again this year because she finds this a good opportunity to become familiarised with German sites and Lapland overall. / Jatko-opiskelija Mari Olafson Lundemo EUI:stä on historioitsija, joka tekee tutkimusta Organisation Todt:sta Suomessa. Hän on mukanamme toista kertaa, koska osallistuminen kaivauksiin on hyvä tilaisuus saada parempi kuva saksalaisajasta ja ylipäätään alueesta.

#InariDig2: Käytännön ohjeita / Practical information

Tässä käytännön infoa niille, jotka ovat osallistumassa tämän vuoden kaivauksille. Eli jos olet ilmoittautunut osallistuvasi, saat tästä vinkkejä valmistautumiseen.

Osallistujien on syytä ottaa mukaan seuraavat varusteet:

 1. Kaivamiseen soveltuva vaatetus, joka suojaa Lapin kesän vaihtelevilta säiltä.
  • Mukana on hyvä olla lämmin takki tai huppari, vedenpitävä takki ja housut, pitkähihaisia paitoja ja auringolta suojaava päähine.
  • Ota myös huomioon, että kaivaminen kuluttaa vaatteita. Varaudu siis sellaisilla vaatteilla, jotka saavat kärsiä touhutessa.
  • Lapissa on aina paljon itikoita, joilta voi suojautua parhaiten peittävällä vaatetuksella. Peitetty iho ei ole läheskään niin kutsuva kuin paljas.
 2. Hyvät jalkineet. Vedenpitävät vaelluskengät tai kumisaappaat soveltuvat hyvin mutaiseenkin maastoon.
 3. Korkeakertoiminen aurinkovoide.
 4. Hyönteiskarkoitteet. Riittävästi. Ja vielä enemmän.
 5. Vesipullo.
 6. Työhanskat.
 7. Polvisuojat/alusta. Kaivaminen tapahtuu usein polvillaan, joten pehmeä alusta voi tulla tarpeeseen ja tekee työskentelystä mukavampaa.

Tapaamme kaivauspaikalla joka aamu klo 10:00, paitsi ensimmäisenä aamuna tapaaminen Siidan edessä jo klo 9:00. Olethan ajoissa paikalla!

Lounas on omakustanteinen ja sen voi nauttia lähiravintolassa tai tuoda omia eväitä mukaan (huomioi kuitenkin, että istumapaikat metsässä voivat olla kiven alla).

On tärkeää, että pidät mukanasi ladatun matkapuhelimen, jotta voit saada yhteyden kaivausten järjestäjiin nopeasti hätätapauksen ilmaantuessa.  Varmistathan, että yhteystiedot ovat tallennettuna puhelimeesi ennen kaivauksille osallistumista.

Voit ottaa kuvia kaivauksilta työskentelyn aikana, mutta toivoisimme, että jakaisit ne kanssamme tutkimustamme varten. Ne voi lähettää liitetiedostona osoitteeseen darheritagelapland@gmail.com, tai jakaa Instagramissa tai Twitterissä hashtagillä #InariDig. Jos otat kuvia muista, pyydäthän heiltä luvan kuvaamiseen!

Nähdään pian!

Suzie valmiina kaivauksiin viime vuonna. / Suzie ready for work at last years dig site.

Here is some information for those attending the excavation in Inari. So if you have signed up, this is how you can prepare!

All attendees will need the following:

 1. Appropriate clothing – You will need to protect yourself from cold, wet, sunny and hot weather because this is what Lapland summers are like!
  • You may like to include a warm coat/jumper, a waterproof coat, waterproof leggings, cool full-length clothing for covering up, and most importantly a sun hat.
  • Don’t forget that archaeological work takes its toll on your clothing, so don’t bring clothes that you will be upset about if they get damaged or dirty!
  • Given the mosquitoes of Lapland, it is also advisable to wear long sleeves and trousers – exposed skin is akin to shouting “buffet’s open”!
 2. Footwear – Wellington boots are useful as areas may get muddy. You will also need a pair of heavy boots, preferably with steel toe caps.
 3. High factor sun creams.
 4. Insect repellent – as high strength as you can get. Bring plenty. And then some more.
 5. A water bottle/flask.
 6. Gloves – you might want to bring a pair of hardwearing work gloves of your own.
 7. Kneeling pads – you might want to bring your own kneeling pad to help make close excavation a little more comfortable.

We will meet at 10:00 every morning at the dig site, except on the first day we meet prompt at 9:00 at the main entrance of the Siida museum.

Lunch can be bought at a local restaurant or café, and you are welcome to bring your own food at the site (but note that places to sit can be scarce in the woods).

It is essential for you to bring your own mobile phone, and to ensure that it is adequately charged for a day working outside. Please make sure you have all the needed contact details, so that you can reach us quickly in case of emergency or other incident.

You may wish to take photographs during the excavation – we would like you to share with us any pictures you take, as it will contribute to our own research project. Pictures can be sent to darheritagelapland@gmail.com, or added to Instagram or Twitter with the hashtag #InariDig. If you are photographing other people, be sure to ask their permission first!

See you soon!

WP_20150607_13_02_32_Pro

Projektin jäseniä tutkimassa maastoa Vuotsossa. / Team members at a site in Vuotso.

Yleisökaivaukset / Public excavations / Arkeologalaš roggamat 7.–16.8.2017

Lapin synkkä kulttuuriperintö -hanke (Helsingin ja Oulun yliopistot) ja saamelaismuseo Siida järjestävät yhdessä yleisökaivaukset toisen maailmansodan aikaisella saksalaisella sotilasalueella Inarin Kaamasen kylässä 7.–16.8.2017.

Edellisvuonna 2016 kaivaukset järjestettiin Inarin kylässä saksalaisen sotilassairaalan alueella. Tällä kertaa kohteena on kaksi toisen maailmansodan aikaista saksalaista tukikohtaa Inarin Kaamasen Haaraldinjärvellä ja Hyljelahdessa, joissa on ollut vankileirit neuvostoliittolaisille ja muille sotavangeille ja pakkotyöläisille.

Historioitsija Lars Westerlund on yhdistänyt Hyljelahden leirin saksalaisten rangaistusleiriin (Polarstraflager), jossa majoitettiin myös venäjänjuutalaisia sotavankeja. Sotavangit osallistuivat molemmilla leireillä tienrakentamiseen ja metsätöihin, ja Haaraldinjärvellä lisäksi saksalaisten sotilaslentokentän rakennustöihin.

Hankkeemme on tutkinut aiempina kenttäkausinaan saksalaisten vankileirejä ja nämä tutkimukset ovat jo nyt valaisseet monia teemoja, joista ei löydy tietoa kirjallisista lähteistä. Esimerkiksi vankien elin- ja majoitusoloista, suhteesta vartijoihin, sekä vankileirien tilallisista järjestelyistä on saatu uutta tietoa. Vankileirejä ja niiden tutkimusta voi hyödyntää myös linsseinä, joiden kautta tarkastellaan erilaisia laajempia, yleismaailmallisia kysymyksiä, esimerkiksi käsityksiä vangeista sekä asenteita heitä kohtaan ja luonnon ja ihmisten suhteita.

Toivotamme vapaaehtoiset tervetulleiksi tutkimaan kanssamme. Osallistujien tulee rekisteröityä sähköisen ilmoittautumisjärjestelmän kautta. Mukaan otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä 10 osallistujaa. Vapaaehtoisten täytyy järjestää itse oma majoituksensa , ruokailunsa sekä päivittäinen kulkemisensa kaivauspaikalle.

On tärkeää, että vapaaehtoiset ilmoittavat tutkimusryhmälle mahdollisista sairauksista tai lääkityksistä, jotka voivat vaikuttaa hyvinvointiin kaivauksilla, sillä kaivaminen on fyysisesti kohtalaisen vaativaa. Osallistujilla tulee olla voimassa oleva vapaa-ajan tapaturmavakuutus, joka kattaa mahdolliset henkilökohtaiset vahingot sekä viimeisen 10 vuoden kuluessa annettu jäykkäkouristusrokote. Kaikkia osallistujia pyydetään myös allekirjoittamaan suostumuslomake osallistumisesta tieteelliseen tutkimukseen.

Lisätietoa sähköpostilla laplandsdarkheritage@gmail.com tai puhelimitse professori Vesa-Pekka Herva p. 050 4620132.

Public Excavations of Second World War German military site in Inari, Kaamanen August 7.–16.8.2017

Lapland’s Dark Heritage (Universities of Helsinki and Oulu) is organizing, together with Siida – the Finnish Sámi Museum, a public excavation at Second World War (WWII)-period sites in Kaamanen, Inari, Lapland, 7.–16.8.2017.

The project already organized public excavations in 2016 on a WWII German military hospital site in Inari village. This time the sites planned for excavation are Haaraldinjärvi and Hyljelahti, which are located in Kaamanen village, Inari.

Historian Lars Westerlund has connected Hyljelahti to a German-run punishment camp (Polarstraflager), where Soviet Jewish prisoners of war were also accommodated. At both sites the prisoners were involved in road building and forest working, and at Haaraldinjärvi also in building the German military airfield.

Our research project has addressed, among other themes, WWII German prisoner of war (PoW) camps of Lapland highlighting many issues underrepresented in the documentary sources, such as information about the prisoners’ living conditions, relationships between the prisoners and guards, and the spatial organization of camps. The PoW camp studies can also act as lenses through which various wider issues can be assessed, for instance, about the views and attitudes towards the prisoners and human-environmental relations.

We welcome volunteers to take part in the excavations. All volunteers need to pre-register here.  We can take a maximum of 10 participants per day. Places are allocated on a first come, first served basis. Volunteers need to arrange their own accommodation and subsistence, and to organize their daily transport to and from the sites.

It is important that when registering, the volunteers mention any medical requirements and conditions that might affect their well-being at the site: excavation work is physically moderately demanding and takes place in all weather. The participants need to have a valid insurance covering any personal accidents on site, and have to confirm that they have been vaccinated against tetanus within 10 years. All participants are also asked to sign a form of consent for research purposes  at the site.

For more information, please contact us by email: laplandsdarkheritage@gmail.com or call Professor Vesa-Pekka Herva p. 050 4620132.

DÁBÁLAŠ OLBMUIDE DÁRKKUHUVVON ARKEOLOGALAŠ ROGGAMAT DUISKALAČČAID SOAHTEGUOVLLUS ANÁRA GÁPMASIS 7.–16.8.2017

Lappi sevdnjes kulturárbi -prošeakta (Helsset ja Oulu universitehtat) ja sámemusea Siida ordnejit ovttasráđiid arkeologalaš roggamiid, mat leat dárkkuhuvvon dábálaš olbmuide. Arkeologalaš roggamat leat nuppi máilmmisoađi áigásaš duiskalaš soalddatguovllus Anára Gápmasa gilis 7.–16.8.2017.

Mannán gease, jagi 2016 roggamiid ordnejedjeduiskalaččat soalddátbuohcceviesu guovllus Anára márkanis. Dán jagi vuorus leat guokte nuppi máilmmisoađi áigásaš  soahteguovllu Anára Gápmasa Haaraldjävris ja Njuárjuluohtâs. Doppe leat leamaš fáŋgaleairrat sovjetlihttulaččaide ja eará soahtefáŋggaide ja bággobargiide.

Historihkkár Lars Westerlund lea ovttastan Njuárjuluohtâ leairra duiskalaččaid ráŋggáštusleirii (Polarstraflager), gos dolle maid ruoššajuvddálaš soahtefáŋggaid. Soahtefáŋggat válde oasi goappáge leairras geaidnobargguide ja vuovdebargguide, ja Haaraldjävris vel dasa lassin duiskkalaččaid soahtegirdigietti huksenbargguide.

Máŋggadieđalaš Suoma Akatemiija ruhtadan Lappi sevdnjes kulturárbi -dutkanprošeakta (2015-2018) lea dutkan ovddit gieddebargguid olis duiskalaččaid fáŋgaleairraid. Dutkamušat leat rahpan máŋggaid temáid, mat eai gávdno čálalaš gálduin. Ođđa dieđuid leat ožžon ovdamearkka dihte  fáŋggaid eallin- ja ássandiliin, fáŋggain gaskavuođain fávttaide, ja fáŋgaleairraid dilleordnestallamiin.  Fáŋgaleairraid ja daid dutkamušaid sáhttá geavahit dego giikkárin, maid bokte sáhttá geahččat viiddit, almmolaš gažaldagaid. Ovdamearkka dihte dan, maid olbmot jurddašit fáŋggaid birra ja olbmuid doaladumiid sis ja vel luonddu ja olbmuid gaskavuođaid.

Eaktodáhtolaččat leat bures boahtin

Sávvat bures boahtin eaktodáhtolaččaide dutkat ovttas minguin. Oassálastit galget registreret iežaset almmuhanskoviin: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCt5uu8FqLcTavwmoAJ1AcIz60O6W9DJi69bos-Sf5WquM0w/viewform?c=0&w=1

Fárrui besset 10 oassálasti almmuhanortnegis. Eaktodáhtolaččat galget ieža ordnet iežaset ássama (prošeakta sáhttá dárbbu mielde veahkehit idjasaji gávdnamis), borramuša ja beaivválaš mátkkiid rogganbáikái.

Lea dehálaš, ahte eaktodáhtolaččat almmuhit dutkanjovkui vejolaš buohcuvuođain dahje dálkasiin, mat sáhttet váikkuhit veadjimii rogganbáikkis, dasgo roggan lea fysalaččat oalle lossat. Oassálastis galgá leat fámus dáhpedorbmedáhkádus, mii lea fámus friijaáiggis ja mat dáhkidit personvahágiid. Oassálastis galgá leat maid maŋimuš 10 jagi siste addojuvvon tetanus-boahkuheapmi. Buot oassálastit galget maid vuolláičállit skovi, mainna dohkkehit dan, ahte sii oassálastet dieđalaš dutkamuššii.

Lassedieđut e-poasttain laplandsdarkheritage@gmail.com dahje telefovnna bokte professor Vesa-Pekka Herva tel. 050 4620132.

SAVE THE DATES! KALENTERIT ESIIN!

The dates for #InariDig2 are now confirmed and the dig will be from August 7th to 16th. We will have an open excavation like last year and the registration opens in the end of May. The specifics are yet to be confirmed and we will keep you posted along the way. A sure thing is that there will be a limited amount of spots for volunteers so stay tuned!

#InariDig2:n ajankohta on nyt selvillä. Yleisölle avoimet kaivaukset järjestetään kesän lopussa 7.-16.8.2017. Ilmoittautuminen vapaaehtoiseksi avautuu toukokuun lopussa ja lisätietoa alkaa tippumaan pitkin kevättä ja kesää. Vaikka moni asia onkin vielä epäselvää, on varmaa se, että paikkoja vapaaehtoisille on rajoitettu määrä. Kannattaa siis pitää korvat höröllä!

Dr. Iain Banks and the Mustikka Dreams

Dr. Iain Banks from Glasgow university attended the open excavation in Inari with us this summer. He already dazzled us with his knowledge (and his accent) in this video, and now he was kind enough to write us a piece about how he remembers experiencing Finnish Lapland.

driainbanks

Dr. Iain Banks, 2011

Mustikka Dreams

This summer, I found myself in a place that was both familiar and very strange to me.  I was standing in a forest in Lapland, far to the north of the Arctic Circle, with my field of vision cut down to a few feet by the density of the forest. The familiarity came from the vegetation and landforms. Lichens grew everywhere, and the ground cover was a mixture of mosses and berries. The trees were pines for as far as could be seen. This was so familiar to someone who has spent as much time as I have in the Highlands of Scotland.  We don’t have as rich an array of species of berry as Lapland, but the lichens thrive as well, the damp conditions keep the mosses as dominant as in Lapland, and I could almost believe myself to be in a forest at home.

There is also a similarity in terms of the human landscape.  While we don’t have reindeer herders, we have traces of the Second World War scattered across the Highlands.  We have training camps, PoW camps, and forestry camps slowly decaying into the landscape, disappearing under the mosses and lichens amidst the trees. I was in Lapland as part of the research project Lapland’s Dark Heritage, come to see Lapland’s PoW camps and participate in the excavations at Inari.  Further north than I had ever been before, in a country that I had never previously visited and whose language is a closed book to me, the combination of environment, archaeological material, and the warm welcome of colleagues made me feel completely at home.

During my time in Lapland, I learned a huge amount about the history of events, about which I’d previously had a hazy notion of plucky Finns holding back the Russians in the North. In particular, I’d never heard about the burning of Lapland.  I was able to share my experience as a field archaeologist in helping the volunteers to learn the basics of excavation, and to share some of my research into PoW camps further south in a public lecture.

We excavated elements of a hospital site just outside the town of Inari, working with a group of Finnish volunteers, and forming a truly international group of English, Scottish, Brazilian, and Finnish academics probing the heritage and impact of the war in Lapland.  Still smarting from the Brexit vote, it was heartening to work with my European colleagues and plan future collaborations that will endure whatever the politicians decide.  A small taste of that came with the recent visit of Eerika Koskinen-Koivisto to the University of Glasgow, and we hope to expand links between Glasgow, Helsinki, and Oulu in the coming years.  Lapland’s Dark Heritage is a tremendous project, and I have really enjoyed being involved in it; I will be returning for as long as the project will have me.

I started by talking about the familiar; the biggest difference was night time. We have long hours of summer daylight and short winter days, but it is less extreme than in Lapland. Standing on the edge of Lake Solojärvi at 2 am photographing the mist on the surface of the water was an experience I will always remember.  I have travelled far and wide across the world, but Lapland has been one of the best experiences I have had.

drsolojarvi

Lake Solojärvi. Taken by Dr. Iain Banks in the summer of 2016.

#InariDig -week in a video / #InariDig -viikko videona

While explaining us about all the equipment used in the project, Wesa Perttola made an amazing video summarizing the whole field work week. The video can be found in YouTube under the account Dark Heritage or by clicking the subscription link on the side of this page or clicking the straight link here. Or you can just watch it below.

Samalla kun Wesa Perttola kertoi meille projektissa käyttämistään laitteista hän teki myös ihastuttavan video, jossa näkyy kenttätyöviikko koko komeudessaan. Videon löytää YouTubesta tililtä Dark Heritage, tai klikkaamalla sivun reinasta löytyvää kuvaketta, tai klikkaamalla suoraan tästä. Tai sitten voit katsoa sen suoraan tästä alta.

Wesa Perttola from University of Helsinki introduces the equipment used during the project / Wesa Perttola Helsingin yliopistosta esittelee projektin yhteydessä käyttämiään laitteita

Alla olevassa tekstissä Helsingin yliopiston arkeologi Wesa Perttola kertoo projektin yhteydessä käyttämistään kuvaus- ja äänityslaitteista. Tekstin lopusta löytyy luettelo laitteistosta. Wesan ansiosta kenttätöistä on taltioituna upeaa materiaalia, joista muutamia esitellään tässä kirjoituksessa.  Wesan käsialaa ovat myös kauniit ja opettavaiset videot, joiden tekemisestä hän kertookin tässä esittelyssä.

Below Wesa Perttola from the University of Helsinki’s archaeology department explains what equipment he has been using during the project for video, audio and pictures. In the end there is a full list of the equipment.


The story begins in Autumn of 2015 when we were wondering how to spruce up the corridor of the University of Helsinki’s archaeology department a bit and came up with the idea of a video display. There are always extra monitors floating about so I configured a Raspberry Pie 2 mini computer to repeat video files and a programmable socket timer to automatically turn them both on and off. Now if we only had some videos to display… The problem was that I had never used video editing software before. So last spring I started from scratch and learned the basics of Adobe Premiere Pro (and a little bit of After Effects) by practicing with the help of instructional videos on Youtube. You can see the slow progress on some of the videos on our Instagram here.

The next step was to figure out how to get decent footage. Photography is an integral part of archaeological documentation, so I already had some gear laying around suitable of shooting video as well: Canon EOS 60D digital SLR, GoPro 3 Black action camera and DJI Phantom 4 drone. Also got a Samsung Gear 360 camera a bit before the trip to Inari. Its resolution is not good enough for serious documentation (see examples from Dropbox here and here, you can use a Chrome add-on called Pano View to view it as a sphere), but you can capture fun moments with it like train timelapses or group photos.  Well, what can I say: I like my gadgets. 🙂

Can you spot the excavation area?

Can you spot the excavation area?

#Inaridig was a challenging place to film. First three days were so rainy that on site we could only use the GoPro with a waterproof case. Sadly, it also means that there is no proper audio for that footage and that there were some minor problems with the lens fogging up. The site is in a quite dense forest and that has its own complications: you can’t do much with a drone and when it’s sunny the shadows of the trees ruin the images.

gopro2

On a rainy day.

gopro3

On a sunny day.

The aerial looking images were captured with the GoPro dangling on the top of a 7-meter telescopic pole with a handle bar mount. The camera is controlled on a phone through Wi-Fi and the phone attached to the pole with Quad Lock Bike Mount so I can keep my both hands on the pole. You can see the pole and my feet in some of the shots where I had tilted the camera a bit too much. I came up with the setup while looking for a cheap and light method to take top down images of excavation areas. It not perfect though: the wide lens of the GoPro causes lots of barrel distortion and it is hard to say when the camera is level. If someone has a good idea how to implement a wireless tilt sensor to the back of the GoPro, please contact me!

The previous Lapland’s Dark Heritage Youtube video with Dr Iain Banks was shot with the Canon 60D. I used a tripod with a Manfrotto 502AH fluid video head for that smooth motion and a RØDE VideoMic Pro on top of the camera for the sound. At one point of the video you can hear the audio quality drop: I got a bit too eager and turned the camera (and the mic) a bit too far. Maybe a lavalier mic or the shotgun mic on a boom would have been a better choice. The edit was easy because Iain did a brilliant job off the cuff on the first go: there are no edits on the soundtrack and I just spliced the images in. You can see he has been on a TV show. All the music I use is from Free Music Archive. Searching for music fitting the scene is actually one of my favorite parts of making a video: it can take ages to find the perfect song, but there are real gems hidden there.

I have still lot to learn about filming and editing: if you look closely you might see that basic stuff like focus, exposure and white balance could use some tweaking. I also need to look into color grading. Next gadgets are already on their way: a DJI Osmo Mobile for smooth shots and a Samsung Galaxy Note 7 for 4k video. So be ready for some burning hot (sic!) videos in the future! Also would not mind having a proper 4k video camera at some point…

Wesa


Full list of the equipments used.

Cameras:
–    Canon EOS 60D
–    GoPro 3 Black
–    Samsung Gear 360

Tripods/Rigs:
–    Benro A2970F + Manfrotto 502AH
–    Benbo Trekker Mk II
–    CamSmart DSLR Shoulder Rig
–    Polaroid Video Shoulder Mount

Sound:
–    RØDE VideoMic Pro

Drone:
–    DJI Phantom 4

“Aerial” shots of the excavation areas:
–    7 m telescopic pole + GoPro Handlebar Mount + GoPro 3 Black, controlled by a phone attached to the pole with a Quad Lock Bike Mount

Programs:
–    Adobe Premiere Pro
–    Adobe After Effects
–    Gear 360 Action Director
–    PTGui

#InariDig in the media / #InariDig mediassa

Our public excavation in Inari in August 2016 triggered a lot of media attention even at the national level: Yle news and Yle Sápmi wrote several articles about us and also Iltasanomat and MTV3 published texts online. In addition, local newspapers Inarilainen and Lapin Kansa took also interest and the University of Helsinki interviewed us about the outcomes of the excavations.

Below is a list of articles in different medias.

Elokuussa 2016 järjestetty Inarin yleisökaivauksemme sai runsaasti mediahuomiota kansallisia medioita myöten: Yle kotimaa ja Yle Saame julkaisivat useita juttuja verkkosivuillaan, ja myös Iltasanomat sekä MTV3 kirjoittivat meistä. Lisäksi paikallisissa lehdissä Inarilainen ja Lapin Kansa oli pitkät tekstit kuvineen ja Helsingin yliopiston sivuilla pohdintaamme kaivausten järjestämisestä.

Alla lista julkaisuista eri medioissa.

Inarilainen_article

Artikkeli Inarilaisessa 31.7.2016 Kuva: Minna Rissanen.

YLE

8.6. Inarissa tutkitaan Lapin sodassa tuhotun saksalaisen sotilassairaalan raunioita vapaaehtoisten voimin

27.7. Inarissa pääsee seuraamaan sotasairaalan kaivauksia

5.8. Inarin arkeologisilta kaivauksilta paljon löytöjä

10.8. Toisen maailmansodan sotajäänteet osaksi matkailuelinkeinoa Inarissa? (in Sápmi)

24.8. Inarin arkeologisilla kaivauksilla mukana myös vapaaehtoisia – harvinaista Suomessa

MTV3

3.8.2016 Paikallisten sodanaikainen salaisuus paljastui Inarissa – “Oikea jäänteiden aarreaitta”

ILTASANOMAT

2.8.2016 Saksalaisten polttama sotasairaala Inarissa osoittautui varsinaiseksi aarreaitaksi – raunioista löytyi kaivauksissa runsaasti tavaraa

HELSINGIN YLIOPISTO / HELSINGFORS UNIVERSITET / UNIVERSITY OF HELSINKI

26.8. Inarin yleisökaivauksilla syntyi tutkijoiden ja vapaaehtoisten yhteisö

Forskare och frivilliga samarbetade på öppna utgrävningar i Enare

Community of Researchers and Volunteers at Inari Archaeological Dig

LAPIN KANSA

3.8.  Inarin sotasairaalan raunioista löytyy synkkää historiaa – video

INARILAINEN

31.7. Inarin yleisökaivauksilla löytyi valtava määrä aineistoa Pakkanen ja sääskeet riivasivat saksalaisia