Instituutiot kehityksen ajureina?

Instituutiot ovat sääntöjä, jotka vähentävät ihmisten kanssakäymiseen liittyvää epävarmuutta

 

Markkinointisäädökset, kauppasäännöt, siementen sertifiointitavat, elintarvikehygienian säännöt, yksityisen omaisuuden suoja, ja maataloustutkimusta ohjaava politiikka ovat kaikki saman pelin sääntöjä. Avainkysymys on: Kuinka instituutiot ovat muovanneet maatalouden tietotaidon, tutkimuksen ja teknologian kehittämisen? Millaisia vaikutuksia niillä on kestävälle ja oikeudenmukaiselle kehitykselle? Millainen institutionaalinen järjestelmä on kyvykkäin veturiksi kestävyys- ja kehittämistavoitteiden saavuttamiseksi?

 

Ajan myötä säännöt institutionalisoituvat ja muodostuvat käytännöiksi organisaatioiden toiminnassa. Ne päättävät kuinka me yksilöinä tai ryhmänä toimimme ja kuinka resurssit ja tulot jaetaan. Säännöt voivat olla lyhyt- tai pitkäaikaisia, täsmällisiä (selkeitä) tai hiljaisia, peitettynä rutiineihin ja traditioihin tai muodollisesti kirjattuna protokolliin ja sopimuksiin.

 

Institutionaaliset rakennelmat ovat toiminnan ajureina ja raameina

 

Institutionaaliset järjestelmät sisältävät selkeitä ja ehdottomia moraalisia valintoja, jotka kuvastavat normeja, arvoja ja kiinnostusta. Tiede, osaaminen ja kokemus voivat vaikuttaa instituutioihin, mutta pystyvät harvoin muuttamaan syväänjuurtuneita mieltymyksiä. CGIAR:n (Consultative Group on International Agricultural Research) alla toimivat tutkimuskeskukset ovat harvinainen esimerkki harkitusta kollektiivisesta valinnasta, joka pyrkii tuottamaan tietotaitoa ja teknologiaa maailman yhteiseksi hyväksi. Se, että ihmiset ovat hyötyneet epätasa-arvoisesti lisääntyneestä maataloustuotannon kasvusta ja että luontoa on hyödynnetty kestämättömällä tavalla, johtuu osittain institutionaalisten järjestelmiemme heikkoudesta.

 

Palvellaksemme paremmin yhteistä hyvää me voimme parantaa maatalouteen ja ruokajärjestelmiin liittyviä institutionaalisia järjestelmiämme, tietotaidon, tutkimuksen ja teknologian luomista, tiedotusta ja omaksumista vaikuttamalla neljään eri osa-alueeseen:

–          innovaatiopolitiikka

–          yhteisökaupan ja muiden maatalous- ja ruokamarkkinoiden uudistaminen

–          yksityisen omaisuuden suoja

–          maataloustutkimuksen johtaminen ja hallinnointi

 

Innovaatiopolitiikan muutostarpeet

 

1. Ministeriöiden vastuualueet tulee jakaa siten, että maataloutta ja elintarvikkeita koskevia poliittisia päätöksiä ei tehdä erillään muiden alojen päätöksenteosta. Esimerkiksi Costa Rica siirsi vuonna 1969 monimuotoisuuden suojelun ja aavikoitumisen ehkäisyn uuden ympäristö-, energia-, kaivos-, vesi- ja luonnonvaraministeriön alle. Tänään 98 % maan energiasta tuotetaan uusiutuvista luonnonvaroista ja maatalous on kehittynyt vettä säästäväksi,

 

2. Täyden kustannuksen hinnoittelu käyttöön maatalous- ja elintarviketeollisuudessa. Toistaiseksi mitään kehitetyistä täyden kustannuksen laskentamalleista ei ole hyväksytty standardiksi eikä otettu rutiinikäyttöön. Hinnat ja taloudelliset mallit antavat edelleen väärän kuvan todellisista kustannuksista, esim. eivät huomioi sosiaalisten ja ympäristövaikutusten kustannuksia.

 

Yhteisökaupan ja muiden maatalous- ja elintarvikemarkkinoiden uudistamistarpeet

 

Miten hyvin kaupan ja markkinoinnin eri instituutiot edistävät kestävää ja tasa-arvoista kehitystä tulojen, etujen, maatalous- ja luonnonvarojen jaossa?

 

Suuntaukset kohti kaupan esteiden vähentämistä ja nousevien tariffien poistoa jalostettujen tuotteiden kohdalla hyödyttäisivät yleisesti ottaen kehitysmaita. Kehitysmaat myös hyötyisivät kaupan esteiden vähenemisestä keskinäisessä kaupassaan, maaseudun tuotteiden suosituimmuusasemasta pääsyssä kehittyneiden maiden markkinoille ja suuremmasta julkisesta rahoituksesta tuotteiden lisäarvon kasvattamiseksi.

 

Pienviljelijäsektorilla on vaatimattomat mahdollisuudet hyötyä kasvavasta laadukkaiden tuotteiden kysynnästä kaupunkien keskiluokkaisen väestön lisääntyessä, elleivät hallitukset pane alulle kaupankäynnin infrastruktuuria, joka palvelisi pientuottajia, kauppiaita ja paikallisia jälleenmyyjiä.

 

Tarve murtaa yksityisen omaisuuden suojaa (IPR= intellectual property rights)

 

IPR palkitsee innovaatioista siten, että omistajalla on ehdoton oikeus innovaation abstraktiin tai biologiseen prosessiin tai aineeseen sisältyvään osaamiseen ja tietoon. Puolustajat väittävät, että vahva IPR on välttämätön kannuste, koska tutkimus ja kehittäminen ovat erittäin kalliita geeniteknisissä ja bioteknologisissa tieteissä. Kriitikot huomauttavat sen voivan muodostua kestävyyden ja kehittymisen esteeksi, ja käyttävät todistusaineistonaan sitä, että IPR:n hallinta monimutkaistuu koko ajan, ja että siementen ja muiden resurssien hallinta ovat vahvan IPR:n takia keskittymässä muutamien globaaliyritysten varaan.

 

Laatikko

Teollistuneissa maissa on 97 prosenttia maailman patenteista. Yli 80 % patenteista on yksityisten tai yhtymien omistuksessa. Maailman viisi suurinta bioteknologiayritystä hallitsee yli 95 %:ia geenisiirtopatenteista. Vuosien 1996-2000 aikana 75 % 4200:sta uudesta maatalouden biotekniikkapatenteista annettiin yksityisille yrityksille.

 

Maatalouden tietotaidon, tutkimuksen ja teknologian johtamisen muutostarpeet

 

On monia mahdollisuuksia parantaa julkisen ja yksityisen tutkimuksen kykyä saavuttaa kestävyyden ja kehittämisen tavoitteita:

  1. Investoidaan maatalous- ja ekologisten tieteiden integrointiin, lähtökohtana periaate, että elämän ylläpitäminen on enemmän ekosysteemin kuin lajin, organismin tai DNA-ketjun ominaisuus.
  2. Tuodaan hallinto- ja käyttäytymistieteet mukaan maataloustutkimuksen ja tietotaidon päätöksentekoon, jotta voidaan kehittää paikallisesti ja maailmanlaajuisesti tehokkaita innovaatioprosesseja, jotka tähtäävät yhteiseen hyvään.  
  3. Otetaan maataloustutkimuksen ja teknologian suuntaamiseen mukaan laajemmat osakasryhmät, jotta varmistetaan, että päätöksissä on otettu huomioon paikallisen yhteisön monimuotoisuus, arvot, mahdollisuudet ja tarpeet.
  4. Kartoitetaan teknologisten vaihtoehtojen sopivuus hyvien toimintatapojen kanssa.

 

 

Mahdollisia tapoja edistää institutionaalisia muutoksia

 

Mitä tehdä?

Miten kannustaa muutoksen omaksumiseen?

Ota oppia alueella syntyvistä institutionaalisista järjestelmistä

Tämä edellyttää tarkkaa analyysiä tapauksista, joissa eri toimijaryhmät työskentelivät yhdessä ratkaistakseen jonkin ongelman tai ottaakseen haltuun uudet haasteet. Millaisia institutionaalisia muutoksia jouduttiin tekemään? Miten muutokset säilyivät?

Kehitä oppiva toimintakulttuuri organisaation sisälle

Oppiminen luo uusia tapoja tehdä asioita. Se johtaa kysymyksiin muutoksen tarpeesta säännöissä ja toimintatavoissa tavoitteiden saavuttamiseksi.

Luo molemminpuolista hyötyä antavat suhteet

Luo eri toimijaryhmille mahdollisuuksia kohdata ja kehitä yhteistä toimintaa. Yhteishankkeiden kehittäminen ja tarvittavien resurssien seuranta/opastus sekä rahoittaminen.

Paranna analyysirakenteita

Hyödynnä vuorovaikutustapojen analysointia toimenpiteiden suunnittelussa, innovaatiojärjestelmien ja kehitysohjelmien tarkkailussa.

 

Kirjoittanut Jaana Väisänen

 

Lue lisää

Business as usual is not an option: The role of institutions
http://www.agassessment-watch.org/docs/10505_Institutions.pdf

http://www.agassessment-watch.org/

 

Kuka omistaa luonnon?

Kolme vuosikymmentä sitten ihmiskunnalla oli ongelma: tieteellä oli unelma ja teollisuudella oli mahdollisuudet. Ongelma oli epäreiluus. Nälkä lisääntyi kun viljelijöiden ansiotulo kapeni. Samaan aikaan tiede oli ihastuksissaan bioteknologiasta – ajatus, että voimme geneettisesti muunnella viljelykasveja ja kotieläimiä (ja ihmisiä) menetelmillä jotka ratkaisisivat kaikki ongelmamme. Agribusiness näki tilaisuutensa kerätä runsaasti lisätuottoja ruokaketjusta. Hajanaisen ruokajärjestelmän taskuissa oli runsaasti rahaa ja se suorastaan odotti keskittymistä. Teollisuuden piti vain vakuuttaa hallitukset, että bioteknologinen geenivallankumous voisi lopettaa nälänhädät pilaamatta ympäristöä. Bioteknologia esitettiin liian riskialttiina pienyrityksille ja liian kalliina julkisille tutkimusyksiköille. Jotta tämä teknologia voitaisiin tuoda maailmalle, piti julkisesti rahoitettujen kasvinjalostajien lopettaa kilpaileminen yksityisten jalostusfirmojen kanssa, ja hallintoihmisten tuli katsoa muualle, kun torjunta-ainefirmat ostivat siemenliikkeitä. Hallitusten piti suojella teollisuuden investointeja antamalla patentteja ensin kasveille ja sen jälkeen geeneille. Kuluttajansuojalait, jotka oli vaivoin saatu voimaan vuosisadan aikana, piti hyväksyä geneettisesti muunneltu ruoka.

 

Teollisuus sai mitä halusi. Tuhansista siemenfirmoista ja julkisista jalostusyksiköistä 30 vuotta sitten on jäljellä enää vain kymmenen, jotka hallitsevat kahtakolmasosaa maailman siemenmyynnistä. Kymmenen torjunta-ainefirmaa hallitsee nyt noin 90 %:ia maatalouskemikaalien myynnistä. Niitä oli kolme vuosikymmentä sitten tusinoittain. Kun 15 vuotta sitten tuhansia yksiköitä aloitti geeniteknologian soveltamisen, nyt kymmenen yritystä kerää noin 75 % alan teollisuuden tuotoista. Kuusi maailman johtavaa siemenyritystä edustaa myös johtavaa asemaa torjunta-ainekaupassa ja biotekniikassa. Kolmen vuosikymmenen kuluessa kourallinen yrityksiä on päässyt hallitsemaan neljäsosaa maailman vuosittaisesta maailmankaupassa liikkuvasta biomassasta (sadot, kotieläimet, kalastus jne.).

 

Tänään ihmiskunta on ongelma; tieteellä on unelma ja teollisuudella on oikeudet. Ongelma on nälkä ja ilmastokriisissä olevan maailman epäreiluus. Tieteen unelma on nanomittakaavassa – sisältäen potentiaalin luoda uusia elämänmuotoja pohjalta alkaen. Teollisuuden mahdollisuudet ovat siinä ¾:ssa biomassaa, joka ei vielä liiku maailmankaupassa (vaikka se onkin jo muutenkin hyötykäytössä). Uusien teknologioiden avulla teollisuus uskoo kasveista pystyttävän valmistamaan samoja kemikaaleja, joita saatiin fossiilisten polttoaineiden hiilestä. Amatsonin sademetsä, valtamerien levät ja savannien heinät tarjoavat uusiutuvaa raaka-ainetta, jolla ruokitaan ihmiset ja autot, valmistetaan laitteita, ja parannetaan sairaudet samalla kun suojellaan ilmastoa lämpenemiseltä. Jotta teollisuus voisi toteuttaa tämän vision, hallitusten pitäisi hyväksyä tämän teknologian olevan liian kallista (heille). Kilpailijoille täytyisi vakuuttaa sen olevan liian riskialtista. Sääntöjä täytyy karsia ja monopoliin oikeuttavia patentteja täytyy saada.

 

Uusien teknologioiden ei tarvitse olla sosiaalisesti käyttökelpoisia tai teknisesti ylivertaisia (s.o. niiden ei tarvitse toimia) ollakseen kannattavia. Niiden täytyy vain pelottaa kilpailijat tiehensä ja pakottaa hallitukset kontrollin alle. Sitten kun monopoli on saavutettu, teknologian toimivuus on sivuseikka.

 

Kirjoittanut Jaana Väisänen

 

Teksti on esipuhe ETC groupin julkaisusta Who owns world?

ETC group 2008. Who owns nature?
http://www.etcgroup.org/content/news-release-who-owns-nature-0

 

ETC group on maailmanlaajuisesti toimiva konsulttiryhmä, joka on ottanut tehtäväkseen nostaa esiin uusien teknologioiden sosioekonomisia ja ekologisia seurauksia, joilla voi olla vaikutusta maailman köyhimpien tilanteeseen. ETC group tutkii ekologista eroosioita (sisältäen myös kulttuurisen ja ihmisoikeuksien eroosion), uusien teknologioiden kehittymistä, monitoroi maailman hallintorakenteita, mikä pitää sisällään myös ylikansalliset korporaatiot ja teknologian kaupan. ETC toimii tiiviissä yhteistyössä eri maanosien kansalaisjärjestöjen kanssa.

Tiina Silvasti: Alkutuottajan arki muuttuu, Kuka päättää elintarvikeketjussa, Nälkä maailmassa

VTT, yliopistotutkija Tiina Silvasti:

1. Alkutuottajien arki muuttuu (16min)
”Taloudellinen hyöty ympäristötyöstä, jota viljelijät tekevät, valuu kaupalle ja jalostukselle.”

2. Kuka päättää elintarvikeketjussa (18min)
”Kuluttaja ei voi ostaa sitä, mitä ei tarjota.”

3. Nälkä kolmannessa ja toisessa maailmassa (16min)
”Kaupungistumisen myötä nekin ihmiset, jotka ennen tuottivat vähän
ruokaa, ovat nyt markkinoilla ostamassa ruokaa.”

4. Nälkä ensimmäisessä maailmassa (9min)
”Suomessa seurakunnat ajattelivat, että pitää auttaa, ennen kuin
jähmeä valtio saa toimituksi. Mutta ongelmasta tulikin pysyvä.”

Haastattelut teki Elisa Niemi keväällä 2009.

Jaana Husu-Kallio: Uskottavia luomutuotteita, ruokakulttuuria ja lähiruokaa, globaaleja haasteita ruokaturvallisuudelle

Eviran pääjohtaja Jaana Husu-Kallio

1. Suomesta uskottavia luomutuotteita (10min)
“Kotimaisen luomutuotantoketjun puute on suurin este luomun kasvulle.”

2. Ruokakulttuuria ja lähiruokaa (19min)
”Lähiruokaketjussa palautteen antaminen on helppoa”.

3. Globaalit haasteet ruokaturvallisudelle (14min)
”Ei vain juomaveden, vaan myös kasteluveden laadulla on väliä”.

Haastattelut on tehnyt Elisa Niemi keväällä 2009.

Juha Helenius: Kestävän ruokajärjestelmän kokonaislaatu

Agroekologian Professori Juha Helenius, Helsingin yliopisto, Soveltavan biologian laitos:

1. Kestävän ruokajärjestelmän kokonaislaatu: ekologisuus (15min)
“Se, että syntyy jotain, mitä täytyy sanoa jätteeksi, on järjestelmän virhe.”

2. Kestävän ruokajärjestelmän kokonaislaatu: Sosio-kultturinen kestävyys (17min)
“Jos meidän ruokahankintamme vie kehitysmaan asukkaalta mahdollisuuden
tuottaa itselleen kylliksi ruokaa, voidaan sanoa, että
ruokajärjestelmässä kokonaislaatuvika.”

3. Tieteenaloja ja ruokatuotantoa (18min)
“Onko ruoan tuottaminen pellolla vanhanaikaista…?”

4. Ruoka ja talous: Hinta ja vaikuttaja (18min)
“Onko meillä varaa olla ostamatta kestävästi tuotettua ruokaa?”

Haastattelut on tehnyt Elisa Niemi keväällä 2009

Avaimet kestävän viljelyjärjestelmän rakentamiseen

Jules Pretty ja Rachel Hine tutkivat vuonna 2000 kehitysmaissa toteutetuissa kestävän maatalouden kehittämishankkeissa aikaansaatuja edistysaskeleita kohti kestävämpää maataloustuotantoa ja luonnonmukaisten ja muiden kestävien, ekologisten tuotantomenetelmien mahdollisuuksia turvata kehitysmaiden ruuantarve. Selvityksessä analysoitiin 208 projektia ympäri maailmaa.

 

Selvitys antoi lupaavia tuloksia kestävän maatalouden positiivisista vaikutuksista. Lähes kaikissa hankkeissa ruuantuotannon volyymi kohosi paikallisia luomumenetelmiä käytettäessä. Tutkijat myös osoittivat, että tuottavuuden parantuminen tuotti lisätuottoja, kunhan luonnonvaroja käytettiin kestävällä tavalla, ja alueiden sosiaalista ja osaamispääomaa kasvatettiin.

 

Prettyn ja Hinen mukaan tuloksellisten kehittämishankkeiden onnistuminen perustui neljään tekijään:

 

1.  Viljelijöiden koetoiminnan avulla luotu sopiva teknologia,

2.  Osallistava kehittämisote ja sosiaalinen oppiminen,

3.  Projektien hyvä yhteistoiminta ulkopuolisten laitosten tai asiantuntijoiden kanssa sekä niiden välillä,

4.  Paikallinen vahva sosiaalinen vuorovaikutus.

 

Näiden menestyksen avainten lisäksi tutkijat toivat esiin lähinnä poliittisia ja infrastruktuuriin liittyviä perusedellytyksiä kestävän, paikallisia, luonnonmukaisia menetelmiä käyttävän maatalouden laajenemiseksi ja ruokaturvan parantamiseksi:

  • Poliittisen ympäristön tulisi antaa mahdollisuus luomutuotantomenetelmien kehittämiselle.
  • Valtion laitosten tulisi tukea paikallisia kestävän maatalouden hankkeita ja aloitteita.
  • Maaseudun sosiaalinen ja elinkeinotoiminta tarvitsee viestintää, markkinointia ja kuljetuksia edistävää infrastruktuuria.  

 

Kirjoittanut Jaana Väisänen

 

Lue lisää:

 

Pretty, J. & Hine, R. 2001. Reducing Food Poverty with Sustainable Agriculture: A Summary of New Evidence

Nadia El-Hage Scialabba and Caroline Hattam (eds.) 2002. Organic Agriculture, Environment and Food Security. FAO. Environment and Natural Resources Series 4.  

 

Tasa-arvoa maailmankauppaan

Kirjoittanut Jaana Väisänen

 

Yli 70 % maailman köyhistä elää kehitysmaiden maaseudulla. He ovat suoraan tai epäsuorasti taloudellisesti sidoksissa maatalouteen. Yli 85 % maailman viljelijöistä tuottaa ruokaa alle 2 hehtaarin peltoalalla, joten näin pienellä pinta-alalla sadon- ja tulonmenetyksiin ei juurikaan ole varaa. Vain 2,7 % maailman viljelijöistä viljelee yli 10 hehtaarin alaa.

 

Monet kehitysmaat hankkivat ulkomaista valuuttaa maataloustuotteiden myynnillä, joten maailmanmarkkinoiden hintamuutokset aiheuttavat talouden epävarmuutta. Esim. vuosien 1983-98 aikana maataloustuotteiden hinnat vaihtelivat -50 – +150 % keskiarvosta. Teollistuneiden maiden kuten Euroopan Unionin ja USA:n harjoittama tukipolitiikka vääristää mm. puuvillan hintaa maailmanmarkkinoilla. Esimerkiksi  sambialaisen puuvillantuottajan tulot lisääntyisivät 18-28 %, jos EU:n tuet poistettaisiin.

 

Tasapuolisempaa kauppapolitiikkaa

 

Nykyiset kansainvälisen kaupan säännöt ovat osoittautuneet heikosti sopiviksi kehittymässä oleville talouksille ja erityisesti pientuottajille tai maaseutuelinkeinoille. Maataloustuotteiden kansainvälinen kauppa voi teoriassa olla eduksi kehitysmaille, jos ne pystyvät myymään tuotteitaan laajamittaisesti isoille markkinoille, ostaa halvemmalla sellaisia tuotteita, joiden hinta olisi kalliimpi kansallisilta markkinoilta, tai saada sellaista tietotaitoa ja teknologiaa, jota kotimaasta ei olisi saatavilla.

 

Monien Afrikan maiden talous oli kuralla 1970-luvun öljykriisin jälkeen (ks. esim Germanwatchin Bertow:n esitys), ja kun IMF ja Maailmanpankki tulivat apuun, sääntelyn purku ja kaupan vapauttaminen jouduttiin ottamaan vähän kuin kaupanpäällisiksi. Seurauksena oli, että ulkomaiset tuontifirmat syrjäyttivät pientuottajat kotimaan markkinoilla. Tuonti vaikeutti erityisesti niiden paikallistuottajien liiketoimintaa, joille ei ollut mahdollista hyötyä kansainvälisestä kaupasta. Kehittyvät taloudet ovatkin yleensä joutuneet kärsimään kaupan vapautumisesta, elleivät ne ole pystyneet rakentamaan paikallista tuotantoa suojaavia rakenteita.

 

Tarvitaan poliittista joustovaraa

 

Tasapuolisempiin kauppajärjestelmiin pyrkivät ja pientuottajien markkinointimahdollisuuksia parantavat kauppa- ja markkinointipolitiikan uudistukset voivat vaikuttaa merkittävästi köyhyyden ja nälän lieventämiseen. Vanhastaan tiedämme, että maataloussektorin kehittyminen ja lisääntyneet viljelijätulot ovat aina lisänneet taloudellista kehitystä myös kansantalouden muilla sektoreilla.

 

Kehitysmaiden maatalouden investoinnit ovat viime aikoina keskittyneet vientituotteisiin, jotta niiden avulla saataisiin ulkomaista valuuttaa.  Maatalouden tietotaitoa ja teknologiaa parantavat investoinnit ruuantuotantoon, paikallismarkkinoiden infraan, sadonkäsittelyyn, paikalliseen jatkojalostukseen, markkinointiin ja tietotekniikkaan ovat olleet riittämättömiä. Kaupan vapauttaminen ilman investointeja pienviljelijäsektorin toimintakyvyn parantamiseen, on ajanut alas paikallista elinkeinotoimintaa.

 

Kehitysmaiden oman ruuantuotannon olisi voitava vahvistua, jotta se puskuroisi näitä kansantalouksia maailmanmarkkinoiden hintaheilahteluilta vastaan. Esimerkiksi ”henkivartijasopimuksilla” voitaisiin suojata ruokaomavaraisuuden kannalta tärkeitä tuotteita, eli kyseisten tuotteiden tuontiin eivät pätisi kauppatariffien alentamissopimukset. Tällainen politiikka olisi tehokas työkalu suojella kyseisen valtion pientuottajia tuontikilpailulta, kunnes paikallinen maatalouden tietotaito, teknologia ja infrastruktuuri ovat ehtineet kehittyä kansainvälisesti kilpailukykyisiksi.

 

Non-reciprocal market access (kehitysmaille annettu oikeus tiettyjen tuotteiden vapaakauppaan kv-markkinoilla ilman vastavuoroisuutta) on toinen politiikkamalli, joka auttaa kehitysmaita. Tällaiset sopimukset ovat olleet osa kansainvälisen kaupan järjestelmää jo aiemminkin, esim. USAn, Euroopan ja Japanin välillä 1950-luvun uudistuksissa. Tällä hetkellä ei-vastavuoroisia kauppasopimuksia on esim. USA:n ja Saharan alapuolisen Afrikan maiden kesken. Ei-vastavuoroisten kauppasopimukset olisi yhtenäistettävä ja rakennettava osaksi kansainvälisen kaupan järjestelmää.

 

Lisäarvo reilummin jakoon

 

Kehittyneiden maiden yritykset hallitsevat elintarvikkeiden jatkojalostusta ja markkinointia, ja ottavat suurimman osuuden jalostettujen tuotteiden arvoketjussa muodostuneesta lisäarvosta. Siksi Reilun Kaupan tuotteet ovat askel tasa-arvoisempaan lisäarvon jakamiseen. Jalostettujen tuotteiden nousevien tariffien poisto kansainvälisessä kaupassa antaisi mahdollisuuden kehitysmaille ja niiden pientuottajille lisätä omaa osuuttaan arvoketjussa, kunhan se olisi vain kehitysmaiden käytössä oleva rajattu etuus (ns. sui generis IPR).

 

Ympäristövaikutuksille hinta

 

Intensiivinen teollisuusmaiden maatalous nojaa vahvasti kehitysmaissa tuotettuun rehuun, kuten soijaan. Esimerkiksi Suomen maatalouden rehujen valkuaisomavaraisuus on noin 13-14 %. Rehuntuotannon aiheuttamien ympäristö- tai terveyshaittojen kustannukset maksaa tuottajamaa, eikä näitä kustannuksia näy soijan hinnassa. Tarkemmin ajatellen monet ympäristövaikutukset ovat oikeastaan seurausta siitä, että markkinoilla ei ole onnistuttu hinnoittelemaan tuotteiden ympäristö- ja sosiaalisia haittoja eikä tarjoamaan kannusteita kestävyyteen. Jos niillä olisi tuntuva hinta, ympäristöhaittoja aiheuttavista menetelmistä pyrittäisiin eroon.

 

Eräs mahdollisuus on ekosysteemipalveluista palkitseminen, joka kannustaisi maataloutta pienentämään ympäristöjalanjälkeään ja toimisi porkkanana siirtymisessä kestäviin tuotantomenetelmiin. Erilaisista ympäristöpalveluiden palkkioista tulisi muodostua pysyvä tulonlähde paikallisyhteisöille ja viljelijöille. Ne parantaisivat paikallista elinkeinotoimintaa ja takaisivat ekosysteemin kestävyyden pitkällä aikavälillä. Kannattaa tutustua FAO:n PESAL-projektiin, jossa on hahmoteltu ekosysteemipalveluiden palkkiojärjestelmien rakentamista.

 

 

Lue lisää:

 

IAASTD 2009. Issues in Brief: Business as usual is not an option: Trade and markets http://www.agassessment.org/docs/10505_Trade.pdf

 

Bertow K. 2007. Impact of IMF and World Bank policies and EPAs on smallholder farmers in Uganda, Zambia and Ghana. University of Giessen. http://www.germanwatch.org/handel/euaf07pe.pdf.

Hyvä kuvaus näiden valtioiden taloustilanteesta ja pienviljelijän arjesta talousmyllerryksen keskellä.

 

Ekosysteemipalvelut

 

Braun, J. von 2008. Poverty, Climate Change, Rising Food Prices, and the Small Farmers

 

FAO Agricultural Development Economics Division. Payments of Environmental Services from Agricultural Landscapes –projekti.

Hyvä kooste erilaisista ekosysteemipalveluista ja niiden merkityksestä. Esimerkkejä ekosysteemipalveluhankkeista löytyy Tansanian workshopin alta, ks. esim. Leslie Lipperin ja Alice Ruhwezan esitykset.

Case Uganda: Luomu parantaa ruokaturvaa

Ugandan köyhimmällä ja tiheimmin asutulla alueella toteutettu luomuviljelyn kehittämishanke onnistui tavoitteissaan, ruokaturvan parantamisessa ja polttopuukriisin ratkaisemisessa. Nopea väestönkasvu oli pakottanut väestön raivaamaan metsiä ja suoalueita pelloksi ja käyttämään luonnonvaroja kestämättömällä tavalla. Onnistumisen avaimet olivat osallistava, viljelijöiden omaan kokemukseen pohjaava kehittäminen ja jatkuva koulutus, jossa niin luomutuotannon neuvojat kuin viljelijät neuvoivat toisiaan.

 

Ugandan koillisosassa Igangan maaseutualue on Ugandan tiheimmin asuttuja alueita, jossa ihmisiä on n. 200 kpl/km2. Väestönkasvu on Ugandan keskitasoa nopeampaa. Seutu on alavaa, ja sitä leimaa laaja suo- ja kosteikkoalueiden verkosto. Maalajit ovat hiekkaisia, loppuun rapautuneita ja pitkään jatkunut huuhtoutuminen on tehnyt niistä vähäravinteisia. Väestö, pääosin omavaraistaloudessa eläviä pienviljelijöitä, viljelee keskimäärin kahden hehtaarin alalla monivuotisia ja yksivuotisia viljelykasveja. Perinteisiä rahakasveja ovat kahvi ja puuvilla. Tiloilla on jonkin verran nautoja, lampaita, vuohia ja kanoja. Avomaan viljelyssä on mm. maissia, kassavaa, bataatteja, jamssia, palkoviljoja, sorghumia sekä kesantoa. Polttopuuta on kerätty ja hakattu alueen metsistä, mutta viime vuosikymmenten aikana niitä on raivattu pelloiksi, joten polttopuun saanti on muuttunut epävarmaksi.

 

Väestö on erittäin köyhää. Miehistä noin 60 % ja naisista noin 40 % osaa lukea. Moniavioisuus on yleistä, ja se onkin pääasiallisin syy sukupuolten väliseen silminnähtävään epätasa-arvoon. Suurimman osan maataloustöistä tekevät naiset, mutta heillä ei ole juurikaan sanavaltaa tuotannosta saatujen tulojen käyttöön. Viljelijäorganisaatiot ovat heikkoja, ja perhekunnat huolehtivat itsenäisesti maataloustuotantonsa hallinnasta ja tuotteiden myynnistä.

 

Väestönkasvu johti 1990-luvulla luonnonvarojen kestämättömään käyttöön. Soita ojitettiin ja metsiä raivattiin pelloiksi. Pitkät kuivuuskaudet ja kaivojen ehtyminen alkoivat yleistyä. Pula polttopuusta alkoi muuttua yhä vakavammaksi, ja niinpä väestö alkoi käyttää polttoaineena satojätteitä, jota aiemmin oli hyödynnetty maanparannukseen.

 

Ugandan valtion maatalouspoliittinen strategia on ollut parantaa maaseudun ruokaturvaa ja elintasoa kehittämällä intensiivistä ja laajamittaista raha- ja vientikasvien viljelyä. Tämä strategia on sopinut varsin huonosti Igangan maaseudun olosuhteisiin. Viime aikojen muuttuvien hintojen tilanteessa, ilman minimihintajärjestelmää, ei tuottajalla ole ollut mitään takuita siitä, että uhraukset väkilannoitteisiin ja torjunta-aineisiin saataisiin maksetuksi sadon myynnillä.

 

Köyhyydentorjuntaprojekti käynnistyy 1997

Kolmivuotinen ”Köyhyyden poistaminen ympäristöä säästävän, kestävän teknologian avulla” –hanke käynnistyi vuonna 1997. Hankkeen tavoitteena oli parantaa maaseutuyhteisöjen taitoja ja osaamista hallita ja käyttää luonnonvaroja kestävällä tavalla, edistää yhteisöjen ruokaturvaa sekä lisätä toimeentuloa ja polttopuuntuotantoa. Lisäksi tavoitteena oli parantaa perheiden hyvinvointia aktivoimalla sekä miehiä että naisia. Hankkeen vetäjänä oli Africa 2000 Network, joka edistää pienviljelijäyhteisöjen luonnontaloudellisesti kestävää elinkeinotoimintaa.

 

Hankkeen toimintaperiaatteena oli ns. aktiivisen osallistamisen metodologia. Projekti käynnistyi tiedotuskampanjalla, jossa tietoa välitettiin videoiden, kokousten ja työpajojen avulla. Hanke eteni tämän jälkeen suunnitteluvaiheeseen, jossa viljelijät visioivat tulevaisuuttaan 5 ja 10 vuoden päähän, pohtivat oman visionsa toteutumisen esteitä ja määrittelivät käytännön toimia, joilla nämä esteet voidaan ylittää. Näistä käytännön toimista viljelijät rakensivat hanketyöntekijöiden avustuksella pieniä projekteja päähankkeen sisään.

 

Hankkeen koulutuksessa keskityttiin kestävän maatalouden ja luonnonvarojen kestävän käytön opettamiseen. Näissä koulutuksissa käsiteltiin mm. kompostointia, kate- ja viherkesantojen viljelyä, sekä laajemmin kasvin- ja kotieläintuotannon tekniikoita. Viljelijöitä pyydettiin myös kertomaan näkemyksiään omista hyvistä tekniikoistaan ja käytännöistä. Näistä keskusteltiin ryhmissä, ja pohdittiin parannusmahdollisuuksia. Tällä tavalla hanke hyödynsi olemassa olevaa viljelijöiden tietotaitoa. Hankkeeseen myös palkattiin viljelijä-neuvojia yhteisön omien viljelijöiden parista edistämään hyvien käytäntöjen ja taitojen leviämistä. Tiedon- ja kokemustenvaihto, sekä vierailut toisten viljelijöiden tiloille tai tutustumisretket toisten alueiden luomutuottajien luokse vahvistivat viljelijöiden motivaatiota.

 

Hanke organisoi tuotantopanosten vuokraus- ja lainajärjestelmän, koska monella tilalla ei ollut köyhyyden takia varaa hankkia hyvätuottoisten lajikkeiden tai palkokasvien siemeniä viherkesannointiin tai yksinkertaisia työkaluja, kuten lapioita. Viljelijät eivät saaneet panoksia ilmaiseksi, koska tavoitteena oli lisätulojen hankinta näiden investointien avulla.

 

Polttopuukriisin ratkaisemiseksi hanke opasti viljelijöitä rakentamaan ja käyttämään energiapihejä liesiä, joiden polttopuunkulutus oli 50 – 75 % pienempi kuin perinteisten liesien. Tämän lisäksi edistettiin peltometsäviljelyä (agroforestry) polttopuuhuollon parantamiseksi.

 

Nopeita parannuksia

Alueen hiekkainen peltomaa reagoi nopeasti karjanlannan kompostoinnin ja viherlannoituksen avulla parannettuun tehokkaampaan ravinnekiertoon. Niistä 10 000 viljelijästä, jotka kolmivuotinen hanke tavoitti ensi vaiheessaan, 99 % ilmoitti ruokavarastojen kasvaneen ja osa myös tulojen lisääntyneen hankkeen ansiosta. 61 % viljelijöistä ilmoitti parempien liesien ja metsäpeltoviljelyn helpottaneen polttopuun keruuta ja säästäneen rahaa. Kestävän maatalouden menetelmien avulla tarve raivata metsää ruuantuotantoon väheni, ja usealla viljelijällä tuotteita alkoi jäädä myytäväksikin.

 

Viljelijöiden itsetunto kohentui vuorovaikutteisen hankkeen myötä, kun he hankkivat uutta tietotaitoa, onnistuivat ja kokivat olevansa oman tulevaisuutensa avainhenkilöitä. Eräs hankkeen menestyksen syy oli se, että eloperäisen aineksen kierrätystä ja peltometsäviljelyä oli totuttu harjoittamaan jo aikaisemminkin. Hankkeen avulla vain tehostettiin ja muunneltiin näitä toimintatapoja.

 

Hanketta päätettiin jatkaa ja laajentaa ulottumaan 50 000 viljelijää käsittävälle alueelle. Hankeorganisaatioon tuli mukaan myös paikallishallinto, mikä helpotti kestävän maatalouden tekniikoiden leviämistä laajemmalle piirille. Kun hankkeen ensimmäinen vaihe oli tukeutunut olemassa oleviin viljelijäryhmiin, se ei pystynyt tavoittamaan kaikkein köyhimpiä viljelijöitä, jotka eivät kuuluneet tuottajien ryhmiin. Niinpä toimintatapoja muutettiin siten, että lukutaidottomille köyhimmille perheille pyrittiin luomaan mahdollisuuksia elinkeinonsa kehittämiseen. Hankkeessa ryhdyttiin mm. opettamaan lukemista.

 

Hankkeen toisessa vaiheessa ryhdyttiin myös vahvistamaan viljelijäorganisaatioita, joita tarvittiin viljelijäyhteisöjen yhteisten asioiden ajamiseen sekä organisoimaan tehokkaampaa tuotteiden markkinointia. Markkinoinnissa viljelijät ymmärsivät tarvittavanvahvempaa neuvotteluvoimaa. Torimyynnissä yksittäinen viljelijä oli tilannetta hyväksikäyttävien välittäjien armoilla, ja ostajan markkinoista haluttiin päästä eroon.

 

Moniavioisuus kantona kaskessa

Alueen naisten ja miesten välinen epätasa-arvoisuus osoittautui yhdeksi pahimmista esteistä luomutuotannon laajenemiselle, sillä se vaikutti perhekuntien työvoiman käyttöön ja resurssien jakamiseen. Vaikka muutos kohti tasa-arvoa oli hankkeen tavoitteena alusta alkaen, kovin suuria edistysaskeleita hankkeessa ei saavutettu. Moniavioisuus oli pitkään ollut paras sosiaaliturva ja tae perinteiden ja osaamisen säilymiselle, mutta uudessa tilanteessa se oli muuttunut esteeksi. Hankkeen tukena oli onneksi valtion oma tasa-arvopolitiikka. Moniavioisuus on sosiaalinen ilmiö, joten sen edistäminen vaatii yhteisön sosioekonomisen tilanteen parantamista ja yhteiskunnallista infrastruktuuria. Ruokaturvaa ja luonnonvarojen kestävää käyttöä kehittävä hanke ei ehkä ollut oikea taho korjaamaan tasa-arvokysymyksia. Siihen olisi tarvittu yhteiskunnan muita toimijoita.

Kirjoittanut Jaana Väisänen

 

 

Lähteitä ja lisälukemista:

 

Nadia El-Hage Scialabba and Caroline Hattam (eds.) 2002. Organic Agriculture, Environment and Food Security. FAO. Environment and Natural Resources Series 4

 

Africa 2000 Network – Uganda
https://www.a2n.org.ug/

Africa 2000 Network (A2N)
http://africa2000network.org/
käynnistettiin vuonna 1989 YK:n kehitysohjelman (UNDP) alaohjelmana, jota rahoittivat Kanada, Tanska, Ranska, Japani ja Norja. A2N:n toiminta koostui pienistä avustuksista ja tuista, joilla avustettiin yhteisöllisten organisaatioiden ja ryhmien kehittämistoimintaa, erityisesti luonnonvarojen kestävä käytön ja maaseutuelinkeinojen kehittämistä. A2N on vuodesta 2004 ollut itsenäinen kansallisista organisaatioista koostuva järjestö, jonka toimintaperiaatteena on osallistava ja kestävä kehittäminen. Organisaatio on yksi Afrikan l
uomutuotannon puolestapuhujista.

Tutustu myös Itä-Afrikassa toimivaan SACDEP-järjestön kehitystoimintaan
https://sacdepkenya.org/
Ja suurimman osan elämästään Afrikassa tutkijana toimineen Hans von Herrenin perustamaan Biovision- säätiön kehtystoimintaan ja lukuisiin kehitysporojekteihin.
https://www.biovision.ch/en/home/

Mikä heiluttaa ruuan hintaa?

Kirjoittanut Jaana Väisänen

 

Kansainvälisen maatalouskaupan hintaheilahtelun syyt ovat moninaiset, mutta seuraavassa on kuvattu muutamia heilahtelua aiheuttavia tekijöitä:

 

Energiamarkkinat:

Pientuottajien toimeentulon ja tuotannon kehittämisen haaste muuttuu entistä vaikeammaksi, koska korkean teknologian tuotantopanosten valmistuksen vaatima energia saadaan pääasiassa öljystä ja fossiilisten polttoaineiden hinnat tulevat nousemaan jatkuvasti. Biopolttoaineiden käyttöönotto lisää uuden tekijän ruokakriisiin, sillä biopolttoaineita, pääasiassa bioetanolia ja biodieseliä, tuotetaan maatalouden rehu- ja ruokakasveista. On todennäköistä, että tulevaisuudessa energiaraaka-aineen tuottamisesta maksetaan paremmin kuin ruuan tuottamisesta, jolloin ruuan saatavuus vähenee ja samalla sen hinta nousee.

 

Luonnonvarojen käytön trendit

Maatiloilla maa, vesi, kasvillisuus ja monimuotoisuus määräävät pohjimmiltaan ruuantuotannon kestävyyden. Näiden luonnonvarojen kestämätön käyttö heikentää maan sadontuottokykyä, ja aiheuttaa ruokapulaa. Ja näiden virheiden korjaaminen on hidasta ja kallista. Ympäri maailmaa löytyy hyviä esimerkkejä riistoviljeltyjen maiden kasvukunnon palauttamisesta luomuviljelytekniikoiden avulla lisäämällä viljelyjärjestelmän monimuotoisuutta ja tehostamalla eloperäisen aineksen kierrätystä (ks. viitteet alla). Monimuotoisten kestävien viljelyjärjestelmien avulla tuotanto on viljelyvarmempaa muuttuvan ilmaston aiheuttamia yllätyksiä vastaan ja kaupalliset riskit ovat pienempiä kuin monokulttuuriviljelyssä.

 

Markkinoiden keskittyminen

Maataloustuotteiden maailmankaupassa valta on vain muutaman yrityksen hallinnassa (Ks. Who owns nature?). Esimerkiksi USA:ssa 90-luvun lopulla neljä yritystä hallitsi 69 %:ia maissin lisäysaineiston markkinoista, kun 1930-luvulla tarjoajia oli yli 150. Sama keskittymiskehitys näkyy myös Euroopassa.

 

Teollisuuden kokemassa muutoksessa kahden viime vuosikymmenen aikana ollut silmiinpistävää agrokemikaali- ja siementuotantoyritysten yhteisomistajuus. Tämä yhteensopivien kemikaalien, kasvinsuojelytekniikoiden ja siementen myyntistrategia on ollut menestyksekäs. Myös meillä keskusliikkeet ovat ottaneet käyttöön erilaisia viljojen kasvuohjelmia, jotka helpottavat viljelijän päätöksentekoa, mutta samalla ne ovat kuitenkin lisänneet tilojen riippuvuutta ulkoisista panoksista ja vähentäneet tilojen joustavuutta ja kykyä toimintatapojen muutokseen.

 

Ilmastonmuutos

Ilmastonmuutosta aiheuttavista päästöistä noin 30 % liittyy maataloustuotannon harjoittamiseen. Hiilen, öljyn, ravinteiden ja maataloustuotteiden suhteelliset hinnat sekä kekseliäisyytemme uusien käytäntöjen luomiseen tulevat määrittelemään päästöjen vähentämisen tai poistamisen kannattavuuden viljelijöille. Eläinvalkuaisen kysynnän kasvu kehittyvissä maissa tuo lisähaastetta tämän muutoksen läpivientiin.

 

 

Lue lisää:

IAASTD. 2009. Issues in Brief.  Food Security in a Volatile World. www.agassessment.org/docs/10505_FoodSecurity.pdf

Chin, Lim Li. 2008. Is organic agriculture productive? www.oaklandinstitute.org/?q=node/view/499

 

ETC group 2008. Who owns nature?