Elämänhalun puute on merkittävä terveysriski

Subjektiivisen terveyden tunteen vaikutusta terveyteen on tutkittu hyvin vähän. Tässä tutkimuksessa oli mukana 400 kotona asuvaa, itsensä hoitavaa 75-90-vuotiasta (Karppanen ym. 2012a). Heiltä kysyttiin vuonna 2000, kuinka monta vuotta he vielä uskovat elävänsä. Vastausten perusteella tutkitut jaettiin kolmeen ryhmään. Ryhmä 1 oletti elävänsä alle viisi vuotta, ryhmä 2 viisi-kymmenen vuotta ja ryhmä 3 yli kymmenen vuotta. Vanhusten sairastavuutta ja kuolleisuutta seurattiin 10 vuoden ajan.

Ryhmässä 1 subjektiivinen tunne terveydestä oli heikoin ja vastaavasti sairastavuus ja kuolleisuus korkeinta. Ryhmässä 3 nämä olivat pienimmät. Sen sijaan ryhmien välillä ei ollut eroa koulutustasossa, kognitiivisissa toiminnoissa ja depression esiintyvyydessä. 10 vuoden seurannassa kuolleisuus ryhmässä 1 oli 68 %, ryhmässä 2 46 % ja ryhmässä 33 %. Erot ryhmien välillä olivat tilastollisesti erittäin merkittäviä.

Ei ole yllätys, että ryhmä 1:ssä oli lähtökohtaisesti muita enemmän sairastuvuutta, kuten aiemmin sairastettuja sydäninfarkteja, aivohalvauksia ja diabetesta, mutta massiivisen tilastorumban (Chi-square ja Fiskar testit, Cox regressio analyysi, Mini Mental testi, Charlsonin komorbiditeetti indeksi ja myöhemmin tehty multivarianttimallianalyysi (Karppanen  ym. 2012b)) jälkeen tutkijat päätyvät oletukseen, että elämänhalun puute on merkittävä itsenäinen uhka terveydelle.

Konseptina tahto elää (will-to-live) on mielenkiintoinen näkökulma terveyteen. Joko ihminen, jolta tämä puuttuu, tiedostaa ruumiinsa huonon voinnin ja menettää sen takia tahtonsa elää tai elämänhalun puute edistää ruumiin rapautumista, koska ihminen ei halua tai jaksa ylläpitää terveyttään. Tyypillinen muna vai kana asetelma. Oli syy ja seuraus miten päin vaan, subjektiivisen terveyden tunnetta on yhtä tärkeää tutkia kuin objektiivisia sairauksia. Yksinkertainen kysymys: ”Kuinka kauan arvelette vielä elävänne?” ei maksa mitään, mutta vastaus kertoo paljon.

H Karppanen, M-L Laakkonen, TE Strandberg, K Pitkälä, R Tilvis. Subjective health, will-to-live and health. Age and Ageing 2012, Nov 22b
H Karppanen, M-L Laakkonen, TE Strandberg, RS Tilvis ja K Pitkälä. Will-to-live and survival in a 10-year follow-up among older people. Age and Aging 41:789-794, 2012a

Tulehdusmittarit ennustavat sydäninfarktia, ehkä…

Kansainvälinen konsortio Emerging risk factor collaboration on kerännyt kliiniset
tiedot yli kahdesta miljoonasta potilaasta, joista oli tietoja 125 prospektiivisessa
tutkimuksessa. Tämän valtavan potilasmateriaalin megatietojen avulla on löydetty
aiemmin tuntemattomia, suurempia ja pienempiä sydäninfarktin riskitekijöitä. Nyt
mega-analyysi iski tulehduksen ja verisuonitautien yhteyteen.

New England of Medicinen artikkelissa (Kaptogene ym. NEJM 367:1310-20, 2012)
kysyttiin, onko korkea CRP- tai fibrinogeenitaso riski verisuonitaudille. Artikkelissa oli
82 tekijännimeä ja 310 yhteistyökumppania. Siinä yhdistettiin tiedot 52
prospektiivista tutkimuksesta, joissa oli yhteensä 246,669 potilasta. Helsingin
yliopistosta mukana tässä työssä olivat Reijo Tilvis ja Timo Strandberg.

Korkean LDL-arvon ja verisuonitaudin riskiä verrattiin tunnettuihin riskitekijöihin kuten
ikä, sukupuoli, tupakointi, verenpaine, diabetes jne. Sen jälkeen katsottiin, mitä
yleisesti käytetyt tulehdusmittarit, CRP ja fibrinogeeni, kertoisivat lisäriskistä.
Vastaus on kyllä, mutta vähäisessä määrin. Keskiriskin 13199 potilaasta 30 olisi
hyötynyt, jos statiinilääkitys olisi aloitettu nykyisten hoitosuositusten lisäksi korkean
CRP- tai fibrinogeenitason perusteella.

Ajatus sepelvaltimotaudin tulehduksellisesta etiologiasta on suomalaista perua. Yli
20 vuotta sitten Ville Valtonen osoitti karieksen ja sepelvaltimotaudin yhteyden.
Pekka Saikku taas esitti klamydiainfektion lisäävän sydäninfarktin riskiä. NEJM:n
tutkimus kannustaakin harkitsemaan statiinilääkitystä potilailla, joilla on krooninen
bakteeri- tai virusinfektio. Vaikka ero tässä meta-analyysissä oli pieni, kroonisen
infektion hoito saattaa estää verisuonitaudin kehittymistä joillain potilailla.

Emerging risk factor collaboration, Kaptogene et al.
C-reactive protein, fibrinogen, and cardiovascular disease prediction.
New England Journal of Medicine  2012 Oct 4;367(14):1310-20
Abstract