Author Archives: Jaakko O Taipale

Lääketiedekritiikki ja arkinen itsehoiva

Pia Vuolanto, Harley Bergroth, Johanna Nurmi ja Suvi Salmenniemi

Tässä kirjoituksessa tarkastelemme lääketieteen kritiikin ilmenemistä suomalaisten itsehoivakäytännöissä. Tutkimme rokotuskriittisiä vanhempia, vaihtoehtohoitojen käyttäjiä ja digitaalisia laitteita hyödyntäviä itsenmittaajia, joiden esittämä kritiikki kohdistuu lääketieteellisen tiedon tuottamiseen ja tiedon puhtauteen, terveydenhoitohenkilökunnan käytäntöjen arvioimiseen, lääketieteellisten suositusten riittämättömyyteen ja joidenkin itsehoivakäytäntöjen irrationaalisuuteen. Kritiikistä huolimatta haastateltavien keskuudesta on vaikea löytää tiedevastaisuutta.

Ennakoivan, yksilöllistyvän terveydenhuollon diskurssit ja terveydenhuollon tehokkuuspaineet kannustavat ihmisiä kantamaan yhä enemmän vastuuta omasta terveydestään. Erilaiset ennaltaehkäisevät, täydentävät ja vaihtoehtoiset itsehoivakäytännöt ovatkin nykyään näkyvästi esillä myös Suomessa, jossa tutkimukset ovat perinteisesti raportoineet kansalaisten vahvasta luottamuksesta tieteeseen ja terveydenhuoltojärjestelmään. Itsehoivan muodot voidaankin nähdä itsestään vastuuta kantavan terveyskansalaisen toimintana. Tosin, jos itsehoivaan yhdistyy terveysauktoriteettien tai tieteen kritiikki, itsehoivalla voi olla myös negatiivisia seurauksia, esimerkiksi hoitoon hakeutumisen viivästymistä tai lääketieteellisen hoivan ulkopuolelle jäämistä.

Tieteen julkisen ymmärryksen näkökulmasta itsehoivakäytännöissä rakentuva tieteen ja terveysauktoriteettien kritiikki on kiinnostavaa. Näiden käytäntöjen leimaaminen pelkäksi huuhaaksi jättää avoimeksi kysymyksen siitä, mikä tai kuka oikeastaan on ihmisten itsehoivaa legitimoivan kritiikin kohteena, tai miten tieteeseen käytännössä suhtaudutaan. Tutkiessamme suomalaisten itsehoivakäytäntöjä rokotuskriittisten vanhempien, vaihtoehtohoitojen käyttäjien ja digitaalista kuluttajateknologiaa hyödyntävien itsenmittaajien parissa huomasimme, että tieteellä on kaikissa ryhmissä merkittävä rooli tiedollisena resurssina, jota halutaan ”ottaa haltuun”. Tiedevastaisuuden sijaan kaikissa näissä itsehoivakäytännöissä nousee esiin pyrkimys parantaa ja kehittää tieteellistä tiedontuotantoa ja siihen perustuvaa auktoriteettia yhteistyössä tutkijoiden ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Itsehoivakäytäntöjä pyrittiin siis myös (ope)rationalisoimaan arjessa tieteelliseen tutkimustietoon ja tieteelliseen keskusteluun perustuen.

Kriittisyys yllättävän samankaltaista eri ryhmissä

Intuitiivisesti teknologiavetoinen itsenmittaaminen näyttäytyy usein lähtökohtaisesti tiedemyönteisenä ja ”harmittomana” toimintana, joka myös sopii yhteen virallisten terveysdiskurssien kanssa. Päivittäisten askelmäärien, unen, sykkeiden tai veriarvojen säännöllisen mittaamisen ajatellaan auttavan ihmisiä pitämään huolta itsestään lääketieteellisten suositusten tai viitearvojen mukaan, ja ihmiset kokevat voivansa datan välityksellä osoittaa itselleen tai esimerkiksi lääkärille jotain omaa kokemusta konkreettisempaa itsestään. Toisaalta, itsenmittaaminen voi avata myös uudenlaisia mahdollisuuksia vahvistaa omia kokemuksia, ottaa terveysasiantuntijuutta omiin käsiin tai ainakin ”pitää etäällä” virallista terveydenhuoltojärjestelmää. Niin kutsutussa Quantified Self -liikehdinnässä tähän kuuluu ihanne siitä, että yksilö voi tieteellistä kirjallisuutta perkaamalla ja dataa systemaattisesti keräämällä luoda itselleen oman terveyden seurantaan ja ylläpitoon tähtääviä metodeja.

Rokotekriittisyyteen ja jossain määrin vaihtoehtohoitoihin taas liittyy lähtökohtaisesti oletus tiedevastaisuudesta ja halu erottautua virallisesta terveydenhuollosta. Tällöin niihin liittyvässä julkisessa keskustelussa korostuvat usein hoitajien tietopohjan epäily, huoli epäeettisestä vallankäytöstä, välinpitämättömyys ja toiminnan vaarallisuus muille. Toisaalta, esimerkiksi erilaisten lääke- ja rokoteaineiden hyötyjen ja haittojen arviointi – niin ikään usein tieteelliseen keskusteluun tukeutuen – on keskeinen osa myös sitä, miten vaihtoehtohoitojen käyttäjät ja rokotekriittiset ihmiset rationalisoivat näitä käytäntöjä omassa arjessaan. Haastattelukertomusten mukaan ihmiset haluavat tuoda esiin lääketieteen hoitoihin tai rokotteisiin liittyviä epäilyksiään terveydenhoitohenkilökunnalle, mutta kynnys tähän on korkea, sillä ”järjestelmän” koetaan tehokkaasti sulkevan ulos vaihtoehtoiset kokemukset ja ajatukset. On kuitenkin huomionarvoista, että tällöinkään tiedettä tai terveysauktoriteetteja ei sinänsä periaatteellisella tasolla vastusteta. Kyse on enemmänkin siitä, miten tiedettä tai terveydenhuoltoa ja niiden vuorovaikutusta kansalaisten kanssa voitaisiin parantaa.

Onkin kiinnostavaa, että nämä lähtökohtaisesti erilaiset ryhmät artikuloivat varsin samankaltaista kritiikkiä koskien terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämistä sekä lääketieteellistä tutkimusta ja terveydenhuoltoa. Kaikissa ryhmissä sekä rakennetaan eroja tieteeseen perustaviin terveysauktoriteetteihin että visioidaan kasvavaa yhteistyötä niiden kanssa. Tässä kirjoituksessa hahmottelemme neljä erilaista, mutta toisiinsa osittain limittyvää kritiikin muotoa haastatteluaineistomme pohjalta. Kritiikin muodot eivät ole jäljitettävissä sellaisenaan kenenkään yksittäisen henkilön tai yksittäisen ryhmän ajatteluun. Tavoitteena on ollut muodostaa jäsentynyt jaottelu kritiikistä, jotta sitä voitaisiin ensinnäkin analysoida yhteiskuntatieteellisessä ja tieteentutkimuksellisessa kehyksessä ja toisekseen ymmärtää yhteiskunnallisena ilmiönä. Tutkimuksemme kiinnittyy tieteen julkisen ymmärryksen tutkimukseen, jonka myötä emme ole kiinnostuneita arvioimaan ihmisten kritiikin tieteellistä todenmukaisuutta, vaan ymmärtämään sitä, miten suhdetta lääketieteeseen ja terveydenhuoltoon rakennetaan arjessa.

Neljä kritiikkiä

Ensimmäinen kritiikin muoto kohdistuu lääketieteellisen tiedon tuottamiseen ja tiedon puhtauteen. Kritiikki koskee etenkin tieteellisen toiminnan puolueettomuutta ja eettisyyttä. Haastateltavat osoittavat lääketieteellisen tutkimuksen vinoutumia ja epäkohtia. He kritisoivat esimerkiksi kaupallisten toimijoiden, etenkin lääkeyritysten, osuutta tutkimuksen tekemisessä ja tutkimuksen periaatteiden määrittelyssä, tai lääke- ja elintarviketeollisuuden intressien näkymistä siinä, millä tavalla tutkimusten tulokset esitetään. Heidän näkemystensä mukaan erityisesti ylikansallisilla yrityksillä on liian paljon valtaa sen määrittelemisessä, mikä on oikeanlaista, tärkeää tai eettisesti hyväksyttävää tutkimusta tai miten ihmisten tulisi huolehtia itsestään. Tällainen kritiikki on eettistä ja moraalista rajatyötä, jossa lääketiedettä arvioidaan sosiaalisessa ja poliittisessa kontekstissaan kriittisen ulkopuolisen tarkkailijan asemasta käsin. Tutkimusta ja siihen perustuvaa tietoa saatetaan tällöin siis syyttää taloudellisten intressien tuottamasta vinoutuneisuudesta, tai jopa suoranaisesta korruptoituneisuudesta.

Toisessa kritiikin muodossa on kyse terveydenhoitohenkilökunnan käytäntöjen arvioimisesta. Haastateltavat tarkastelevat asiantuntijoiden työtä ja käytäntöjä ja kritiikki kohdistuu sekä terveydenhuollon ammattilaisiin että laajemmin terveydenhuoltojärjestelmään. Terveydenhuollon ammattilaisten koulutusta ja ammattikäytäntöjä kritisoidaan siitä, että ne tuottavat kyvyttömyyttä tai haluttomuutta kohdata ihmistä yksilönä ja kokonaisvaltaisella tavalla. Haastateltavat kokevat, että terveydenhuollon ammattilaiset sivuuttavat tunteiden ja kokemusten merkityksen paranemisprosesseissa ja korostavat ammattikäytäntöjen ylivertaisuutta. Ajoittain tämä johtaa siihen, että haastateltavat päätyvät välttelemään kohtaamisia terveydenhuoltohenkilökunnan kanssa. Tämän seurauksena heidän sosiaaliset verkostonsa voivat muodostua ammattilaisia tärkeämmäksi viiteryhmäksi ja tiedonlähteeksi. Vaikka osalla haastateltavista on kokemusta rakentavasta vuorovaikutuksesta terveydenhuollon ammattilaisten kanssa, he kokevat, etteivät ammattilaiset voi julkisesti keskustella vaihtoehtoisista hoitomuodoista ja terveyskäsityksistä.

Kolmas kritiikin muoto kohdistuu lääketieteellisten suositusten riittämättömyyteen ja kyvyttömyyteen kohdata asiakkaat yksilöllisesti. Tällöin korostetaan kullekin yksilölle räätälöidyn lääketieteen hyötyjä ja merkitystä. Lääketieteelliset suositukset näyttäytyvät tästä katsannosta käsin epätäydellisinä ja epätäsmällisinä. Suosituksiin perustuvat käytännöt eivät haastateltavien mukaan riittävästi huomioi henkilökohtaisia tiedonkeruun mahdollisuuksia, kuten itsenmittaamisen käytäntöjä tai henkilökohtaisten kokemusten keräämistä. Asiakkaan omaa tiedonkeruuta ei käytetä riittävästi hyväksi terveydenhuollon päätöksenteossa. Monissa haastatteluissa korostuu, että asiakkaat keräävät ja yhdistelevät tietoa monista eri lähteistä, kuten omista, läheisten tai tuttavien kokemuksista, Facebook-ryhmistä, blogeista, internetsivustoilta, virallisista suosituksista, lääketieteen ja muiden tieteenalojen tutkimuksesta, vaihtoehtoisen terveystiedon koulutustilaisuuksista sekä tiedettä popularisoivista artikkeleista ja -kirjoista. Tässä kritiikin muodossa on nähtävissä voimakas halu osallistua terveyttä koskevan tiedon tuottamiseen esimerkiksi digitaalisten laitteiden avulla tai kokemustiedon keruun kautta. Haastateltavista jotkut olivat tarjonneet omaa numeraalista tai kokemuksellista aineistoaan terveydenhuollon käyttöön, mutta pettyneet, kun eivät saaneet sen käytölle vastakaikua. Haastateltavat korostivat myös, että tutkimustiedon pitäisi olla avointa kaikille kansalaisille.

Neljännessä kritiikin muodossa tehdään rajaa omien rationaalisiksi koettujen käytäntöjen ja irrationaalisten itsehoivakäytäntöjen välillä. Haastateltavat saattavat viitata yhteisössä toimiviin muihin henkilöihin, joiden tietämystä ja tapoja toimia pidetään äärimmäisyyksiin menevinä tai epäuskottavina. Haastateltavat pitävät tiedettä ja sille ominaista skeptistä kriittisyyttä korkeassa arvossa, ja toisia kritisoidaankin eritoten siitä, että heidän itsehoivakäytäntönsä sivuuttavat tieteellisen tiedontuotannon perusperiaatteet. Näin toisten voidaan osoittaa tukeutuvan esimerkiksi salaliittoteorioihin, kun taas oma toiminta nähdään rationaalisena kritiikkinä, joka perustuu loogiselle ja huolelliselle harkinnalle. Haastateltavat tuovatkin esiin, että kentällä toimii paljon tietämättömiä ”amatöörejä”, ”salaliittoteoreetikkoja” tai ”hörhöjä”, joiden pitäisi ottaa tiede vakavammin ja ylipäätään muodostaa kritiikkinsä rationaalisemmin argumentein.

Luottamusta tieteeseen kritiikistä huolimatta

Lopuksi haluamme korostaa, että haastateltavien keskuudesta on hyvin vaikeaa löytää suoranaista tiedevastaisuutta. Analyysimme perusteella tieteellä on erittäin merkittävä rooli arkipäivän itsehoivassa ja siihen liittyvissä terveyden edistämisen käytännöissä. Tämä on linjassa sen kanssa, että suomalaiset ylipäätään vaikuttavat luottavan tieteeseen ja sen instituutioihin (Tiedebarometri 2016), ainakin periaatteellisella tasolla. Lääketieteelliseen tietoon ja sen pohjalta laadittuihin terveyssuosituksiin ja terveydenhuollon käytäntöihin kohdistuva kritiikki vaikuttaa tämän analyysin perusteella olevan varsin kaukana lääketieteen hylkäämisestä tai tietämättömyydestä. Haastateltavat kokevat olevansa varsin tietoisia tieteellisen tiedonkeruun käytännöistä ja ongelmista, ja kritiikki kumpuaa osittain halukkuudesta olla mukana eettisten käytäntöjen muokkaamisessa ja itse tiedontuotannossa. He myös purkavat auki tieteellisen toiminnan sosiaalista luonnetta, joka on heidän mukaansa altis taloudellisille, kulttuurisille ja poliittisille vaikutteille siinä missä muutkin ihmisten väliset kanssakäymisen muodot.

Analyysimme avaa uudenlaisia lähtökohtia itsehoivakäytäntöjä käyttävien henkilöiden kohtaamiselle terveydenhuollossa. Julkisuudessa itsehoivakäytännöt saatetaan leimata huuhaaksi eikä niiden käyttäjien näkökulmaa ja suhdetta tieteeseen huomioida. Tällainen asennoituminen vaikeuttaa dialogia kriittisten ryhmien ja terveydenhoitohenkilöstön välillä. Itsehoivan käyttäjien yhteistyöhalukkuutta kannattaisi hyödyntää sen sijaan, että heidät jätetään yksin lääketiedettä koskevien kriittisten pohdintojen kanssa.

* * * * *

YTT Pia Vuolanto toimii tutkijana Tampereen yliopiston Tiedon, tieteen, teknologian ja innovaatioiden tutkimuskeskuksessa. VTT Johanna Nurmi, tohtorikoulutettava Harley Bergroth ja professori Suvi Salmenniemi toimivat Turun yliopiston Sosiaalitieteiden laitoksella. Kirjoitus liittyy tutkimukseen, jota tehdään Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa Tracking the Therapeutic: Ethnographies of Wellbeing, Politics and Inequality (linkki: http://trackthera.utu.fi/ ) ja Aaltosen säätiön hankkeessa Terveys, tieto ja asiantuntijuus: Vaihtoehtohoitoihin ja rokotteisiin liittyvä lääketiedekriittisyys 1900-luvun alusta nykypäivään (linkki: http://blogit.utu.fi/laaketiedekriittisyys/ ).

STTS:n kysely nuorille STS tutkijoille

Suomen tieteen- ja teknologiantutkimuksen seura haluaa tukea nuoria STS-tutkijoita. Siksi olemme laatineet lyhyen kyselyn tilanteen kartoittamiseksi ja tukitoimien ideoinnin pohjaksi. Kysely on englanniksi, mutta siihen voi vastata myös suomeksi tai ruotsiksi. Vastausaikaa on 31.5.2019 asti.
Toivottavasti jaksat vastata lyhyehköön kyselyymme! Pyydämme myös apua kyselyn levittämisessä nuorille tutkijoille, joiden tutkimus liittyy tieteen- ja teknologiantutkimukseen (väitöskirjatutkijat ja enintään viisi vuotta sitten väitelleet).
Kyselyn tulokset julkaistaan Suomen tieteen- ja teknologiantutkimuksen seuran verkkosivuilla.
Lisätietoja
Minna Saariketo
minna.saariketo at aalto.fi
+358404194447
Jaakko Taipale
jaakko.taipale at helsinki.fi
+358503185267

Questionnaire for junior STS scholars in Finnish universities

Finnish Society for Science and Technology Studies is looking for ways to support junior scholars working in Finnish universities in the field of STS. With this survey we want to map the current situation and get ideas for new, suitable, and needed activities. You can answer the survey in English, Finnish, or Swedish. The survey will be available until May 31st.
So let us know about your experiences as a junior STS scholar (doctoral researcher/dissertation defense within the last 5 years) and please circulate the survey in your networks!

 

Results from the survey will be published on the website of Finnish Society for Science and Technology Studies.

 

 

Please don’t hesitate to contact us if you have any questions or need more information
Minna Saariketo
minna.saariketo at aalto.fi
+358404194447
Jaakko Taipale
jaakko.taipale at helsinki.fi
+358503185267

4 year doctoral student position in thematic area “food health and well-being” at CCSR, University of Helsinki

Position for a doctoral student at the CCSR, University of Helsinki

The Centre for Consumer Society Research (CCSR) is a research institute located in the Faculty of Social Sciences at the University of Helsinki. It studies consumption and the consumer society from consumer perspective.

CCSR is offering a four year position for a doctoral student. The position is located in the thematic area ‘Food, health and wellbeing’. Your dissertation focuses on the interface of consumption and health. In contemporary industrialized societies health has become an object of consumption and source of profit, and citizens are expected to take responsibility of their health as consumers. This is evident on the one hand in the organization of health services, where marketization, public/private partnerships, and freedom of choice are current buzzwords. Moreover, consumerist strategies, e.g., techniques from marketing and advertising, are prevalent in illness prevention and health promotion. On the other hand, everyday personal health management has become intensely commercialized. Lifestyle choices such as eating and exercising are today considered key to individual health and well-being. These choices are made on the market by health consumers. Moreover, the health effects of new practices and domains of life are being calculated and inserted into economic circuits. Together these developments create consumption needs and market demand and make health a sales argument and marketing vehicle for both private and public actors. Your research will address how the quest for health and well-being intersects with market creation and profit seeking on an empirically circumscribed arena.

Possible topics and research questions include but are not limited to:

 

*Through what kind of metrics and processes are new domains of life made health-relevant and/or ‘economized’?

*How do practices of health consumption unfold in different domains of life?

*How are health and well-being incorporated into development, marketing and selling of various products and services?

*How has health policy adopted market-based strategies to guide health consumption and behavior?

 

The final research topic will be defined in discussion with your supervisor at CCSR (see below).

Your background is preferably in social sciences. You have good communication skills in Finnish and English, both oral and written. At CCSR you are expected to develop your own and our common research agenda, and contribute to collective academic tasks such as teaching and seminars.

The deadline for the application is 27.9.2018. Attached to the application should be (1) a CV, including research competences and experience; (2) a tentative research plan, or alternatively, a short outline of possible research themes, including how the proposed topic fits to the profile of CCSR, the thematic area, and the call (max 3 pages); and (3) contact information of one referee. You are expected to apply for the right to conduct doctoral studies at the University of Helsinki in the relevant discipline (see https://www.helsinki.fi/en/research/doctoral-education/the-application-process-in-a-nutshell).

More info on CCSR: https://www.helsinki.fi/en/researchgroups/consumer-society-research-centre. For questions contact Adjunct Professor Mikko Jauho, tel. +358 50 5744869, email. mikko.jauho@helsinki.fi.

On Winning the Hearts and Minds of Shamans and Leprechauns

How science and scientists engage with the public is a matter of growing importance in the so-called post-truth era. I contend that instead of defending science and its epistemic authority at any cost and by any manner, public science education should engage science sceptics on even terms and with respect.

Saturday April 22nd 2017 marked the first March for Science in Finland, held as part of a worldwide movement for science and higher education (https://www.marchforscience.com/). Whatever its impact was, the march definitely is an interesting sign of the times. In at least some sections of western societies, there is concern for the epistemic authority of science and scientific expertise. Denigration of scientific expertise, however science might be perceived, is evident in the populist political rhetoric in both old and new continent. The same goes for Finland: the conservative, centre-right populist coalition government has been very unrelenting in its cuts to educational funding, seems to freewheel on facts, and has instigated a “restructuring” of university funding. In 2016-2017 this resulted in a rather gloomy mood in the Finnish academia.

In the March for Science, students and faculty members rallied around the flags of universities, along with some interested politicians, in a show of unity and power directed towards the national government.

It surely is important for universities to secure funding and respect from the government. However, the war for science will be won in the hearts and minds of lay people – people (understood here in a very monolithic sense) who are rarely in a position to contribute to scientific change and its progress, people who are outsiders to the scientific establishment. As every vote in election counts, the lay perception of science does matter a great deal to scientists and universities.

Therefore, it is important to take some time to think about other, maybe more mundane and less spectacular engagements with the powerful public opinion than science marches.

Enter the Finnish cosmologist Kari Enqvist, author of numerous books in popular science and a regular contributor to national broadcasting corporation YLE. Enqvist recently published a short column titled “Goodbye Leprechauns, Welcome Science” (https://yle.fi/uutiset/3-9544273, YLE 4.4.2017).

Enqvist’s polemical text addresses the challenge of the post-truth era and what he sees as contemporary denigration of science. Enqvist urges all sensible citizens to step up and say: “truth matters”. Truth, he says, is not merchandise.

The less sensible citizens, forming a considerable portion of Finnish population according to Enqvist, are sceptical of science in general. They think that science is but one of many ways to understand the surrounding world, and a limited way at that. Enqvist lumps the science sceptics together with shamans who see and believe in leprechauns and explain the world in terms of mystical energies and vibrations. In fact, leprechauns seem to run the world now, as is evident to Enqvist from what is happening in Turkey and the US.

I also have, much like Enqvist, a troubled relationship with shamans who see and believe in leprechauns. I almost refuse to believe that the mad king of leprechauns, Donald Trump, exists. I am also very, very worried about Finnish leprechauns with revisionist ideas of history and human rights, and the manifest normalization of racism in Finnish politics and society. And, I am generally troubled when people in position of power talk over people, talk beside the point (and past facts) and denigrate science for whatever ends; ends usually other than the common good or inclusive society.

Thus, I wholeheartedly agree with Enqvist on most accounts. However, I find it difficult to accept his divisive manner to argue for his point: either you are smart and side with me and science, or you are completely silly. The manner in which Enqvist discredits science sceptics implicitly places scientific truth beyond public criticism. This is hardly an attempt at creating dialogue or constructive engagement in public science education.

I will get back to public science education and dialogue in the end. Enqvist’s account of science lacks so much nuance, that I first feel compelled to analyse his position.

The science monolith

Enqvist’s position implies the 1950s imaginary of science for progress and social justice, an attempt to redeem the science that won the war, or an attempt to make a case for the republic of science – however you want to express that normative ideal of science. Science equals truth with regard to the external objective reality, and policies should abide.

Not included in Enqvist’s implicit narrative, I suspect, are the trials and tribulations of (e.g.) the 1960s and 1970s, when science and its harbinger industries got associated with environmental degradation and other related disasters. Science wasn’t always (and still isn’t) all about fighting the climate change, you know – it was also about creating the petrochemical and nuclear industries and waste, the nuclear threat, misuse of pesticides and all that. Somehow pristine science, in its attempt to harness and control nature, succeeded in coupling progress with very ugly consequences, both in popular imagination and in the real. (Rachel Carson’s Silent Spring and its impact serves as a fine global example of this, see also Harry Collins’ 2014 book Are We All Scientific Expert Now? for its nice introduction.)

The criticism from sixties to eighties was spearheaded by social movements, which championed for values that science and the industries had perhaps forgotten about in their hunger for progress and prosperity. This was manifest in demands for (e.g.) environmental protection, alongside with the associated regulatory ideals, democratic governance and rights-based thinking.

I am fairly sure that Enqvist’s sensible citizens hold these values and ideals as central to their cultural form of life, yet in the past the values and ideals were side-lined by the careless progress driven by the science that Enqvist so reveres.

This one, is also a truth that matters to sensible citizens.

My argument here is that science cannot be understood or presented as a monolithic institution, impervious to public criticism, as Enqvist’s column seems to indicate. By insisting on this kind of idealized image of science, coupled with the explicitly stated idea of science as producing truth that corresponds to external reality, he actually does a disservice to popular image of science. For science is very much embedded in its economic, social and political dimensions.

Cosmology is a case in point. To a casual observer, cosmology mostly serves the general public as an inspirational medium. Cosmological research must be funded somehow, though, and therefore the revered science of heavenly bodies becomes a subject of social, economic and political considerations: the discipline has a history also on a smaller than cosmological scale. (Not familiar with the field I probably miss important social, political and economic applications of cosmology, for which I have to apologize.)

Science for public and policy

Science and its harbinger industries, when not subject to regulation, are just as prone to screw up as they are prone to create prosperity and progress. Too big promises from scientists lead to big disappointments when scientists (eventually, some would say) fail to deliver the goods. Claiming that science is infallible and should not be openly questioned will lead to a popular sense of treachery. (Again, Collins 2014 is the go-to reference.)

Thus, science should be open to public discussion and criticism, if not for the esoteric knowledge it produces, then for the kind of impact the use of that knowledge has in our lives. Science, truth and progress should not trump everything else by default, and there must be room for criticism – even for scepticism towards science.

The notion of scepticism presents another spectre that Enqvist is eager to point out: relativism. Echoing the 1990s “science wars” (mostly fought in the US between cultural studies scholars and natural scientists), Enqvist has a word to say about postmodern thought:

“Up to now, all kinds of imaginaries have been met with kindness. Each one of us have their own story to tell, the post-modern philosophers preached, while teaching us to be tolerant. Everyone’s story is equally valuable, they explained, and the media has really embraced this by publishing any mumbo-jumbo without criticism, only to increase sales.”(translation by the author)

This, Enqvist states, must end now.

His text is, of course, a very truncated presentation of postmodern thought and relativism in general, and seems to place too much of weight on social influence of philosophical thought. In science studies relativism has some purchase methodologically (check out the principle of symmetry in “Edinburgh strong programme”), and the extreme forms of relativistic postmodern thinking are, well, extreme.

In any case, I have no trouble in agreeing with Enqvist that not all stories are of equal worth. It is partly a question of context and purpose – what works for a tabloid should not automatically work for purposes of policy making. The worrying thing (I am channelling Enqvist again) is that the tabloid-reading public, the lay people who also vote, are the ones most apt to get corrupted by visions of truth that Enqvist associates with shamans and leprechauns.

Strategies of public science education

The problem with Enqvist’s text is that he himself seems insensitive to the context and position he writes from. He is oblivious to the fact that he also has to earn respect and following, and that his status as a scientist alone might not be enough to sway people. That is why his writing strategy and his divisive argumentation are problematic from the point of view of public science education – in winning the hearts and minds of the lay people.

In an example of this, Enqvist states that science is characterised by humility, as scientific progress (apparently) is a story of successive falsifications of assumed truths. Therefore, not one scientist would ever present himself as someone in possession of certain knowledge, if not for nothing else, then for the fear of getting ridiculed by his peers.

Enqvist finishes his text with the following message to science sceptics:

“Stick your subjective sensation, for a while, where the sun does not shine. Try to learn some humility. Ask yourselves for once: could I be wrong?”

Engaging adversaries in a dialogue across the science-public divide requires true cross-disciplinary competence from a scientist. The same humility that Enqvist values within scientific community and in relation to knowledge is completely lacking in his relation to the public.

Thus, Enqvist truly lives up to his vocation that truth is not merchandise. Talking over (using power over) people requires very little transaction between discussants. However, a persuasive science educator needs something to win people over, to make them want to buy the idea that science is our best way of coming to grips with the surrounding world. In pluralist liberal democracies a citizen, arguing his case in the public sphere, has to engage others with some respect in order for his ideas to gain currency.

The western world in general does not embrace the priestly class of scientists quite like they used to, and this is especially true of the science sceptics. Instead of enlisting new allies for his cause or creating dialogue, Enqvist presents himself as an arrogant scientist, making the gap between science and its sceptics grow even larger. What science sceptics might infer from Enqvist’s text, is that they should not trust a scientist who does not respect them, especially since he is telling people what to think, and how to think.

With no special authority among the science sceptics, to them Enqvist comes across as someone who is dangerously close to what the cosmologist himself would call a shaman. Sadly, the special science vibrations that Enqvist could bring to the table for the sceptics are now lost in mutual disrespect. Could scientists in their zeal foster something else as well, such as constructive dialogue, between scientists and science sceptics?

 

Jaakko Taipale

STS Helsinki | University of Helsinki