Pro gradu -tutkielmat

Koulutuksen kruunaa maisterivaiheessa laadittava maisterintutkielma (tunnettiin aikaisemmin pro graduna). Yksiköstämme on valmistunut  jo lähes 150 kemian opettajaa 20 vuotisen taipaleemme aikana.

Alta löydät kaikki maisterintutkielmat ja pro gradut sukunimen mukaan aakkostettuna:

 1. Aho, Hannu. 2005. Kemian opetusta valokuvauskemian avulla
 2. Ahonen, Terhi. 2005. Historiaan pohjautuva lähestymistapa kemian opetuksessa
 3. Ahvenniemi, Riikka. 2009. Molekyyligastronomia opetuksessa: Kemian ymmärtämisen ja ajattelun tukeminen kokeellisuuden avulla
 4. Anttila, Johannes. 2010. Opiskelijoiden käsityksiä kemiallisesta tasapainosta.
 5. Arajärvi, Keijo. 2009. Lukiolaisten käsityksiä kemiasta ja sen kiinnostavuudesta
 6. Asikainen, Toni. 2016. Kehittämistutkimus: Muovien kierrätyksen opettaminen ongelmalähtöisen oppimisen avulla lukio-opetuksessa
 7. Bergström-Nyberg, Susanne. 2010. STS-undervisning i årskurs 7 med begreppet förbränneng i blickpunkten
 8. Blomgren, Pipsa. 2018. Kemian non-formaalin oppimisympäristön relevanssi oppilaiden ja opettajien näkökulmista
 9. Csikós, Judit. 2007. Työtapojen kehittäminen opettajankoulutuksessa Kokeellisuus kemian opetuksessa -kurssilla
 10. Forsström, Päivi. 2008. Tutkimuksellinen kokeellisuus lukio-opetuksessa: esimerkkinä laktaasientsyymi
 11. Ghulam, Shenelle. 2016. Design-based research: The use of computer-based molecular modelling to enhance student understanding of chemical bonding
 12. Gustafsson, Linda. 2007. Kemialliset sidokset lukion kemian opetuksessa
 13. Haaparanta, Janne. 2007. Sähkökemian tutkimuksellinen opiskelu perusopetuksen 7.-9. luokilla
 14. Haapoja, Kaisa. 2007. Puu- ja paperikemian verkko-oppimateriaali lukio-opetukseen
 15. Haatainen, Outi. 2014. Kehittämistutkimus: Verkkomateriaali suklaasta eheyttävään kemian opetukseen
 16. Halonen, Julia. 2017. Non-formaali tiedekasvatus: tiedeleirien relevanssi lasten ja perheiden näkökulmasta
 17. Handolin, Heidi. 2008. Opiskelijoiden käsityksiä kokeellisuudesta kemiassa ja lukio-opetuksessa
 18. Hankaniemi, Hanna. 2020. Terveyskasvatus lukion kemian projektimaisessa opetuksessa: esimerkkinä ravinnon rasvat
 19. Happonen, Marja. 2010. Graafiset kuvaajat lukion kemian opetuksessa
 20. Harju, Marja. 2006. Vihreää kemiaa peruskoululaisille suomalaisissa ja saksalaisissa oppikirjoissa
 21. Hartus, Verneri. 2019. Maan ulkopuolisen elämän esiintymismahdollisuuksien tutkimuskonteksti kemian eheyttävässä opetuksessa: Kehittämistuotoksena verkkomateriaali Venuksen pilvistä
 22. Heikinaho, Samuli. 2001. Ympäristökemian tutkimustori
 23. Heiskanen, Nelly. 2016. Kehittämistutkimus: Tutkimisen taitojen edistäminen tutkimuksellisella spektrofotometrian oppimiskokonaisuudella lukion kemian opetuksessa
 24. Herranen, Jaana. 2012. Kemian opetuksen nykytila perusopetuksen 5. ja 6. luokalla luokanopettajien näkökulmasta
 25. Hilska, Tiia. 2003. Sähkökemian opiskelu kokeellisuuden avulla lukiossa.
 26. Hopea-Manner, Armi. 2019. Kemian opetuksen tila vuonna 2018: Kartoitus kemian opettajien käsityksistä
 27. Huhdanpää, Maarit. 2003. Energia-aihe kemian oppikirjoissa
 28. Huusko, Jarkko. 2014. Nanoteknologian kokeelliset työt kemian opetuksessa
 29. Hyytiäinen, Kristiina. 2008. Orgaaniset hapetus- ja pelkistysreaktiot lukion kemian ensimmäisen kurssin opetuksessa
 30. Häkli, Tanja. 2006. Undervisning av atmosfärens kemi i grundskolan och gymnasiet
 31. Hämäläinen, Katariina. 2006. Bio-orgaanisen kemian opiskelu Suomessa
 32. Ikonen, Tanja, 2012. Tutkimuksellinen lähestymistapa kemianteknologian opetukseen perusopetuksessa [tiivistelmä]
 33. Ikävalko, Topias. 2018. Lukion ja yliopiston yhteiskurssin relevanssi lukiolaisen ja yliopisto-opiskelijan näkökulmasta – Tapaustutkimus Globaalit haasteet -kurssilta
 34. Isometsä, Pekka. 2017. Oppilaiden kokemuksia käsitepiirroksista kemian opetuksessa ja niiden vaikutus oppilaiden opiskelumotivaatioon
 35. Jansson, Jan. 2010. Materiaalikemian mallit kemian opetuksessa
 36. Jeskanen, Emmi. 2015. Eheyttävä kemian opetus nuorten kiinnostuksen tukena: esimerkkinä kiertotalous
 37. Juntunen, Marianne. 2011. Kehittämistutkimus: Elinkaariajattelu ja tutkimuksellinen opiskelu kemian opetuksessa
 38. Juppi, Tuomo. 2006. Ongelmaperustainen lähestymistapa ja A. I. Virtanen kemian opetuksessa
 39. Juuti, Mari. 2002. Oppimisvaikeudet ja niiden kuntoutus peruskoulun kemian opetuksessa
 40. Jäppinen, Voitto. 2009. Biodiesel ja sen valmistus lukion kemian opetuksessa
 41. Järvenpää, Leo. 2008. Ilmakehän kemiaa ympäristökasvatuksen näkökulmasta
 42. Jääskeläinen, Minna. 2014. Kemian opetus: “Kemian sähköisen ylioppilaskokeen mahdollisuuksia ja haasteita”
 43. Jääskeläinen, Piia. 2008. Kiinnostuksen tukeminen perusopetuksessa: molekyylimallinnus työtapana
 44. Kabata, Laura. 2014. Kehittämistutkimus: Verkkomateriaali jätevedenpuhdistukseen ongelmalähtöiseen opetukseen
 45. Kaksonen, Kai-Verneri. 2013. Lukiolaisten osaaminen ja tietolähteet radioaktiivisuudesta sekä heidän suhtautumisensa niihin
 46. Kannisto, Heli. 2014. MAOL-taulukot lukion kemian opetuksessa
 47. Karjalainen, Veikko. 2008. Kemian opetus tänään: Kemian opettajien näkemyksiä kemian opetuksesta ja kemian opetuksen kehittämisestä
 48. Kavonius, Rajka. 2014. Miten tukea heikosti kemiassa suoriutuvaa oppilasta?
 49. Kiviluoto, Oona. 2018. Tietokoneavusteisen molekyylimallinnuksen relevanssi 7.–9. luokilla oppilaan ensikokemuksen näkökulmasta
 50. Kiviluoto, Tiina. 2007. Uusiutuvien luonnonvarojen kemian tutkimuspohjainen maisteriohjelma
 51. Kolehmainen, Kati. 2012. Kehittämistutkimus: Videopohjainen nanoteknologian opetusmateriaali kemian opetukseen
 52. Kousa, Päivi. 2014. Kosmetiikan kemia kontekstuaalisen oppimisen apuvälineenä
 53. Kuosmanen, Iines. 2018. Formatiivinen arviointi kemian oppimisen tukena:
  esimerkkinä Fakta ensin -menetelmä
 54. Kuronen, Johanna. 2010. Ongelmaperusteinen kemian opetus: Vitamiinien kemia ja terveyskasvatus
 55. Kämppi, Vilja. 2020. Kehittämistutkimus: Ioniset nesteet kokeellisen työn kontekstina
 56. Laakso, Janina. 2008. Metallien kemiaa perusopetuksen 7.-9. luokilla
 57. Laakso, Jannica. 2020. Teknologia kemian opetuksessa Suomessa: Kemian opettajien käsityksiä teknologiasta
  tietokonemittausten näkökulmasta analysoituna
 58. Laamanen, Jane. 2015. Kehittämistutkimus: Puskuriliuoskäsitteen oppimisen tukeminen kokeellisuuden avulla
 59. Laine, Leena. 2005. Kaasujen opetus perusopetuksen 7.-9. -luokkien kemiassa
 60. Laitala, Aino. 2007. Mittausautomaatio ympäristökemian oppimisen tukena perusopetuksessa
 61. Lauho, Annukka. 2004. Teknologia ja yhteiskunta -teemat kemian opetuksessa – kemian opettajien kokemana
 62. Leinonen, Tuija. 2005. Veden kemian ja biologian opettaminen peruskoulun 5. ja 6. luokalla
 63. Leppänen, Johannes. 2008. Peruskoulun kuudesluokkalaisten käsityksiä kemiasta ja sen kiinnostavuudesta
 64. Leskinen, Henriikka. 2007. Lämpöenergian ymmärtämisen tukeminen mittausautomaation avulla lukion kemian opetuksessa
 65. Liikanen, Tea. 2006. Maaperän kemiaa perusopetuksen luokille 7-9 kestävän kehityksen periaatteita noudattaen
 66. Liimatta, Jaakko. 2012. Kehittämistutkimus: Virtuaalinen tietokoneavusteinen molekyylimallinnus kiinnostusta tukevana kemian oppimisympäristönä
 67. Lillberg, Johanna. 2005. Luokanopettajat ja ympäristön kokeellinen tutkiminen mikroskaalassa 5. ja 6. luokan kemian opetuksessa
 68. Lindholm, Pinja. 2021. Kehittämistutkimus: Molekyylimallinnus kemian opetuksessa -verkkokurssin (MOOC) kehittäminen opettajien teknologis-pedagogista sisältötietoa vahvistaen
 69. Linnavuori, Ilona. 2016. Kehittämistutkimus: Luonnontieteellistä lukutaitoa yläkoulun kemian opetukseen
 70. Liukkonen, Mari. 2014. Kehittämistutkimus: Hiilen nanomateriaalit lukion kemian opetuksessa
 71. Lohenoja, Jaakko. 2012. Alkoholien opetus peruskoulussa
 72. Lumivaara, Iina. 2001. Kemian opettajien näkemyksiä ympäristökemian opetuksen tilasta ja kehittämismahdollisuuksista Suomen lukioissa
 73. Lunetta, Essi. 2020. Kehittämistutkimus: Kiinnostuksen herättäminen kemiaa kohtaan eheyttävästi taiteen avulla non-formaalissa tiedekerho-oppimisympäristössä
 74. Luoma, Jarkko. 2003. Maaöljy- ja maakaasuteema oppimateriaaleissa
 75. Luostari, Tanja. 2018. Kehittämistutkimus: Relevantti tutkimuksellinen ja kokeellinen opiskelu lääkekemian kontekstissa
 76. Marjamäki, Hannu. 2008. Kokeellisia vesitutkimuksia mielekkääseen lukion kemian opiskeluun
 77. Meriläinen, Sonja. 2017. Kehittämistutkimus: mustikan ja puolukan kemiaa kokeellisten kotitehtävien kontekstina
 78. Mikkonen, Jorma. 2006. Luonnon orgaaniset halogeeniyhdisteet
 79. Mustikkaniemi, Hanna. 2018. Aineenopettajaopiskelijoiden käsityksiä kestävästä kehityksestä ja kiertotaloudesta
 80. Muurinen, Miia & Skarp, Noora. 2004. Oivaltamisen iloa laskennallisesta kemiasta
 81. Myllyviita, Ari. 2005. Lääkeaineiden analytiikka ja lukion kemian opetus – Kromatografian ja spektroskopian www-aineisto opettajille
 82. Mällinen, Topias. 2020. Kemian opettajien kokemat huolenaiheet
  MarvinSketch-ohjelmiston omaksumisessa
 83. Nevanko, Patricia. 2009. Arbetsmetoder som intresserar gymnasieelever: acetylsalicylsyra som exempel
 84. Nieminen, Marika. 2004. Kemiakuva, asenteet ja opiskelumotivaatio ensimmäisen vuoden kemian opiskelijoilla
 85. Niininen, Salla. 2005. Kokeellinen lähestymistapa rasvojen kemian perusopetuksessa
 86. Nurminen, Elina. 2005. Tutkiva lähestymistapa lasten kemian oppimisen tukena Ksenonit-virtuaalikerhossa
 87. Ojala, Liisa. 2008. Terästeema kemian perusopetuksessa
 88. Ojapalo, Matleena. 2010. Tutkimuksellinen lähestymistapa polttokennojen kemian opetukseen
 89. Oksanen, Marjut. 2021. Kokeellisen työskentelyn relevanssi lukion kemian opinnoissa: opiskelijoiden ja opettajien käsityksiä
 90. Paavola, Arttu. 2020. Pakohuoneet kemian opetuksessa
 91. Pajari, Anni. 2007. Kemiallinen reaktio opetuksessa – stoikiometria ja kemiallinen tasapaino ylioppilaskokeessa
 92. Palomäki, Anna-Kaarina. 2014. Lääkeaineisiin ja rohdoksiin liittyvien tutkimuksellisten kokeellisten töiden kehittäminen lukion kemianopetukseen
 93. Pernaa, Johannes. 2008. Hyönteisten kemiaa lukion kemian opetuksessa
 94. Piipponen, Salla. 2007. Hiilihydraattien kemiaa terveyskasvatuksen näkökulmasta perusopetuksessa
 95. Pohjola, Antti. 2010. Lukiolaisten vaihtoehtoiset käsitykset fotosynteesistä
 96. Posti, Johannes. 2011. Millennium Youth Camp: Lahjakkaiden nuorten käsityksiä uusiutuvasta energiasta ja sen opiskelusta
 97. Pyysalo, Minna. 2005. Kokeellisuus kemian ylioppilastehtävissä vuosina 1985-2004
 98. Rajakylä, Mikko. 2011. Historiallinen ja filosofinen lähestymistapa kemian luonteen opettamiseksi: esimerkkinä atomimallit
 99. Rajala, Tapio. 2019. Kehittämistutkimus: kolmiulotteisesti tulostetut molekyylimallit optisen isomerian opetuksessa
 100. Rantaniemi, Minna-Liisa. 2010. Historiallinen lähestymistapa sähkökemian opetuksessa: Tutkiva oppiminen työtapana. (Liite 1 [PPT], Liite 2 [DOC])
 101. Rantaniitty, Toni. 2014. Kehittämistutkimus: Mausteiden kemiaa verkkomateriaalina peruskouluun
 102. Rautiainen, Elina. 2004. Stoikiometria lukion kemian oppikirjoissa ja ylioppilaskokeessa
 103. Ruotsala, Saana. 2007. Kemian opetus Ruotsissa ja Suomessa peruskoulun luokilla 7-9
 104. Saarinen, Laura. 2021. Tiedejuhlat luonnontieteiden kiinnostuksen tukena: Tapaustutkimus lasten ja vanhempien kokemuksista
 105. Saarni, Jaana. 2014. Kemian opetus: “Kemian opiskelijoiden REACH-osaamisen omaehtoisen hankkimisen tukeminen”
 106. Salenius, Milja. 2019. Kestävää kehitystä kemian opetukseen
 107. Salmela, Laura. 2008. Biotekniikkaa kemian opetuksessa: Kokeellista entsyymikemiaa oppimissyklin avulla
 108. Saloma, Anna. 2005. Vetysidoksen opetus ja oppiminen
 109. Savolainen, Mino. 2017. Kehittämistutkimus: Eheyttävää opetusta tukeva verkkomateriaali sipulin kemian kontekstissa
 110. Silander, Kristian. 2020. Systemaattinen kirjallisuuskatsaus pelillistetystä draamasta luonnontieteiden opetuksessa
 111. Silvennoinen, Toni. 2018. Kemian oppimispelien vaikutukset oppimiseen ja oppimismotivaatioon: Tapaustutkimus 9. luokkalaisten kokemuksista
 112. Sinikallio, Veera. 2020. Tapaustutkimus StarT-ohjelmasta : luonnontieteellisen projektioppimisen toteuttaminen erilaisten oppijoiden kanssa
 113. Sippel, Klaus. 2008. Kemiallinen homeenpoisto rakennusmateriaaleista: verkkomateriaalin kehittämistutkimus
 114. Sirkiä, Taina. 2015. Sähköparin oppimista tukeva tietokonesimulaatio kemian lukio-opetukseen
 115. Sjöblom, Anna. 2015. Att höja högstadieelevernars intresse för kemia med hjälp av en demonstrstionsvideo
 116. Ståhle, Ida. 2010. Reaktiokinetiikan opetus koulussa
 117. Syrjäläinen, Noora. 2008. Lehdet kemian opetuksessa perusopetuksesta korkeakouluihin: Esimerkkinä Kemia-Kemi-lehti
 118. Särkkä, Hannu. 2009. Ionisidoksen mallintaminen tietokoneavusteisesti kemian opetuksessa
 119. Söderberg, Kirsi. 2020. Kemian opetuksen haasteet vaativan erityisen tuen luokissa
 120. Tammi, Katariina. 2019. Kehittämistutkimus: Lukion kemian opettajien toiveita ja tarpeita vastaavien tutkimuksellisten oppilastöiden kehittäminen
 121. Tikkanen, Greta. 2003. Puskuriliuosaihe kemian ja biologian opetuksessa
 122. Tikkanen, Piia. 2013. Veden kemian kokeellinen opetus alakoulussa
 123. Tolppanen, Sakari. 2011. Millenium Youth Camp: Nuorten kiinnostus uusiutuviin luonnonvaroihin ja niiden opiskeluun
 124. Tolvanen, Simo. 2011. Veden kemian ja sen tutkimuksellisen opiskelun kiinnostavuus peruskoulussa
 125. Tommola, Hannu. 2005. Verkko-opiskelun käyttö lähiopetuksen tukena lähihoitajien lääkelaskennan opiskelussa
 126. Tunturi, Henri. 2018. Kehittämistutkimus: Aquafaba eheyttävän opetuksen kontekstina yläkoulun kemian opetuksessa
 127. Tuomisto, Maiju. 2005. Alkuaineiden jaksollinen järjestelmä oppimisen tukena kemian perusopetuksessa
 128. Turkka, Jaakko. 2014. Luokkahuonekeskustelut kemian opettamisessa: tapaustutkimus opettajien käsityksistä
 129. Tähtivaara, Anna. 2008. Lasin kemiaa verkossa
 130. Töyrylä, Linnea. 2012. Argumentaation tukeminen yläasteen happamuuden kemian opetuksessa molekyyligastronomiaa soveltaen
 131. Uusikartano, Hanna. 2006. Biomolekyylien visualisointi kemian opetuksessa
 132. Vainio, Joonas. 2006. Tietokoneavusteinen molekyylimallinnus energian opettamisen apuvälineenä
 133. Vakkilainen, Kirsi-Maria. 2001. Luonnontieteiden opetus ja opetussuunnitelmat Englannin ala-asteilla
 134. Varama, Satu. 2003. Kokeellisuus happo-emäskemian oppimisen tukena
 135. Vesterinen, Veli-Matti. 2006. Kemian filosofia Pohjoismaiden valtakunnallisissa opetussuunnitelmissa
 136. Vihma, Lauri. 2006. Tietokonesimulaatioita kaasujen ymmärtämisen tukemiseen kemian lukio-opetuksessa
 137. Vilén, Heli. 2015. Kehittämistutkimus: Orgaanisten yhdisteiden hapetuspelkistysreaktioiden kokeelliset työt lukion kemian oppimisen tukena.
 138. Vilhunen, Anna-Sofia. 2012. Kehittämistutkimus: Tutkimuksellinen proteiinien opiskelu molekyyligastronomian kontekstissa
 139. Virtanen, Leo. 2007. Vaaralliset kemikaalit vartijoiden koulutuksessa sekä työssä
 140. Virtanen, Miia. 2005. Entsyymit kemian opetuksessa
 141. Vuorio, Emmi. 2020. Kohti kestävää tulevaisuutta ja hiilineutraalisuutta: kemian yliopisto-opetuksen nykytila ja kehittäminen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen osalta
 142. Vänskä, Maria. 2007. Luova ajattelu ja tutkiva oppiminen InnoApajassa – Esimerkkinä polymeerikemia
 143. Västinsalo, Jenni. 2009. Ilman kaasujen molekyylimallinnus 7.-9.-luokkalaisten kiinnostuksen tukena
 144. Väätäinen, Kaisa. 2019. Kestävän kehityksen osa-alueiden ilmentyminen luonnontieteiden projektitöissä: Tapaustutkimus StarT-projekteista
 145. Westerberg, Sanna. 2011. Lahjakkaiden oppilaiden käsitykset ilmastonmuutoksesta
 146. Zeng, Xingting. 2013. Happamuuden kemian oppiminen kokeellisuuden avulla perusopetuksessa

Ylös ↑