TUTKIMUSHANKKEET

Eurooppa-tutkimuksen verkoston yhteydessä on sekä sen omia tutkimushankkeita että hankkeita, joissa verkosto toimii rahoittajana.

Verkoston omat hankkeet:

1. Tulevaisuuden hahmottuminen
Euroopan pohjoisella ulottuvuudella kylmän sodan päättyessä

Tulevaisuuden hahmottuminen -tutkimushanke (Reimagining Futures, ReImag) tarkastelee Suomen kokemuksia kylmän sodan päättymisestä kansainvälisen politiikan, talouden ja pohjoisen Euroopan geopolitiikan näkökulmista.

Hankkeessa analysoidaan aikalaisten, päätöksentekijöiden ja muiden toimijoiden näkemyksiä, kokemuksia ja toimintaa muutoksen aikana sekä tutkitaan millaisia tulevaisuuden skenaarioita heillä oli. Projekti hyödyntää jatkuvuuden ja muutoksen tematiikkaa sekä kansainvälisen politiikan teorian ja historiantutkimuksen lähestymistapoja ja tuottaa uutta tietoa 1980- ja 1990-lukujen suuresta murroksesta.

Hanke on teoreettisesti ja metodologisesti innovatiivinen, sillä sen puitteissa empiirinen historiantutkimus yhdistyy kansainvälisen politiikan tutkimuksen kannalta keskeiseen teorianmuodostukseen.

2. Reinventing the Foundations of European Legal Culture 1934-1964

 

Eurooppa-tutkimuksen verkoston rahoittamat tutkimushankkeet:

1. The Political Rhetoric of ‘Isms’: Ideology and Rhetoric in European Comparison

  • Eurooppa-tutkimuksen verkoston rahoittama projekti (180 000€ )
  • Projektia johtaa Pauli Kettunen

Hanke tarkastelee poliittisten ”ismien”, erityisesti liberalismin, patriotismin, nationalismin ja populismin, käyttöä retorisina työkaluina poliittisissa kamppailuissa, konflikteissa ja neuvotteluissa. Hankkeen tavoitteena on synnyttää poliittisten ideologioiden uudenlaista ymmärtämistä ylittämällä retrospektiivisiä yleistyksiä ismien analysoinnissa. Fokuksena on tarkastella, millaisia poliittisia merkityksiä ismien käyttöön on liitetty tiettyinä aikoina, kuinka ismejä on retorisesti käytetty hyväksi erilaisten poliittisten perinteiden vahvistamisessa ja kuinka niitä on tulkittu eurooppalaisissa poliittisissa ja sosiaalisissa viitekehyksissä erilaisina aikoina. Vaikka hanke keskittyy tiettyjen ismien tarkasteluun, kutsuu se samalla tutkijoita laajempaan keskusteluun esitellyistä teemoista myös muiden ismien kautta.

2. Language, Identity and Authenticity among the Roma in Eastern Europe

  • Eurooppa-tutkimuksen verkoston rahoittama projekti (50 000€ )
  • Projektia johtaa Kimmo Granqvist

Hanke tarkastelee Romaniassa, Bulgariassa, eräissä entisen Jugoslavian maissa, Slovakiassa, Tšekin tasavallassa, Baltian maissa ja Suomessa asuvia romaneja. Hankkeen tavoitteena on tarkastella valtiotieteiden, antropologian, migraatiotutkimuksen sekä kielentutkimuksen näkökulmasta kysymyksiä, jotka liittyvät romanien diasporaan, identiteettiin ja hybriditeettiin. Hankkeessa painotetaan diasporan, identiteetin ja hybriditeetin teoreettisen, käsitteellisen, temaattisen, monitieteisen ja empiirisen tutkimuksen tärkeyttä

RAHOITETTUJA PROJEKTEJA VUODESTA 2007

Europe in Numbers: European Governance and Policy Instruments (2013-2014)

  • Eurooppa-tutkimuksen verkoston rahoittama projekti (50 000€ )
  • Projektia johtaa Tero Erkkilä
  • Projektin kotisivut (englanniksi)

Projekteja 2010-2012:

Identity, Citizenship and the Politics of Education in the EU: Schooling ‘Europeans’ in Strasbourg and Helsinki, 60 000 €

Rethinking Cultural Diversity in Europe: Beyond Universalism and Particularis, 70 000€ (Mika Ojakangas)

Nordic Openness: Opportunities and Limits of a Consensual Political Culture, 70 000€ (Norbert Götz)

Projekteja 2007-2009:

Cultural Europe beyond Europe, 75 000 €, (Juhani Nuorluoto)

Eurooppalaistuva rikosoikeus, 58 000 €, (Kimmo Nuotio)

The European Union in East Asia, 78 000 €, (Bart Gaens)