Perusopinnot


S1 Sosiaalityön johdantokurssi

 15.10.2011
1. Tarkastele Juhilan erittelemien sosiaalityön suhteiden yhteiskunnallis-historiallisia taustoja. (6p) (Juhila: Sosiaalityöntekijöinä ja asiakkaina)

2. Millaista on Jim Ifen esittelemä ihmisoikeusperustainen sosiaalityö käytännössä? (Jim Ife: Human rights and social work)

3.a Määrittele lyhyesti seuraavat käsitteet: (3p)
1. Sosiaalireformismi 2. Dialoginen suhde 3. Emansipatorinen
4. Psykososiaalinen työ 5.Konservatiivinen sosiaalipoliittinen malli 6. Näyttöön perustuva käytäntö (evidence based practice)

3.b Millaisia muutoksia ihmisten taloudellisessa toimeentulossa on tapahtunut Suomessa parin viime vuosikymmenen aikana? Kuvaile muutoksia lyhyesti. (3p) (Raunio: Olennainen sosiaalityössä)

13.11.2010
1. Kuvaile mitä Ife tarkoittaa tarpeista (human needs) ja
ihmisoikeuksista (human rights)
lähtevällä sosiaalityöllä ja kuvaile niiden välistä suhdetta.

2. Kuvaile mitä Juhila tarkoittaa sosiaalityön vertikaalisella
asiantuntijuudella ja
horisontaalisella asiantuntijuudella ja vertaile näitä keskenään.

sekä

1. Määrittele lyhyesti mitä Ife tarkoittaa kolmella ihmisoikeuksien
sukupolvella ja kuvaile lyhyesti asemaa ja muotoja kussakin
kontekstissa.

2. Kuvaile mitä Juhila tarkoittaa tilanteittain rakentuvalla
sosiaalityön asiantuntijuudella ja pohdi sen merkityksiä sosiaalityön
kontekstissa.

3. Millaisia toiminnallisia perspektiivejä Raunio kuvaa sosiaalityössä
olevan? Nimeä ja määrittele perspektiivit.


S3a Ihmiset ja palvelujärjestelmät

12.2.2011

1. Muuri saa HYPA-aineistosta esiin kansalaisten ja asiakkaiden toiveita
ja kokemuksia sosiaalipalveluista. Esittele niistä 4-6 keskeisintä
sekä esittele, miten kansalaisten yleiset käsitykset eroavat
palveluita käyttäneiden vastaavista. (Muuri: Sosiaalipalveluja kaikille ja
kaiken ikää?)

2. Mitä opit tästä kirjasta? Tuo esille 3 asiaa ja esitä niistä
jokaisella täsmällinen perustelu. (Satka & co.: Huolenkantajat. Kokemuksia ja sattumuksia sosiaalialan
vuosikymmeneltä)

3. Sosiaaliturvan eurooppalaistamisen analyysiin valittiin 5
ulottuvuutta/muuttujaa (intervening variables), joilla vertailu
tehtiin. (Taulukko 13.1, kappaleesta 13)
Esittele ne ja arvioi, miten ne toimivat vertailussa.
(Kvist & Saari: Europeanisation of social protection, )

6.2.2010

1. Mitä opit tästä kirjasta? Tuo esille kolme asiaa ja perustele. (Satka M & Auvinen A & Alho S & Jaakkola H (toim.): Huolenkantajat. Kokemuksia ja sattumuksia sosiaalialan vuosikymmeniltä)

2. Mainitse teoksessa käsitellyt työikäisten palvelut ja esittele niistä kahta kolmea tarkemmin. (Heikkilä M &Lahti T (toim.): Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukatsaus 2007)

3. Suomen kansallisen sosiaalipolitiikka-reformin kuusi haastetta. Esittele ne ja päättele mitkä tekijät liittävät niitä yhteen. Vertaile Suomen tilannetta valitsemaasi kahden muun maan tilanteeseen. (Kvist J & Saari J (ed.): The Europeanisation of social protection)

7.11.2009

1. Esittele kolme asiaa, jotka opit kirjasta. (Satka M &Auvinen A & Alho S & Jaakkola H (toim.): Huolenkantajat – Kokemuksia ja sattumuksia sosiaalialan vuosikymmeniltä )

2. Esittele (ja kommentoi tms.) kolme teemaa, jotka Heikkilä esittelee Sosiaali- ja terveyspalvelujen kehityssuuntia pitkällä aika välillä? -kappaleessa. (Heikkilä M & Lahti T (toim.): Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukatsaus 2007)

3. Suomen sosiaalipoliittisen reformin kuusi haastetta, ja Suomen tilanteen vertailu kahteen valitsemaasi maahan. (Kvist J & Saari J (ed.): The Europeanisation of social protection, sivut 1-20, 153-173 (Finland), 229-297)


S3b Käytäntö 1: Auttamisen lähtökohdat

15.2.2011

Kirjatentti sivuaineopiskelijoille

Särkelä: tavoitteet ja niiden merkitys auttamistyössä (Särkelä: Välittäminen ammattina)
Roivainen: Yhteisöjen merkitys marginaalissa oleville &
kansalaistoiminnan ja yhdyskuntatyön kehitys Suomessa, pohjoismaissa
ja Euroopassa (Roivainen, Nylund, Korkiamäki & Raitakari (toim.):
Yhteisöt ja sosiaalityö)
Jäppinen: maahanmuuttajien arjen hyvinvointi ja elämäntyytyväisyys (Jäppinen, Hurtig & Törrönen: Arjen polkuja ja kohtaamisia.
Venäläistaustaiset maahanmuuttajat ja palvelujärjestelmä  Kaakkois-Suomessa)

9.10.2010

1. Sosiaalityössä tavoitteiden asettaminen ja niiden merkitys (Särkelä: Välittäminen ammattina)
2. Antidialogisuus ja dialogisuus – välineet ja erot (Freire P Sorrettujen pedagogiikka)
3. Hurtingin artikkelista: keskeiset tulokset, ammattilaisen näköalat sekä kokemukset venäläisistä maahanmuuttajista (Jäppine, Hurtig  & Törrönen: Arjen polkuja ja kohtaamisia. Venäläistaustaiset maahanmuuttajat ja palvelujärjestelmä Kaakkois-Suomessa)


S4a esseeseminaari (3 op)

6.2.2010

1. Särkynyt äitiys – esittele ja pohdi (Granfelt: Kertomuksia naisten kodittomuudesta)
2. Kodin merkitys (Laitinen: Häväistyt ruumiit, rikotut mielet)
3. Mitä opit teoksesta (kolme seikkaa) (Määttä: Yhteinen verkosto? tutkimus nuorten syrjäytymistä ehkäisevistä poikkihallinnollisista ryhmistä)
4. Huumeriippuvuudesta toipumista tukevien tekijöiden kokonaisuus (Knuuti: Matkalla marginaalista valtavirtaan? Huumeiden käytön lopettaneiden elämäntapa ja toipuminen)


S4b kirjatentti (3 op)

6.2.2010

1. Kerro mitä opit kirjasta (kolme seikkaa ja perustelut) (Anis: Sosiaalityö ja maahanmuuttajat)
2. Köyhyyden kuva (Haapola: Köyhyyden kynnyksellä)
3. Esittele tutkimuksen päätulokset ja kommentoi niitä (Luukkainen: Viitotut elämät)
4. Esittele Mörön teos sekä kerro sopiiko Mörön teos tenttikirjaksi (Mörö: Kiltin yön lahjat)
5. Miten jäsentää nuorten naisten elämää huumekuvioissa (Väyrynen: Usvametsän neidot)
6. Esittele sekä arvioi Vironkankaan käyttämät tutkimusmetodit sekä miten tutkimusmetodit sopivat tutkimuskysymysten ratkaisuun (Virokannas: Normaalin rajan molemmilla puolilla)
7. Miten ja minkä asioiden kautta kirjan kirjoittajat jäsentävät mieheen muuttuvaa asemaa Pohjoismaissa (kolme asiaa) (Holter: Män i rörelse)
8. Millaisia sosiaalityön sukupuolijärjestyksiä tutkimuksen naiset tuottivat muistoissaan (Petrelius: Sukupuoli ja subjektius sosiaalityössä)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *