Projektin tieteelliset tulokset

 • Nikkola, T., Kangas, J. & Reunamo, J. (2024) Children’s creative participation as a precursor of 21st century skills in Finnish early childhood education and care context. Learning and Individual Differences, 111. https://doi.org/10.1016/j.lindif.2024.102437
 • Arvola, O., Liljeroth, P. & Reunamo, J. (2023). Is physical activity a pathway to culturally and linguistically diverse children’s participation in early childhood education and care? Journal of Early Childhood Education Research, 12(1), 150-168. https://journal.fi/jecer/article/view/117865/76580
 • Havisalmi, J. & Reunamo, J. (2023). Mistä varhaiskasvatuksen kaaoksessa on kysymys? Journal of early childhood education research, 12(2), 51-70. https://doi.org/10.58955/jecer.v12i2.120383
 • Martikainen, S., Kalland, M., Linnavalli, T., Kostilainen, K., Aittokoski, M., Reunamo, J., Vasileiou, Z. & Tervaniemi, M., (In press). Supporting social-emotional development in early childhood education and care – a randomized parallel group trial evaluating the impact of two different interventions. Scandinavian Journal of Educational Research.
 • Syrjämäki, M., Reunamo, J., Pesonen, H., Pirttimaa, R. & Kontu, E. (2023). The involvement of children with autism in early childhood education.European Journal of Special needs education.  https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08856257.2023.2179310
 • Fonsén, E., Lahtinen, L., Sillman, M., & Reunamo, J. (2022). Pedagogical leadership and children’s well-being in Finnish early education. Educational Management Administration & Leadership, 50(6), 979–994. https://doi.org/10.1177/1741143220962105 
 • Reunamo, J. (2022). Observed reading session between 08:00-16:00 hours in Finnish early childhood education. In H. Harju-Luukkainen, J. Kangas & S. Garvis (Eds.) Finnish early childhood education and care. A multi-theoretical perspective on research and practice. Springer, p. 165-179.
 • Nikkola, T., Kangas, J., Fong, Y. & Reunamo, J. (2022). Children’s social orientations as creative processes in early childhood education and care. Journal of Early Childhood Education Research. 11(1), 297-312. https://journal.fi/jecer/article/view/114020/67220.
 • Kyhälä, A-L. & Reunamo, J. (2022). Ulkoilu lasten oppimisen ja fyysisen aktiivisuuden edistäjänä. Teoksessa I. Ruokonen (toim.) Ilmaisun ilo. PS-Kustannus, 73-86.
 • Ruohola, V., Fonsén, E. Lahtinen, L., Salomaa, P. & Reunamo, J. (2021). Johtajien arvioinnit varhaiskasvatuksen laadun prosessitekijöistä ja niiden yhteys lasten toimintaan sitoutuneisuuteen. Journal of early childhood education research 10(3),  282-316. https://journal.fi/jecer/article/view/114180/67379
 • Sääkslahti, A., Mehtälä, A. & Tammelin, T. (2021). Piilo – Pienten lasten liikunnan ilon, fyysisen aktiivisuuden ja motoristen taitojen seuranta. Kehittämisvaiheen 2019-2021 tulosraportti. Likes, OKM. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 398. https://www.likes.fi/wp-content/uploads/2021/09/Piilo_tulosraportti-1.pdf
 • Ruokonen, I., Tervaniemi, M. & Reunamo, J. (2021). The significance of music in early childhood education and care of toddlers in Finland: An extensive observational study. Music Education Research. DOI 10.1080/14613808.2021.1965564. Saatavana https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14613808.2021.1965564.
 • Kyhälä, A-L., Reunamo, J. & Valtonen, J. (2021). Children’s time use and moderate-to-vigorous physical activity in early childhood education and care in Finland. South African Journal of Childhood Education.
 • Kuutti, T., Sajaniemi, N., Björn, P., Heiskanen, N. & Reunamo, J. (2021). Participation, involvement and peer relationships in children with special educational needs in early childhood education. European Journal of Special Needs Education. https://doi.org/10.1080/08856257.2021.1920214. Saatavilla https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08856257.2021.1920214.
 • Veijalainen, J. (2020). Lasten itsesäätely lasten kuvaamien hallintakeinojen ja tunneilmaisen näkökulmasta. Kasvatus & Aika, 14 (4), 46-51. DOI: https://doi.org/10.33350/ka.98386.
 • Nikkola, T., Reunamo, J. & Ruokonen, I. (2020). Children’s creative thinking abilities and social orientations in Finnish early childhood education and care. Early Child Development and Care 192(6), 872-886.  https://doi.org/10.1080/03004430.2020.1813122
 • Kyhälä A-L., Reunamo, J., Valtonen, J., & Ruismäki H. (2020). Ajankäyttö ja vähintään kohtuukuormitteinen fyysinen aktiivisuus lasten toiminnoissa varhaiskasvatuksessa. Liikunta & Tiede 57(4), 71-78. https://www.lts.fi/media/liikunta-tiede-lehden-artikkelit/4_2020/lt_4_2020.pdf. https://www.lts.fi/media/liikunta-tiede-lehden-artikkelit/4_2020/lt_4_2020-s71-78.pdf
 • Pihlainen, K., Reunamo, J., Sajaniemi, N. & Kärnä, E. (2020). Children’s negative experiences as a part of quality evaluation in early childhood education and care. Early Child Development and Care. https://doi.org/10.1080/03004430.2020.1801667
 • Arvola, O., Reunamo, J. & Kyttälä, M. (2020). Kohti kieli- ja kulttuuritietoista kasvatusta. Kasvattajat lasten osallisuuden mahdollistajina varhaiskasvatuksen oppimisympäristöissä. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 01/2020.
 • Arvola, O, Pankakoski, K. Reunamo, J. & Kyttälä, M. (2020):
  Culturally and linguistically diverse children’s participation and social roles in the Finnish Early Childhood Education – is play the common key?, Early Child Development and Care, DOI:10.1080/03004430.2020.1716744.
 • Pihlainen, K., Reunamo, J. & Kärnä, E. (2019). Lapset varhaiskasvatuksen arvioijina – Lasten mukavina pitämät asiat päiväkodissa ja perhepäivähoidossa . Varhaiskasvatuksen tiedelehti. 8(1), 2019, p. 121–142.
 • Reunamo, J. (2019). 1-3-vuotiaiden lasten esineleikit, roolileikit ja sääntöleikit. Leikkipäivä.fi tutkimustietoa leikistä. https://leikkipaiva.fi/wp-content/uploads/1%E2%88%923-vuotiaiden-lasten-esineleikit-roolileikit-ja-s%C3%A4%C3%A4nt%C3%B6leikit-1.pdf.
 • Veijalainen, J., Reunamo, J., Sajaniemi, N., & Suhonen, E. (2019). Children’s self-regulation and coping strategies in a frustrated context in early education. South African Journal of Childhood Education9(1), 8.
 • Veijalainen, J., Reunamo, J. & Heikkilä, M. (2019). Early gender differences in emotional expressions and self-regulation in settings of early childhood education and care. Early Child Development and Care, 19(2), 173-186. https://doi.org/10.1080/03004430.2019.1611045
 • Jensen, H., Pyle, A., Zosh, J. M., Ebrahim, H. B., Scherman, A. Z., Reunamo, J., & Hamre, B. K. (2019). Play facilitation: the science behind the art of engaging young children (white paper). The LEGO Foundation, DK.
 • Reunamo, J. & Sajaniemi, N. (2018). Tukijärjestelyjen yhteys lasten päiväkotiarkeen. Teoksessa Vainikainen, M-P., Lintuvuori, M., Paananen, M., Eskelinen, M., Kirjavainen, T., Hienonen, N., Jahnukainen, M., Thuneberg, H., Asikainen, M., Suhonen, E.,
  Alijoki, A., Sajaniemi, N., Reunamo, J. & Hotulainen, R. Oppimisen tuki varhaislapsuudesta toisen asteen siirtymään: tasa-arvon toteutuminen ja kehittämistarpeet. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 55/2018, s. 55-59. Saatavilla http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161062.
 • Reunamo, J. & Sajaniemi, N. (2018). Asuinpaikkaan liittyneet erot erityistä tukea tarvitsevien lasten päiväkotiarjessa. Teoksessa Vainikainen, M-P., Lintuvuori, M., Paananen, M., Eskelinen, M., Kirjavainen, T., Hienonen, N., Jahnukainen, M., Thuneberg, H., Asikainen, M., Suhonen, E., Alijoki, A., Sajaniemi, N., Reunamo, J. & Hotulainen, R. Oppimisen tuki varhaislapsuudesta toisen asteen siirtymään: tasa-arvon toteutuminen ja kehittämistarpeet. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 55/2018, s. 60-62. Saatavilla http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161062.
 • Kyhälä, A-L., Reunamo, J. & Ruismäki, H. (2018).  Preschool Children are more Physically Active and less Sedentary on Weekdays Compared with Weekends. Journal of Early Childhood Education Research 7(1), 2018, s. 100-126. 
 • Arvola, O., Lastikka, A-L. & Reunamo, J. (2017). Increasing Immigrant Children’s Participation in the Finnish Early Childhood Education Context. The European journal of social & behavioural sciences EJSBS, 20 (3), 2539-2548.
 • Veijalainen, J., Reunamo, J. & Alijoki, A. (2017). Children’s self-regulation skills in the Finnish day care environment. Journal of Early Childhood Education Research 6(1), 89-107.
 • Arvola, O., Reunamo, J. & Kyttälä, M. (2017). Maahanmuuttajataustaiset lapset varhaiskasvatuksessa: kasvattajien näkemykset lasten taidoista ja tuen tarpeesta [Children with immigration background in early years: Educators’ views about children’s skills and need for support]. Kasvatus 48 (3)161-173.
 • Lee, H-C. & Wang, L-C. (2016). 幼兒社會因應取向之初探 [Children’s Social Orientation in Day Care Center]. Chang Gung Journal of Sciences Vol. 24 PP. 1-16 June, 2016.  10.6192/CGUST.2016.6.24.1.
 • Reunamo, J. (2016). Lapsilähtöinen toimintakulttuuri edellyttää lapsen kuuntelua. Teoksessa A. Sääkslahti (toim.) Tieteelliset perusteet varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksille. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:22, s. 27-31.
 • Reunamo, J. ja Kyhälä, A-L. (2016). Liikkuminen varhaiskasvatuspäivän osana. Teoksessa A. Sääkslahti (toim.) Tieteelliset perusteet varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksille. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:22, s. 54-58.
 • Laukkanen, A., Määttä, S., Reunamo, J., Roos, E., Soini, A. and Mäki, P. (2016). Perheen tärkeä rooli. Teoksessa A. Sääkslahti (toim.) Tieteelliset perusteet varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksille. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:22, s. 22-26.
 • Iivonen, S., Laukkanen A., Haapala, A. ja Reunamo, J. (2016). Motoristen taitojen kehitys. Teoksessa A. Sääkslahti (toim.) Tieteelliset perusteet varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksille. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:22, s. 32-37.
 • Soini, A., Laukkanen, A., Mäki, P. ja Reunamo, J. (2016). Fyysistä aktiivisuutta ja liikkumista edistävä ympäristö. Teoksessa A. Sääkslahti (toim.) Tieteelliset perusteet varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksille. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:22, s. 44-48.
 • Reunamo, J., Ko, J., Cheng, D., Lee, H-C., Wang, L-C. & Salminen, E. (2016). Openness and agency as strategies on addressing bullying. In O. Saracho (Ed.) Contemporary research on bullying in early childhood education. IAP Publishing: USA.
 • Rintakorpi, K. & Reunamo, J. (2016). Pedagogical documentation and its relation to everyday activities in early years. Early child development and care 187(11). http://dx.doi.org/10.1080/03004430.2016.1178637.
 • Cheng Pui-Wah, D., Reunamo, J., Cooper, P., Liu, K., & Vong, K. I. P. (2015). Children’s agentive orientations in play-based and academically focused preschools in Hong Kong. Early Child Development and Care185 (11-12), 1828-1844. http://dx.doi.org/10.1080/03004430.2015.1028400.
 • Reunamo, J. T., Kalliomaa, M. Repo, L., Salminen, E., Lee, H-C & Wang, L-C. (2015). Children’s strategies in addressing bullying situations in daycare and preschool. Early Child Development and Care, 185(6), 952-967. DOI: 10.1080/03004430.2014.973871.
 • Jyrki Reunamo, University of Helsinki: Comparison of Finnish and Taiwanese ECEC practices. EARLI SIG 5 Conference – Learning and Development in Early Childhood, 25-27 August 2014, Jyväskylä.
 • HuiChun Lee (Tzu-chi University, Taiwan); Jyrki Reunamo (University of Helsinki, Finland); Li-Chen Wang (Chang Gung University of Science and Technology, Taiwan) andChao-Jung Lin (Ching Kuo Institute, Taiwan): Children’s rule-breaking behaviors in Taiwan and Finland preschools. EARLI SIG 5 Conference – Learning and Development in Early Childhood, 25-27 August 2014, Jyväskylä.
 • Li-Chen Wang (Chang Gung University of Science and Technology, Taiwan); Jyrki Reunamo (University of Helsinki, Finland); Hui Chun Lee ( Tzu-chi University, Taiwan) and Wann-Yi Mau (Ching-Kuo Institute of Management and Health, Taiwan): Free play activities in Finnish and Taiwanese daycare centers. EARLI SIG 5 Conference – Learning and Development in Early Childhood, 25-27 August 2014, Jyväskylä.
 • Reunamo, J. (toim.). (2014). Varhaiskasvatuksen kehittäminen – kehitystehtäviä ja ratkaisumalleja. [Developing Early Childhood Education – development tasks and solutions]. Jyväskylä, PS-Kustannus.
 • Reunamo, J. & Alijoki, A. (2014). Children with ADHD in Day CareADHD Report 22 (1), 6-9, 13, 14.
 • Reunamo, J. (2014). Day care based on developmental feedback for the staff. The Orientation project – a longitudinal study of daycare and pre-school activities. The 3rd Nordic ECEC conference in Oslo.
 • Reunamo, J., Hakala, L., Saros, L., Kyhälä, A-L., Lehto, S. & Valtonen, J. (2014). Physical activity in day care and preschool. Early years: An International Research Journal, 34 (1), 32-48.
 • Reunamo, J., & Suomela, L. (2013). Education for sustainable development in early childhood education in Finland. Journal of Teacher Education for Sustainability, 15(2), 91-102. DOI: 10.2478/jtes-2013-0014.
 • Reunamo, J. & ja Hällström, H. (2013). You do not like the activity arranged by the teacher; What do you do? The European Journal of Social & Behavioral Sciences (EJSBS), 1050-1056.
 • Reunamo, J., Lee, H-C., Wang, L-C., Ruokonen, I., Nikkola, T. & Malmstrom, S. (2014). Creativity in day care.Early Child Development and Care, 184(4), 617-632.
 • Reunamo, J. T., Lee, H-C., Wu, R., Wang, L-C., Mou, W-Y. & Lin, C. J. (2013). Perceiving Change in Role Play. European Early Childhood Education and Research Journal, 21(2), 292-305.
 • Reunamo, J., Sajaniemi, N., Suhonen, E & Kontu, E. (2013). Cortisol Levels and Children’s Orientation in Day Care. In K. Määttä and S. Uusiautti (Eds.) Early Child Care and Education in FinlandRoutledge: UK.
 • Reunamo, J. & Pipere, A. (2012). Education for Sustainable Development Research from the Researchers’ Point of View. Journal of Education for Sustainable Development, September 2012 6: 313-326.
 • Lehto, S., Reunamo, J. & Ruismäki, H. (2012). Children’s Peer Relations and Children’s Physical ActivityProcedia : Social and Behavioral Sciences. 45, p. 277-283.
 • Kyhälä, A., Reunamo, J. & Ruismäki, H. (2012).Physical Activity and Learning Environment Qualities in Finnish Day CareProcedia : Social and Behavioral Sciences. 45, p. 247-256.
 • Reunamo, J., Saros, L. & Ruismäki, H. (2012). The Amount of Physical Activity in Finnish Day CareProcedia : Social and Behavioral Sciences. 45, p. 501-506.
 • Jyrki Reunamo, Satu Lehto & Heikki Ruismäki: Children’s peer relations and children’s physical activity. A paper presented at the Design Learning conference, University of Helsinki, 10th-11th May, 2012.
 • Anna-Liisa Kyhälä & Jyrki Reunamo: Learning environment for physical activities in Finnish day care. A paper presented at the Design Learning conference, University of Helsinki, 10th-11th May, 2012.
 • Jyrki Reunamo & Leila Saros: The amount of physical activity in Finnish daycare. A paper presented at the Design Learning conference, University of Helsinki, 10th-11th May, 2012.
 • Lee, H. C.,Reunamo, J., Wang, L.C., Lin, J., Mau, W.Y. & Wu, R. (2012). A Preliminary Study on Children’s Forbidden Behaviors in Day Care Setting. Presentation in 2012 The 3rd Annual Conference of Child Development and Family Studies on 4th May 2012. Hualien, Taiwan.
 • Reunamo, J., Sajaniemi, N., Suhonen, E & Kontu, E. (2012). Cortisol Levels and Children’s Orientation in Day Care. Early Child Development and Care, 182, 363-382.
 • Lee, H-C. & Wang, L-C. (2011). Age changes in agentive perception to the day care situation. A paper presented at the annual EECERA conference, Lausanne – Geneva, Switzerland, 14th-17th September, 2011.
 • Mau, W-Y & Lee, H-C. (2011). Comparison of Agency in Finnish and Taiwanese Day Care Center Children. A paper presented at the annual EECERA conference, Lausanne – Geneva, Switzerland, 14th-17th September, 2011.
 • Reunamo, J., Wu, R., Lee, H-C., Lin, C-J., Mau, W-Y & Wang, L-C. (2011). Reading and performance situations in day care centers. A paper presented at the annual EECERA conference, Lausanne – Geneva, Switzerland, 14th-17th September, 2011.
 • Wang, L-C. & Reunamo, J. (2011). Outdoor play environments and activities in Finnish and Taiwanese day care centers. A paper presented at the annual EECERA conference, Lausanne – Geneva, Switzerland, 14th-17th September 2011.
 • Reunamo, J. (2011). Children as producers of the learning content during role play. A paper presented at the annual EECERA conference, Lausanne – Geneva, Switzerland, 14th-17th September, 2011.
 • Lin, C-J., Wu, R. & Reunamo, J. (2011). Analysis of agentive responses to the day care center situations: A combination of Piagetian and Vygotskian interpretations. A paper presented at the annual EECERA conference, Lausanne – Geneva, Switzerland, 14th-17th September, 2011.
 • Muszynski, L. & Reunamo, J. (2011). Mapping historians: historians’ orientations and historical production. Kasvatus ja aika, 5 (1),7-18.
 • Reunamo, J., & Pipere, A. (2011). Doing research on education for sustainable development. International Journal of Sustainability in Higher Education12(2), 110-124.
 • Conference on children’s Agentive Perception. At the CKU Department of Early Educare, Keelung, Taiwan, November 28, 2010.
 • International Conference on Cross-Cultural Comparison of Educational Setting and Children’s Agentive Perception. At the National Academy for Educational Research, Sanxia, Taiwan. November 19-20, 2010.
 • Reunamo, J. & Tirkkonen, O. (2010). Lasten näkemysten vaikutukset Suomessa ja Taiwanissa. Esitys Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiedepäivillä 17.5.2010 Helsingin yliopistossa.
 • Kehittävän Palautteen teoreettinen pohja kiteytettynä kuvioon 5. Reunamo, J. (2009). Vygotsky: A systemic approach. In J. Hytönen, J. (ed.). Educational environment in early childhood: Education in Estonia and Finland IV. University of Helsinki, Department of Applied Sciences of Education (pp. 29-48). Research reports; 311.
 • Reunamo, J. (2007). Tasapainoinen varhaiskasvatus – erilaisia tapoja suhtautua muutokseen. Helsinki: WSOY.
 • Reunamo, J. (2007). Adaptation and agency in early childhood education. European Early Childhood Education Research Journal, 15 (3), 365-377.
 • Ensimmäinen laajamittainen Kehittävä Palaute: Reunamo, J. (2005). Tarvittavan avoimuuden ja muutoksen arviointi (Helsingin kaupungin työskentelyohje, syksy 2005) Päiväkoti ja perhepäivähoito.
 • Historian havinaa! Kehittävän Palautteen observoinnin varhainen (toinen) versio vuodelta 1986. Reunamo, J. (1986). Päiväkotilasten tilanteen kontrolli ja kontrolloituminen tilanteessa. Turun yliopiston kasvatustieteen laitos. Pro Gradu-tutkielma.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *