Näkyykö uniapnea telomeerien pituudessa?

Telomeerit ovat toistuvista lyhyistä DNA-sekvensseistä ja niihin liittyvistä proteiineista  koostuvia rakenteita, joiden tehtävänä on suojella kromosomien päitä.  Telomeerit lyhenevät solun jakautuessa ja kun ne käyvät liian lyhyiksi, solu menettää jakautumiskykynsä. Lyhyt telomeeripituus on liitetty erilaisten ikääntymiseen liittyvien sairauksien riskiin, mm. sydän- ja verisuonisairauksien ja tyypin 2 diabeteksen riskiin. Myös uniapnean tiedetään lisäävän näiden sairauksien riskiä.

Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tutkijat sekä Johan Eriksson ja Eero Kajantie lääketieteellisestä tiedekunnasta tutkivat valkosolujen telomeerien pituuksia Helsingin syntymäkohorttitutkimuksen aineistossa. Tieto uniapneasta, kuorsauksesta ja valkosolujen telomeerien pituuksista oli käytettävissä 1948 tutkittavalta. Näistä 44:llä (2.3%) oli ollut sairaalahoitojakso uniapneaan liittyen ja 29:llä (1.6%) kuorsaukseen liittyen. Uniapneapotilailla todettiin merkitsevästi lyhyemmät valkosolujen telomeerit kuin verrokeilla, mutta kuorsaus ilman uniapneaa ei näyttänyt liittyvän lyhyisiin telomeereihin.

Tutkimus osoitti siis, että ainakin sairaalahoitojaksoon johtavaan uniapneaan liittyy telomeerien lyhentyminen valkosoluissa. Näin ollen uniapnea saattaa nopeuttaa solujen vanhenemista ja siten lisätä ikääntymiseen liittyvien sairauksien riskiä.

Savolainen K, Eriksson JG, Kajantie E, Lahti M, Räikkönen K. The history of sleep apnea is associated with shorter leukocyte telomere length: the Helsinki Birth Cohort Study. Sleep Med. 2013 Dec 1. pii: S1389-9457(13)01999-0. doi: 10.1016/j.sleep.2013.11.779. [Epub ahead of print]

LGL-leukemiassa STAT-signaaliväylä aktivoitunut monen eri mutaation kautta

T-lymfosyyttien niin sanottu large granular lymphocytic (LGL) leukemia on CD8 T-lymfosyyttien tauti, jossa nämä solut lähtevät klonaalisesti ekspansoitumaan eli kasvamaan ilman rajoja. Nämä solut täyttävät veren ja kehittyy leukemia eli “valkoverisyys”. Tähän LGL-leukemiaan liittyy usein myös muiden verisolujen vähenemistä (mm. neutropeniaa) ja autoimmuuni-ilmiöitä kuten nivelreumaa. STAT3 geenin hankinnaisia eli somaattisia mutaatioita kuvattiin ensimmäisen kerran LGL-leukemia potilailla vuonna 2012 (Koskela ym. NEJM 2012;366:1905). STAT3 aktivoivia mutatioita löytyi CD8 T-lymfosyyteistä noin 40%:lla potilaista. Sittemmin STAT5 mutaatioita on löytynyt noin 2%:lla LGL-leukemia potilaista (Rajala ym Blood 2013;121:4541).

STAT-välitteinen signalointi säätelee keskeisesti lymfosyyttien ja muiden valkosolujen aktivaatiota. STAT perheeseen kuuluu ainakin 7 erilaista geeniä. STAT-proteiinien akitvoituminen voi tapahtua usealla tavalla. Esimerkiksi monien sytokiinireseptorien signaalin välitys perustuu siihen, että sytokiinin sitoutuessa reseptoriinsa JAK-kinaasi aktivoituu ja fosforyloi ensin reseptorin sytoplasmisen osan tyrosiineja ja kun STAT-proteiini sitoutuu reseptorin fosfotyrosiineihin, niin JAK-kinaasi sipaisee fosforiosan myös STAT-proteiinissa olevaan tyrosiiniin. Tästä seuraa STAT homodimeerien tai heterodimeerien muodostus, jotka kulkeutuvat tumaan aktivoimaan kohdegeeninsä. STAT-proteiineja voivat aktivoida JAK-kinaasin lisäksi myös muut tyrosiinikinaasit, kuten EGF-reseptori ja c-SRC.

Nyt on julkaistu tutkimus, jossa Kimmo Porkka ja Satu Mustjoki työryhminen ovat analysoineet eksomisekvensoinnilla kolme potilasta, joilla ei ollut STAT3 tai STAT5 mutaatioita. Näiltä potilailta löytyi keskimäärin 11 kpl CD8-positiivisiin LGL -T-lymfosyytteihin rikastuneita somaattisia mutaatioita. Kaikilta löytyi vähintään yksi mutaatio, joka vaikutti suoraan STAT3 signaaliväylään tai muuten T-lymfosyyttien aktivoitumiseen (PTPRT, BCL11B, SLIT2, NRP1). Kaikilla potilailla STAT3 väylä oli aktivoitunut kohonneen RNA- tai proteiiniekspression perusteella. LGL leukemiassa näyttäisi olevan melko laaja kirjo mutaatioita, mutta tähän asti niitä yhdistää STAT-signaaliväylän aktivoituminen.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24317090?dopt=Abstract

Andersson EI, Rajala HL, Eldfors S, Ellonen P, Olson T, Jerez A, Clemente MJ, Kallioniemi O, Porkka K, Heckman C, Loughran TP Jr, Maciejewski JP, Mustjoki S. Novel somatic mutations in large granular lymphocytic leukemia affecting the STAT-pathway and T-cell activation.

Blood Cancer J. 2013 Dec 6;3:e168. doi: 10.1038/bcj.2013.65.

Seeprakalamalli valottaa periytyvän Parkinsonin taudin mekanismeja

Parkinsonin tauti on yleisimpiä hermoston rappeumatauteja, esiintyen jopa 1%:lla väestöstä. Se johtuu aivorungon “substantia nigra” tumakkeen dopamiini-hermosolujen  kuolemasta, ja ensioireiden ilmetessä jopa 80% soluista on jo kuollut.  Mitkä mekanismit johtavat noiden hermosolujen vaurioitumiseen, on vielä paljolti hämärän peitossa. Syistä on saatu vihiä tutkimalla harvinaisia Parkinsonin tautimuotoja, jotka periytyvät suvuissa.

Pink1 on yksi niistä geeneistä, jonka mutaatiot johtavat peittyvästi periytyvään Parkinsonin tautiin. Pink1 valkuaisen tiedetään liittävän fosfori-ryhmiä muihin proteiineihin, ja siten liittyvän solujen toiminnan säätelyyn. Viljellyissä soluissa sen on todettu osallistuvan huonosti toimivien mitokondrioiden hajottamiseen, ylläpitäen solun perusrakenteiden kuntoa.  Pink1:n tarkka toiminta on kuitenkin vielä tuntematon.

Pertti Panulan tutkimusryhmä tutkija Madhusmita Priyadarshinin johdolla raportoi PLoS One lehdessä seeprakalan Pink1 geenin säätelyä. Tutkija liitti Pink1 geenin säätelyalueen merkkigeenin eteen, ja tuotti seeprakalan, joka ilmentää vihreää merkkiainetta niissä soluissa,  joissa Pink1-proteiinia tuotetaan.  Kun näitä Pink1-muuntogeenikaloja käsiteltiin niin, että hapen reaktiiviset yhdisteet lisääntyivät kudoksissa, tutkijat havaitsivat Pink1-säätelyalueen aktivoituvan. Samanlaista aktivaatiota ei nähty, mikäli kala käsiteltiin antioksidanteilla, esimerkiksi glutationilla.  Tutkijat havaitsivat myös, että dopamiinin valmistukseen liittyvän tyrosiini hydroksylaasi 2 -entsyymin ilmeneminen väheni hapen reaktiivisten yhdisteiden lisääntyessä.

Tutkijoiden johtopäätöksenä oli, että Pink1:n toiminta liittyy niihin puolustusmekanismeihin, jotka suojelevat soluja hapen reaktiivisten yhdisteiden aiheuttamilta vaurioilta. Näillä mekanismeilla voi olla merkitystä Pink1:n puutoksen aiheuttamassa Parkinsonin taudissa. Tutkijat ehdottavat, että Pink1:n potentiaalia hoitojen kohteena tulisi tutkia. Tutkimus osoittaa myös, että seeprakala voi antaa arvokasta tietoa ihmisen aikuisiän hermostorappeumasairauksien takana olevien valkuaisten vioista.

Tuovatko genominlaajuiset assosiaatiotutkimukset toiminnallista tietoa syövän syntymekanismeista?

Genominlaajuiset assosiaatiotutkimukset (GWAS) ovat tunnistaneet jo parisen sataa geenilokusta, joiden on todettu liittyvän lisääntyneeseen syöpäriskiin. Näillä tutkimuksilla tunnistetut riskialleelit ovat kuitenkin varsin yleisiä, ja niiden riskivaikutukset ovat useimmiten suuruudeltaan alle 1,5 – tavanomaisimmin luokkaa 1,1–1,4. Altistavien mutaatioiden toiminnallisen merkityksen arviointia ei myöskään helpota se, että ne ovat pääsääntöisesti proteiineja koodittavien geenialueiden ulkopuolella, ja siksi niiden sisältämän yhden emäksen polymorfismin (SNP:n) yhdistäminen tiettyyn geenin tai sen toimintaan on vielä aika lailla arvaamista. Lauri Aaltonen ja Jussi Taipale työtovereineen ovat pohtineet ansiokkaasti GWAS-tutkimusten löydösten merkitystä syövän synnyn säätelymekanismien ymmärtämisen kannalta (Cancer Res 73: 4180–4184, 2013) ja tulleet siihen tulokseen, että ainakin jotkut geenien säätelyalueilla sijaitsevat SNP:t voivat olla paljon tärkeämpiä syövän synnylle kuin solun normaalille toiminnalle. Heidän omat tutkimuksensa kohdistuen Myc-geenin säätelyalueella sijaitsevaan paksusuolisyövälle altistavaan riskialleeliin on tästä oiva esimerkki (Science 338: 1360–1363, 2012; viikon julkaisu 6.11.2012).

GWAS-tutkimukset ovat tunnistaneet toistaiseksi noin 70 rintasyöpään altistavaa geenilokusta. Niidenkin osalta on todettava, että mekanismit, joilla kyseiset riskialleelit tai niiden sisältämät SNP:t saavat aikaan lisääntyneen syöpäriskin, ovat jokseenkin tuntemattomia. Tässä tutkimuksessa Heli Nevanlinna yhdessä noin joukkueellisen suomalaistutkijoita ja yli komppanian verran kansainvälisiä kollegoita selvitti erään parhaiten tunnetun rintasyövän riskilokuksen mahdollista toimintaa. Kyseinen lokus sijaitsee kromosomialueella 10q26 ja kytkeytyy FGFR2-geenin toiseen introniin (FGFR = fibroblastikasvutekijän reseptori), ja siinä olevien altistavien alleelien on todettu lisäävän erityisesti estrogeenireseptorin (ER:n) sisältävän rintasyövän riskiä. Tutkijat löysivät tarkalla analyysillä FGFR2-lokuksesta muutaman riskialleelin, joista yksi (rs2981578) kytkeytyi sekä eurooppalaisissa että aasialaisissa potilaissa ER-positiivisen rintasyövän riskiin. Vaikka kyseinen riskilokus sijaitseekin FGFR2-geenin toisessa intronissa, niin tutkijat olettivat siitä huolimatta, että se on tämän geenin merkittävä ilmentymisen säätelyalue.

Biokemialliset toimintakokeet tehtiin pääsääntöisesti käyttäen rintasyöpäsolulinjoja, joissa em. alleelin SNP oli riskille homotsygootti (C/C), heterozygootti (C/T) tai riskitön (T/T). Kromatiini-immunosaostuskokeet osoittivat, että transkriptiotekijä FOXA1 sitoutuu voimakkaammin riskialleeliin ja että tämä “pioneeritekijäksi” kutsutun transkriptiotekijän sitoutuminen kromatiinin rekrytoi estrogeenin aktivoiman ER:n sitoutumaan samalle alueelle. Toinen riskialleeli (rs35054928) sitoi samanlaisissa koejärjestelyissä myös alleelispesifisellä tavalla erästä toista transkriptiotekijää (E2F1). Yhdessä tutkijoiden havainnot tukevat ajatusta, että ainakin jotkut GWAS-tutkimusten tunnistamien lokusten emästen polymorfiat sijaitsevat geenien säätelyalueilla ja vaikuttavat sitä kautta spesifisten transkriptiotekijöiden sitoutumiseen ja säädeltävien geenien ilmentymiseen. FOXA1:n osalta aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että vaikka rintasyövässä primaarisyövän korkea FOXA1-pitoisuus onkin taudin etenemisen hyvä ennusmerkki, niin levinneessä rintasyövässä (etäpesäkkeissä) on pääsääntöisesti erittäin korkea FOXA1:n pitoisuus (Nature 481: 389–393, 2012).

Meyer KB, O’Reilly M, et al.: Fine-scale mapping of the FGFR2 breast cancer risk locus: putative functional variants differentially bind FOXA1 and E2F1. Am J Hum Genet 93: 1046–1060, 2013