Aineopinnot


S6 Ihmiskäsitykset ja elämänkulku

12.3.2011
1. Social identities across the life course: Perheen merkitys elämänkulussa (Hockey & Allison: Social identities across the life course)
2. Mitä Rauhala tarkoittaa olemassaolon
muotojen kokonaisuuden epäsuotuisuudella? (Rauhala: Ihmiskäsitys ihmistyössä)
3. Määrittele elämän tarinoiden kiertokulun teoria,
tarinavaranto (sekä kolmas käsite, joka ei ole tiedossa) (Hänninen: Sisäinen tarina, elämä ja muutos s. 13-89)

5.12.2009
1. Piti määritellä käsitteet situationaalisuus, kehollisuus ja toiminallisuus sekä kertoa, että miten ne näkyvät sosiaalityössä (Rauhala: Ihmiskäsitys ihmistyössä)
2. Miten Hänninen määrittelee sisäisen tarinan ja miten se näkyy (mitä hyötyä) sosiaalityössä (Hänninen: Sisäinen tarina, elämä ja muutos, s. 13-89)

20.1.2007

1. Millaisia sisäisen tarinan muodostumisehtoja Hänninen teoksessaan käsittelee? (Hänninen: Sisäinen tarina, elämä ja muutos)
2. Situationaalisuus ihmisen olemassaolon muotona? Miten situaatio Rauhalan mukaan rakentuu? (Rauhala: Ihmiskäsitys ihmistyössä)

11.2.2006
1. Hänninen esittelee kirjassaan tarinallisen kiertokulun teorian. Esittele teoriassa käytettävät käsitteet ja niiden keskinäiset suhteet. Pohdi myös, millainen merkitys ja hyöty tarinallisen kiertokulun teorialla on sosiaalityössä. (Hänninen: Sisäinen tarina, elämä ja muutos)
2. Rauhalan mukaan ihmisen olemassaolon kolme perusulottuvuutta ovat tajunnallisuus, kehollisuus ja situationaalisuus. Mitä situationaalisuudella tarkoitetaan ja miten se rakentuu? Selvitä myös, miten sosiaalityön menetelmillä voidaan työskennellä situaation kanssa.


S7 Sosiaaliturva ja sosiaalipalvelut

13.11.2010

1. Opettavaisimman artikkelin esittely, sen tutkimuksen pääkohdat ja tulokset (Gender equality and social welfare politics in Scandinavia)
2. Huoli jaksamisesta vanhempana. (Suomalaisten hyvinvointi 2008)

Lisäksi kysymys tenttikirjojen sopivuudesta aiheeseen ja niiden hyvät ja huonot puolet. Sai myös ehdottaa tilalle parempia kirjoja.

9.10.2010

1. Yhden teoksen artikkelin esittely (Gender equality and social welfare politics in Scandinavia)
2. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointi (Suomalaisten hyvinvointi 2008)

5.12.2009

1. Aktiivinen kansalaisuus (Hvinden B and Johansson, Citizenship in Nordic Welfare States)

5.12.2009

1. Tee kirja-arvostelu kyseisestä teoksesta (Melby yms: Gender Equality and Welfare Politics)
2. Piti esitellä miten kirjan teemat näkyisivät vuonna 2015 suomalaisessa hyvinvoinnissa (Moisia yms: Suomalaisten hyvinvointi 2008)


S8 Sosiaaliturva ja hyvinvointi

Kevät 2012

Valitse kolme seuraavista:
– Miten kansalaisten yhdenvertaisuus, osallisuus ja valinnanvapaus toteutuvat nykyisin sosiaalipalveluissa ja millaisia muutossuuntia on nähtävissä? Tarkastele sosiaalipalveluiden toimintaperiaatteita Yhteiset vai ostetut -julkaisun perusteella.
– Mitä ovat epäsuorat köyhyyden mittaustavat ja millaisia mahdollisuuksia ja pulmia niiden käyttöön liittyy?
– Mitä asiakasrekisteriin perustuva tutkimus voi mielestäsi tarjota sosiaalityön tutkimukselle? Pohdi relisteritiedon käytön mahdollisuuksia ja pulmia käyttäen esimerkkinäPerhepiirissä-julkaisun kahta artikkelia jotka liittyvät huostaanottoihin.
– Millaiset näkökohdat jäivät sinulle erityisesti mieleen Taylor-Goobyn kirjasta? Arvioi antia tenttikirjana.

Kirjat: Perhepiirissä, Reframing social citizenship, Yhteiset vai ostetut, Köyhyyden mittaustavat

Syksy 2011

Vastaa kolmeen seuraavista kysymyksistä.

Ahola P & Arajärvi P & Kananoja A (toim.): Yhteiset vai ostetut? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina. Kalevi Sorsa säätiön julkaisuja 5 /2010.
Miten sosiaalipalvelut vaikuttavat yhdenvertaisuuteen ja osallisuuteen? Mitä kehittämissuuntia kirjassa mainitaan?

Kangas O & Ritakallio V-M: Köyhyyden mittaustavat, sosiaaliturvan riittävyys ja köyhyyden yleisyys Suomessa. Sosiaali- ja terveysturvan selosteita 61/2008. Helsinki: Kelan tutkimusosasto.
Määrittele suhteellinen tulometodi köyhyyden vertailussa.

Hämäläinen U, Kangas O (toim.): Perhepiirissä. Helsinki: Kelan tutkimusosasto 2010.
Millaiselta suomalaisten lapsiperheiden tilanne vaikuttaa kirjan perusteella?

Taylor-Gooby P: Reframing Social Citizenship. Oxford University Press 2010.
Miten globalisaation on vaikuttanut hyvinvointivaltioon?”

S8 Sosiaalioikeus

13.11.2010 (alkutentti)

Tuori, Kaarlo: Sosiaalioikeus
1.Määrittele mitä tarkoitetaan sosiaalisilla oikeuksilla ja miten niitä perustellaan?
2.Toimeentulotuki subjektiivisena oikeutena
3.Mitä elementtejä kuuluu tahdonvastaiseen päihdehuoltoon?

9.10.2010 (alkutentti)

Tuori, Kaarlo: Sosiaalioikeus
1. Kuvaile sosiaalioikeuden ja sosiaalipolitiikan välistä suhdetta ja määrittele millaisia tehtäviä sosiaalioikeudella on sosiaalipolitiikassa.
2. Määrittele mitä tarkoitetaan sosiaalisilla oikeuksilla ja miten niitä perustellaan?
3. Miten itsemääräämisoikeus näkyy sosiaalihuollossa?

3.10.2009 (alkutentti)

Tuori, Kaarlo: Sosiaalioikeus
1. Kuvaile sosiaalioikeuden ja sosiaalipolitiikan välistä suhdetta ja määrittele millaisia tehtäviä sosiaalioikeudella on sosiaalipolitiikassa.
2. Määrittele mitä tarkoitetaan sosiaalisilla oikeuksilla ja miten niitä perustellaan?
3. Millaisia elementtejä kuuluu tahdosta riippumattomaan lastensuojeluun?


S9 Sosiaalityön teoriat ja yhteiskuntateoriat
9.4.2011

Kuvaa Paynen esittelemät sosiaalipykologian teoriat ja pohdi niiden
relevanssia sosiaalityön kannalta. (Payne: Modern Social Work Theory)

Pohdi kielen ja diskurssien rooleja sosiaalityön käytännöissä ja kuvaa
kriittisen sosiaalityön näkökulmia siihen. (Healy: Social Work Practices. Contemporary Perspectives on Change)

15.5.2010

Mitä Colleen Lundyn teos merkitsi sinulle lukukokemuksena sosiaalityön näkökulmasta? Esittele keskeisimmät havaintosi ja oivalluksesi teoksen pohjalta. (Lundy: Social Work and Social Justice. A Structural Approach to Practice)

6.3.2010

1. Esittele yksi Paynen esittelemä sosiaalityön käytöntöteoria pääpiirteineen ja arvioi teorian hyödynnettävyyttä käytännön sosiaalityössä (Payne: Modern Social Work Theory)
2. Pragmatismi – esittele keskeiset teoreetikot ja ydinkäsitteet (Heiskala: Toiminta, tapa ja rakenne)
3. Pohdi yksilön/yksilöllistymisen kysymystä yhteiskuntatieteissä (Rahkonen: Sosiologisia nykykeskusteluja)
4. Mitä ymmärrät väitteellä ”Kenties painotus kieleen ja sen läheiseen yhteyteen tietoon ja valtaan erottaa konstruktionistisen lähestymistavan muista sosiaalityön lähestymistavoista” (Parton & O`Byrne: Constructive Social Work)

6.3.2010

Pohdi McDonaldin esiin nostamia ajatuksia sosiaalityöstä ja sen paikasta Suomeakin kurittavan taloudellisen taantuman esiin nostamista näkökulmista. (McDonald Catherine: Challenging Social Work)

6.2.2010
Pohdi miten sosiaalinen sijoittuminen (social location) ja siihen liittyvä epäoikeudenmukaisuus (social inequality) voidaan ottaa huomioon sosiaalityön käytännöissä? (suunnilleen näin) Lundy: Social Work and Social Justice. A Structural Approach to Practice.

8.10.2005
1. Miten Paynen mukaan sosiaalityöntekijä voi arvioida ja valita sosiaalityön teorian, jota hyödyntää (asiakas)työssä? (Payne: Modern Social Work Theory)
2. Miten Barberin mukaan ei-vapaaehtoisten asiakkaiden kanssa on perinteisesti sosiaalityössä työskennelty ja miten Barber kehottaa heidän kanssaan työskentelemääb? (Barber: Beyond Casework)
3. Arvioi Noron artikkelin perusteella, onko aiklaisdiagnoosi sosiologian teorian kolmas lajityyppi. (Rahkonen: Sosiologisia nykykeskusteluja)
4. Konstruktionalismista… (Heiskala: Toiminta, tapa ja rakenne)

S10 Sosiaalityön teoriat

29.3.2014

1) Pohdi miten Payne ymmärtää ”empowerment and advocasy” (voimaantumisen ja asianajamisen) teorioita.
2) Pohdi yksilöllistymistä ja yhteiskunnan järjestyksen ongelmaa (Saaristo).
3) Miten Niemelä ymmärtää ihmisen toiminnallisuutta ja hyvinvointia? (Mäntysaari ym.)

23.3.2013

1) Pohdi miten Payne ymmärtää psykodynaamisen perspektiivin
2) Mahatma Gandhin malli
3) Kuvaile miten Julkunen ymmärtää tasa-arvon rajat ja paradoksit
4) Pohdi kulttuurin ja identiteetin suhdetta

(Payne M : Modern Social Work theory. Third edition. Palgrave, 2005. , Mäntysaari M & Pohjola A & Pösö T (toim.): Sosiaalityö ja teoria. PS-kustannus, 2009., Saaristo K & Jokinen K : Sosiologia. WSOY, 2010., Julkunen R: Sukupuolen järjestykset ja tasa-arvon paradoksit)

20.10.2012

1) Empowerment & advocacy (Payne M : Modern Social Work theory. Third edition. Palgrave, 2005.)
2) Yksilöllistyminen ja yhteiskunnallinen järjestys
3) Miten Niemelä pohtii ihmisen toiminnallisuutta ja hyvinvointia?

(Mäntysaari M & Pohjola A & Pösö T (toim.): Sosiaalityö ja teoria. PS-kustannus, 2009. Saaristo K & Jokinen K : Sosiologia. WSOY, 2010.)

22.9.2012

Paynen esittelemiä femininiisiä näkökulmia.  (M. Payne: Modern Social Work theory)
Emile Durkheimin ajatuksia.
Mahatma Gandhin malli.

Muut kirjat Mäntysaari M & Pohjola A & Pösö T (toim.): Sosiaalityö ja teoria. Saaristo K & Jokinen K : Sosiologia. Adams R & Dominelli L & Payne M: Critical Practice in Social Work.

Ei kysymystä kirjasta Critical Practice in Social Work.

19.11.2011

1. Empowerment & advocacy -teorian esittely. (M. Payne: Modern Social Work theory)
2. Yksilöllistyminen ja yhteiskunnan järjestyksen ongelma. (Saaristo K & Jokinen K : Sosiologia)
3. Familistinen käänne.(Julkunen R: Sukupuolen järjestykset ja tasa-arvon paradoksit)

Ei kysymystä kirjasta Mäntysaari M & Pohjola A & Pösö T (toim.): Sosiaalityö ja teoria.

15.10.2011

1) Mitä Payne ajattelee empowerment & advocasy (voimaantumisen ja asianajon) teorioista? (Payne M : Modern Social Work theory. Third edition. Palgrave, 2005.)

2) Pohdi yksilöllistymistä ja yhteiskunnan järjestyksen ongelmaa? (Saaristo K & Jokinen K : Sosiologia. WSOY, 2010)

3) Feministinen sosiaalityö (Julkunen R: Sukupuolen järjestykset ja tasa-arvon paradoksit.)

Ei kysymystä kirjasta Mäntysaari M & Pohjola A & Pösö T (toim.): Sosiaalityö ja teoria.


S11a Lastensuojelun perusteet

15.12.2005

Valitse seuraavista kolme kysymystä, joihin vastaat. Kirjoita kysymyksen numero selvästi vastauspaperiin!

1. Miten lapsen asema suomalaisessa yhteiskunnassa on historiallisesti tarkastellen muuttunut 1800-luvulta tähän päivään? (6 p.)

2. Määrittele seuraavat käsitteet lyhyesti, mutta kattavasti
a) avohuollon tukitoimenpide (2 p.)
b) lastensuojeluilmoitus (2 p.)
c) läheisneuvonpito (2 p.)

3. Pohdi, mitä haasteita varhaisen vuorovaikutuksen teoria (ns. kiintymyssuhdeteoria) tuo lastensuojelutyölle. (6 p.)

4. Pohdi, mitkä tekijät ovat saattaneet vaikuttaa lastensuojelun asiakasmäärien kasvuun 1990- ja 2000-luvulla. (6 p.)

S11b Kuntouttava sosiaalityö (Valinnainen erityisala)

6.2.2010

Kuinka sosiaalityön keinoin voidaan tukea pitkäaikaissairasta lasta ja hänen perhettään?  (Chan C & Rhind N (eds.): Social Work Intervention in Health Care s.1-194)

S11b Monikulttuurinen sosiaalityö (Valinnainen erityisala)

9.10.2010

1. Mitkä ovat sosiaalityöntekijöiden asiakkaille tuottamat identiteetit (Anis M: Sosiaalityö ja maahanmuuttajat. Lastensuojelun ammattilaisten ja asiakkaiden vuorovaikutus ja tulkinnat.)
2. Ruuska pohtii teoksessa ”missä suomalaisuus tulkitaan” ja sitä mikä merkitys suomalaisuuden ”uusien tulkintojen” versoamisella on. Minkälaisia näkökulmia Ruuska esittää? (Lehtonen, Löytty & Ruuska P: Suomi toisin sanoen)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *