Säännöt

Akateemisen Olutseuran säännöt – Akademiska Ölsällskapets stadgar

1 Luku – Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja virallinen kieli
2 Luku – Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu
3 Luku – Toiminnan rahoittaminen
4 Luku – Jäsenet ja maksut
5 Luku – Kokoukset
6 Luku – Tilinhoito ja hallinto

1 Luku – Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja virallinen kieli

Yhdistyksen nimi on Akateeminen Olutseura Yhdistys ry – Akademiska Ölsällskapet Föreningen rf. Yhdistyksen nimi lyhennetään AOS – AÖS.

Yhdistyksen kotipaikkana on Helsinki. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

2 Luku – Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää oluen tuntemusta ja olutkulttuuria eritoten Helsingin yliopistolla, mutta myös muiden korkeakoulujen piirissä. Yhdistyksen tavoitteena on edistää olutkulttuuria ja oluen arvostusta ja tarjota jäsenistölle verkostoitumismahdollisuuksia muiden olutharrastajien kanssa ja toimia näin monialaisesti opiskelijoiden yhdyssiteenä. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää muun muassa säännöllisesti tapaamisia kantaolutravintolassa, oluen maistelu- ja arviointitilaisuuksia, olutaiheisia teemailtoja ja luentotilaisuuksia sekä retkiä ja pöytäjuhlia. 

3 Luku – Toiminnan rahoittaminen

Toimintansa tukemiseksi Akateeminen Olutseura voi järjestää maksullisia illanviettoja, myyjäisiä, huvitilaisuuksia, vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja, sekä asianomaisen luvan saatuaan järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Yhdistyksen jäsenet voivat myös suorittaa yhdistyksen nimissä kolmansille osapuolille yhdistyksen hankkimaa tilapäistä talkootyötä, josta saatava korvaus käytetään yhdistyksen yleishyödylliseen toimintaa. 

Yhdistys voi kerätä jäsenmaksuja yhdistyksen kokouksen päätöksen mukaisesti. Toimintaansa varten yhdistys voi omistaa tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

4 Luku – Jäsenet ja maksut

4.1 Jäsenyyden ehdot
Yhdistyksen jäsenistä vähintään puolet on oltava Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan jäseniä. Kaikkien yhdistyksen jäsenten on oltava täysi-ikäisiä. 

Akateemisen Olutseuran jäsenistä on hallituksen pidettävä luetteloa. Luetteloon on merkittävä kunkin jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka sekä Helsingin yliopiston opiskelijoilta opiskelijanumero. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan kotipaikkaansa ja nimeensä kohdistuvista muutoksista.

4.2 Jäsenmaksu
Yhdistys voi periä jäseniltään liittymis- ja jäsenmaksun. Liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta sekä jäsenmaksukaudesta päätetään yhdistyksen kokouksessa. Jäsenmaksukausi on lukukausi, lukuvuosi tai kalenterivuosi yhdistyksen kokouksen päätöksen mukaisesti.

4.4 Yhdistyksestä eroaminen ja erottaminen
Yhdistyksen jäsenillä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla hallitukselle. Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneet jäsenmaksunsa maksamatta 14 vuorokautta eräpäivästä. Hallitus voi erottaa jäsenen, jos  jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut, jäsen on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai jäsen ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5 Luku – Kokoukset

5.1 Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Kokouskutsu lähetetään yhdistyksen sähköpostilistan kautta, minkä lisäksi kokouksesta ilmoitetaan yhdistyksen verkkosivuilla ja muissa käytössä olevissa viestintäkanavissa. Hallituksen on lähetettävä kokouskutsu viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta. Yhdistyksen kokouksiin voidaan osallistua myös tietoliikenneyhtteyden välityksellä yhdistyksen hallituksen niin päättäessä. Etäosallistumismahdollisuudesta ilmoitetaan kokouskutsussa.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle kaksi viikkoa ennen kokouskutsun lähettämistä, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Asia, jota ei ole kokouskutsussa mainittu, voidaan käsitellä jos 1/5 kokouksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä vaatii. Kuitenkaan yhdistyslain 23§:ssä mainittuja asioita ei voida käsitellä kokouskutsun ulkopuolelta. Tullakseen hyväksytyksi on tällaisen asian saatava vähintään 2/3 kannatus annetuista äänistä.

Yhdistyksen päätösvalta kuuluu sen jäsenistölle. Jäsenet käyttävät päätösvaltaansa yhdistyksen kokouksessa. Yhdistyksen asioita hoitaa yhdistyksen syyskokouksessa valittu hallitus. Läsnäolo-oikeus kokouksissa on kaikilla Akateemisen Olutseuran jäsenillä. Kokouksen päätöksellä voidaan myös yhdistykseen kuulumattomille myöntää läsnäolo- sekä puhe- tai esitysoikeus.

Asiat päätetään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli näissä säännöissä ei toisin mainita. Äänestys on suoritettava suljettuna, jos kaksi äänioikeutettua sitä vaatii. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa ja lippuäänestyksissä, joissa ratkaisee arpa.

Henkilövalinnoissa jokaisella äänioikeutetulla on yhtä monta ääntä kuin valittavia paikkoja on. Äänioikeutettu saa äänestää jokaista ehdokasta vain kerran kyseisessä vaalissa. Enemmistövaalitavassa äänestetään aina niin montaa henkilöä, kuin täytettäviä paikkoja on. Jos täytettäviä paikkoja on vain yksi, valitaan se ehdokas, joka on saanut enemmän ääniä kuin kukaan muu. Jos valittavia henkilöitä on useampia, valitaan niin ikään ne, jotka ovat saaneet eniten ääniä kaikista ehdokkaista. Kukin äänestyslipukkeeseen merkityistä henkilöistä saa yhden äänen. Tasatilanteessa päätetään arvalla.

5.2 Kevätkokous
Yhdistyksen kevätkokous pidetään 15.1.–15.2. välillä. Tällöin vahvistetaan tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus edelliselle hallitukselle.

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

1) Kokouksen avaus.
2) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4) Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5) Hallitus esittelee edellisen toimikauden tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja toiminnantarkastuslausunnon.
6) Päätetään tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä edellisen toimikauden hallituksen jäsenille ja muille vastuuvelvollisille.
7) Päätetään seuraavan jäsenmaksukauden pituudesta ja maksuista, mikäli edeltävässä syyskokouksessa kaudeksi ei ole määrätty kalenterivuotta.
8) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
9) Kokouksen päättäminen.

5.3 Syyskokous
Yhdistyksen syyskokous pidetään 1.11.–15.12. välillä. Syyskokouksessa valitaan yhdistykselle puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet sekä varsinainen toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tulevalle toimikaudelle.

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä 2–10 muuta hallituksen jäsentä. 

Yhdistyksellä on yksi varsinainen toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja. Yhdistyksen hallituksen toimikausi on yksi kalenterivuosi.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat: 

1) Kokouksen avaus
2) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4) Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5) Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimikaudelle.
6) Päätetään seuraavan jäsenmaksukauden pituudesta ja maksuista.
7) Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja sekä muut hallituksen jäsenet seuraavalle toimikaudelle.
8) Valitaan yhdistykselle toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.
9) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
10) Kokouksen päättäminen.

5.4 Yhdistyksen ylimääräiset kokoukset
Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle. Kokous on pidettävä 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

5.5 Sääntömuutokset ja yhdistyksen purkautuminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. 

Yhdistyksen purkautuessa sen varoilla kustannetaan Akateemiselle Olutseuralle muistolaatta sekä käytetään järjestön varat sen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

5.6 Hallituksen kokoukset
Yhdistyksen hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän nimeämän sijaisen johdolla. Yhdistyksen hallitus on päätäntävaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä ja se on laillisesti koollekutsuttu. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

6 Luku – Tilinhoito ja hallinto

6.1 Yhdistyksen nimen kirjoittaminen ja tilinkäyttöoikeudet
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai rahastonhoitaja, kukin yksin.
Yhdistyksen tilinkäyttöoikeus on puheenjohtajalla ja rahastonhoitajalla, kummallakin erikseen.


6.2 Tilikausi ja toiminnantarkastus
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen taloudenhoitoa ja hallintoa valvovat varsinainen toiminnantarkastaja tai varatoiminnantarkastaja. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään viikko ennen yhdistyksen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle ennen yhdistyksen kevätkokousta.