Selkeät ja kattavat toiveet hautajaisjärjestelyistä vähentävät omaisten huolta

Kirjoittajat: Anna Mäki-Petäjä-Leinonen ja Suvi-Maria Saarelainen

Suomen hautaustoimilain mukaan vainajan katsomusta ja toivomuksia on kunnioitettava hautaamiseen liittyvissä kysymyksissä. Tuore tutkimuksemme selvitti palliatiivisen hoitopäätöksen saaneiden ihmisten hautajaisiin liittyvää tahtoa ja toiveita sekä läheisten ja omaisten näkemyksiä.

Artikkelin teoreettisena lähtökohtana on yksilön itsemääräämisoikeuden periaate. Tätä käsitettä lähestytään artikkelissa relationaalisen autonomian näkökulmasta. Perusajatuksena on, että autonomian ymmärretään olevan kiinteästi ihmissuhteisiin perustuva. Tämä on tärkeää yksilön itsemääräämisoikeuden näkökulmasta: luottamuksellisten suhteiden verkoston kautta yksilö voi saada tukea päätöksilleen. Ihmiset eivät siis ole yksittäisiä yksilöitä, vaan ihmisiä, joiden identiteetti osaltaan rakentuu dialogissa läheisiin ihmissuhteisiin. Kun ihmiset ikääntyvät, monilla on halu jakaa tulevaisuuden toiveensa perheenjäsentensä kanssa. Artikkelissa olemme osoittaneet, että mahdollisuus tällaiseen yhteiseen itsenäisyyteen vahvistaa merkityksellisyyden kokemusta ikääntyessä.

Tutkimuksessa analysoitiin 65-vuotiaiden ja sitä vanhempien palliatiiviseen hoitoon osallistuvien ihmisten tahtoa ja toiveita hautajaisista sekä heitä hoitavien läheisten ja surevien omaisten näkemyksiä. Tutkimushaastatteluihin osallistui 35 henkilöä ja tutkimuksen tulokset analysoitiin temaattisen sapluuna-analyysin avulla. Haastattelut osoittivat vainajan selkeiden ja kattavien hautajaisia koskevien toiveiden vähentävän omaisten huolenaiheita kuoleman läheisyydessä.

Tulokset osoittavat, että joissakin tapauksissa kuoleva oli suunnitellut hautajaisensa ja ilmaissut toiveensa kirjallisesti. Kuolevalle itselleen vaikutti olevan tärkeää, että hän sai sanoittaa omia toiveitaan hautajaisista. Osa oli valmistellut omaa kuolemaansa siten, että perheenjäsenten kanssa oli tehty suullisia sopimuksia niin elämän loppuvaiheen hoidosta kuin hautajaisjärjestelyistäkin. Kuoleman läheisyydessä palliatiivisessa hoidossa olevilla haastateltavilla oli vahva luottamus siihen, että perheenjäsenet hoitavat asiat sovitun mukaisesti.

Tapauksissa, joissa kuoleva ei ollut ilmaissut toiveitaan, läheiset pyrkivät noudattamaan vainajan oletettua tahtoa. Tällöin vainajan selkeä uskonnollinen vakaumus tai muu maailmankuva vaikutti hautajaisjärjestelyihin. Lisäksi kuolleen, hänen perheenjäsentensä ja muiden vainajan lähisukulaisten välisillä suhteilla oli tärkeä rooli järjestelyissä. Tutkimuksessa havaittiin myös, että uusperhetilanteet vaikeuttivat toisinaan vainajan tahdon noudattamista, erityisesti jos läheisillä oli eriävät tulkinnat kuolleen toiveista.

Yhteenvetona voidaan todeta, että mitä selvemmin vainaja oli ilmaissut toiveensa hautausrituaalin, hautausmenetelmän ja hautapaikan suhteen, sitä helpompaa hautajaisten järjestäminen oli. Riittävän selkeät ja kattavat hautajaisia koskevat toiveet vähentävät omaisten huolenaiheita hautajaisten järjestämisessä.

 

Tutkimusartikkeli on luettavissa verkossa: Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, Suvi-Maria Saarelainen (2021). Funeral Wills and the Autonomy of a Dying Person: Experiences of Older People in Palliative Care and their Carers. International Journal of Law, Policy and the Family. Volume 35, Issue 1, 2021, ebab034, https://doi.org/10.1093/lawfam/ebab034.

https://academic.oup.com/lawfam/article/35/1/ebab034/6366971?searchresult=1

 

Spiritualiteetin tavoittaminen hoitotyössä. Kirjoittajana: Mirja Sisko Anttonen

Eräänä aamuna sain olla sairaanhoitajan mukana auttamassa saattohoidossa olevaa potilasta, jonka olemus oli kokoon painunut, fyysisesti voimaton. Henkeä ahdisti. Autoimme hänet vuoteeseen ja rauhoittelimme hengittämistä. Lopuksi hän sanoi, että nähdään huomenna, ellen kuole ennen sitä. Vastasin hänelle, että juuri nyt näyttää siltä, että kuolema ei ole nyt tapahtumassa. Potilas jäi voipuneena vuoteeseen happiviikset turvanaan.

Kuolevan ihmisen hyvä hoito on kokonaisvaltaista huolenpitoa. Terhokodissa tämä tarkoittaa vaikeaoireisten potilaiden fyysistä, psyykkistä, sosiaalista, henkistä ja hengellistä tukea. Ammatillisesti ihmistä voi ajatella erilaisissa lohkoissa, mutta ihmiselle itselleen lohkot muodostavat ainutlaatuisen kokonaisuuden, johon liittyy spiritualiteetti. Se voidaan ymmärtää ihmisen olemassaoloon kaikkeen yhteydessä olevana ymmärryksenä. Spiritualiteetti on dynaamista ja muuttuvaa. Ihmisestä riippuen se voi olla avointa pohdintaa elämän tarkoituksesta, sairastumisen tarkoituksesta ja kuoleman tarkoituksesta. Yhtä hyvin se voi olla piilotettu, salainen, yksityinen ja silti vahva, jakamaton osa ihmisen kokemusmaailmaa ja ymmärrystä itsestään ja elämästä.

Hoitotyössä on tavallista kysyä potilaan oireista, kivusta, ruokahalusta, suolentoiminnasta, unesta ja levosta, ahdistuksesta, mielialasta ja myös kärsimyksestä. Kaikki tärkeitä asioita hyvän saattohoidon aikana. Hoitajan aika kysymysten äärellä on myös havaintojen teon aikaa. Potilaan olemus, sanaton viestintä ja tilanteessa oleminen voivat kertovat jostain, jota ei ole sanoitettu. Tähän hetkeen pysähtyminen on tärkeää. Tarvitaan aikaa, katsetta ja kosketusta, jotta yhteinen ymmärrys voi syntyä siitä, minkä äärellä ollaan. Kiireentuntu ei edistä läsnäolevan ilmapiirin syntymistä, johon mahtuisi elämän kokoiset kysymykset, tunteet, pelot, hauraus ja hajoaminen. Tilanteessa ei tarvita valmiita vastauksia eikä pakollista valmiiksi tulemista. Keskustelua voi jatkaa tilannekohtaisilla, avoimella kysymyksellä, jotka tuntuvat luontevilta juuri siinä hetkessä.

Hoitava ihminen on myös kokonaisuus. Toinen voi olla enemmän tekijäsuuntautunut ja toinen emotionaaliseen kokemukseen suuntautunut ajattelija ja pohtija. Samoin kuin hoidettava ihminen. Tämä dikotomia ei ole mustavalkoinen. Spiritualiteetti kehittyy elämän myötä. Herkkyysvaiheitten kautta voi itsessään syventää spirituaalista tietoisuutta. Ihmisyyden ymmärtäminen laajenee kohtaamalla rohkeasti tilanteita, jossa spirituaaliset kysymykset ovat läsnä. Hoitavan ihmisen on hyvä muistaa, että keskustelut lähtevät autettavasta eikä hänen rajojaan saa ylittää. On tärkeää asettua kuuntelemaan hoidettavalle tärkeitä teemoja häntä kunnioittaen ja läsnäoloon keskittyen.

Saattohoidossa työntekijöiden tukena on aina ollut työnohjaus. Siinä on mahdollista käsitellä omia kokemuksiaan ja tunteita, jotta ne eivät sekoita potilaan viestien kuuntelua ja aiheuta virhetulkintoja. Työnohjaus tukee sairaanhoitajan henkistä hyvinvointia ja sitä kautta myös potilaiden hyvinvointia, kun tilaa henkisten ja hengellisten asioiden käsittelylle on enemmän. Työnohjaus auttaa myös keskeneräisyyden ymmärtämistä ja sietämistä itsessä ja toisessa.

Eksistentiaalisten kysymysten tiivistyminen lähellä kuolemaa on elämänmittainen tie. Herkkyysvaiheiden tunnistaminen ja uskallus lähteä tutkimaan näitä asioita voi helpottaa elämän loppuvaiheen kysymyksissä.

Jälkiviisaus

Tilanne kohtaamani potilaan kanssa jäi mieleen. Miksi vastasin, niin kuin vastasin? Tuliko potilas kohdatuksi ja tuetuksi omassa spiritualiteetissaan? Oliko minulla kuulijana riittävä herkkyys tarttua tähän kysymykseen? Miten aika ja ensimmäinen tapaaminen näkyivät kohtaamisessa? Oli totta, että hän ei kuollut sinä päivänä. Kuitenkin kuolemiseen liittyvä kysymys tuli niin selkänä ja paljaana kohdalle arkisen auttamistilanteen yhteydessä. Hoitotyössä hoitosuhde potilaan ja omahoitajan välillä on arvokas, jotta turvallinen ja luottamuksellinen suhde rakentuu myös spirituaalisten kysymysten ympärille. Ehkä tämä kohtaaminen ei ollut paras mahdollinen, mutta sai ainakin pohtimaan arjen tilanteita, heikkenevän potilaan mahdollisuutta tuoda esille spirituaalisia tarpeitaan ja eettistä oikeutta keskusteluttaa häntä juuri siinä hetkessä.

Muutaman päivän päästä potilas kuoli. Hänelle sytytettiin kynttilä, kuten jokaiselle potilaalle saattohoitokodissa. Se on rituaali, jolla kerrotaan kuoleman tapahtumisesta yhteisön jäsenille, mutta ennen kaikkea kunnioitetaan kuolleen ihmisen elämää ja kuolemaa.

 

Lähteet

Anttonen MS., Pajunen M., Pöyhiä R. & Sipola V. (2021, tulossa). Potilaan eksistentiaaliset kysymykset ja spiritualiteetin tukeminen palliatiivisessa hoidossa.

Memento mori. Muista kuolevaisuutesi, mutta muista myös myötätunto! Kirjoittajana: Jenni Spännäri

Koronapandemia on ollut meille monille muistutus kuolevaisuudesta ja katoavaisuudesta. Uuteen valoon ovat asettuneet niin tottumuksemme ja elämäntapamme, kuin käsityksemme länsimaisen elämän turvallisuudesta. Kuolemaa ei voikaan hallita, eikä lykätä elämän myöhäisiin vuosiin.

Myös nuoret ovat joutuneet silmätysten kuoleman mahdollisuuden kanssa eri tavalla kuin aikaisemmin. Vaikka koronainfektio on harvemmin nuorilla fataali, vakavan sairastumisen mahdollisuus, joka koskee paitsi itseä myös omia läheisiä, on pysäyttänyt ja järkyttänyt nuoria. Tästä kertoo muun muassa Yle uutisten haastattelema 22-vuotias Anni Alakoskela, joka viimeistelee teologian maisterintutkielmaa pandemia-ajan kokemuksista kirkon nuorisotyössä. (https://yle.fi/uutiset/3-11866510)

Kuoleman ja kuolevaisuuden muistaminen on ollut keskeistä taiteessa ja filosofiassa vähintään antiikista asti. Sekä oman että muiden ihmisten kuolevaisuuden muistaminen oli tärkeää esimerkiksi stoalaisille. Tällä tavoiteltiin mielenrauhaa sekä elämän että kuoleman edessä. Taiteessa tunnetaan vanitas-asetelmat pääkalloineen ja kuolema-aiheiset musiikkiteokset kuten requiemit.

Mutta jos tavoitteena on elää viisaasti, riittääkö oman kuoleman muistaminen ohjenuoraksi? Nykyaikaisen, monitieteisen viisaustutkimuksen tulosten mukaan ei.

 

Mitä on viisaus kuoleman äärellä?

Viisautta tutkitaan monilla eri tieteenaloilla filosofiasta sosiologiaan ja neurotieteeseen. Osittain juuri siitä syystä viisauden määritelmiä on monia. Niille on kuitenkin yhteistä moniulotteisuus: tutkimuksessa ajatellaan, että yhden yksittäisen asian sijaan viisaus koostuu monesta ulottuvuudesta. Niin sanotun kolmiulotteisen viisausmallin mukaan näitä ulottuvuuksia on kolme: kognitiivinen, reflektiivinen ja myötätuntoinen. Samantyyppiset ulottuvuudet nousevat esiin monissa muissakin malleissa: viisaudessa on kyse sekä tiedoista ja taidoista, pohtimisesta ja oppimisesta että myönteisestä sosiaalisuudesta. On huomattava, että nämä ulottuvuudet eivät ole viisauden lajeja, eivätkä edusta erityyppistä viisautta. Pikemminkin viisaudesta voidaan puhua vasta sitten, kun kaikki ulottuvuudet toteutuvat yhtä aikaa, ainakin jollakin tavalla.

Kuolevaisuuden muistamisen perinteessä korostuvat näistä viisauden ulottuvuuksista kognitiivisuus ja reflektiivisyys. Kognitiivinen eli tiedollinen ulottuvuus näkyy muun muassa siinä, että viisas tiedostaa omat rajansa ja rajallisuutensa – mutta on myös halukas ymmärtämään yhä lisää itsestään ja maailmasta. Reflektiivinen eli pohdiskeleva viisauden ulottuvuus tarkoittaa kykyä ja halua pohdiskeluun, vaikkapa pohdintaan elämästä ja kuolemasta. Mutta entä viisauden myötätuntoinen ulottuvuus?

Myötätunto tarkoittaa yksinkertaisesti myötäelämistä. Sitä, että pystymme tavoittamaan toisen ihmisen tilanteen sekä tiedon että tunteen tasolla – ja että toimimme sen mukaan. Myötätunto edellyttää aina jonkin toimen, pienen tai suuren: lempeän katseen, toisen kuuntelemisen tai pyyteettömän auttamisen. Myötätunto kuolevaisuuden äärellä voi tarkoittaa lähimmäisen huolien tai pelkojen kuuntelemista, rinnalla kulkemista tai vaikkapa lämpimän teekupposen tarjoamista surun hetkellä. Myötätuntoa vaaditaan, että voimme elää viisaasti kuoleman äärellä – ei pelkkää tietoa tai pohdintaa.

 

Myötätunnon viisas tasapaino

Kun myötätunto on rakentamassa viisautta, oleellista on tasapaino toisia kohtaan harjoitetun myötätunnon ja itsemyötätunnon välillä. Itsemyötätunnolle on kolme oleellisinta ohjenuoraa, jotka sopivat hyvin myös oman kuolevaisuuden pohtimiseen.

Ensiksi on muistettava lempeys itseä kohtaan. Kuittaisimmeko hyvän ystävän huolet kuoleman äärellä turhina ja lapsellisina? Emme varmasti. Itsemyötätunto haastaakin meitä suhtautumaan itseemme samalla lempeydellä ja ymmärryksellä kuin ystäviimme.

Toinen keskeinen asia on yleistäminen: kärsimys ja kuolema kuuluvat elämään ja koskevat kaikkia.

Tämä erottaa itsemyötätunnon itsesäälistä: itsesäälin vallassa saatamme ajatella, että juuri meitä on kohdannut erityisen suuri kärsimys, jota kukaan toinen ei koskaan ymmärtäisi. Itsemyötätunnon kautta voimme kokea yhteyttä muihin ihmisiin, joiden elämässä on kärsimyksen mahdollisuus, aivan samalla tavalla kuin omassammekin.

Kolmanneksi on hyvä harjoittaa hetkeen pysähtymistä ja omien tunteiden tunnistamista. Samalla kun huolemme, kärsimyksemme ja kuolevaisuutemme on totta, jokainen niistä on vain yksi tosiasia avarassa maailmassa. Itsemyötätunto ei vähättele eikä suurentele, vaan auttaa meitä tunnistamaan ja hyväksymään sekä kärsimyksen että ilon, sekä kuoleman että elämän.

 

Kun muistat kuolevaisuutesi, muista siis myös myötätunto – sekä itseäsi että muita kohtaan. Niiden välinen tasapaino vie kohti viisautta.

 

Jenni Spännäri

Kirjoittaja on teologian tohtori, joka toimii tutkijana Itä-Suomen yliopistossa ja Åbo Akademissa sekä tutkimusjohtajana CoHumans oy:ssa.  Hän on tutkinut myötätuntoa työelämässä, viisautta ja elämänkokemusta, vanhenemista, innovatiivisuutta sekä elämän merkityksellisyyttä useissa tutkimusprojekteissa.

 

 

 

 

 

Kirjallisuutta:

Ardelt, M. (2003). Empirical assessment of a three-dimensional wisdom scale. Research on Aging, 25(3), 275-324.

Bangen, K. J., Meeks, T. W., & Jeste, D. V. (2013). Defining and assessing wisdom: a review of the literature. The American journal of geriatric psychiatry : official journal of the American Association for Geriatric Psychiatry, 21(12), 1254–1266.

Neff, K. D. (2003). Self-compassion: An alternative conceptualization of a healthy

attitude toward oneself. Self and Identity, 2, 85-102.

Pessi, Anne Birgitta & Martela, Frank & Paakkanen, Miia (2017). Myötätunnon mullistava voima. PS-kustannus.

Spännäri, Jenni & Kallio, Eeva K. (2020). Viisaus – käyttäjän opas. Tuuma-kustannus.

 

Tarinoita ikääntyvästä Suomesta– tutkimushanke ikääntyvien oikeudensaantimahdollisuuksista

Kirjoittajina Kaijus Ervasti, Laura Kalliomaa-Puha ja Anna Mäki-Petäjä-Leinonen

Helsingin yliopiston, Itä-Suomen yliopiston, Tampereen yliopiston ja Ihmisoikeuskeskuksen yhteistyönä käynnistettiin loppuvuodesta 2020 ikääntyvien (65 +) oikeudensaantimahdollisuuksiin keskittyvä tutkimusprojekti. Yhteiskunnallisessa oikeustutkimuksessa oikeudensaantimahdollisuuksiin keskittyvällä tutkimuksella on pitkät perinteet. Tutkimussuuntauksessa on korostettu, etteivät pelkät lain takaamat oikeudet ole riittäviä, vaan ihmisten on päästävä myös tosiasiassa oikeuksiinsa. Oikeudellisen lähestymistavan lisäksi tarvitaan myös yhteiskunnallista ja taloudellista analyysia oikeuksiin pääsystä.

Ikääntyvän väestön määrä lisääntyy niin Suomessa kuin muissakin länsimaissa. Samalla ikääntyvien oikeudelliset ongelmat lisääntyvät. Ongelmat voivat liittyä esimerkiksi asumiseen, perheeseen, tavaroiden ja palveluiden hankintaan, kaltoinkohteluun sekä erilaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Ei ole tietoa, kuinka laajasti ikääntyvillä on erilaisia ongelmia ja millaisiin keinoihin he ovat turvautuneet ongelmiensa ratkaisemiseksi. Tyypillisiä esteitä avun saamiseen ovat esimerkiksi taloudelliset ja menettelylliset esteet. Ikääntyvillä voivat painottua myös erilaiset sosiaaliset, teknologiset ja informaatioon liittyvät esteet. Tällöin henkilö ei kykene hankkimaan apua eikä pääse tosiasiallisesti oikeuksiinsa.

Tutkimuksen ensivaiheessa (11/2020 – 2/2021) ikääntyviltä ja heidän läheisiltään pyydettiin kertomuksia oikeusongelmista ja niiden ratkaisemisesta lehti-ilmoituksilla (esimerkiksi Helsingin Sanomat, Aamulehti, Kaleva, Huvustadsbladet ja ET) sekä sosiaalisen median ja kansalaisjärjestöjen kautta. Pyyntöä jaettiin suomeksi, ruotsiksi, kolmella saamen kielellä sekä romaniksi. Kertomuksia pyydettiin helmikuun 2021 loppuun mennessä ja niitä saapui sähköpostitse noin 200 ja käsin kirjoitettuna yli 100. Kokonaisaineisto on siis noin 300, mikä laadulliseksi aineistoksi on sangen suuri. Aineistossa esiintyy monenlaisia ongelmia esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluissa, sosiaalietuuksissa, asumisessa, verotuksessa ja perhe- ja perintöoikeudellisissa asioissa. Lisäksi ikääntyvät ja heidän läheisensä raportoivat ikääntyvien kohtaamasta kaltoinkohtelusta.

Hanke vastaanotti myös noin 120 puhelua. Soittajat kysyivät neuvoa kertomusten laatimiseen ja ilmaisivat tyytyväisyytensä siihen, että vanhusten ongelmia tutkitaan. Monilla tuntui myös olevan tarvetta kertoa kokemistaan vääryyksistä jollekin ulkopuoliselle. Soittajat kuvasivat epäoikeudenmukaisuuden kokemuksiaan muun ohella erilaisten hallintopalveluiden ja terveyspalveluiden yhteydessä. Monet kokevat myös, että ikääntyneitä pidetään toisen luokan kansalaisina.

Tutkimusaineisto järjestään ja koodataan Atlas ti:llä kevään 2021 kuluessa. Aineisto analysoidaan sisällönanalyysilla. Lisäksi tarkoituksena on kvantifioida joitakin keskeisiä taustamuuttujia kokonaiskuvan luomiseksi aineistosta. Kertomuksista huokuu vahva kokemuksellisuus ja yksi mahdollisuus on tarkastella aineistoa koetun yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta. Jatkossa tutkimusta on tarkoitus syventää haastatteluilla.

Hankkeessa on mukana oikeustieteen, sosiaalipolitiikan, sosiologian ja gerontologisen sosiaalityön tutkijoita. Hanketta johtaa dosentti Kaijus Ervasti.  Toisena johtajana toimii yliopistonlehtori Anna Mäki-Petäjä-Leinonen. Kokonaisuudessaan kerätty tarina-aineisto on ainutlaatuinen ja tuottaa lähivuosina lukuisia tieteellisiä julkaisuja sekä kansantajuisia kirjoituksia. Lisäksi hankkeen on tarkoitus toimittaa kokoomateos, jossa tutkijat valottavat ikääntyvien oikeudensaantimahdollisuuksia eri näkökulmista. Itä-Suomen yliopistossa toimiva hyvinvointioikeuden instituutti on hankkeessa mukana useamman tutkijan voimin.

 

Lisätiedot: kaijus.ervasti@helsinki.fi  ja  anna.maki-petaja-leinonen@uef.fi

Virtuaaliyhteisöllinen kuolema

Olen pohtinut paljon kuoleman sosiaalista ulottuvuutta. Kun maatalousvaltaisessa yhteiskunnassa kuolema sijoittui keskelle perheen ja yhteisön arkielämää, modernissa yhteiskunnassa kuolema kätkeytyi sairaaloihin, laitoksiin ja saattohoitokoteihinkin. Kuolema hävisi näkyvistämme. Nyt kuolema on osittain palannut kotiin muun muassa kotisairaalatoiminnan ja kotisaattohoidon kehittymisen myötä. Kuolema on myös yhä enemmän läsnä myös sosiaalisessa mediassa.

Vaikka sosiaalisen median kommunikointikäytännöt ovat saaneet paljon kritiikkiä, kuolema sosiaalisessa mediassa voi olla kaunis ja yhteisöllinen. Nuoruuden ystäväni Matti sairastui reilu vuosi sitten parantumattomaan sairauteen. Hän oli ollut jo aiemmin aktiivinen Facebook-päivittäjä, ja FB:ssä hän kertoi myös avoimesti sairaudestaan ja edessä olevasta kuolemastaan. Matti aloitti myös blogin, jossa hän käsitteli kuolemaansa ja siihen liittyviä pohdintojaan. Hän julkaisi verkossa kaikille avointa blogia, jossa hän kertoi sairauden etenemisestä, tuntemuksistaan ja heittipä vielä aina blogitekstinsä päätteeksi puujalkavitsinkin, mikä oli hänelle tyypillistä.

Kuolevia ihmisiä tutkimuksemme yhteydessä haastatellessani olen usein kuullut, että kuoleman lähestyessä ihmisiä kaikkoaa kuolevan lähipiiristä. Usein syynä on se, että on vaikeaa kohdata kuoleva ja keskustella asiasta. Helpompi on silloin väistää ja jäädä taka-alalle. Facebookissa Matin päivityksiin tulleet reaktiot kertoivat päinvastaista. Suuri määrä ihmisiä kommentoi ja reagoi hänen päivityksiinsä tavalla tai toisella. Näin tein itsekin, joskus sanallisesti, mutta useimmiten vain emojien avulla. Suomalaisten sanotaan olevan kansaa, jonka on vaikea ilmaista tunteitaan. Sosiaaliseen mediaan sijoittuvan kuoleman yhteydessä kuitenkin sydän-emojia sekä erilaisia tuen ja rakkauden ilmauksia tuli Matin päivityksiin valtava määrä. Osansa tässä voi olla myös korona-ajalla. Emme voi olla läsnä fyysisesti emmekä halata tai ilmaista muuten elekielellä tunteitamme. Silloin emojit ja kirjoitetut sanat tarvitaan tekemään näkyväksi sen, että välitämme. En tiedä, olenko itsekään koskaan käyttänyt sydän-emojia niin paljon kuin tämän vuoden aikana.

Korona-ajan kuolemaa on leimannut kaksijakoisuus. Toisaalta se on voinut olla kuolevalle äärimmäisen yksinäinen kokemus. Kuoleman on voinut joutua kohtaamaan täysin eristyksissä sairaalahuoneessa, seurana ehkä vain suojavarusteiden takia avaruusoliota muistuttavat hoitajat, jotka varmasti ovat tehneet parhaansa mutta eivät korvaa omia läheisiä, joita ei ole päässyt paikalle kuolevan tueksi. Hautajaisetkin on voitu viettää vain muutaman hengen kesken. Toisaalta korona-aikana on löytynyt uusia keinoja olla kuolevalle läsnä. Ei fyysisesti, mutta yhä useammin sosiaalisen median kautta. Kun korona on osoittanut sosiaalisten suhteiden tärkeyden, olemme opetelleet ja oppineet myös ilmaisemana uusilla tavoilla tunteitamme läheisille.

En ole ikinä kuullut suomalaisten suusta niin usein kanssaihmisille lausuttua ”Minä rakastan sinua”, kuin katsoessani televisiosta alkuvuodesta 2021 tullutta ”Laulu rakkaudelle” -ohjelmaa, jossa musiikkiesityksen avulla haluttiin osoittaa kiitollisuutta tärkeille ihmisille. Aiemmin tuo lause on pyhitetty romanttisen rakkauden herkimpiin hetkiin, mutta nyt sen voi muutenkin sanoa itselleen tärkeille ihmisille. Ystäväni Matti sai myös sen lukea sosiaalisesta mediasta monen ystävän kirjoittamana. Uskon, että se merkitsi hänelle paljon.

Syrjäytyminen sosiaalisista suhteista kuoleman lähestyessä

Kuolemaan ja elämän loppuvaiheeseen liittyy monenlaisia kysymyksiä, joita tässäkin blogissa on käsitelty eri näkökulmista. Myös sosiaalisilla suhteilla on merkitystä kuolemassa, ja tätä aihetta yksi tutkimushankkeemme valmisteilla olevista artikkeleista käsittelee. Tutkimusartikkelissamme Marjaana Seppäsen ja Sofia Sarivaaran kanssa olemme tarkastelleet kuolemaa erityisesti sosiaalisista suhteista syrjäytymisen sekä muutosten näkökulmista. Kuoleman prosessissa tapahtuu muutoksia sekä sosiaalisten suhteiden määrässä että laadussa. Kuitenkin syrjäytymisen ja kuoleman yhteydestä on keskusteltu melko vähän, vaikkakin ikääntyessä menetysten kohtaaminen on todennäköisempää ja tukea tarvitsevat erityisesti ne, joilla lähiverkostot eivät toimi tai niitä ei juurikaan ole.

Tutkimuksemme haastatteluissa tuli esille asioita, jotka lisäsivät riskiä syrjäytyä olemassa olevista ihmissuhteista kuoleman prosessin aikana. Näitä olivat esimerkiksi perhesuhteen muuttuminen hoivasuhteeksi, hoivan sitovuus ja raskaus sekä samanaikaisesti kaventuva elinpiiri kuoleman lähestyessä. Sairauden asettaessa rajoja osallistumiselle sekä kuolevan että hänen omaishoitajansa sosiaalinen verkosto saattoi pienentyä. Sosiaalisten suhteiden vähentyminen ja erityisesti lähipiirin vaikeus kohdata kuolevaa ihmistä, saattoi johtaa eristäytymiseen ja yksinäisyyteen. Etäisyyden ottamiseen ja jopa suhteiden päättämiseen vaikuttivat esimerkiksi vaikeat kuolemaan liittyvät tunteet, kuten pelko, häpeä tai syyllisyys. Kuoleman lähestyessä suhteet eivät myöskään välttämättä muuttuneet läheisimmiksi, vaan rikkinäiset ja katkenneet perhesuhteet saattoivat säilyä ennallaan.

Kun sosiaalinen verkosto kapeutuu ja erityisesti vierailut kotona vähenevät, hoitajista saattaa tulla merkittävä osa sairaan ja häntä hoivaavan omaisen verkostoa. Kotisairaalan tai kotihoidon hoitajat olivat joillekin säännöllinen, jokapäiväinen vieras kotona. Aineiston perusteella vaikuttikin ratkaisevalta se, miten ammattilaiset kohtasivat kuolevan ja saattajan.

Oli kuitenkin myös asioita, jotka haastattelujemme mukaan vähensivät syrjäytymisen riskiä tai suojasivat siltä. Eri ihmisiltä saatu sosiaalinen tuki oli tärkeää sekä kuolevalle että hänen omaisilleen. Yhteisyys saattoi myös lisääntyä ja olla voimavara kuolevan ja häntä saattavan välillä. Lisäksi kuoleman prosessissa syntyi uusia, merkityksellisiä ihmissuhteita esimerkiksi kohtaamalla samassa tilanteessa olevia vertaistuen ja palvelujen kautta. Toisinaan taas vetäytyminen tai yksinolo oli kuolevan oma valinta.

Olennaista onkin ymmärtää kuoleman sosiaalista ulottuvuutta sekä kuunnella kuolevan tarpeita ja toiveita. Sosiaalisen tuen tarpeiden tunnistamiseen sekä kuolevan ja omaishoitajan sosiaalisten suhteiden tukemiseen on myös tärkeää kehittää keinoja.

Kohti syvempää ymmärrystä ikääntyvien eksistentiaalisista kysymyksistä; kirjoittajana Suvi-Maria Saarelainen

 Jotta ikääntyvien eksistentiaalista hyvinvointia olisi mahdollista tukea, tarvitaan syvällistä tutkimustietoa siitä, mikä tekee elämästä merkityksellistä iän karttuessa. Eksistentiaalisen hyvinvoinnin näkökulmasta on osoitettu, että nuoremmat sukupolvet tuntevat huonosti ikääntyneiden eksistentiaalisia tarpeita ja kokemuksia elämän merkityslähteistä. Vaikka eliniänodote on kasvanut merkittävästi, ja maailmassa elää nykyisin 125 miljoonaa yli 80-vuotiasta, ei ole pystytty osoittamaan, että ikääntyvä väestö voisi paremmin kuin heidän omat vanhempansa. Vuoteen 2050 mennessä yli 60-vuotiaiden osuus maailman väestössä kasvaa 12 %:sta 22 %:iin. Kasvavaa ikää seuraavat moninaistuvat terveysongelmat ja toimintakyvyn heikkeneminen: fyysiset muutokset ovat omiaan vaikuttamaan myös ikääntyneen eksistentiaaliseen hyvinvointiin. Tutkimustiedon kartuttaminen ikääntyvien elämän merkityksen kokemuksista voidaan pitää erittäin keskeisenä eksistentiaalisen hyvinvoinnin näkökulmasta.

Ikääntyville suomalaisille oman kodin ympäristö on merkityksellinen osa elämää: suurin osa heistä toivoo, että voisi asua omassa kodissaan heikentyneestä toimintakyvystään huolimatta. Vaikka ikääntyvien itsenäinen elämä ja toimintakyvyn tukeminen on asetettu Suomessa poliittiseksi tavoitteeksi (esim. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö 18/2020), ihmisen ikääntyessä kotona pärjäämisen haasteet kasvavat. Uutiset ovat tuoneet tietoisuutemme vakavia heitteille jättämisiä niin yksityiskodeissa kuin asumispalveluiden parissa. Lisäksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on osoittanut, että kotihoidossa on suuria maakunnallisia eroja: Pääkaupunkiseudulla kotihoidon asiakasmäärä on kasvanut 40 %, mutta kotihoidon hoivakäyntien määrä on laskenut. Itäisessä Suomessa ikääntyvien määrän kasvuun kotihoidossa on pystytty paremmin varautumaan, koska alueellinen väestön ikääntyminen on ollut käynnissä pidemmän aikaa kuin Uudellamaalla.

On osoitettu, että ne ikääntyneet, jotka kärsivät masentuneisuudesta, kärsivät myös eksistentiaalisten kysymysten ja merkityksettömyyden kokemuksista. Esimerkiksi muutto tuettuun asumiseen vaikuttaa ikääntyneen elämäntilanteeseen heikentäväsi: Ikääntyneen fyysinen ja kognitiivinen kapasiteetti laskee. Muuton yhteydessä ihminen menettää merkitykselliseksi kokemiaan rooleja ihmissuhteissaan ja ihmissuhteiden määrä vähenee. Usein jo muutto itsessään koetaan suurena menetyksenä, sillä yksilön autonomia ja minäpystyvyys asetetaan kyseenalaiseksi. Tuetun asumisen piirissä asuvat ihmiset kokevatkin vahvasti depressiivisiä oireita (Stewart 2013): hoivakodissa asuvien ikäihmisten masennus on neljä kertaa yleisempää kuin itsenäisesti asuvien ikäihmisten.

Koronaepidemian vuoksi ikäihmisten eksistentiaalinen hyvinvointi on entistä ajankohtaisempi kysymys. Koronaa voidaan pitää sekä kansallisena että globaalina haasteena ikääntyvien eksistentiaaliselle hyvinvoinnille. Suomen hallituksen määrätessä poikkeustilan maahamme, kohdentuivat tiukimmat rajoitukset 70-vuotta täyttäneisiin, joita kehotettiin välttämään kontakteja ja kodista poistumista. Kevään 2020 koronaepidemia ja syksyllä 2020 alkanut toinen korona-aalto haastavat erityisesti ikääntyvien ihmissuhteiden ylläpitoa, osallisuutta ja kuulumisen kokemusta.

Kaiken tämän tiedon keskellä iloitsen suuresti, että pääsen maalikuussa aloittamaan tutkimusryhmän kanssa hankkeen, joka tarkastelee ikääntyvien (80+) kokemuksia elämän merkityksestä: Hankkeen keskiössä ovat kokemukset merkityslähteistä, merkityksellisyydestä sekä merkityksellisyyden horjumisesta. Laadullisen ja määrällisen aineiston yhdistelmällä tarkastellaan sekä yksityiskodeissa että tehostetussa palveluasumisessa asuvien ikääntyvien ihmisten kokemuksia elämän merkityksestä.

 Myös tämän hankkeen tuloksia jaamme kanssanne mielellämme!

 Kirjallisuutta

Alastalo, H. et al. (2017). Kotihoidon asiakasmäärät kasvussa, henkilöstön määrän kasvu ei kaikissa maakunnissa seuraa perässä. THL. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-899-9

Choi, N., Ransom, S., & Wyllie, R. (2008). Depression in older nursing home residents: the influence of nursing home environmental stressors, coping, and acceptance of group and individual therapy. Aging mental health, 12(5), 536-547.

Helminen, S. (2012). Vanhoista vanhimpien terveys ja elämäntilanne ‒ tuloksia vuoden 2010 Tervaskannot 90+ -tutkimuksesta. Gerontologia, 26(3), 162-171.

Jongenelis, K., Pot, A. M., Eisses, A. M., Beekman, A. T., Kluiter, H., & Ribbe, M. W. (2004). Prevalence and risk indicators of depression in elderly nursing home patients: the AGED study. Journal of affective disorders, 83(2-3), 135-142.

MacKinlay, E. (2017). The spiritual dimension of ageing. London: Jessica Kingsley Publishers.

Saarelainen, S-M. (2019). Geronteknologia eksistentiaalisten kysymysten ja keskusteluiden mahdollistajana – Tutkimus ikääntyvien Palvelu-TV -toiminnasta. Diakonian tutkimus, 1/2019, 6-28.

THL (2016). https://www.thl.fi/fi/web/ikaantyminen/elaman-loppuvaiheen-hoito/hoidon-jarjestaminen

Van der Vaart, W., & van Oudenaarden, R. (2018). The practice of dealing with existential questions in long-term elderly care. International journal of qualitative studies in health and well-being, 13, 1-11.

 

Sosiaalisen kuoleman kynnyksellä

Kirjoittaja tutkijatohtori Jari Pirhonen, Helsingin yliopisto

Haastattelin viime vuonna eläkeikäisiä ihmisiä heidän hyvinvointiinsa liittyvistä teemoista. Aineistossa yhdeksi hyvinvointia heikentäväksi tekijäksi osoittautui pelko, nimittäin tulevaisuuden pelko. Monet kertoivat pelkäävänsä laitoshoitoon joutumista oman toimintakyvyn laskiessa ja omillaan pärjäämisen kriisiytyessä. Ajateltiin, että laitokseen jouduttua siellä vaan maataan sängyssä ja joku käy välillä työntämässä ruokaa suuhun ja vaihtamassa vaipan. Joku epäili, että siinä vaiheessa kenelläkään ei ole enää aikaa minulle. Joku näki vanhojen ihmisten olevan huutolaisia, jotka kaupataan halvimmalla hoitavalle. Tällaisia puheita analysoidessa paljastui nopeasti, että ihmiset selvästikin pelkäsivät oman toimijuutensa ja osallisuutensa menettämistä. Jopa siinä määrin, että usea haastateltava otti itse esiin eutanasian laitoshoitoa parempana vaihtoehtona.

Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon tutkijana sanoisin, että haastateltavien pelko osui täydellisesti kohteeseensa. Hyvän elämän peruspilarit pitkäaikaishoidossa, samoin kuin missä muualla tahansa, ovat juuri toimijuus ja osallisuus. Hyvä elämä perustuu siihen, että ihminen voi omien toimintamahdollisuuksiensa mukaisesti tehdä itselleen merkityksellisiä asioita yhteisön hyväksyttynä jäsenenä. Tässä kiteytyy minusta koko vanhustenhoidon perusajatus: hoitojärjestelmän tehtävä on tukea toimintakykyään menettäviä ihmisiä elämään mahdollisimman oman näköistään elämää yhteydessä toisiin ihmisiin. Viime aikojen vanhustenhoitokeskustelun perusteella ihmisten pelko ei ollut aiheeton. Hoivakoteja on jopa asetettu toimintakieltoihin, kun on paljastunut räikeitä hoidon laiminlyöntejä. Erityisesti puuteet lääkehoidossa ovat olleet valvovien viranomaisten tarkkailun kohteena.

Jokin tässä asiassa ei kuitenkaan täsmää. Syystä tai toisesta olemme rakentaneet vanhuksillemme nimenomaan ”hoitojärjestelmän”, jolloin sen toimivuutta arvioidaan lääkehoidon, hygienian ja ravitsemuksen kaltaisten, mitattavien asioiden kautta. Ilman muuta toimiva lääkehoito, hygienia ja ravitsemus ovat tärkeitä asioita, mutta onko niistä kenellekään elämän sisällöksi? Pitäisiköhän ajattelua nitkauttaa vähän siihen suuntaan, että vanhuksistamme huolehtiessamme tärkeimmiksi asioiksi nousisivatkin toimijuuden ja osallisuuden tukeminen? Mitä jos se nyt tärkeänä pitämämme ”hoito” ymmärrettäisiinkin vain tälle päämäärälle alisteisena tukitoimintona? Näinhän se oikeasti onkin – lääkehoito, hygienia ja ravitsemus ovat välinearvoja päämäärän ollessa toimijuuden ja osallisuuden kautta toteutuva hyvä elämä. Ehkä jatkuva vanhuspalvelujen aliresursointi on jo sokaissut meidät luulemaan, että pitkäaikaishoidon tarkoitus on huolehtia ihmisten perushoidosta.

Palaan vielä viimevuotisiin haastatteluihin. Pelätessään toimijuuden ja osallisuuden menetystä ihmiset itse asiassa pelkäsivät sosiaalista kuolemaa. Sosiaalinen kuolema tapahtuu, kun ihmistä ei pidetä enää vuorovaikutuksen arvoisena. Hän muuttuu vuorovaikutuksen osapuolesta toiminnan kohteeksi. Tästä kertoivat ajatukset hoitotoimenpiteiden kohteena olemisesta. Muistisairaiden hoitoa tutkineet ovat havainneet, että heistä puhutaan usein ikään kuin ”käytännöllisesti katsoen kuolleina” heidän vielä ollessaan elossa. Tällainen sosiaalinen kuolema siis näyttäytyi haastateltaville pelottavampana kuin fysiologinen kuolema. Kyse on valtavan isosta asiasta, joka pitää nyt ottaa vakavasti. Kuolleita me emme pysty herättämään henkiin, mutta sosiaalisesti kuolleet kyllä. Kansakunnan tasolla voimme aloittaa vanhuspalvelujen tarpeen mukaisesta resursoinnista ja toiminnan päämäärien kirkastamisesta. Yksilötasolla asiaintilan parantaminen käy vielä helpommin, sillä hoivakodissa asuvan sosiaalisen Lasaruksen voi herättää henkiin vaikkapa sanomalla hänelle ”Tule ulos, minä haluan ulkoilla sinun kanssasi” tai ”Tule ulos, lähdetään käymään Tammelan torilla”.

 

Kirjallisuus

Brannelly, Tula (2011) Sustaining citizenship: People with dementia and the phenomenon of social death. Nursing Ethics, 18 (5), 662–671.

Sweeting, Helen & Gilhooly, Mary (1997) Dementia and the phenomenon of social death. Sociology of Health and Illness, 19 (1), 93–117.

Hyväksytty julkaistavaksi:

Pirhonen, J., Seppänen, M., Pietilä, I., Tuominen, K. & Jylhä, M. Vanhuus ja sosiaalinen kuolema – Sosiaalisen kuoleman käsitteistö vanhojen ihmisten haastattelupuheessa. Yhteiskuntapolitiikka.

Hyvää saattohoitoa ja eutanasiaa koskevat sääntelytarpeet

Anna Mäki-Petäjä-Leinonen ja Liisa Nieminen

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti toukokuussa 2018 työryhmän selvittämään elämän loppuvaiheen hyvää hoitoa, itsemääräämisoikeutta sekä saattohoitoa ja eutanasiaa koskevia sääntelytarpeita. Työryhmä työskentelee vuoden 2021 puoliväliin saakka.

Elämän loppuvaiheen hoitoon on kiinnitetty lisääntyvästi huomiota 2000-luvulla. Vuonna 2003 Euroopan neuvosto antoi suosituksen palliatiivisen hoidon järjestämisestä ja samana vuonna valtakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon eettinen neuvottelukunta ETENE antoi suosituksen saattohoidosta. Myös sosiaali- ja terveysministeriö on antanut palliatiiviseen ja saattohoitoon liittyviä raportteja ja suosituksia, muun ohella vuonna 2010 julkaistun suosituksen ”Hyvä saattohoito Suomessa” ja vuonna 2019 julkaistun suosituksen palliatiivisen hoidon palveluiden tuottamisesta ja laadun parantamisesta Suomessa.

Palliatiivisen ja saattohoidon kysymysten lisäksi STM:n työryhmän perustamiselle antoi kimmokkeen eduskunnan käsiteltäväksi vuonna 2017 saatettu kansalaisaloite 2/2017, ”Aloite hyvän kuoleman puolesta”. Tämän eutanasia-aloitteen tarkoituksena oli auttaa kuolevia ja kärsiviä henkilöitä, jotka haluavat omasta vapaasta tahdostaan kuolinapua tilanteessa, jossa lääketiede ei pysty heitä riittävästi auttamaan. Aloitteen mukaan eutanasia tulisi säätää lailliseksi tilanteessa, jossa ”potilaalla on sietämättömiä fyysisiä ja/tai psyykkisiä oireita, kipuja ja kärsimyksiä, joita ei voida hyvänkään saatto- tai palliatiivisen hoidon avulla ja lääketieteen keinoin olennaisesti lievittää”. Useimpien Euroopan maiden tavoin eutanasia ei ole Suomenkaan lain mukaan sallittua. Eräissä maissa, kuten Belgiassa, Hollannissa, Luxemburgissa ja Kanadassa on voimassa lainsäädäntöä, joka mahdollistaa eutanasian tai itsemurhassa avustamisen. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimesta löytyy avustettua itsemurhaa koskevaa oikeuskäytäntöä useaa maata koskien.

Tätä blogia kirjotettaessa STM:n työryhmä on toiminut 2,5 vuotta. Ensimmäisessä vaiheessa työryhmä on luonut kokonaiskuvan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän tilanteesta ja meneillään olevasta kehityksestä palliatiivisen hoidon ja saattohoidon järjestämiseksi sekä elämän loppuvaiheen hoitoa ohjaavasta lainsäädännöstä. Laajan työryhmän tueksi perustettu säädösryhmä on pohtinut potilaslain ja terveydenhuoltolain sääntelytarpeita muun ohella hoitotahdon, palliatiivisen hoidon sekä saattohoitoavapaan osalta.

Tärkeänä on pidetty potilaslain tarkistamista niin, että lakiin otettaisiin hoitotahtoa koskeva säännös ja potilaan tekemästä hoitotahdosta tulisi hänen hoidossaan ensisijaisesti määräävä. Lisäksi niin kutsuttujen sijaispäätöksentekijöiden asemaa ja etusijajärjestystä potilaan puolesta suostumuksen antavina tahoina tulisi täsmentää. Terveydenhuoltolakiin toivotaan otettavaksi palliatiivista hoitoa koskeva säännös ja myös saattohoitovapaan säätämistä ehdotetaan harkittavaksi. Työryhmän esittämistä säädösehdotuksista järjestettiin kuulemistilaisuus helmikuussa 2020 ja esitetyt ehdotukset saivat pääsääntöisesti myönteisen vastaanoton.

Eutanasian ja avustetun itsemurhan osalta työryhmä on selvittänyt, millaista eutanasiaa tai avustettua itsemurhaa koskevaa lainsäädäntöä ja käytäntöjä on muissa maissa. Seuraavassa vaiheessa työryhmä siirtyy arvioimaan avustettua itsemurhaa ja eutanasiaa koskevien lainsäädäntömuutosten tarpeellisuutta. Nähtäväksi jää, tuleeko työryhmä kokonaisuudessaan ehdottamaan eutanasiasta säätämistä.  Ainakin osa jäsenistä kannattaa uudistusta.

Yksimielisiä ollaan ainakin siitä, että palliatiivisen ja saattohoidon palvelut tulisi Suomessa saada pikimmiten yhdenvertaisesti kaikkien saataville.

Kirjoittajat ovat STM:n asiantuntijatyöryhmän säädösryhmän jäseniä.

 

Lähteitä:

Sosiaali- ja terveysministeriön asettamispäätös 18.5.2018. Elämän loppuvaiheen hyvää hoitoa, itsemääräämisoikeutta sekä saattohoitoa ja eutanasiaa koskevan lainsäädäntötarpeen asiantuntijatyöryhmä.

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2019:68. Suositus palliatiivisen hoidon palveluiden tuottamisesta ja laadun parantamisesta Suomessa.

 

Hautaustoimilaki ja vainajan hautatahto

Anna Mäki-Petäjä-Leinonen ja Auli Vähäkangas

1. Hautaustoimilaki ja hautajaisten järjestäminen

Hautaustoimilaissa (457/2003, HautL) säädetään ihmisen ruumiin hautaamisesta ja tuhkaamisesta, tuhkan käsittelystä sekä hautausmaan ja yksityisen haudan perustamisesta, ylläpidosta, hoitamisesta ja lakkauttamisesta sekä krematorion perustamisesta (HautL 1.1 §). Lain tavoitteena on edistää uskonnon- ja omantunnon vapauden toteutumismahdollisuuksia käytännössä ja turvata vainajan muiston kunnioittamiseen liittyvien pieteettinäkökohtien huomioon ottamista hautaustoimessa. Lain keskeisiä periaatteita ovat arvokkuuden ja kunnioittamisen vaatimukset ruumiin ja tuhkan käsittelyssä sekä hautausmaan hoidossa. Vainajan katsomusten ja toivomusten kunnioittamisen puolestaan tulee olla keskeisessä asemassa hautaamisessa, tuhkaamisessa ja tuhkan käsittelyssä.

Hautaustoimilaissa säädetään etusijajärjestyksestä hautajaisten järjestämisessä (HautL 23 §). Kysymys on henkilöistä, joilla on ensisijaisesti oikeus huolehtia hautaamiseen, tuhkaamiseen ja tuhkan käsittelyyn liittyvistä järjestelyistä. Lain mukaan järjestys on seuraava: vainajan nimeämä henkilö, puoliso sekä lähimmät perilliset yhdessä, lähimmät perilliset yksin, muu läheinen tai kunta.

Toisinaan hautajaisten järjestämisestä, erityisesti koskien hautapaikan valintaa, syntyy riitaa omaisten kesken. Mahdollisten ristiriitatilanteiden varalle hautaustoimilakiin on sisällytetty säännökset menettelystä, jossa hautausjärjestelyjä koskevat kiistat voidaan ratkaista (HautL 23.4 §). Lain mukaan jos hautajaiset ensisijaisesti järjestävät henkilöt (vainajan nimeämä henkilö, eloonjäänyt avio- tai avopuoliso tai lähimmät perilliset) eivät pääse yksimielisyyteen hautaamisen tavasta, paikasta tai hautaustoimituksesta, asian käsittelee se käräjäoikeus, jonka tuomiopiiriin vainajan kotikunta hänen kuollessaan kuului.

2. Vainajan toiveiden kunnioittaminen

Hautaustoimilain 2 §:ssä säädetään hautaustoimessa noudatettavista yleisistä velvollisuuksista ja sen 3 momentissa säädetään velvollisuudesta kunnioittaa vainajan katsomusta ja toivomuksia hautaamisessa, tuhkaamisessa ja tuhkan käsittelyssä. Kysymyksessä on vainajan autonomiaa korostava säännös ja tyypillisiä tilanteita, joissa säännös voi tulla sovellettavaksi, ovat lain esitöiden mukaan esimerkiksi valinta arkkuhautauksen ja tuhkauksen välillä, hautausmaan ja hautapaikan valinta sekä hautaustoimitus. Myös vainajan uskonnollinen tai muu katsomus tulee ottaa huomioon muun muassa harkittaessa hautaustoimituksen mahdollista uskonnollista sisältöä. Hautaustoimitukseen liittyen kysymys voi olla vainajan toivomusten kunnioittamisesta myös esimerkiksi musiikin, muistotilaisuuden paikan ja tarjoilujen sekä kutsuttavien henkilöiden suhteen. Voidaankin todeta, että hautajaisten järjestämiseen liittyy usein paitsi talouteen, myös vainajan henkilöön liittyviä kysymyksiä. Taloudelliseen puoleen liittyvät esimerkiksi kysymykset muistotilaisuuden paikasta ja tarjoiluista. Vainajan henkilöön liittyviksi voidaan puolestaan katsoa esimerkiksi siunaustilaisuuden sisältöön liittyvät kysymykset.

Vainajan toivomuksilla tarkoitetaan säännöksessä vainajan tiedetyn ja oletetun tahdon kunnioittamista. Tällä tarkoitetaan paitsi vainajan eläessään nimenomaisesti ilmaisemia toivomuksia, myös periaatetta, jonka mukaan hautausjärjestelyjä koskevia valintoja tehtäessä lähtökohdaksi tulee ottaa oletus siitä, mitä vainaja itse olisi toivonut. Hautaukseen liittyviä päätöksiä tehtäessä vainajan katsomus ja toivomukset tulisi ottaa huomioon niin hyvin, kuin se on kohtuudella mahdollista. Lain esitöiden mukaan hautajaisia järjestävillä olisi kuitenkin oikeus poiketa sellaisten vainajan toiveiden kunnioittamisesta, joiden toteuttaminen olisi kohtuuttoman vaikeaa tai kuolinpesän varoihin nähden kohtuuttoman kallista. Juridiselta merkitykseltään säännös on periaatetasoinen normi ja se toimii ohjeena niille tahoille, jotka huolehtivat vainajan hautausjärjestelyistä. Lisäksi säännös ohjaa myös hautausjärjestelyjä koskevien erimielisyyksien ratkaisua tuomioistuimissa.

3. Surevien omaisten kertomuksia vainajan toiveiden kunnioittamisesta

Kotisaattohoitoa tarkastelevassa tutkimushankkeessamme kysyimme hautajaisten järjestämisestä ja niiden merkityksestä. Aineistossamme tulee surevien omaisten kertomana esille, kuinka tärkeää omaisille oli kunnioittaa vainajan toiveita ja katsomuksia hautajaisten järjestämisessä. Osa kuolevista oli suunnitellut omat hautajaisensa hyvin tarkkaan ja näitä suunnitelmia oli noudatettu. Toisaalta myös vainajan oletettua tahtoa oli pyritty noudattamaan tilanteessa, jossa sairastunut ei ollut suoraan kertonut toiveistaan ennen kuolemaansa.

 

Lähteet:

HE 204/2002. Hallituksen esitys eduskunnalle hautaustoimilaiksi.

Mäki-Petäjä-Leinonen Anna. Ikääntymisen ennakointi – Vanhuuteen varautumisen keinot. Talentum 2013.