Opettajien ja oppilaiden kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan vaikuttavat tekijät

 

 

JULKAISUT

Tieteelliset artikkelit

Uitto, A. (2009). Integrated curriculum for sustainability education in primary and secondary schools in Finland. Like what you get? Is it good for you? In: M. Mikkola, B. E. Mikkelsen &G. Roos (Eds.), Organic food, health and sustainable development in schools, pp. 40-46. Proceedings of the seminar held at University of Helsinki, Ruralia Institute 21.-22. January, Helsinki, Finland.

Uitto, A. & Saloranta, S. (2010).  The relationship between secondary school students’ environmental and human values, attitudes, interests and motivations.  Procedia – Social and Behavioral Sciences, 9, 1866-1872. Linkki

Uitto, A. & Saloranta, S. (2010).The relationship between secondary school students’ environmental and human values, attitudes, interests and motivations. Procedia : Social and Behavioral Sciences, 1866-1872.

Jeronen, E., Kurppa, S., Mikkola, M., Risku-Norja, H., Saloranta, S., Smeds, P. & Uitto, A. (2010). Pystyvyyden kehittäminen ruokakasvatuksen avulla: Kuinka rohkaista tulevaisuuden kansalaisia kestävän yhteisön puolesta. Natura,  51-53.

Uitto, A., Juuti, K., Lavonen, J., Byman, R. & Meisalo, V. (2011).  Secondary school students’ interests, attitudes and values concerning school science related environmental issues in Finland. Environmental education research,  17(2), 167-186.

Uitto, A. & Saloranta, S. (2011). Arvot ja kestävän kehitys 9-luokkalaisten maailmassa. Teoksessa: Juuti, K., Kalliomäki, A., Seitamaa-Hakkarainen, P., Tainio, L. & Uitto, A. (Toim.), Ainedidaktiikka moninaistuvassa maailmassa. Ainedidaktiikan symposium 2010. Helsinki: Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen tutkimuksia 332, , 303-319.  Saatavissa: https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/27883/ainedida.pdf?sequence=1

Jeronen, E., Mikkola, M., Risku-Norja, H. & Uitto, A. (toim.) 2011. Ruoka – oppimisen edellytys ja opetuksen voimavara. SEED-hanke. Kestävän kehityksen teemapäivä 9.12.2011. Oulun yliopisto. Oulu: Suomen yliopistopaino.

Risku-Norja, H., Jeronen, E., Kurppa, S., Mikkola, M. & Uitto, A. (toim.) 2012. Ruoka oppimisen edellytys ja opetuksen voimavara. Julkaisuja 25. Helsingin yliopisto, Ruralia Instituutti. Saatavissa:
http://www.helsinki.fi/ruralia/julkaisut/pdf/Julkaisuja25.pdf

Saloranta, S. & Uitto, A. (2012). Oppilaan koulukokemusten yhteys ympäristöasenteisiin ja ympäristövastuulliseen käyttäytymiseen. In: Risku-Norja, H., Jeronen, E., Kurppa, S., Mikkola, M. & Uitto, A. (Eds.). Ruoka – oppimisen edellytys ja opetuksen voimavara. Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti, p. 8-47. Saatavissa: http://www.helsinki.fi/ruralia/julkaisut/pdf/Julkaisuja25.pdf

Uitto, A. &  Saloranta, S. (2012). Yhdeksännen luokan oppilaat kestävän kehityksen kasvatuksen kokijoina ja toimijoina.. In: Risku-Norja, H., Jeronen, E., Kurppa, S., Mikkola, M. & Uitto, A. (Eds.). Ruoka – oppimisen edellytys ja opetuksen voimavara. Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti, p. 48-58. Saatavissa: http://www.helsinki.fi/ruralia/julkaisut/pdf/Julkaisuja25.pdf

Uitto, A. & Saloranta, S. (2012). Aineenopettajat kestävän kehityksen kasvatuksen toteuttajina. In: Risku-Norja, H., Jeronen, E., Kurppa, S., Mikkola, M. & Uitto, A. (Eds.). Ruoka – oppimisen edellytys ja opetuksen voimavara. Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti, p. 77-84. Saatavissa: :http://www.helsinki.fi/ruralia/julkaisut/pdf/Julkaisuja25.pdf

Salo, K., Uitto, A. & Saloranta, S. (2012). Ympäristökasvatuksen ikivihreä toimintamalli – vaikuttavuutta koulun kestävän kehityksen kasvatukseen paikallisella tasolla. In: Risku-Norja, H., Jeronen, E., Kurppa, S., Mikkola, M. & Uitto, A.  (Eds.). Ruoka – oppimisen edellytys ja opetuksen voimavara. Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti, p. 66-76. Saatavissa: http://www.helsinki.fi/ruralia/julkaisut/pdf/Julkaisuja25.pdf

Uitto, A. (2012). Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta. In:  E.K. Niemi, (Ed.). Aihekokonaisuuksien tavoitteiden toteutumisen seuranta-arviointi 2010. Helsinki: Opetushallitus p. 157-183. Koulutuksen seurantaraportit; 2012:1). Saatavissa: http://www.oph.fi/julkaisut/2012/aihekokonaisuuksien_tavoitteiden_toteutumisen_seuranta_arviointi_2010

Uitto, A. & Saloranta, S. (2012). Contribution of secondary school subject teachers on the education for sustainable development. In: Bruguière, C., Tiberghien, A., Clément, P., Ossevoort, M. & Carvalho, G.  E-book proceedings of the ESERA 2011 Conference, Lyon France : Science learning and Citizenship : Part 8 : Environmental, health and Informal-Outdoor Science education, 127-132. Available online: http://lsg.ucy.ac.cy/esera/e_book/base/ebook/ebook-esera2011____Strand8.pdf
http://lsg.ucy.ac.cy/esera/e_book/base/index.html

Yleistajuiset julkaisut

Ammattilehdet

Uitto, A. (2009). Kiinnostus, asenteet ja arvot kestävän kehityksen kasvatuksessa. Natura 1, 37-44.

Jeronen, E., Kurppa, S., Mikkola, M., Risku-Norja, H., Saloranta, S., Smeds, P., & Uitto, A. (2010). Pystyvyyden kehittäminen ruokakasvatuksen avulla – Kuinka rohkaista tulevaisuuden kansalaisia kestävän yhteisön puolesta. Natura, 51-53.

TIETEELLISTEN KONFRESSIEN ESITELMÄT, POSTERIT JA JULKAISTUT ABSTRAKIT:

Uitto, A. (2009). Integrated curriculum for sustainability education in primary and secondary schools in Finland.  In: M. Mikkola, B. E. Mikkelsen &G. Roos (Eds.),  Like what you get? Is it good for you? Organic food, health and sustainable development in schools. Proceedings.  University of Helsinki, Finland, Ruralia Institute, 21.- 22. January 2009. Oral presentation.

Uitto, A. ja Saloranta. S. (2009). Sustainable Food Education for Self-Efficacy Development – SEED How to encourage future citizens to act for a sustainable society. Factors behind pupils’ and teachers’ sustainable actions. Kasvatus toisin silmin. Kasvatustieteen päivät 2009. Tampereen yliopisto 26.-27.11.2009. Posteri. Posteri osaprojekti 2.

Uitto, A. ja Saloranta. S. (2009). Kestävän kehityksen kasvatus – oppilaiden ja opettajien kokemukset ja toiminta koulun arjessa. Abstraktikirja s. 63. Kasvatus toisin silmin. Kasvatustieteen päivät 2009. Tampereen yliopisto 26.-27.11.2009. Esitelmä.

Kurppa, S., Saarinen, M., Mäkelä, J., Nissinen, A., Viinisalo, M., Jeronen, E.,  Uitto,  A., Risku-Norja, H., Smeds, P., Mikkola, M.,  Katajajuuri, J-M., Grönroos, J., Nousiainen, J. & Usva, K. Food environmental sustainability assessed –how to fulfil educational challenges for awareness and responsibility? ESERA 2009 CONFERENCE, August 31st – September 4th 2009, The Grand Cevahir Hotel and Conference Centre, Istanbul, Turkey, Abstract ESERA, European Science Education Research Association, 2009 Conference 31 August – 4 September 2009. Istanbul, Turkey, Abstract p. 465.  Oral presentation.

Kurppa, S., Uitto, A., Jeronen, E. & Mikkola, M. (2009). Sustainable Food Education for Self-Efficacy Development, SEED, How to encourage future citizens to act for a sustainable society. Kasvatus toisin silmin, Kasvatustieteen päivät 2009, Tampereen yliopisto 26.-27.11.2009. Posteri

Saloranta, S. (2009). ENSI conference, Leuven Belgia, 26.-28.3.2009. Creating Learning Environments for the future – Sharing knowledge on Research and Practice. The QC ESD Booklet in my Finnish School. Workshop:  Good Practices in the use of Quality Criteria. Oral presentation.

Uitto, A. ja Saloranta. S. (2010). Arvot, asenteet ja kestävän kehityksen mukainen toiminta.  Biologian ja kestävän kehityksen tutkimus-teemaryhmä. Abstraktit. Ainedidaktiikan symposiumi 12.2. 2010. Opettajankoulutuslaitos, Helsingin yliopisto. Esitelmä.

Saloranta,S. (2010). Kestävää kehitystä edistävä kasvatus. LUMA -päivät, Helsingin yliopisto, Helsinki 16.4.2010.Estelmä.

Saloranta,S. &  Uitto,A., (2010). Education for sustainable development in comprehensive schools’ (grade 1-6) teaching and school culture. OMEP World Congress 11.-13.8.2010, Göteborg, Sweden. Abstracts. Oral presentation.

Saloranta,S. (2010). Kestävän kehityksen kasvatusen organisoituminen suurissa kunnissa. Kestävän kehityksen kriteerien maastouttaminen hankkeen loppuseminaari. Helsinki4.10.2010. Esitelmä.

Saloranta,S. (2010). Sustainability, WiMI Comenius Network Conference and Training. Oulu 14.10.2010. Työpaja.

Uitto, A. & Saloranta, S.  (2010). The relationship between secondary school students’ environmental and human values, attitudes, interests and motivations. World Conference on Learning, Teaching & Administration 29-31.October, The American University of Cairo, Cairo, Egypt. Abstracts. Oral presentation.

Uitto A.  & Saloranta, S. (2010). Kestävää vai ei? Ruokaopetus ja kouluruokailu 9-luokkaisten arvomaailmassa. Kasvatuksellinen mielikuvitus ja oppimisen tilat. Teemaryhmä: Ruokakasvatus kouluyhteistyönä ja oppimisympäristöissä (Food education in school, society, and environment) Kasvatustieteen päivät 25-26.11.2010, Lapin yliopisto, Rovaniemi. Abstraktit s. 57. Esitelmä.

Uitto A.  & Saloranta, S. (2010). Kestävän kehityksen arvot, asenteet, kiinnostus ja motivaatio 9-luokan oppilaiden kokemana. Teemaryhmä: Ruokakasvatus kouluyhteistyönä ja oppimisympäristöissä (Food education in school, society, and environment) Kasvatustieteen päivät 25-26.11.2010, Lapin yliopisto, Rovaniemi.Abstraktit s. 69. Esitelmä.

Saloranta, S.  & Uitto, A.  (2010). Rehtori koulun ruokakasvatuksen toimintakulttuurin edistäjänä. Teemaryhmä: Ruokakasvatus kouluyhteistyönä ja oppimisympäristöissä (Food education in school, society, and environment) Kasvatustieteen päivät 25-26.11.2010, Lapin yliopisto, Rovaniemi.Abstraktit s. 58. Esitelmä.

Uitto, A. ja Saloranta. S. (2011). Aineenopettajat kestävän kehityksen kasvattajina peruskoulussa. Koulu ja monet kulttuurit.  Ainedidaktinen symposium 11.2.2011. Opettajankoulutuslaitos, Turun yliopisto, Turku. Abstraktit.

Salo, K., Uitto, A., Saloranta, S. (2011). “Model Vihti” Sustainable Local Learning Environments Outdoors ‐ Findings From Seed‐Project Survey. ESRS 2011 “XXIV European Congress for Rural Sociology” 22‐25 August 2011, Chania, Crete, Greece, s. 105. Abstraktit.

Uitto, A.  ja Saloranta, S. (2011). Contribution of secondary school subject teachers on the education for sustainable development. Science Learning & Citicenship. 9th International Conference ESERA European Science Education Research Associaltion,   5th – 9th September 2011 Lyon France, s. 8. Esitelmä.

Uitto, A. (2012). Arvojen ja koulukokemusten merkitys kestävän kehityksen kasvatustavoitteiden toteutumisessa. Ainedidaktinen symposiumi, Ainedidaktiikka ja koulutuspolitiikka. Helsingin yliopisto, Opettajankoulutuslaitos 10.2.2012. Abstaktit s. 3. Esitelmä.

Uitto, A.  & Saloranta, S. (2012). The connection between secondary school students’ internal factors, school experiences and sustainability actions. ERIDOB 2012 9th Conference of European Researchers in Didactics of Biology Berlin 18th – 22nd September 2012. Organised by the Institute of Biology Education, Freie Universität Berlin – Germany. Esitelmä.

Uitto. A.  & Saloranta, S. (2012). Does the education for sustainability make a difference? The relationship between lower secondary school students’ experiences and sustainability actions. Transboundary learning beyond disciplines. Sustainable development (SD) opening up research dialoques, in Umeå in October 2012. Esitelmä.

Saloranta, S. & Uitto, A.  (2012). The differences between ESD certified and normal schools’ operational culture in Finnish comprehensive schools. Transboundary learning beyond disciplines. Sustainable development (SD) opening up research dialoques, in Umeå in October 2012. Esitelmä.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *