Panu-Matti Pöykkö

poykko-p-m Panu-Matti Pöykkö, tohtorikoulutettava
Ambivalentti Eettinen Transsendentalismi: etiikka, tunnustaminen ja uskonto Levinasin talmud-kommentaareissa ja filosofisissa kirjoituksissa

Keskityn tutkimuksessani avaamaan uskonnollisuuden ja toisen ihmisen toiseuden tunnustamisen merkitystä Emmanuel Levinasin eettisessä filosofiassa. Etenen tutkimuksessani kaksivaiheisesti. Ensinnäkin kiinnitän huomiota Levinasin filosofian peruskäsitteistöön ja yleiseen luonteeseen. Levinasin filosofia sijoittuu fenomenologiseen ja (jälki)kantilaiseen transsendentaalifilosofian perinteeseen. Väitän, että Levinasin filosofian peruskäsitteet ovat luonteeltaan ambivalentteja; ne tasapainottelevat kahden rekisterin (ontologisen ja eettisen) välillä. Tunnustamisen (reconnaîssance) käsite toimii tutkimustani ohjaavana käsitteenä, jonka kautta avautuu selkeä käsitys tuosta ambivalenssista. Samalla tulee selväksi, ettei eettisen rekisterin ensisijaisuuden painottaminen tarkoita Levinasilla ontologisen rekisterin hylkäämistä. Eettinen tunnustaminen on ensisijainen sikäli, kun se on ontologisen tunnustamisen mahdollisuuden transsendentaalinen ehto.

Toiseksi avaan Levinasin uskonnonfilosofiaa kiinnittäen erityisesti huomiota Levinasin Talmud-kommentaareihin. Näihin tärkeisiin teksteihin on kiinnitetty silmiinpistävän vähän huomiota Levinasin uskonnonfilosofiaa käsittelevissä tutkimuksissa, vaikka ne sisältävät suurimman osan siitä, mitä Levinas on kirjoittanut uskonnosta ja uskonnollisista ilmiöistä. Joko Talmud-kommentaarit yksinkertaisesti sivuutetaan tai niitä pidetään puhtaasti juutalaista perinnettä pohtivina uskonnollisina mietiskelyinä ja siten epäolennaisina. Väitän, että ne muodostavat Levinasin uskonnonfilosofian päälähteet, joissa hän kehittelee omaa teoriaansa uskonnollisesta kielestä, kokemuksesta ja uskonnollisuudesta ylipäätään. Levinasin oivallukset ohjaavat hänen filosofisia tulkintojaan tästä juutalaisesta uskonnollisesta perinteestä. Väitän, että sama ambivalenssi ja transsendentaalinen argumentaatio ovat läsnä myös hänen talmud-kommentaareissaan.