ET860 Raportointiohjeet

ET860 RAPORTOINTIOHJEET (entinen koodi ETT460)

Raportin kirjoittamiseen voi käyttää taustana kirjaa Tuorila H, Appelbye U: Elintarvik-keiden aistinvaraiset tutkimusmenetelmät. Gaudeamus, Helsinki 2005-2008, luku X: Aistinvaraisen kokeen suunnittelu ja toteutus (tarvittaessa myös luku XI, joka koskee eettisiä näkökohtia aistinvaraisessa tutkimuksessa; tai luku IX, joka koskee raadin valintaa ja harjaannuttamista). Myös muuta kirjallisuutta voi tarpeen mukaan käyttää.

 1. KOEHENKILÖNÄ TOIMIMINEN AISTINVARAISISSA TUTKIMUKSISSA (1-2 op)

Seuraavaa muistilistaa voi käyttää apuna koetta ja kokemusta kuvatessa, vaikka kaikkiin kysymyksiin ei välttämättä ole mahdollista eikä tarpeenkaan vastata. Raportti kirjoitetaan kokonaisin lausein hyvällä asiatyylillä.

Tausta ja tavoite – miksi tätä tutkimusta tehdään, esimerkiksi:

 • valmistusaineiden ja/tai prosessin vaikutus tuotteen aistittavaan laatuun ja/tai hyväksyttävyyteen
 • tuotteen hyväksyttävyys eri kuluttajaryhmissä tai erilaisina muunnoksina
 • vaihtoehtoisten ja/tai kilpailevien tuotteiden erot
 • tutkimusmenetelmän kehittäminen

Huom! Jos koesarja koostuu useasta kokeesta, kaikkea ei ehkä voida kertoa ennen koesarjan päättymistä. Kokeen järjestäjä antaa riittävät tiedot raportin kirjoittamiseen.

Kokeen järjestelyt

 • miten eettiset näkökohdat otettiin huomioon kokeessa?
 • näytteet: kuinka monta? miten valmistettu tai säilytetty koetta varten?
 • kuinka monta näytettä arvioitiin kerralla? oliko toistoja?
 • mitkä ominaisuudet näytteistä arvioitiin, millaisia asteikkoja käytettiin
 • miten näytteet oli merkitty/koodattu; mitä muuta näytteiden esittämisestä voi sanoa
 • tehtiinkö arviot manuaalisesti vai tietokonepohjaisesti

Koehenkilöt

 • kuinka monta koehenkilöä tai arvioijaa?
 • miten raati valittiin tai kutsuttiin koolle?
 • miten koulutettiin tehtävään?

Tulokset ja niiden luotettavuus

 • mitä alustavia tuloksia kokeen järjestäjä esitti palautetilaisuudessa?
 • miten ja millaiseksi kokeen järjestäjä arvioi tulosten luotettavuuden?

Oma arvio kokeesta: koehenkilön näkökulma

 • palaute koejärjestelystä: kommentteja, ihmettelyä, huomautettavaa
 • mikä oli helppoa, mikä vaikeaa
 • miten eettinen suojaus onnistui omalla kohdallasi?
 • mitä opit kokeen aikana
 • mitä opit yhdistämällä oman kokemuksesi kokeen järjestäjän antamaan palautteeseen

Tutkimuksen tavoite ja koeasetelma selviävät palautetilaisuudessa, jonka kokeen järjestäjä on velvollinen järjestämään koehenkilöille. Kokeen järjestäjä ilmoittaa palautetilaisuuden ajankohdan hyvissä ajoin. Jos koehenkilö ei voi tulla tilaisuuteen, hän voi pyytää palautetta muulla tavoin.

Suoritukset kerätään lomakkeelle, jonka kokeenjärjestäjä allekirjoittaa tarkastettuaan raportin. Opiskelija pitää lomakkeen hallussaan kunnes suoritus on koossa, minkä jälkeen hän toimittaa lomakkeen ja raportit aistinvaraisen laatututkimuksen professorille tai opettajalle. Lomake löytyy täältä: Ohjattu tutkimus-Liite1

 1. TUTKIMUSAVUSTAJANA AISTINVARAISISSA TUTKIMUKSISSA (1-6 op)

Aistinvaraisen laatututkimuksen laboratoriossa voi suorittaa 1-6 op toimimalla tutkimus-hankkeessa avustajana. Yleensä pohjatiedoksi tarvitaan kurssin ETT230 tai ETK240+ET245 suoritus.

Opiskelija kirjoittaa kokemuksestaan lyhyen raportin (4-8 liuskaa), joskus erikseen sovitulla painotuksella, ja toimittaa sen aistinvaraisen laatututkimuksen professorille. Raportissa kuvataan
– tutkimuksen tavoite
– omat työtehtävät; miten oma panos liittyy tavoitteeseen
– arvio tutkimusavustajana toimimisesta (mitä oppi, tehtävän helppous/vaikeus yms.)

Raportin laatimisessa kannattaa hyödyntää kohdan 1 vinkkejä raportoitavaan tutkimukseen soveltaen, esimerkiksi kokeen järjestelyjen ja raadin toiminnan kuvaaminen .

 1. LEHTIARTIKKELIN KIRJOITTAMINEN (1-6 op)

Tästä mahdollisuudesta kerrotaan tarkemmin ET245 Aistinvaraisen tutkimuksen jatkokurssin aikana (tehdään kurssin ns. oman työn pohjalta).

päiv. 23.9./LS