Säännöt

1 § Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli

Yhdistyksen nimi on Stydi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Pöytäkirjakielenä on suomi.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistys on opiskelijayhdistys ja sen tarkoituksena on toimia Helsingin yliopistossa sosiaalityötä opiskelevien yhdyselimenä ja ajaa sosiaalityötä opiskelevien yhteisiä etuja Helsingin yliopistossa.

Yhdistyksen tavoitteena on vahvistaa sosiaalityön opiskelijoiden asemaa yliopistomaailmassa sekä kohottaa sosiaalityön arvostusta yhteiskunnassa.

3 § Toimintamuodot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

  • Järjestää kokouksia, keskustelu-, esitelmä- ym. tilaisuuksia, tutustumiskäyntejä sekä illanviettoja
  • Harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa
  • Yhdistyksen toiminnasta tiedottaminen tapahtuu pääasiassa yhdistyksen omalla sähköpostilistalla
  • Yhdistys voi olla yhteistoiminnassa alan muiden järjestöjen kanssa ja liittyä niihin jäseniksi.

4 § Taloudellinen toiminta

Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus kantaa jäsenmaksuja, harjoittaa kaupallista julkaisutoimintaa ja vastaanottaa lahjoituksia sekä toimeenpanna arpajaisia ja myyjäisiä asianomaisen luvan saatuaan.

5 § Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä Helsingin yliopistossa sosiaalityötä opiskelevat tai sosiaalitieteiden koulutusohjelmaan hyväksytyt henkilöt (eivät kuitenkaan Avoimessa yliopistossa kursseja suorittavat) ja ne muut opiskelijat, jotka yhdistyksen hallitus jäseniksi hyväksyy. Lisäksi yhdistys voi kutsua kunniajäseniä. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus. Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.

6 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Yhdistyksen jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

7 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 2-8 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-3 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Sihteeri pitää pöytäkirjaa hallituksen kokouksissa ja hoitaa jäsenluetteloa. Rahastonhoitaja kerää jäsen- ja liittymismaksut, suorittaa laskut ja järjestää tarvittavat hankinnat hallituksen päätösten mukaisesti. Muut hallituksen jäsenten ja virkailijoiden tehtävät voidaan määritellä erillisessä asiakirjassa.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja puolet hallituksen varsinaisista jäsenistä on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

8 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, joista kaksi yhdessä.

9 § Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausun-tonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

10 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa kuitenkin arpa.

11 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemää vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen sähköpostilistalla.

12 § Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
8. Kokouksen päättäminen

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä hallituksen muut jäse-net
7. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
9. Kokouksen päättäminen

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

13 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.


Nämä säännöt on rekisteröity Pantentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 21.7.2017.