Kampuksen kehittämispäällikön terveiset

Uusia askelia Viikin kampuksen kehittämisessä

 

Viikin kampusta on vuonna 2018 kehitetty monella eri osa-alueella. Viikin asema bio-, ympäristö- ja elintarvikealan keskittymänä vahvistui entisestään kun Suomen ympäristökeskus (SYKE) muutti Viikkiin syksyllä 2018. Aiemmin Viikin kampukselle ovat asettuneet Ruokavirasto (aik. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira) ja Luonnonvarakeskus (Luke). Sektoritutkimuslaitosten sijoittuminen Viikin kampukselle avaa uusia mahdollisuuksia yhteistyön tiivistämiseen toimintojen ja tilojen käytön kehittämisessä. Eläinlääketieteellisen tiedekunnan osalta yhteistyö on tiivistä erityisesti Ruokaviraston kanssa. Vuoden 2018 aikana tiedekunta on sopinut Ruokaviraston kanssa yhteisistä tehtävistä Suomen Akatemian rahoittaman Helsinki One Health -hankkeen puitteissa.

Viikin kampus on monella mittarilla mitattuna kärkipaikalla Helsingin yliopiston kampusten välisessä vertailussa. Esimerkiksi keksintöilmoitukset Viikin kampukselta ovat viime vuosina kolminkertaistuneet ja Viikin kampuksella on syntynyt eniten keksintöjä koko yliopistossa. Viikin kampus on myös kerännyt eniten ulkopuolista rahoitusta. Menestyksestä huolimatta Viikin kampus ei ole kaikilta osin saanut esille vahvuuksiaan ja kampuksella on tunnistettu paljon hyödyntämätöntä potentiaalia. Viikissä on runsaasti vapaata rakennusoikeutta ja mahdollisuuksia kampuksen kehittämiseen. Yliopisto teetti vuoden 2018 aikana yhdessä Helsingin kaupungin, Luken ja Senaatti-kiinteistöjen kanssa selvityksen siitä, miten Viikin osaamis- ja innovaatiokeskittymää tulisi täydentää ja kehittää niin, että se olisi tulevaisuudessa entistä kiinnostavampi kansainvälisesti ja integroituisi ympäröivään kaupunkirakenteeseen optimaalisella tavalla.

Yksi selvityksessä todettu ongelma Viikin kampuksella on sen rakennettu nykytila: rakennukset ovat sijoittuneet kauaksi toisistaan, satunnaisten kohtaamisten paikat puuttuvat lähes täysin ja liikennejärjestelyt ovat osin epäkäytännölliset. Monille työntekijöille ja opiskelijoille nopein ja helpoin tapa tulla kampukselle on ollut oma auto, minkä seurauksena kampuksen pysäköintipaikat ovat usein olleet täynnä ja pysäköintiä on ollut myös pysäköintialueiden ulkopuolella. Vuoden 2018 keväällä tähän pyrittiin vaikuttamaan muuttamalla pysäköinti kampuksella maksulliseksi. Maksullisuus ja pysäköintipalvelun ostaminen ulkopuoliselta palveluntarjoajalta herätti kampuksella paljon keskustelua.

Kampuksen liikennejärjestelyihin liittyen keskustelua vuonna 2018 on aiheuttanut myös Raidejokeria koskevat suunnitelmat. Raidejokerin rakennustöiden on tarkoitus käynnistyä vuonna 2020. Eniten huolta on syntynyt Raidejokerin linjauksesta Viikinkaarta pitkin. Mikäli Viikinkaaren rata-aluetta ei saada vaimennettua eikä magneettikenttiä kompensoitua, voivat Viikinkaaren varrella olevien erikoistilojen toimintaedellytykset vaarantua. Eläinsairaalan toimintoihin (MRI, CT) Jokeriradalla ei arvioida olevan toimintaa vaarantavia häiriövaikutuksia.

Yliopistopalvelujen (YPA) osalta vuonna 2018 Viikin kampuksella keskityttiin edelleen toimintojen vakiinnuttamiseen ja yhteistyön parantamiseen tiedekuntien ja yksiköiden kanssa. Tiedekuntien toimintarakenteiden osalta merkittävimmät muutokset olivat maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan ja bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan siirtyminen laitoksettomiksi tiedekunniksi vuoden 2018 alusta. Molempien tiedekuntien johdossa aloitti myös uusi dekaani vuoden 2018 alusta. Yliopistopalveluissa vahvistettiin tiedekuntien johdon tukea. Viikin yliopistopalveluihin saatiin marraskuussa uusi hallintopäällikkö Marko Niemi vastuuyksikköinään eläinlääketieteellinen tiedekunta ja farmasian tiedekunta.

 

Leo Pyymäki
Viikin kampuksen kehittämispäällikkö
Helsingin yliopisto