Maisteriopinnot


S17 Yhteiskunnalliset tendenssit ja sosiaalityön toimintaympäristöt

24.11.12

1. Hyvinvointipolitiikka 2000-luvulla (Vaarama M, Moisio P, Karvonen S (toim.): Suomalaisten hyvinvointi 2010)

2. Esittele neljä sosiaalityön prosessia (Payne M & Askeland G A: Globalization and International Social Work. Postmodern Change and Challenge)

3. Sosiaalipolitiikka Lissabonin strategiassa (Hänninen S & Palola E & Kaivonurmi M (toim.: Mikä meitä jakaa? Sosiaalipolitiikkaa kilpailuvaltiossa.)

4. Sosiaalinen kehitys pääpiirteittäin ja teemoittain (Midgley J & Conley A (toim.): Social work and social development: theories and skills for developmental social work)


S18 Sosiaalityön historia ja nykyisyyden rakentaminen

23.2.2013

1. Millaisissa tilanteissa sosiaalityö on tullut esille eri yhteiskunnissa? (Payne: The Origins of the Social Work)
2. Mielestäsi tärkeimmän sosiaalityön toimijan pääpiirteet ja perustele miksi kyseinen toimija on ollut merkittävä suomalaisessa sosiaalityön historiassa? (Satka: Making Social Citizenship)
3. Sopimuksellistaminen (Julkunen: Kuka vastaa?)
4. Vygotskin teoria biologiasta ja sosiaalisesta kanssakäymisestä (Pirttilä-Beckman yms: Arvot, moraali ja yhteiskunta)

26.1.2013

1. Adams ym.Practicing Social Work in a Complex World -> Johtaminen Paynen mukaan
2. Hänninen S & Karjalainen J & Lehtelä K-M: Pääsy Kielletty!Poskäännyttämisen politiikka ja sosiaaliturva. -> mitä opit kirjasta? Kerro kolme oppimaasi asiaa.
3. Patomäki H: Uusliberalismi Suomessa. Lyhyt historia ja tulevaisuuden vaihtoehdot. -> Friedman ja hänen opit Suomeen rantautuneeseen uusliberalistiseen NPM oppeihin julkisyhteisöissä
4. Satka M: Making Social Cititzenship. From Poor Law to Professional Social Work.-> Mervi Alha ja Liisa Hakolan merkitys Suomen sosiaalityön historiassa.

22.9.2012

1. Millaisia olivat arvomuutokset Suomessa vuosina 1970-2005? (Pirttilä-Backman A-M & Ahokas M & Myyry L & Lähteenoja S: Arvot, moraali ja yhteiskunta. Sosiaalipsykologisia näkökulmia yhteiskunnan muutokseen.)

2. Mitä Julkunen tarkoittaa vastuullistetulla yksilöllä? (Julkunen R: Kuka vastaa? Hyvinvointivaltion rajat ja julkinen vastuu.)

3. Minkälainen rooli sukupuolella on ollut sosiaalityön historiassa? (Satka M: Making Social Cititzenship. From Poor Law to Professional Social Work.)

4. Mitä haasteita sosiaalityöllä on kirjoittajien mukaan tulevaisuudessa? (Payne M & Campling J: The Origins of Social Work. Continuity and Change.)

17.3.2012

1. Millainen on sosiaalityön ja sosiaalisen järjestyksen yhteys Paynen mukaan?  (Payne M & Campling J: The Origins of Social Work. Continuity and Change.)

2. Pohdi diversiota ja sen eri syitä päihdeasiakkaan kohdalla palvelujärjestelmässä. (Hänninen S & Karjalainen J & Lehtelä K-M: Pääsy kielletty! Poskäännyttämisen politiikka ja sosiaaliturva.)

Ei kysymyksiä kirjasta Satka M: Making Social Citizenship. From Poor Law to Professional Social Work.

18.2.2012

1. Tänk vad betyder kritisk forskning i socialt arbete (Pohdi mitä tarkoittaa kriittinen sosiaalityön tutkimus – critical social work research (Adams ym.)

2. Berksriv kort sammanhanget med socialt arbete och social ordning enligt Payne (Kuvaile lyhyesti sosiaalityön ja sosiaalisen järjestyksen yhteyttä Paynen mukaan)

19.11.2011

1. Miten Satka kuvailee ammatillisen sosiaalityön laajenemista Suomeen? (Satka M: Making Social Cititzenship. From Poor Law to Professional Social Work)
2. Pohdi selektiivisen ja universaalin hyvinvointivaltion eroja ja logiikkaa. (Julkunen R: Kuka vastaa? Hyvinvointivaltion rajat ja julkinen vastuu)
3. Pohdi diversiota ja sen eri syitä päihdeasiakkaan kohdalla palvelujärjestelmässä. (Hänninen S & Karjalainen J & Lehtelä K-M: Pääsy kielletty! Poskäännyttämisen politiikka ja sosiaaliturva.

S18 Globaalit ja lokaalit ulottuvuudet muuttuvassa toimintaympäristössä
S18 Globala och lokala dimensioner i en föränderlig handlingsmiljö

3.3.2011

Valitse yksi seuraavista neljästä teemasta ja kirjoita siitä essee.
Välj ett tema av de nedannämnda fyra temana och skriv essän om det.

1. Ihmisoikeudet sosiaalityössä: mitä voisivat tarkoittaa sosiaalityön kokonaisuudessa.
1. De mänskliga rättigheterna i socialt arbete: vad kunde de betyda i kontext av socialt arbete.

2. Sosiaalisesti kestävä kehitys: mitä se voisi olla sosiaalityön kokonaisuudessa.
2. Socialt hållbar utveckling: vad kunde det betyda i kontext av socialt arbete.

3. Sosiaalisesti kestävä kehitys ja nykyiset yhteiskuntapoliittiset tendenssi. Voit valita vapaasti yhden tai pari tendenssiä lähempään tarkasteluun.
3. Socialt hållbar utveckling och nuvarande samhällspolitiska tendenser. Du kan fritt välja en eller ett par tendenser för närmare granskning.

4. Globalisaatio ja arkielämä.
4. Globalisering och vardagslivet


S19 Historia ja nykyisyyden tutkimus

28.4.2012

Pohdi miten sosiaalityön käytäntöä voi arvioida Nick Frostin mukaan? (Adams ym:
Practising social work in a complex world.)

Mitä Raija Julkunen tarkoittaa uuden hallinnan (new governance) käsitteellä? (Raija
Julkunen: Kuka vastaa? Hyvinvointivaltion rajat ja julkinen vastuu)

Miten sosiaalityötä kehitettiin Suomessa 1950-luvulla? (Mirja Satka: Making Social
Citizenship. Conceptual Practices from the Finnish Poor Law to professional social work. )

12.2.2011

Pääsy kielletty! Poiskäännyttämisen politiikka: Millaisia muotoja
poiskäännyttäminen saa hallintokäytäntöjen näkökulmasta?

Hyvinvointivaltion rajat: Mitä tarkoitetaan
tilivelvollisuudella ja miten se liittyy hyvinvointipalveluiden
tuottamiseen? (Julkunen: Kuka vastaa? Hyvinvointivaltion rajat ja julkinen vastuu)

Millaisin mekanismein uusliberalisaatio
vahvistaa itseään? (Patomäkii: Uusliberalismi suomessa. lyhyt historia ja tulevaisuuden vaihtoehdot)

Perheen vastaisku, familistinen käänne: Mitä Jallinoja tarkoittaa
yhteisöllisyyden paluulla ja miten se liittyy familismin eetokseen? (Jallinoja: Perheen vastaisku)

10.4.2009

1. Kuvaile miten McDonald käsittelee globaalista sosiaalityötä (McDonald Catherine: Challenging social work)
2. Pohdi käsitteitä hyvinvointivaltio ja hyvinvointiyhteiskunta ja niiden suhteita toisiinsa (Julkunen: Kuka vastaa? Hyvinvointivaltion rajat ja julkinen vastuu)
3. Pohdi kriittisesti ns. uusliberalistisen kauden syntyä Suomessa (Patomäki : Uusliberalismi suomessa: lyhyt historia ja tulevaisuuden vaihtoehdot)
4. Pohdi familismin ja keskiluokan suhdetta (Jallinoja: Perheen vastaisku)


S19/S20 Sosiaalialan johtaminen

Syksy 2012

Johtamisen ongelmat sosiaalityön ja sosiaalihuollon monimuotoisissa ja -portaisissa
organisaatioissa ja moninaisten erityiskysymysten – kuten esimerkiksi lastensuojelu.
Miten rakentaa ja hahmottaa kokonaisuutta, jossa ytimessä oleva käytännön työ ja siihen liittyvä päätöksenteko asettaa vaativuudessaan työntekijöiden osaamisen ja jaksamisen koetukselle? Miten sosiaalityön johtamista ja johtamisen koulutusta tulisi kehittää vastaamaan ajan haasteita?

(Niiranen V ym.: Sosiaalialan johtaminen. 2010 sekä Karvinen-Niinikoski S ym.: Työnohjaus sosiaalityössä, 2007. Lisäksi kaksi vapaavalintaista artikkelia.)

6.2.2010

Kirjat (5 op): Karvinen-Niinikoski S ym.: Työnohjaus sosiaalityössä, 2007. Kauhanen J: Henkilöstövoimavarojen johtaminen, 2006. Viitanen, Riitta: Johda osaamista. Osaamisen johtaminen teoriasta käytäntöön, 2005. Lisäksi kaksi omavalintaista artikkelia.

Kysymys: Pohdi osaamisen johtamisen ja työnohjauksen mahdollisuuksia sosiaalityön
tuloksellisuuden ja laadun sekä sosiaalityönteijöiden työhyvinvoinnin kannalta.


S24 Sosiaalityön teoria, refleksiivinen asiantuntijuus ja ammatinhallinta
12.2.2011

Kaikkien kirjojen pohjalta:
Kysymys: Minkälaisia haasteita ja ulottuvuuksia näet työntekijän osaamiselle ja
hyvinvoinnille nyky-yhteiskunnssa sosiaali- ja terveystyössä
johtamisessa?
Millaista on kestävä kehitys sosiaalityössä?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *