Heikki J. Koskinen

koskinen-h Heikki J. Koskinen, Vanhempi tutkija | katso myös oma (englanninkielinen) blogi Reason and Recognition
Tunnustusteorian filosofinen analyysi

Tutkimukseni tavoitteena on lisätä hyväksyvään tunnustamiseen liittyvän käsitteistön ja ilmiöiden ymmärrystä. Lähestymistapani pohjautuu pääasiassa Charles Taylorin ja Axel Honnethin 1990-luvun alkupuolella käynnistämään tunnustamista koskevaan nykykeskusteluun. Heidän ajatuksiaan ovat analysoineet ja edelleen kehittäneet mm. Heikki Ikäheimo ja Arto Laitinen, joiden työtä myös hyödynnän omassani. Yksi tutkimukseni keskeisistä painopisteistä liittyy kolmitahoisen välitetyn tunnustamisen ajatukseen. Tämä ymmärretään menetelmäksi, jossa keskenään erimieliset osapuolet kykenevät saavuttamaan yksimielisyyden välittävästä kolmannesta osapuolesta, jollaisena voi toimia esimerkiksi tuomari, yhteiset säännöt tai jaettu rationaalisuus.

Ollakseen hyödyllistä, käsitteellisen analyysin on tapahduttava tietoisena aihepiiriin liittyvistä ajankohtaisista ja historiallisista ongelmista. Välttääkseen mielivaltaisia määritelmiä analyysin on myös oltava avointa erityyppisistä lähteistä saatavalle informaatiolle. Kolmeen tutkimusryhmään liittyvän laajan asiantuntemuksensa vuoksi Järki ja uskonnollinen hyväksyminen -huippuyksikkö muodostaa erinomaisen ympäristön monitieteiselle tutkimukselle, jonka tavoitteena on tuottaa tunnustusteoriaan liittyviä informoituja analyyseja ja rakentavia ehdotuksia. Näitä analyyseja ja ehdotuksia voidaan puolestaan käyttää käsitteellisinä välineinä erilaisten tekstien sekä sosiaalisten ja poliittisten asetelmien tulkinnassa. Tunnustusteorian filosofisella analyysilla on välitöntä yhteiskunnallista merkitystä myös niiden läheisten systemaattisten yhteyksien vuoksi, joita sillä on monikulttuurisuuden ja identiteettipolitiikan teemoihin.