Tarinoita ikääntyvästä Suomesta– tutkimushanke ikääntyvien oikeudensaantimahdollisuuksista

Kirjoittajina Kaijus Ervasti, Laura Kalliomaa-Puha ja Anna Mäki-Petäjä-Leinonen

Helsingin yliopiston, Itä-Suomen yliopiston, Tampereen yliopiston ja Ihmisoikeuskeskuksen yhteistyönä käynnistettiin loppuvuodesta 2020 ikääntyvien (65 +) oikeudensaantimahdollisuuksiin keskittyvä tutkimusprojekti. Yhteiskunnallisessa oikeustutkimuksessa oikeudensaantimahdollisuuksiin keskittyvällä tutkimuksella on pitkät perinteet. Tutkimussuuntauksessa on korostettu, etteivät pelkät lain takaamat oikeudet ole riittäviä, vaan ihmisten on päästävä myös tosiasiassa oikeuksiinsa. Oikeudellisen lähestymistavan lisäksi tarvitaan myös yhteiskunnallista ja taloudellista analyysia oikeuksiin pääsystä.

Ikääntyvän väestön määrä lisääntyy niin Suomessa kuin muissakin länsimaissa. Samalla ikääntyvien oikeudelliset ongelmat lisääntyvät. Ongelmat voivat liittyä esimerkiksi asumiseen, perheeseen, tavaroiden ja palveluiden hankintaan, kaltoinkohteluun sekä erilaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Ei ole tietoa, kuinka laajasti ikääntyvillä on erilaisia ongelmia ja millaisiin keinoihin he ovat turvautuneet ongelmiensa ratkaisemiseksi. Tyypillisiä esteitä avun saamiseen ovat esimerkiksi taloudelliset ja menettelylliset esteet. Ikääntyvillä voivat painottua myös erilaiset sosiaaliset, teknologiset ja informaatioon liittyvät esteet. Tällöin henkilö ei kykene hankkimaan apua eikä pääse tosiasiallisesti oikeuksiinsa.

Tutkimuksen ensivaiheessa (11/2020 – 2/2021) ikääntyviltä ja heidän läheisiltään pyydettiin kertomuksia oikeusongelmista ja niiden ratkaisemisesta lehti-ilmoituksilla (esimerkiksi Helsingin Sanomat, Aamulehti, Kaleva, Huvustadsbladet ja ET) sekä sosiaalisen median ja kansalaisjärjestöjen kautta. Pyyntöä jaettiin suomeksi, ruotsiksi, kolmella saamen kielellä sekä romaniksi. Kertomuksia pyydettiin helmikuun 2021 loppuun mennessä ja niitä saapui sähköpostitse noin 200 ja käsin kirjoitettuna yli 100. Kokonaisaineisto on siis noin 300, mikä laadulliseksi aineistoksi on sangen suuri. Aineistossa esiintyy monenlaisia ongelmia esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluissa, sosiaalietuuksissa, asumisessa, verotuksessa ja perhe- ja perintöoikeudellisissa asioissa. Lisäksi ikääntyvät ja heidän läheisensä raportoivat ikääntyvien kohtaamasta kaltoinkohtelusta.

Hanke vastaanotti myös noin 120 puhelua. Soittajat kysyivät neuvoa kertomusten laatimiseen ja ilmaisivat tyytyväisyytensä siihen, että vanhusten ongelmia tutkitaan. Monilla tuntui myös olevan tarvetta kertoa kokemistaan vääryyksistä jollekin ulkopuoliselle. Soittajat kuvasivat epäoikeudenmukaisuuden kokemuksiaan muun ohella erilaisten hallintopalveluiden ja terveyspalveluiden yhteydessä. Monet kokevat myös, että ikääntyneitä pidetään toisen luokan kansalaisina.

Tutkimusaineisto järjestään ja koodataan Atlas ti:llä kevään 2021 kuluessa. Aineisto analysoidaan sisällönanalyysilla. Lisäksi tarkoituksena on kvantifioida joitakin keskeisiä taustamuuttujia kokonaiskuvan luomiseksi aineistosta. Kertomuksista huokuu vahva kokemuksellisuus ja yksi mahdollisuus on tarkastella aineistoa koetun yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta. Jatkossa tutkimusta on tarkoitus syventää haastatteluilla.

Hankkeessa on mukana oikeustieteen, sosiaalipolitiikan, sosiologian ja gerontologisen sosiaalityön tutkijoita. Hanketta johtaa dosentti Kaijus Ervasti.  Toisena johtajana toimii yliopistonlehtori Anna Mäki-Petäjä-Leinonen. Kokonaisuudessaan kerätty tarina-aineisto on ainutlaatuinen ja tuottaa lähivuosina lukuisia tieteellisiä julkaisuja sekä kansantajuisia kirjoituksia. Lisäksi hankkeen on tarkoitus toimittaa kokoomateos, jossa tutkijat valottavat ikääntyvien oikeudensaantimahdollisuuksia eri näkökulmista. Itä-Suomen yliopistossa toimiva hyvinvointioikeuden instituutti on hankkeessa mukana useamman tutkijan voimin.

 

Lisätiedot: kaijus.ervasti@helsinki.fi  ja  anna.maki-petaja-leinonen@uef.fi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *