Juhana Toivanen

toivanen-j Juhana Toivanen, tutkijatohtori
Luonnolliset orjat, oikeutettu sota ja toiseuden tunnustaminen 1250-1600

Tutkimukseni käsittelee vastavuoroisen tunnustussuhteen ja persoonuuden rakentumisen teemoja Aristoteleen käytännöllistä filosofiaa koskevassa kommentaaritraditiossa. Keskiaikaiset filosofit omaksuivat Aristoteleen näkemyksen luonnollisesta orjuudesta, mutta he tulkitsivat sen ihmisten alkuperäistä tasa-arvoa painottavan luonnonoikeustradition valossa. Tarkastelen tutkimuksessani erilaisia teoreettisia malleja, jotka yhdistivät nämä ristiriitaiset näkemykset, ja selvitän missä määrin keskiajan ja renessanssin filosofit tulkitsivat orjan ja herran välisen suhteen dynaamisena tunnustussuhteena. Keskeisenä lähdemateriaalina ovat vuosien 1250 ja 1600 välisenä aikana kirjoitetut kommentaarit Aristoteleen Politiikkaan ja Aristoteleen nimissä kulkeneeseen kotitaloutta käsittelevään teokseen Oeconomica.

Lisäksi tutkin keskiaikaisia teorioita oikeutetusta sodasta uskonnollisen tunnustussuhteen näkökulmasta. Eräs merkittävä keskiaikaisissa teoreettisissa tutkielmissa toistuva teema on uskonto ja sen merkitys sodankäynnin oikeutukselle. Yleisesti ottaen uskonnollisten eroavaisuuksien ei katsottu riittävän sodankäynnin syyksi ja monet puhuivat suvaitsevaisuuden puolesta. Ei ole kuitenkaan selvää voiko näitä asenteita pitää eri uskontokuntiin kuuluvien ihmisten poliittisten oikeuksien tunnustamisena. Tutkimukseni päämäärä on analysoida keskiaikaisia näkemyksiä tästä tuoreesta näkökulmasta.