Author Archives: Elina I Helosvuori

Hedelmöityshoidot vievät toivon pimeälle puolelle

Teksti: Elina Helosvuori

Onnistuneet hedelmöityshoidot ovat tuoneet onnea ja iloa perheille ympäri maailmaa. Hoidoissa käymisestä voi kuitenkin muodostua erityisesti naisille lankeava taakka.

HBO:n tuore sarja The Handmaid’s Tale (Orjattaresi) on nostanut Margaret Atwoodin alkuperäisromaaniin perustuvan yhteiskunta-analyysin otsikoihin. Teos kertoo Gileadin totalitaarisesta yhteiskunnasta, jossa lisääntyminen on jäänyt harvojen hedelmällisinä säilyneiden naisten vastuulle. Hedelmällisten naisten arvo määrittyy sen mukaan, tulevatko he raskaaksi ja synnyttävätkö terveen lapsen. Silloinkin, kun naiset onnistuvat lisääntymisessä, heidän arvonsa on välineellinen.

Tutkin työkseni lisääntymisteknologioita. Siksi monella tapaa ajankohtaisessa yhteiskunta-analyysissa huomioni kiinnittää se, että hedelmöitys, raskaus ja synnytys on Gileadissa puhdistettu niistä teknologioista, joilla hedelmättömyyttä ja lisääntymistä omana aikanamme vimmatusti säädellään.

Hedelmöityshoidot tuottivat toivotun lopputuloksen Suomessa ensimmäisen kerran vuonna 1984, vuosi ennen Atwoodin romaanin ilmestymistä. Nykyään hoidot ovat rutiinia. Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen tilastojen mukaan vuonna 2015 jo 5,6 prosenttia Suomessa syntyneistä lapsista sai alkunsa hedelmöityshoidoissa.

Erityisesti hedelmöityshoitojen alkuaikoina feministitutkijat kantoivat huolta siitä, että lisääntymisteknologia sitoo naiset entistä tiiviimmin lisääntymisbiologiaan, raskauteen ja synnyttämiseen. Vaikka hedelmöityshoidot toivat lapsettomuudesta kärsiville toivoa, niiden piiloviesti tuntui olevan, että naisen arvo määrittyy siinä, kuinka hän raskaaksi tulemisesta ja raskaudesta suoriutuu.

Hedelmöityshoidot vuonna 2017 ovat eri asia kuin hedelmöityshoidot 1980-luvulla. Kuitenkin myös vuonna 2015 kaikista aloitetuista hedelmöityshoidosta lapsen syntymään johti vain 18,2 prosenttia. Hoitoja joudutaan usein toistamaan monia kertoja, ja lasta haluava saattaa käydä niissä vuosien ajan.

Lähde: https://freerangestock.com/photos/16398/approaching-thundershowers.html

Sosiologian alan väitöskirjaani varten tekemäni haastattelut osoittavat, että monet hedelmöityshoidoissa käyvät naiset kokevat hoitojakson raskaana ja synkkänä ajanjaksona, jossa toivo ja epätoivo kietoutuvat tiheästi toisiinsa. Pahimmillaan hoidoista voi muodostua arvottava kokemus. Sukusolujen, hormonitoiminnan ja lisääntymiselimistön lääketieteellinen kontrolli nostaa esiin kysymyksiä siitä, mikä oman elämän arvo on, jos se kaikkein hartaimmin toivottu asia jääkin toteutumatta. Eräs haastateltavani totesi, että hoitokokemus ”on muuttanut minua, se määrittää minua”.

Hedelmöityshoitoihin liittyvät kipeät kokemukset eivät välttämättä pääty edes onnistuneisiin hoitoihin. Jotkut haastateltavistani kuvasivat kokevansa lapsettomuutta ja erilaisuutta suhteessa muihin vanhempiin senkin jälkeen, kun toivottu lapsiluku oli hoitojen ansiosta täyttynyt. Lisääntymiselimistön tarkkailu, tutkimuksissa ja toimenpiteissä käyminen sekä lääkkeiden syönti ovat monelle intensiivinen kokemus, jonka työstäminen jatkuu pitkään hoitojen loputtuakin. Siksi erilaisuuden kokemukset nousevat pintaan esimerkiksi sellaisten ystävien seurassa, jotka ovat saaneet lapsia ilman hedelmöityshoitojen apua.

Joskus mahdollisesti vuosia kestäneet hoidot myös päättyvät ilman, että lapsi syntyy. Osa tutkimukseeni osallistuneista naisista kuvasi pystyneensä luopumaan hoidoista vasta, kun niihin liittyvät vastenmieliset tuntemukset kasvoivat sietämättömiksi ja esimerkiksi pelkkä ajatus uudesta hoidosta aiheutti pahoinvointia.

Atwoodin Gileadissa ihmisoikeutensa menettäneet hedelmälliset naiset on sidottu ”biologiseen kohtaloonsa” painajaismaisella tavalla. Lisääntymisen vastuu ja taakka painavat kuitenkin myös omassa todellisuudessamme. Antti Rinteen taannoinen haikailu synnytystalkoiden perään muistuttaa siitä, että talkoovastuuta kantavat nimenomaan naiset. Yli kolmenkymmenen vuoden aikana hedelmöityshoitojen seurauksena on syntynyt jo yli 6 miljoonaa hartaasti odotettua lasta. Samaan aikaan lisääntymisteknologian mahdollisuuksiin liittyvä toivo voi kuitenkin muodostua myös taakaksi, jota on vaikea karistaa harteiltaan.

 

Elina Helosvuori valmistelee Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitoksella väitöskirjaansa siitä, miten hedelmöityshoidot muokkaavat lapsettomuutta, lisääntymistä ja vanhemmuutta.

Mistä hedelmättömyys koostuu?

Hedelmöityshoidot ovat yksi tapa tulla vanhemmaksi. Suomessa hoidoissa voivat käydä naiset, heteroparit ja naisparit (ks. hedelmöityshoitolaki). Julkinen puoli tukee hoidoissa käyntiä vain rajoitetusti. Hoitoon voidaan hakeutua monenlaisista syistä, joista hedelmättömyys on yksi.

Hedelmöityshoidot muokkaavat sitä, mihin ihmiskeho kykenee: hoitojen avulla raskaus voi alkaa, vaikka esimerkiksi naisen kuukautiskierrossa ei tapahtuisi ovulaatiota tai miehen siittiöiden pääsy siemennesteeseen olisi estynyt. Valtaosa lapsettomuuteen liittyvistä hoitotoimenpiteistä tehdään naiselle.

Suurin osa yksittäisistä hoidoista kuitenkin epäonnistuu eikä johda raskauteen tai lapsen syntymään. Esimerkiksi vuonna 2014 kaikista tehdyistä hedelmöityshoidoista elävän lapsen syntymään johti 17,7 prosenttia (ks. hedelmöityshoitotilastot). On tavallista, että ihmiset käyvät hoidoissa useita vuosia ja maksavat niistä jopa kymmeniä tuhansia euroja.

Tutkin väitöstutkimuksessani sitä, miten hedelmöityshoidot muokkaavat lisääntymistä, lapsettomuutta ja vanhemmuutta. Lähtökohtani on, että hedelmöityshoidoissa käyvien ihmisten toiveet vanhemmuudesta ja kokemus lapsettomuudesta syntyvät vuorovaikutuksessa lisääntymisteknologian lupausten ja lääketieteellisten hoitokäytäntöjen kanssa.

Tekijä: Eugene Ermolovich (CRMI) (Oma teos) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) tai GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)], lähde: Wikimedia Commons

Mikrohedelmöitys: (Eugene Ermolovich (CRMI) (Oma teos) [CC BY-SA 3.0], lähde: Wikimedia Commons)

Filosofi ja yhteiskuntatieteellisen tieteen- ja teknologiantutkimuksen pioneeri Annemarie Mol esittää vuonna 2002 julkaistussa vaikutusvaltaisessa sairaalaetnografiassaan ”The Body Multiple: Ontology in Medical Practice” ajatuksen siitä, että esimerkiksi sairaudet itse asiassa syntyvät tietynlaisina vasta hoitokäytännöissä.

Molin pääväite on, että koska esimerkiksi patologilla on käytössään eri menetelmät ja välineistö kuin vaikkapa laboratorioteknikolla, on patologin tutkima sairaus (suurimman osan ajasta) eri asia kuin laboratorioteknikon. Sairaudet koostuvat eri asioista huolimatta siitä, että ne kantavat samaa nimeä.

Mitä tällainen ajatus sitten tarkoittaa tutkimuskohteeni, hedelmättömyyden, näkökulmasta? Ajattelen, että hedelmättömyys on sekä yhteiskunnallis-poliittisena ilmiönä että lääketieteellisten toimenpiteiden kohteena lopulta sitä, mitä siihen liittyy; hedelmättömyys on muodostelma tutkimuskäytäntöjä, menetelmiä, laitteita ja näiden asioiden välittämää vuorovaikutusta esimerkiksi potilaan ja lääkärin välillä. Esimerkiksi ultraäänilaitteet, verikokeet ja lääkärin vastaanotolla käydyt keskustelut vaikuttavat siihen, minkälaista tietoa hedelmättömyydestä saadaan ja mitä hedelmättömyys missäkin yhteydessä on.

Onkin tärkeää herkistyä sille, minkälaisista asioista hedelmättömyys koostuu. Hedelmöityshoitoja tekevän lääkärin huomio voi kohdistua esimerkiksi potilaan hikoiluun, mielialaan ja muihin hormonitoiminnasta kertoviin asioihin. Se voi nykyteknologian mahdollistamana kohdistua myös biokemiallisiin, geneettisiin ja kromosomeihin liittyviin asioihin, kenties hedelmättömyyden yhä tarkempiin nimittäjiin.

Potilaalle tehtävissä lääketieteellisissä tutkimuksissa voi esimerkiksi käydä ilmi, että sukusolujen kehityksessä on ongelmia. Tällaiset tutkimuksissa selviävät asiat ovat esimerkki siitä, mitä hedelmättömyys nyky-ymmärryksemme mukaan on. Lääketieteellisiä tutkimuksia ja toimenpiteitä tehtäessä tapahtuu kuitenkin muutakin kuin tiedon lisääntymistä. Esimerkiksi solutason asiat kohoavat hedelmöityshoidoissa käyvien ihmisten kumppaneiksi – asioiksi, joita vasten he suhteuttavat kokemusta itsestään lasta toivona ihmisenä.

Koeputkihedelmöityshoidossa hedelmöitys tapahtuu petrimaljassa naisen kehon ulkopuolella. Näin syntyvät ihmisalkiot ja se, miten laboratorioteknikot ja lääkärit niitä kuvailevat muodostuvat hedelmöityshoidoissa käyville ihmisille merkityksellisiksi, lisääntymiskokemusta ja lapsettomuutta määrittäviksi asioiksi. Lisäksi hedelmöityshoidoissa käyminen tuottaa esimerkiksi sukupuoleen liittyviä kokemuksia siitä, minkälainen oma lisääntymiselimistö ja sen toiminta on verrattuna omiin toiveisiin ja yhteiskunnallisiin odotuksiin.

Hedelmöityshoidot rakentavat todellisuutta. Tähän blogiin kirjoittamissani teksteissä tulen tarkastelemaan tätä rakentamista ja siihen liittyviä kokemuksia.

Kirjoittaja: Elina Helosvuori

Lähteet:

Mol, Annemarie 2002: The Body Multiple: Ontology in Medical Practice. Durham: Duke University Press