Säännöt

Nämä säännöt rekisteröity Yhdistysrekisteriin 31.01.2022.

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Vasara, Helsingin yliopiston geologinen kerho ry. Kerhosta käytetään myös epävirallista nimitystä Vasara. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. Yhdistystä nimitetään jäljempänä säännöissä kerhoksi.

2 § TARKOITUS

Kerhon tarkoituksena on
1) Toimia geologian opiskelijoiden yhdyssiteenä ja toiminnallisena yhteisönä,
2) Kehittää geologian opiskelun sisältöä ja laatua,
3) Edistää ja valvoa opiskeluun liittyviä yhteisiä etuja erityisesti opintososiaalisissa ja koulutuksen kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä.

3 § TOIMINTA

Tarkoituksensa toteuttamiseksi kerho:
1) Järjestää kokouksia, seminaareja sekä esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia,
2) Opintoretkiä,
3) Juhlia ja illanviettoja,
4) Harjoittaa jäsenilleen suunnattua julkaisu-, tiedotus- ja koulutustoimintaa,
5) Tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa tarvittaessa lausuntoja,
6) Voi toimia muiden yhteisöjen jäsenenä,
7) Toimii yhteistyössä muiden samoja päämääriä toteuttavien yhteisöjen kanssa,
8) Ryhtyy tarvittaessa muihin vastaaviin kerhon tarkoitusta edistäviin toimiin,
9) Perehdyttää nuorempia opiskelijoita geologian opintoihin.

Toimintansa tukemiseksi kerho voi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia. Kerho voi hankkia, omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

4 § JÄSENET

Kerhon jäseniä ovat:
1) Varsinaiset jäsenet, jollaiseksi kerhon hallitus voi hyväksyä henkilön, joka on Helsingin yliopiston kirjoissa, opiskelee geologiaa, on maksanut vuosittaisen jäsenmaksun ja joka sitoutuu noudattamaan kerhon sääntöjä.
2) Kunniajäsenet, jollaiseksi kerhon kokous voi hallituksen esityksestä kutsua henkilön, joka on ansiokkaasti edistänyt kerhon tarkoituksen toteuttamista tai jolle kerho muuten haluaa osoittaa kunnioitustaan.
3) Erotessaan yliopistosta varsinainen jäsen voi siirtyä ikijäseneksi.

5 § KERHOSTA EROAMINEN, ERONNEEKSI KATSOMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä kerhon kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Kerhon hallitus katsoo varsinaisen jäsenen eronneeksi kerhosta, jos hän on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta vuoden ajalta. Kerhon kokous voi erottaa jäsenen, joka on menettelyllään vahingoittanut kerhoa.

6 § JÄSENMAKSUT

Varsinaiset jäsenet suorittavat kerholle jäsenmaksun, jonka suuruuden kerhon vaalikokous määrää seuraavaksi vuodeksi. Ikijäsenet suorittavat kertakaikkisen jäsenmaksun, jonka vaalikokous määrää. Kunniajäsen ei maksa jäsenmaksua.

7 § KERHON KOKOUKSET

Kerhon vuosikokous pidetään helmikuussa ja vaalikokous marraskuussa. Kerhon ylimääräinen kokous pidetään, kun kerhon kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään 1/10 kerhon varsinaisista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kuukauden kuluessa sen koolle kutsumista tarkoittavan pyynnön esittämisestä. Kerhon kokouksissa kerhon hallituksen puheenjohtaja johtaa asioiden käsittelyä ja kerhon sihteeri pitää pöytäkirjaa, paitsi vuosikokouksessa.

8 § KERHON KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Kerhon kokoukset kutsutaan koolle kerhon sähköpostilistan kautta vähintään viikko ennen kokouspäivää.

9 § JÄSENTEN ALOITEOIKEUS

Aloite tai muu asia, jonka kerhon jäsen haluaa esittää kerhon kokouksen käsiteltäväksi, on kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle.

10 § ÄÄNIOIKEUS KERHON KOKOUKSESSA

Kerhon kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi (1) ääni, jota ei voi valtakirjalla toiselle siirtää. Äänioikeuden käyttämisen edellytyksenä vuosikokouksessa on edellisen vuoden jäsenmaksun maksaminen. Ikijäsenillä ja kunniajäsenillä on kerhon kokouksessa puheoikeus.

11 § PÄÄTÖKSENTEKO KERHON KOKOUKSESSA

Kerhon kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä, mutta äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa. Vaaleissa valituksi tulevat eniten ääniä saaneet. Pienimmällä äänimäärällä valittavien ehdokkaiden äänten mennessä tasan, suoritetaan uusi äänestys kyseisten ehdokkaiden kesken. Mikäli äänestys ei ratkea uudella äänestyksellä, ratkaistaan se arvalla. Vaalit toimitetaan suljettuna lippuäänestyksenä, jos sitä pyydetään.

12 § VUOSIKOKOUS JA VAALIKOKOUS

Kerhon vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) kokouksen avaaminen
2) kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valitseminen
3) kokouksen osanottajien, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4) esityslistan hyväksyminen
5) hallituksen edellisen toimikauden toimintakertomus, edellisen tilikauden tilinpäätös sekä toiminnantarkastuskertomus,
6) edellisen tilikauden tilinpäätöksestä päättäminen,
7) päättäminen vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille edelliseltä tilikaudelta
8) kuluvan toimikauden toimintasuunnitelma ja talousarvio
9) muut kokouskutsussa mainitut asiat
10) merkitään tiedoksi huomionosoitukset ja ilmoitusasiat,
11) kokouksen päättäminen

Kerhon vaalikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) seuraavan vuoden jäsenmaksuista päättäminen
2) seuraavan vuoden hallituksen jäsenmäärästä päättäminen
3) seuraavan vuoden hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin valitseminen
4) seuraavan vuoden hallituksen muiden jäsenten valinta
5) valitaan seuraavalle vuodelle kaksi toiminnantarkastajaa ja näille henkilökohtaiset varatoiminnantarkastajat tarkastamaan tilejä ja hallintoa
6) seuraavan vuoden mahdollisten muiden virkailijoiden valinta
7) muut kokouskutsussa mainitut asiat
8) merkitään tiedoksi huomionosoitukset ja ilmoitusasiat

13 § KERHON HALLITUS

Kerhon hallitukseen kuuluvat vaalikokouksen valitsemat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, emäntä ja isäntä (emäntä ja isäntä eivät ole velvoitettuja tekemään pykälän §15 mukaisia hallituksen tehtäviä), sekä yhdestä neljään muuta jäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

14 § HALLITUKSEN KOKOONTUMINEN JA PÄÄTÖKSENTEKO

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä vaatii. Kutsu hallituksen kokoukseen esitetään hallituksen jäsenille viimeistään kolme (3) päivää ennen kokousta. Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on läsnä. Hallituksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä, mutta äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa. Vaaleissa valituksi tulevat eniten ääniä saaneet. Pienimmällä äänimäärällä valittavien ehdokkaiden äänten mennessä tasan, suoritetaan uusi äänestys kyseisten ehdokkaiden kesken. Mikäli äänestys ei ratkea uudella äänestyksellä, ratkaistaan se arvalla.

15 § HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Kerhon hallituksen tehtävänä on
1) edustaa kerhoa, tehdä kerhon puolesta sitoumuksia ja hoitaa sen asioita kerhon kokouksen antamien ohjeiden mukaisesti,
2) kutsua koolle kerhon kokoukset sekä panna täytäntöön niiden tekemät päätökset,
3) asettaa toimikaudekseen avukseen tarpeelliset toimielimet ja virkailijat
4) päättää jäsenten hyväksymisestä ja eronneeksi katsomisesta
5) pitää jäsenluetteloa, jäsenluetteloon on merkittävä kunkin jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka
6) hoitaa kerhon varoja ja omaisuutta
7) huolehtia kaikista niistä asioista, jotka lain ja sääntöjen mukaan eivät kuulu muille toimielimille

16 § KERHON NIMEN KIRJOITTAMINEN

Kerhon nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi yhdessä.

17 § TILIKAUSI JA TOIMINNANTARKASTUS

Kerhon tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit on jätettävä tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien on annettava tilikaudelta toiminnantarkastuskertomus. Se on luovutettava kerhon hallitukselle kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

18 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA KERHON PURKAUTUMINEN

Sääntöjen muuttamisesta tai kerhon purkautumisesta on päätettävä kahdessa vähintään kahden viikon väliajoin pidettävässä kerhon kokouksessa ja päätös on tehtävä kummassakin tapauksessa vähintään 3/4 äänten enemmistöllä annetuista äänistä. Kerhon purkautumisesta päättävästä kokouksesta on ilmoitettava maan suurimmassa päivälehdessä sekä kerhon opiskelijahuoneen ilmoitustaululla kahta viikkoa ennen ensimmäistä kokousta. Kerhon purkautuessa on sen varat käytettävä kerhon tarkoitusperien hyväksi kerhon viimeisen kokouksen määräämällä tavalla.

19 § SAAVUTETUT JÄSENOIKEUDET SÄILYVÄT