BSCW yhteiskuntapolitiikan laitoksen empiirisen sosiaalitutkimuksen menetelmäkurssilla

Ullamaija Seppälän haastattelu
Haastattelijana Raimo Parikka

Kurssi on osa aineopintoja, kestää koko lukuvuoden ja on laajuudeltaan 9
ov. Se on pakollinen laitoksen kummankin pääaineen, sosiaalipolitiikan ja
sosiaalityön pääaineopiskelijoille.

Tiedekunnan opinto-opas kertoo kurssin tavoitteista ja suoritustavoista
seuraavaa:

Tavoitteet ja sisältö: Kurssilla hankitaan perustiedot empiirisen
sosiaalitutkimuksen kokonaisuudesta. Kurssin tavoitteena on johdattaa
kvantitatiivisten ja kvalitatiivisten menetelmien käyttöön: aineistojen
keruun, niiden muokkaamisen ja analyysin perusteisiin. Kurssi koostuu
luennoista ja harjoituksista. Harjoituksista osa sijoittuu luentojen
yhteyteen ja osa tehdään tutkimusharjoitusryhmissä (ent. tutkimuskurssi),
jotka käynnistyvät rinnakkain luentojen kanssa. Ryhmissä perehdytään
tutkimusprosessin eri vaiheissa tehtäviin valintoihin käyttämällä joko
valmiita tutkimuksia tai ryhmän itsensä keräämää aineistoa, jota
analysoidaan sekä kvantitatiivisin että kvalitatiivisin menetelmin. Kurssi
antaa myös perusvalmiuden yhteiskuntatieteellisten tutkimusten kriittiseen
arviointiin. Luennot käynnistyvät syyslukukauden alussa ja jatkuvat koko
lukukauden. Harjoitusryhmät alkavat marraskuussa ja jatkuvat seuraavan
kevään loppuun. Kurssille on ilmoittauduttava etukäteen.

Suoritustapa: Pääaineopiskelijat suorittavat luentosarjan,
luentoon sisältyvät harjoitukset, harjoitusryhmät, näihin liittyvät kotityöt
sekä loppukuulustelun. Loppukuulustelussa tentitään seuraavat teokset.

Edeltävät opinnot: Sosiaalipolitiikan perusopinnot,
tilastotieteen johdantokurssi ja ATK:n perustiedot. Jakso on tarkoitettu
käytäväksi aineopintojen loppupuolella, kun suuri osa aineopintojen
kirjallisuustenteistä on jo suoritettu.

Lukuvuonna 2003-2004 kurssilla käytettiin BSCW-oppimisympäristöä
tukemaan lähiopetusta. Kurssin toteutuksesta  vastasivat lehtori Erja
Saurama, yliopistolehtori Ullamaija Seppälä ja kurssiassistentti Mira
Kalalahti .

 

Kysymys 1 : Miksi otitte BSCW:n käyttöön kurssille. Mitä tavoitteita
teillä oli sen käytön suhteen. Mitä lisähyötyä arvioitte verkon käytöllä
saatavan.

Vastaus: Kurssin toimivuuden parantaminen. Opitaan
työskentelemään verkossa, taito, joka kuuluu yliopisto-opiskeluun,
Työskentelyn tehostaminen käytännössä: materiaalin jakelu, ohjeistus,
ohjelman muutokset. Helpompi tiedonkulku puolin ja toisin.
 kuuntele
lisää
>

 

Kysymys 2: Täyttikö ohjelma asetetut toiveet, kokonaan tai osittain?

Vastaus 2:  Kurssi toimi paremmin BSCW:n avulla.
Opiskelijoilla on nykyään hyvät valmiudet. Tilanne parantunut selvästi parin
viime vuoden aikana. Haittana oli se, että kaikki opiskelijat eivät
käyttäneet aluetta. Erityisen hyvin toimi keskustelu (kysymys-vastaus) ja
kurssiohjelman muutoksista tiedottaminen. 

kuuntele lisää>

 

Kysymys 3: Kimmo Vehkalahti esittää tässä lehdessä toisaalla omana
arvionaan, että BSCW:n käyttö lähiopetuksen tukena lisää opiskelijoiden
yhteistoiminnallisuutta ja toisilta oppimista. Ilmenikö tällä kurssilla
tämänkaltaisia piirteitä?

Vastaus:  Kyllä, kaikki tiesivät mitä muut tekevät ja
osasivat suhteuttaa oman työnsä siihen. Toisten töiden lukeminen on osa
oppimista. Opiskelijoiden toiminnan seuraaminen ei kuitenkaan ole ollut
systemaattista. 

kuuntele lisää>

 

Kysymys 4: Sanoit että kaikki opiskelijat eivät käyttäneet BSCW:ta kurssilla.
Oliko tästä haittaa? Oletteko harkinneet verkon käytön pakollisuutta?

Vastaus:  Varmaan siitä oli haittaa sekä opiskelijoille itselleen että opettajalle.
Yhteisyys kärsii jos
kaikki eivät ole mukana. Mahdollisuus olla käyttämättä säilynee, mutta
käytön

Numeron esittely

Piirtoheitin on verkko-opetuksen verkkolehti, jonka tavoitteena on raportoida, esitellä ja eritellä verkon tai laajemmin tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön eri puolia. Lehti julkaisee yksityiskohtaisia ja perusteellisia kuvauksia opetustilanteista, kursseista ja välineistä.

Pyrimme myös siihen että kirjoituksissa tai niistä käytävässä keskustelussa nostettaisiin esiin kiinnostavia teemoja, onnistuneita suorituksia ja myös epäonnistumisia. Kunnianhimoisena tavoitteena on tiivistää ja

Opettajien näkemyksiä ja kokemuksia BSCW:n käytöstä lähiopetuksen tukena

Taina Joutsenvirta

Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa käytetään verkkopohjaista BSCW -yhteistyöympäristöä pääasiassa seminaari- ja luentokurssien tukena. Keräsin kesäkuussa 2004 opettajien näkemyksiä ja kokemuksia BSCW:n käytöstä. Tarkoituksena oli selvittää millaiseen toimintaan BSCW soveltuu ja mihin sitä käytetään.

Kysely suunnattiin verkkolomakkeella lukuvuonna 2003-2004 BSCW:tä käyttäneille opettajille. Kysely ei saavuttanut kaikkia tiedekunnassa BSCW:tä käyttäneitä opettajia. Ainoastaan ne, joiden kurssi kuului tukeni piiriin.

Halusin kuulla opettajien kuvailevan omin sanoin kokemuksiaan BSCW:n käytöstä, joten muodostin verkkolomakkeeseen kuusi avointa kysymystä:

  • Kurssityyppi (seminaari, luentokurssi) ja opiskelijoiden lukumäärä
  • Miten kiinnostuit käyttämään BSCW-aluetta kurssin tukena?
  • Mihin tarpeeseen käytit BSCW-aluetta kurssillasi ja tyydyttikö BSCW sen tarpeen?
  • Olivatko opiskelijat aktiivisia toimijoita (tallennellen, keskustellen, kommentoiden, yksin vai ryhmässä) vai oliko alue pääasiassa opettajan tiedotusväylä ja materiaalin jakoalusta?
  • Mikä oli positiivisista/negatiivista BSCW:n käytössä?
  • Risuja ja/tai ruusuja BSCW-tukeen (yliopisto, tiedekunta)
  • Käytätkö BSCW:tä lukuvuoden 2004-2005 kursseilla (kurssityyppi, tarve ja BSCW:n käyttötapa)?

Kysely lähetettiin 36 opettajalle ja siihen vastasi 16, joten vastausprosentti oli 44 %.

Kurssityyppi (seminaari, luentokurssi) ja opiskelijoiden lukumäärä?

Kyselyyn vastanneet 16 opettajaa olivat käyttäneet BSCW:tä 33 kurssilla lukuvuoden 2003-2004 aikana. Yksittäinen opettaja käytti BSCW-alustaa seuraavasti:

Kursseja Opettajat
Yhdellä kurssilla 8
Kahdella kurssilla 3
Kolmella kurssilla 4
Neljällä kurssilla 1
Opettajia yhteensä 16

Puolet opettajista käytti BSCW:tä useammalla kuin yhdellä kurssilla. Viisi opettajaa käytti alustaa yli kolmella kurssilla. Voitaneen päätellä, että kun opettaja oppii alustan käytön, hän hyödyntää sitä myös muussa opetuksessa. Suurimmaksi osaksi BSCW:tä oli käytetty seminaareissa ja harjoituskursseilla, mutta myös kolmella luentokurssilla.

Kursseille osallistui yhteensä noin 400 opiskelijaa. Kurssien koko eli montako opiskelijaa kurssille osallistui, oli seuraava:

Opiskelijoita kurssilla Kursseja
1 – 10 20
11 – 20 9
21 – 30 3
31 – 40 0
41 – 1
Kursseja yhteensä 33

Yli puolet (20) kursseista oli alle 11opiskelijan kursseja. Ainostaan yhdellä luentokurssilla oli yli 40 opiskelijaa. Pääsääntöisesti BSCW:tä käytettiin siis pienillä kursseilla.

Miten kiinnostuit käyttämään BSCW-aluetta kurssin tukena?

Opettajat kiinnostuivat BSCW:n käytöstä erilaisista syistä ja usealla eri tavalla. Kolme opettajaa kirjoitti kiinnostuksensa heränneen muiden opettajien esimerkin kautta. Eräs opettaja kertoi, että

laitoksen lehtorit motivoivat BSCW käytön näppäryydestä.”

Toinen taas kirjoitti:

laitoksen lehtori innosti asiaan ja olin helppo ympäripuhuttava, koska aiemmin pitämieni vastaavien kurssien paperi- ja kopioshow oli turhauttavaa ja epäekologista ja kaipasin parempaa ratkaisua. ”

Eräs opettaja kertoi, että

olin vierailevana luennoitsijana eräällä kurssilla jossa sitä käytettiin kotitehtävien tekoon ja sen kokemuksen myötä päätin käyttää sitä myös omalla kurssillani. ”

Kahdeksan opettajaa kirjoitti kokeilupäätökseensä vaikuttaneen keskustelut verkko-opetuksen tukihenkilön kanssa. Eräs opettaja kirjoitti, että

uskoakseni ratkaisevin päätökseeni vaikuttanut juttu oli henkilökohtainen keskustelut ko. ohjelmasta alan asiantuntijan kanssa. Hän sai minut vakuuttumaan sen kätevyydestä, kun olin esittänyt hänelle kysymyksiä, jotka koin tärkeiksi työni ja opiskelijoiden työn mielekkyyden kannalta.”

Kokeilunhalu innostaa joitain opettajia. Opettaja kirjoitti, että oli

käyttänyt aiemmin WebCT:tä – kait vain kiinnostus miten asioita voisi tehdä uudella paremmalla tavalla, tämä yksi ratkaisu.

sekä

oli mukava kokeilla jotakin uutta + BSCW oli tarpeeksi simppeli. ”

Kiinnostus voi herätä koulutuksen kautta. Kaksi opettajaa oli käynyt Ope.fi