På svenska

Socialpsykologidagarna 2021:

Olika perspektiv på välmående

De årliga Socialpsykologidagarna ordnas i Helsingfors den 15.-16. april 2021.

Huvudtalare är dr Cristian Tileâga (Loughborough University, UK), dr Samantha Heintzelmann, (Rutgers University-Newark, USA), dr Tracy Morison (Massey University, New Zealand) och forskingsprofessor Jari Hakanen (Arbetshälsoinstitutet).

De osäkra tider vi lever i har gjort mänskligt välmående än mer relevant, och påmint oss om att välmående som tema bör beaktas ur en mångfald vetenskapliga synvinklar. Osäkerheten hänger samman med frågor om hälsa, de hot som pandemier och klimatförändringen medför, liksom med politisk polarisering och antagonistiska relationer mellan samhälleliga grupper.

Socialpsykologidagarna 2021 tar upp hur socialpsykologin i sina många skepnader kan ta sig an och förbättra mänskligt välmående såväl empiriskt som teoretiskt. Vi diskuterar forskning och interventioner för att främja välmående, de antaganden och normer som vetenskaplig och vardaglig kunskap om välmående grundar sig på, samt frågor om hur välmående kan förstås i relation till icke-välmående. Vi önskar även behandla välmående och dess samband med olika former av ojämlikhet, samt hur gemensamma satsningar på solidaritet kan främja välmående.